Методкабинет

Методический кабинет кафедры высшей математики находится в 308 ауд. ГАК. На стеллажах кабинета располагается учебная литература для студентов 1-го и 2-го курсов, представленная методическими указаниями к решению примеров, методическими, учебно-методическими и учебными пособиями, написанными сотрудниками кафедры более чем за 25 лет. Студенты могут подобрать для работы над интересующей их темой практически со всего курса «Высшая математика» необходимую литературу. Кроме того, в методическом кабинете имеется различный раздаточный материал для расчетно-графических заданий. Студенты могут работать с выбранной методической литературой как в кабинете, так и взять с собой под залог читательского билета библиотеки НТУ «ХПИ».

 


Подвійний та потрійний інтеграли обкладинка

Ю. І. Першина, О. П. Пріщенко, Н. В Черемська, Т. Т. Черногор

ПОДВІЙНИЙ ТА ПОТРІЙНИЙ ІНТЕГРАЛИ

Навчальний посібник присвячений одній з найважливіших тем математичного аналізу – подвійним та потрійним інтегралам. Складається з чотирьох частин. У перших двох частинах докладно висвітлюється теоретичний матеріал з кратних інтегралів. У третій та четвертій частині посібника розглянуто завдання, пов’язані з обчисленням подвійних та потрійних інтегралів. Посібник також містить завдання для самостійної роботи.

 

 


Невизначений та визначений інтеграли

Ю. І. Першина, О. П. Пріщенко, Н. В Черемська, Т. Т. Черногор

НЕВИЗНАЧЕНИЙ ТА ВИЗНАЧЕНИЙ ІНТЕГРАЛИ

Навчально-методичний посібник складається з двох частин «Невизначений інтеграл» та «Визначений інтеграл», до складу яких входять необхідний теоретичний матеріал, детальний розбір типових задач, а також приклади для аудиторної та самостійної роботи, до яких додаються відповіді, крім того, містить завдання для контрольної роботи.

 

 


Диференціальні рівняння та їх застосування

О. П. Пріщенко, Т. Т. Черногор

ДИФЕРЕНЦІАЛЬНІ РІВНЯННЯ ТА ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ

Навчально-методичний посібник з курсу вищої математики для студентів хімічних спеціальностей

Навчально-методичний посібник містить детально роз’яснені методи розв’язання типових диференціальних рівнянь, методику розв’язання задач з хімічним змістом та 25 варіантів розрахункових завдань до них.

 

 


Методичні вказівки "Похідна та її застосування"ПОХІДНА ТА ЇЇ ЗАСТОСУВАННЯ

Укладачі: О. П. Пріщенко, О. С. Чорна

Методичні вказівки до проведення практичних занять

Методичні вказівки до проведення практичних занять за темою «Похідна та її застосування» для студентів усіх спеціальностей. – Харків : НТУ «ХПІ», 2018. – 36 с.

 

 


Невизначений інтегралНЕВИЗНАЧЕНИЙ ІНТЕГРАЛ

Укладачі: Н.В Черемська, Т. Т. Черногор

Методичні рекомендації до проведення практичних занять

Методичні рекомендації до проведення практичних занять з теми «Невизначений інтеграл» складаються з 6 практичних занять та охоплюють навчальну програму з курсу вищої математики для студентів усіх спеціальностей.

 

 


Визначений інтегралВИЗНАЧЕНИЙ ІНТЕГРАЛ

Укладачі: І. І. Цехмістро, Н.В Черемська, Т.Т. Черногор

Методичні рекомендації до проведення практичних занять

У методичних рекомендаціях наведено задачі за темою «Визначений інтеграл та його застосування» для п’яти практичних занять, передбачених діючою робочою навчальною програмою з вищої математики для студентів усіх спеціальностей.

 

 

 


Тестові завдвння з курсу вищої матетматики Потаніна Т. В.

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ 

з курсу вищої математики

Укладач: Т. В. Потаніна

   Тести з курсу вищої математики розроблено для їх застосування при проведенні оперативного контролю поточної і проміжної атестації студентів з метою оцінки рівня їх приготування за даною дисципліною.

 

 


ТЕОРІЯ ПОЛЯ

Т. С. Полянська, О. С. Чорна

ТЕОРІЯ ПОЛЯ

Навчально-методичний посібник для студентів технічних спеціальностей усіх форм навчання вищих навчальних закладів

Навчально-методичний посібник містить детально роз’яснені методи розв’язання типових задач за темою «Теорія поля» і завдання для контрольної роботи.

 

 


ЛИНЕЙНАЯ АЛГЕБРАЛИНЕЙНАЯ АЛГЕБРА

Составитель Т.С.Полянская

Методические указания для проведения практических занятий

Методические указания для проведения практических занятий и контрольных работ по высшей математике по теме «Линейная алгебра» для студентов технических специальностей НТУ «ХПИ»