Обговорення стратегії підготовки фахівців з роботодавцями

Обговорення з роботодавцями стратегії підготовки фахівців зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування» ННІ економіки, менеджменту та міжнародного бізнесу НТУ «Харківський політехнічний інститут»

Формування якісної освітньої програми – справа не проста. Для того, щоб зважити на всі можливі виклики, які постануть перед освітньою програмою «Облік, аудит і оподаткування» (спеціальність 071 «Облік і оподаткування»), до обговорення проекту освітньої програми були залучені роботодавців.

Так, кафедра економічного аналізу та обліку отримала пропозиції від Доношенко І.М., директора ТОВ «Торговий будинок «ХАРКІВЦУКОРЗБУТ» (м. Харків) щодо покращення навчальних планів підготовки фахівців. Зокрема, серед пропозицій щодо навчальних планів спеціальності 071 «Облік і оподаткування» першого (бакалаврського) рівня для формування у студентів теоретичних знань та вироблення практичних навичок щодо:

– використання бухгалтерського обліку з метою управління фінансовими ресурсами підприємства та побудови системи ефективного використання майна та досягнення визначених топ-менеджментом цілей пропонуємо доповнити навчальний план дисципліною щодо використання інструментів фінансового менеджменту з допомогою бухгалтерського обліку;

– складання деталізованих бюджетів компанії, їх виконання, оцінки результатів та виявлення резервів підвищення ефективності діяльності компанії пропонуємо доповнити навчальний план дисципліною щодо облікового забезпечення процесу бюджетування;

– методологічних та нормативно-організаційних аспектів фінансового моніторингу, процесу здійснення контролю за дотриманням вимог щодо системи протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, пропонуємо доповнити навчальний план дисципліною, що дозволить оволодіти нормативною базою та інструментарієм контролю за діяльністю підприємств у процесі проведення фінансового моніторингу операцій.

Серед дисциплін навчального плану підготовки фахівців зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування» другого (магістерського) рівня Доношенко І.М., директор ТОВ «Торговий будинок «ХАРКІВЦУКОРЗБУТ», запропонувала дисципліну, спрямовану на формування необхідних теоретичних знань та практичних навичок у галузі функціонування та використання комп’ютерних систем і технологій та можливостей їх використання в бухгалтерському обліку для діджиталізації облікових функцій. Зокрема, магістри повинні вміти аналізувати тенденції розвитку та використання інформаційних технологій та інформаційних систем в бухгалтерському обліку; аналізувати взаємозв’язки бухгалтерського обліку з управлінням та характеризувати потоки зовнішньої, маркетингової, нормативної, директивної, планово-оперативної, облікової, фінансової, аналітичної інформації підприємства; аналізувати процесно-орієнтований та функціонально-орієнтований підходи до організації та методики автоматизованого обліку; аналізувати сучасні тенденції ринку програмного забезпечення для цілей діджиталізації обліку та управління.