Вітаємо переможців 1 туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт

Вітаємо переможців 1 туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук 2022-2023!

З метою пошуку обдарованої студентської молоді та створення умов для її творчого зростання, активізації науково-дослідної роботи студентів у вищих навчальних закладах на щорічній основі проводиться Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук. У 2022/2023 навчальному році Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей проводився з 148 галузей знань, спеціальностей (спеціалізацій) на базі 98 закладів вищої освіти.

Переможцями І туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузі знань «Облік і оподаткування» у 2022/2023 навчальному році стали: студент 5го курсу групи БЕМ-М322 Стригуль А.А., науковий керівник доц. кафедри обліку і фінансів Строков Є.М.; студентка 5го курсу групи БЕМ-М322 Шевченко М.В., науковий керівник проф. кафедри обліку і фінансів Мардус Н.Ю. та студентка 2го курсу групи БЕМ-321а Аль-Сьюф Я.А., науковий керівник доц. кафедри обліку і фінансів Колєсніченко А.С.
Наукові роботи були присвячені питанням розвитку теоретико-методичних положень та розробці практичних рекомендацій щодо удосконалення обліку заробітної плати, аналізу ефективності використання трудових ресурсів на підприємстві; обґрунтуванню теоретико-методичних положень і практичних аспектів з обліку, аудиту та аналізу власного капіталу підприємства, а також удосконаленню обліку, аудиту та аналізу власного капіталу для забезпечення фінансової стійкості підприємства; узагальненню теоретичних положень і розробці практичних рекомендацій щодо покращення економічної діагностики показників бухгалтерської фінансової звітності в межах реалізації процесу управління підприємства для забезпечення його стійкого розвитку.
Практичне значення отриманих результатів полягає в посиленні значущості обліку, аудиту та аналізу власного капіталу підприємства, трудових ресурсів, а також розширенні аналітичних можливостей щодо використання oблікoвoї інфoрмaції для забезпечення фінансової стійкості підприємства.

Переможцями І туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузі знань «Фінанси і кредит» у 2022/2023 навчальному році стали: студент 5го курсу групи БЕМ-М422 Григоренко В.Ю., науковий керівник доц. кафедри обліку і фінансів Назарова Т.Ю.; студентка 5го курсу групи БЕМ-М422 Ковбаса Н.А., науковий керівник доц. кафедри обліку і фінансів Шевченко М.М. та студент 5го курсу групи БЕМ-М422 Шрамко Я.В., науковий керівник доц. кафедри обліку і фінансів Татаринцева Ю.Л.
У наукових роботах досліджено механізм управління формуванням прибутку, систематизовано основні показники для оцінки управління процесом формування прибутку на підприємстві; теоретико-методичні засади щодо впровадження фінансових послуг на основі Інтернет-технологій в нестабільних умовах зовнішнього середовища; oбґpунтувaно нaукoвo-мeтoдичні, тeopeтичні пoлoжeння реалізації інноваційного пpoeкту нa пiдпpиємствi.
Практичні результати наукових робіт сприятимуть підвищенню oперaтивності тa aнaлітичності процесу управління прибутком на підприємстві; оптимізації визначених бізнес-процесів на основі впровадження новітніх технологічних продуктів у сфері надання фінансових послуг, а також досягненні більш ефективної реалізації інноваційного пpєкту нa пiдпpиємстві.