Силабуси навчальних дисциплін за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок»

Силабуси дисциплін освітньої програми «ФІНАНСИ І БАНКІВСЬКА СПРАВА»
Першого(бакалаврського) рівня вищої освіти

за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок»
галузі знань 07 – Управління та адміністрування
Обов’язкові компоненти ОП
1=Історія та культура України
2=Українська мова (професійного спрямування)
3=Іноземна мова
4=Філософія
5=Правознавство
6=Макроекономіка
7=Вища математика
8=Економічна інформатика
9=Мікроекономіка
10=Фізичне виховання
Спеціальна фахова підготовка
1=Вступ до спеціальності. Ознайомча практика
2=Основи підприємництва
3=Основи менеджменту
4=Економічна статистика
5=Економіка підприємства
6=Фінанси
7=Маркетинг
8=Бухгалтерський облік
9=Управління персоналом
10=Гроші та кредит
11=Бюджетна система
12=Податкова система
13=Інформаційні системи в фінансовій сфері
14=Страхування та страхова справа
15=Фінансові ринки
16=Банки та банківська справа
17=Фінанси підприємств
18=Фінансове планування та бюджетування
19=Інвестування
20=Фінансовий контролінг
21=Фінансовий аналіз
Дисципліни вільного вибору студента профільної підготовки
1-1=Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції
1-2=Основи фінансового менеджменту у комерційних банках
1-3=Фінансова безпека та фінансові ризики
1-4=Фінансовий моніторинг
1-5=Проектний аналіз та бізнес-планування
2-1=Цифрова інфраструктура фондового ринку
2-2=Венчурний бізнес
2-3=Інноваційні фінансові технології та інструменти фондового ринку
2-4=Основи управління фінансовими активами
2-5=Інвестиційний аналіз
Вибіркові компоненти ОП
1=Комплаєнс-менеджмент у фінансово-кредитній сфері
2=Електронний документообіг
3=Звітність підприємств
4=Фінансовий облік
5=Соціальний захист населення
6=Основи бізнес-аналізу
7=Розрахунки і платежі в міжнародному бізнесі
8=Податкові розрахунки та контроль
9=Інформаційні системи та технології в банківській сфері
10=Державний фінансовий контроль
11=Основи внутрішнього контролю
12=Бюджетування податків і зборів на підприємстві
13=Управління державними та муніципальними фінансами
14=Облік і аналіз діяльності фінансово-кредитних установ
15=Краутфандингові платформи фінансування бізнесу
16=Фінансовий консалтинг
17=Облік і аналіз діяльності бюджетних установ
18=Лізинг та франчайзинг в міжнародних інвестиціях
19=Обліково-аналітичне забезпечення діяльності фінансово-кредитних установ
20=Супутні банківські та страхові послуги

Силабуси дисциплін освітньої програми «ФІНАНСИ І БАНКІВСЬКА СПРАВА»
Другого (магістерського) рівня вищої освіти

за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок»
галузі знань 07 – Управління та адміністрування
Обов’язкові компоненти ОП
Основи наукових досліджень
Соціальна відповідальність бізнесу та бізнес-соціальний аналіз (англ. мова навчання)
Спеціальна фахова підготовка
Фінансовий менеджмент
Страховий менеджмент
Управлінські інформаційні системи в фінансово-обліковій сфері
Податковий менеджмент
Міжнародні стандарти фінансової звітності
Банківський менеджмент
Вибіркові компоненти ОП
Міжнародний банківський бізнес
Управління інвестиційним капіталом
Ринок фінансових послуг
Управління корпоративними фінансами
Управління фінансовими ризиками
Внутрішній фінансовий контроль
Фінансова інженерія
Міжнародний фондовий ринок
Блок-чейн технології та криптотрейдинг
Дисципліни вільного вибору студента профільної підготовки
1=Інвестиційний банківський бізнес
2=Аналітичний інструментарій фінансово-економічної безпеки
3=Консолідація фінансової звітності
4=Аналітичні методи оцінки ринкової вартості економічних об’єктів
5=Дью Ділінженс
6=Фінансові системи зарубіжних країн та міжнародні фінансові інституції
7=Міжнародний маркетинг
8=Управління проєктами
9=Стратегічний менеджмент
10=Психологія лідерства
11=Авторське право та суміжні права
12=Договірне право