121«Інженерія програмного забезпечення»

Освітня програма «Інженерія програмного забезпечення»

Рівень вищої освіти: перший (бакалаврський)
Галузь знань: 12 Інформаційні технології
Спеціальність: 121 Інженерія програмного забезпечення
Кваліфікація: бакалавр з інженерії програмного забезпечення

Мета освітньої програми

Підготовка фахівців, здатних ставити і розв’язувати завдання, що пов’язані з розробкою, супроводженням та забезпеченням якості програмного забезпечення у поєднанні з високим рівнем професійної підготовки,  формуванням наукового світогляду та наданням широкого кругозору у соціальній, гуманітарній, фундаментальній сфері та в галузі інженерії програмного забезпечення.

Характеристика освітньої програми

Професійна підготовка фахівців у сфері інженерії програмного забезпечення.

Спеціальна освіта у галузі інформаційних технологій зі спеціальності «121 – Інженерія програмного забезпечення». Поглиблене вивчення комп’ютерної математики, інформаційних технологій розробки програмного забезпечення та іноземної мови для ІТ-фахівців.

Ключові слова: інженерія програмного забезпечення, програмне забезпечення, інформаційні технології.

Орієнтація на партнерство із вітчизняними та закордонними закладами освіти та науки, приватним сектором, науковцями та практиками, участь в міжнародних програмах.

Навчання здійснюється з застосуванням інноваційних педагогічних технологій, зокрема – проєктного підходу в навчальній лабораторії «Інноваційний кампус» НТУ «ХПІ», де студенти мають можливість оволодіти практичними навичками розробки та тестування програмного забезпечення, а також розвинути soft skills, які необхідні сучасному фахівцю з інженерії програмного забезпечення для роботи в ІТ компаніях та ІТ підрозділах.

Проведення практики в ІТ-компаніях та участь студентів у реальних проєктах.

Можливість навчання англійською мовою.

Можливості працевлаштування

У провідних ІТ-компаніях та у інформаційно-аналітичних підрозділах підприємств та організацій різних галузей національної економіки на посадах:

  • бізнес-аналітиків (Business Analyst);
  • архітекторів програмних систем (Software/System Architect, System Analyst);
  • розробників програмного забезпечення (Software Engineer);
  • фахівців із забезпечення якості програмних продуктів (QA Engineer);
  • фахівців в галузі управління проєктами з розробки програмного забезпечення (Project Manager);
  • та на інших посадах, які пов’язані з розробкою, супроводженням та забезпеченням якості програмного забезпечення.

Компанії-партнери
Університети-партнери
Міжнародні програми мобільності

Освітньо-професійна програма

Навчальний план

Структурно-логічна схема

Громадське обговорення:

Обговорення змісту освітніх програм у 2023 році
Обговорення змісту освітніх програм у 2021 році

Рецензії на освітню програму:

Academy SMART
EPAM
NIX

Попередні редакції освітньої програми та навчального плану

ОПП 2019
Навчальний план 2019
ОПП 2021
Навчальний план 2021
ОПП 2022
Навчальний план 2022

Зворотний зв’язок:

Анкета для опитування здобувачів
Анкета для опитування викладачів
Анкета для опитування випускників
Анкета для опитування роботодавців
Aнкета для обговорення освітньої програми (здобувачі, випускники, науково-педагогічні працівники, представники ІТ-індустрії)
Гарант освітньої програми: Юлія Сергіївна Літвінова, uliya.litvinova@khpi.edu.ua