Методичне забезпечення

Наукові та навчальні розробки кафедри доступні у відповідному розділі електронного репозитарію НТУ «ХПІ»: https://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/1665

У навчальному процесі, зокрема при дистанційному навчанні, використовуються наступні навчально-методичні розробки (оновлюється постійно згідно з навчальними планами):

 • Аналіз та моделювання проблемно-орієнтованих програмних систем [Електронний ресурс] : навч. посібник / І. П. Гамаюн [та ін.] ; Нац. техн. ун-т “Харків. політехн. ін-т”. – Електрон. текст. дані. – Харків, 2019. – 179 с. – URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/52525.
 • Гамаюн І. П. Моделювання систем : навч. посібник / І. П. Гамаюн, О. Ю. Чередніченко ; Нац. техн. ун-т “Харків. політехн. ін-т”. – Харків : Факт, 2015. – 228 с. https://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/18893.
 • Голоскоков О. Є. Основи регресійного аналізу : навч. посібник / О. Є. Голоскоков ; Нац. техн. ун-т “Харків. політехн. ін-т”. – Харків : НТУ “ХПІ”, 2008. – 92 с. https://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/35098.
 • Голоскоков О. Є. Основи теорії експоненціальних систем масового обслуговування : навч. посібник / О. Є. Голоскоков, А. О. Голоскокова, Є. О. Мошко ; Нац. техн. ун-т “Харків. політехн. ін-т”. – Харків : НТУ “ХПІ”, 2017. – 312 с. https://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/34208.
 • Козуля М. М. Початок роботи з Python і робота з даними [Електронний ресурс] : лаб. практикум з навч. дисципліни “Основи програмування Python (дисципліна вибору 02)” : для студентів спец. 122 “Комп’ютерні науки”, 126 “Інформаційні системи та технології”. Ч. 1 / М. М. Козуля, Т. В. Козуля ; Нац. техн. ун-т “Харків. політехн. ін-т”. – Електрон. текст. дані. – Харків, 2022. – 97 с. – URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/57807.
 • Контрольні завдання та методи їх розв’язання з курсу “Оптимізаційні методи та моделі” : для студентів спец. 051 “Економіка”, 071 “Облік і оподаткування”, 073 “Менеджмент”, 141 “Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка” заоч. форми навчання / уклад.: Ю. Є. Мегель [та ін.] ; Харків. нац. техн. ун-т сіл. гос-ва ім. Петра Василенка. – Харків : ХНТУСГ ім. Петра Василенка, 2017. – 31 с. https://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/51654.
 • Методичні вказівки для виконання курсової роботи з дисципліни “Архітектура та проектування програмного забезпечення. Ч. 2” [Електронний ресурс] : для студентів спец. 121 “Інженерія програмного забезпечення” / уклад.: Д. Л. Орловський, А. М. Копп, О. Ю. Чередніченко ; Нац. техн. ун-т “Харків. політехн. ін-т”. – Електрон. текст. дані. – Харків, 2020. – 83 с. – URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/48508.
 • Методичні вказівки для виконання курсової роботи з дисципліни “Практичний семінар з проектування та застосування баз даних” [Електронний ресурс] : для студентів спец. 121 “Інженерія програмного забезпечення”, 122 “Комп’ютерні науки”, 126 “Інформаційні системи та технології” / уклад.: Д. Л. Орловський, А. М. Копп, О. Ю. Чередніченко ; Нац. техн. ун-т “Харків. політехн. ін-т”. – Електрон. текст. дані. – Харків, 2020. – 46 с. – URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/48509.
 • Методичні вказівки для виконання курсової роботи з дисципліни “Проектування та експлуатація баз даних” : для студ., що навчаються за спец. “Комп’ютерні науки і інформаційні технології” / уклад. Д. Л. Орловський [та ін.] ; Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т. – Харків : НТУ “ХПІ”, 2017. – 44 с. https://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/32008.
 • Методичні вказівки для самостійної роботи з курсу “Теорія інтелекту” : для студ. спец. 121 “Інженерія програмного забезпечення” / уклад. О. Ю. Чередніченко [та ін.] ; Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т. – Харків : НТУ “ХПІ”, 2017. – 76 с. https://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/32013.
 • Методичні вказівки до виконання дипломних робіт освітньо-кваліфікаційного рівня – бакалавр з напрямку підготовки 6.050101 “Комп’ютерні науки” : для студ. спец. 6.05010101 “Інформаційні управляючі системи та технології” / уклад. М. Д. Годлевський [та ін.] ; Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т. – Харків : НТУ “ХПІ”, 2017. – 40 с. https://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/29411.
 • Методичні вказівки до виконання дипломних робіт освітньо-кваліфікаційного рівня – бакалавр у галузі знань 12 “Інформаційні технології” [Електронний ресурс] : для студентів спец. 121 “Інженерія програмного забезпечення” / уклад.: Ю. С. Літвінова [та ін.] ; Нац. техн. ун-т “Харків. політехн. ін-т”. – Електрон. текст. дані. – Харків, 2023. – 22 с. https://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/70554.
 • Методичні вказівки до виконання дипломних робіт освітньо-кваліфікаційного рівня – магістр у галузі знань 12 “Інформаційні технології” [Електронний ресурс] : для студентів спец. 121 “Інженерія програмного забезпечення” / уклад.: О.Ю. Чередніченко [та ін.] ; Нац. техн. ун-т “Харків. політехн. ін-т”. – Електрон. текст. дані. – Харків, 2023. – 16 с. https://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/70553.
 • Методичні вказівки до виконання економічного обґрунтування проекту щодо розробки програмного забезпечення дипломної роботи освітньо-кваліфікаційного рівня – бакалавр [Електронний ресурс] : для студентів спец. 122 – Комп’ютерні науки, галузь знань 12 – Інформаційні технології / уклад.: В. В. Москаленко, О. В. Шматко ; Нац. техн. ун-т “Харків. політехн. ін-т”. – Електрон. текст. дані. – Харків, 2020. – 34 с. – URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/55118.
 • Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисциплін “Проектування баз та розробка даних”, “Бази даних” [Електронний ресурс] : для студентів, що навчаються за спец. “121 Інженерія програмного забезпечення”, “122 Комп’ютерні науки”, “126 Інформаційні системи та технології”. Ч. 2 / уклад.: Д. Л. Орловський, А. М. Копп ; Нац. техн. ун-т “Харків. політехн. ін-т”. – Електрон. текст. дані. – Харків, 2023. – 56 с. – URI: https://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/71274.
 • Методичні вказівки до виконання курсової роботи по курсу “Алгоритми та структури даних” [Електронний ресурс] : для студ., які навч. за напрямком 6.050103 “Програмна інженерія” спец. 05010301 “Програмне забезпечення систем” / уклад.: Н. К. Стратієнко, О. В. Шматко, І. О. Бородіна ; Нац. техн. ун-т “Харків. політехн. ін-т”. – Електрон. текст. дані. – Харків, 2016. – 28 с. – Режим доступу: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/24697.
 • Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт “Алгоритми і структури даних” з курсу “Алгоритми і структури даних” [Електронний ресурс] : для студентів спец. 122 “Комп’ютерні науки” / уклад. К. В. Ягуп ; Нац. техн. ун-т “Харків. політехн. ін-т”. – Електрон. текст. дані. – Харків, 2023. – 29 с. – URI: https://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/72482.
 • Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни “Архітектура та проектування програмного забезпечення” : за розд. “Мова моделювання UML як засіб аналізу та проектування програмних систем” : для студ. з напряму підготовки 6.050103 “Програмна інженерія” / уклад. М. В. Ткачук [та ін.] ; Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т. – Харків : НТУ “ХПІ”, 2017. – 60 с. https://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/31734.
 • Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу “Алгоритми і структури даних” : для студ., які навч. за спец. 121 “Інженерія програмного забезпечення” [Електронний ресурс] / уклад. Н. К. Стратієнко, І. О. Бородіна ; Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т. – Електрон. текстові дані. – Харків, 2017. – 36 с. – Режим доступу: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/26426.
 • Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт за темою “Вивчення основ роботи з СУБД MySQL: Основні засоби DDL та DML мови SQL” [Електронний ресурс] : для студентів спец. 121 “Інженерія програмного забезпечення”, 122 “Комп’ютерні науки”, 126 “Інформаційні системи та технології” / уклад.: Д. Л. Орловський, А. М. Копп ; Нац. техн. ун-т “Харків. політехн. ін-т”. – Електрон. текст. дані. – Харків, 2021. – 31 с. – URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/55547.
 • Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт за темою “Вивчення основ роботи з СУБД MySQL: Основні засоби реалізації та підтримки бізнес-логіки мови SQL” [Електронний ресурс] : для студентів спец. 121 “Інженерія програмного забезпечення”, 122 “Комп’ютерні науки” та 126 “Інформаційні системи та технології” / уклад.: Д. Л. Орловський, А. М. Копп ; Нац. техн. ун-т “Харків. політехн. ін-т”. – Електрон. текст. дані. – Харків, 2022. – 26 с. – URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/59186.
 • Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт за темою “Моделювання даних з використанням нотації IDEF1X” [Електронний ресурс] : для студентів спец. 121 “Інженерія програмного забезпечення”, 122 “Комп’ютерні науки” та 126 “Інформаційні системи та технології” / уклад.: Д. Л. Орловський, А. М. Копп ; Нац. техн. ун-т “Харків. політехн. ін-т”. – Електрон. текст. дані. – Харків, 2022. – 33 с. – URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/59188.
 • Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи “Порядок створення та редагування моделей і діаграм в програмі Umbrello UML Modeller” : з курсу “Основи архітектури програмних систем” (“Fundamentals of program systems architecture”) : [для студентів спец. 121 – “Інформаційні технології”] [Електронний ресурс] / уклад.: Н. Є. Хацько, С. Ю. Гавриленко ; Нац. техн. ун-т “Харків. політехн. ін-т”. – Електрон. текст. дані. – Харків, 2019. – 23 с. – URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/42975.
 • Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи “Розробка діаграми варіантів використання у середовищі Umbrello UML Modeller” : з курсу “Основи архітектури програмних систем” (“Fundamentals of program systems architecture”) : [для студентів спец. 121 – “Інформаційні технології”] [Електронний ресурс] / уклад.: Н. Є. Хацько, С. Ю. Гавриленко ; Нац. техн. ун-т “Харків. політехн. ін-т”. – Електрон. текст. дані. – Харків, 2019. – 39 с. – Англ., укр. мовами. – URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/42979.
 • Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи “Розробка діаграми класів у середовищі Umbrello UML Modeller” : з курсу “Основи архітектури програмних систем” (“Fundamentals of program systems architecture”) : [для студентів спец. 121 – “Інформаційні технології”] [Електронний ресурс] / уклад.: Н. Є. Хацько, С. Ю. Гавриленко ; Нац. техн. ун-т “Харків. політехн. ін-т”. – Електрон. текст. дані. – Харків, 2019. – 39 с. – Англ., укр. мовами. – URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/42977.
 • Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи 1 за темою “Основні концепції програмування. Розробка та графічне подання алгоритмів” з курсу “Алгоритмізація та програмування. Частина 1 [Електронний ресурс] : для студентів спец. 122 “Комп’ютерні науки” / уклад.: Л. В. Іванов, М. О. Білова ; Нац. техн. ун-т “Харків. політехн. ін-т”. – Електрон. текст. дані. – Харків, 2019. – 30 с. – URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/41448.
 • Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи 2 за темою “Операції та інструкції C++” з курсу “Алгоритмізація та програмування. Частина 1” [Електронний ресурс] : для студентів спец. 122 “Комп’ютерні науки” / уклад.: Л. В. Іванов, М. О. Білова ; Нац. техн. ун-т “Харків. політехн. ін-т”. – Електрон. текст. дані. – Харків, 2019. – 42 с. – URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/41449.
 • Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи 3 за темою “Використання функцій” з курсу “Алгоритмізація та програмування. Частина 1” [Електронний ресурс] : для студентів спец. 122 “Комп’ютерні науки” / уклад.: Л. В. Іванов, М. О. Білова ; Нац. техн. ун-т “Харків. політехн. ін-т”. – Електрон. текст. дані. – Харків, 2019. – 24 с. – URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/41451.
 • Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи 4 за темою “Використання масивів і вказівників” з курсу “Алгоритмізація та програмування. Частина 1” [Електронний ресурс] : для студентів спец. 122 “Комп’ютерні науки” / уклад.: Л. В. Іванов, М. О. Білова ; Нац. техн. ун-т “Харків. політехн. ін-т”. – Електрон. текст. дані. – Харків, 2019. – 30 с. – URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/41452.
 • Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи 5 за темою “Робота зі структурами та файлами” з курсу “Алгоритмізація та програмування. Частина 1” [Електронний ресурс] : для студентів спец. 122 “Комп’ютерні науки” / уклад.: Л. В. Іванов, М. О. Білова ; Нац. техн. ун-т “Харків. політехн. ін-т”. – Електрон. текст. дані. – Харків, 2019. – 19 с. – URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/41453.
 • Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи 6 за темою “Використання вказівників на функції та заголовних файлів” з курсу “Алгоритмізація та програмування. Частина 1” [Електронний ресурс] : для студентів спец. 122 “Комп’ютерні науки” / уклад.: Л. В. Іванов, М. О. Білова ; Нац. техн. ун-т “Харків. політехн. ін-т”. – Електрон. текст. дані. – Харків, 2019. – 20 с. – URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/41455.
 • Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи за темою “Вивчення засобів для розробки звітів засобами СУБД Microsoft Access” [Електронний ресурс] : для студентів спец. 035 “Філологія”, 121 “Інженерія програмного забезпечення”, 122 “Комп’ютерні науки” та 126 “Інформаційні системи та технології” / уклад.: Д. Л. Орловський, Н. В. Борисова, А. М. Копп ; Нац. техн. ун-т “Харків. політехн. ін-т”. – Електрон. текст. дані. – Харків, 2020. – 20 с. – URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/48516.
 • Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи за темою “Вивчення основ роботи з СУБД Microsoft Access” [Електронний ресурс] : для студентів спец. 035 “Філологія”, 121 “Інженерія програмного забезпечення”, 122 “Комп’ютерні науки” та 126 “Інформаційні системи та технології” / уклад.: Д. Л. Орловський, Н. В. Борисова, А. М. Копп ; Нац. техн. ун-т “Харків. політехн. ін-т”. – Електрон. текст. дані. – Харків, 2020. – 38 с. – URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/48511.
 • Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи за темою “Вивчення основ роботи із засобами контролю цілісності даних засобами СУБД Microsoft SQL Server” [Електронний ресурс] : для студентів, що навчаються за спец. 121 “Інженерія програмного забезпечення”, 122 “Комп’ютерні науки”, 126 “Інформаційні системи та технології” / уклад.: Д. Л. Орловський, А. М. Копп ; Нац. техн. ун-т “Харків. політехн. ін-т”. – Електрон. текст. дані. – Харків, 2023. – 40 с. – URI: https://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/71281.
 • Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи за темою “Використання транзакцій на прикладі СУБД Microsoft SQL Server” [Електронний ресурс] : для студентів, що навчаються за спец. 121 “Інженерія програмного забезпечення”, 122 “Комп’ютерні науки”, 126 “Інформаційні системи та технології” / уклад.: Д. Л. Орловський, А. М. Копп ; Нац. техн. ун-т “Харків. політехн. ін-т”. – Електрон. текст. дані. – Харків, 2023. – 33 с. – URI: https://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/71282.
 • Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи за темою “Додавання графиків і діаграм в звіти засобами СУБД Microsoft Access” [Електронний ресурс] : для студентів спец. 035 “Філологія”, 121 “Інженерія програмного забезпечення”, 122 “Комп’ютерні науки” та 126 “Інформаційні системи та технології” / уклад.: Д. Л. Орловський, Н. В. Борисова, А. М. Копп. – Електрон. текст. дані. – Харків, 2020. – 20 c. – URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/48518.
 • Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи за темою “Об’єднання розроблених раніше прикладних компонентів і створення застосування. Вивчення основ інформаційної безпеки при роботі з СУБД Microsoft Access” [Електронний ресурс] : для студентів спец. 035 “Філологія”, 121 “Інженерія програмного забезпечення”, 122 “Комп’ютерні науки” та 126 “Інформаційні системи та технології” / уклад.: Д. Л. Орловський, Н. В. Борисова, А. М. Копп. – Електрон. текст. дані. – Харків, 2020. – 16 с. – URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/48519.
 • Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи за темою “Обробка даних засобами мови SQL у середовищі СУБД Microsoft SQL Server” [Електронний ресурс] : для студентів, що навчаються за спец. 121 “Інженерія програмного забезпечення”, 122 “Комп’ютерні науки”, 126 “Інформаційні системи та технології” / уклад.: Д. Л. Орловський, А. М. Копп ; Нац. техн. ун-т “Харків. політехн. ін-т”. – Електрон. текст. дані. – Харків, 2023. – 48 с. – URI: https://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/71277.
 • Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи за темою “Ознайомлення з основними командами мови SQL, що забезпечують маніпулювання даними на прикладі СУБД Microsoft Access” [Електронний ресурс] : для студентів спец. 035 “Філологія”, 121 “Інженерія програмного забезпечення”, 122 “Комп’ютерні науки” та 126 “Інформаційні системи та технології” / уклад.: Д. Л. Орловський, Н. В. Борисова, А. М. Копп ; Нац. техн. ун-т “Харків. політехн. ін-т”. – Електрон. текст. дані. – Харків, 2020. – 58 с. – URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/48515.
 • Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи за темою “Ознайомлення з основними особливостями СУБД Microsoft SQL Server. Створення бази даних та об’єктів бази даних” [Електронний ресурс] : для студентів, що навчаються за спец. 121 “Інженерія програмного забезпечення”, 122 “Комп’ютерні науки”, 126 “Інформаційні системи та технології” / уклад.: Д. Л. Орловський, А. М. Копп ; Нац. техн. ун-т “Харків. політехн. ін-т”. – Електрон. текст. дані. – Харків, 2023. – 68 с. – URI: https://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/71276.
 • Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи за темою “Реалізація простого клієнтського застосунку для роботи з базою даних Microsoft SQL Server” [Електронний ресурс] : для студентів, що навчаються за спец. 121 “Інженерія програмного забезпечення”, 122 “Комп’ютерні науки”, 126 “Інформаційні системи та технології” / уклад.: Д. Л. Орловський, А. М. Копп ; Нац. техн. ун-т “Харків. політехн. ін-т”. – Електрон. текст. дані. – Харків, 2023. – 22 с. – URI: https://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/71283.
 • Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи за темою “Розробка засобами Microsoft Visual Studio прикладного програмного забезпечення для роботи з базою даних Microsoft SQL Server” [Електронний ресурс] : для студентів, що навчаються за спец. 121 “Інженерія програмного забезпечення”, 122 “Комп’ютерні науки”, 126 “Інформаційні системи та технології” / уклад.: Д. Л. Орловський, А. М. Копп ; Нац. техн. ун-т “Харків. політехн. ін-т”. – Електрон. текст. дані. – Харків, 2023. – 63 с. – URI: https://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/71285.
 • Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи за темою “Розробка онтології бази знань підприємства із використанням шаблону Zachman Framework” [Електронний ресурс] : для студентів, що навчаються за спец. “122 Комп’ютерні науки” / уклад.: Д. Л. Орловський, А. М. Копп ; Нац. техн. ун-т “Харків. політехн. ін-т”. – Електрон. текст. дані. – Харків, 2023. – 65 с. – URI: https://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/71275.
 • Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи за темою “Створення складних звітів за допомогою майстра звітів та їх модифікація засобами СУБД Microsoft Access” [Електронний ресурс] : для студентів спец. 035 “Філологія”, 121 “Інженерія програмного забезпечення”, 122 “Комп’ютерні науки” та 126 “Інформаційні системи та технології” / уклад.: Д. Л. Орловський, Н. В. Борисова, А. М. Копп. – Електрон. текст. дані. – Харків, 2020. – 24 с. – URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/48517.
 • Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи за темою “Створення та використання екранних форм засобами СУБД Microsoft Access” [Електронний ресурс] : для студентів спец. 035 “Філологія”, 121 “Інженерія програмного забезпечення”, 122 “Комп’ютерні науки” та 126 “Інформаційні системи та технології” / уклад.: Д. Л. Орловський, Н. В. Борисова, А. М. Копп ; Нац. техн. ун-т “Харків. політехн. ін-т”. – Електрон. текст. дані. – Харків, 2020. – 40 с. – URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/48513.
 • Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи за темою “Створення та використання представлень (view) засобами СУБД Microsoft SQL Server” [Електронний ресурс] : для студентів, що навчаються за спец. 121 “Інженерія програмного забезпечення”, 122 “Комп’ютерні науки”, 126 “Інформаційні системи та технології” / уклад.: Д. Л. Орловський, А. М. Копп ; Нац. техн. ун-т “Харків. політехн. ін-т”. – Електрон. текст. дані. – Харків, 2023. – 24 с. – URI: https://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/71280.
 • Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи за темою “Створення та використання програмних об’єктів бази даних засобами СУБД Microsoft SQL Server” [Електронний ресурс] : для студентів, що навчаються за спец. 121 “Інженерія програмного забезпечення”, 122 “Комп’ютерні науки”, 126 “Інформаційні системи та технології” / уклад.: Д. Л. Орловський, А. М. Копп ; Нац. техн. ун-т “Харків. політехн. ін-т”. – Електрон. текст. дані. – Харків, 2023. – 68 с. – URI: https://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/71278.
 • Методичні вказівки до лаб. роботи 1 “Знайомство з середовищем імітаційного моделювання AnyLogic” за курсом “Моделювання систем” : для студентів спец. 121 – Інженерія програмного забезпечення, спеціалізація – Програмне забезпечення систем; спец. 122 – Комп’ютерні науки, спеціалізації – Інформаційні управляючі системи та технології, Управління проектами в сфері інформаційних технологій / уклад.: І. П. Гамаюн [та ін.] ; Нац. техн. ун-т “Харків. політехн. ін-т”. – Харків : НТУ “ХПІ”, 2018. – 20 с. https://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/44219.
 • Методичні вказівки до лаб. роботи 2 “Побудова моделей системної динаміки у середовищі AnyLogic” за курсом “Моделювання систем” : для студентів спец. 121 – Інженерія програмного забезпечення, спеціалізація – Програмне забезпечення систем; спец. 122 – Комп’ютерні науки, спеціалізації – Інформаційні управляючі системи та технології, Управління проектами в сфері інформаційних технологій / уклад.: І. П. Гамаюн [та ін.] ; Нац. техн. ун-т “Харків. політехн. ін-т”. – Харків : НТУ “ХПІ”, 2018. – 20 с. https://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/44221.
 • Методичні вказівки до лаб. роботи 3 “Побудова дискретно-подієвих моделей у середовищі AnyLogic” за курсом “Моделювання систем” : для студентів спец. 121 – Інженерія програмного забезпечення, спеціалізація – Програмне забезпечення систем; спец. 122 – Комп’ютерні науки, спеціалізації – Інформаційні управляючі системи та технології, Управління проектами в сфері інформаційних технологій / уклад.: І. П. Гамаюн [та ін.] ; Нац. техн. ун-т “Харків. політехн. ін-т”. – Харків : НТУ “ХПІ”, 2018. – 20 с. https://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/44223.
 • Методичні вказівки до лаб. роботи 4 “Побудова агентних моделей у середовищі AnyLogic” за курсом “Моделювання систем” : для студентів спец. 121 – Інженерія програмного забезпечення, спеціалізація – Програмне забезпечення систем; спец. 122 – Комп’ютерні науки, спеціалізації – Інформаційні управляючі системи та технології, Управління проектами в сфері інформаційних технологій / уклад.: І. П. Гамаюн [та ін.] ; Нац. техн. ун-т “Харків. політехн. ін-т”. – Харків : НТУ “ХПІ”, 2018. – 30 с. https://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/44225.
 • Методичні вказівки до лабораторних занять з курсу “Теорія прийняття рішень” [Електронний ресурс] : для студентів спец. 121 “Інженерія програмного забезпечення”, 122 “Комп’ютерні науки” / уклад.: М. Д. Годлевський, В. Ю. Воловщиков, М. М. Козуля ; Нац. техн. ун-т “Харків. політехн. ін-т”. – Електрон. текст. дані. – Харків, 2023. – 26 с. – URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/60791.
 • Методичні вказівки до лабораторної роботи “Основи роботи в середовищі Jupyter Notebook” з курсу “Обробка даних Python” [Електронний ресурс] : для студентів спец. 121 Інженерія програмного забезпечення, 122 Комп’ютерні науки, 124 Системний аналіз, 126 Інформаційні системи і технології / уклад.: С. М. Коваленко, С. В. Коваленко, О. В. Шматко ; Нац. техн. ун-т “Харків. політехн. ін-т”. – Електрон. текст. дані. – Харків, 2021. – 28 с. – URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/55466.
 • Методичні вказівки до лабораторної роботи “Основи роботи з бібліотекою Matplotlib” з курсу “Обробка даних Python” [Електронний ресурс] : для студентів спец. 121 Інженерія програмного забезпечення, 122 Комп’ютерні науки, 124 Системний аналіз, 126 Інформаційні системи і технології / уклад.: С. М. Коваленко, С. В. Коваленко, О. В. Шматко ; Нац. техн. ун-т “Харків. політехн. ін-т”. – Електрон. текст. дані. – Харків, 2021. – 28 с. – URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/55469.
 • Методичні вказівки до лабораторної роботи “Основи роботи з бібліотекою NumPy” з курсу “Обробка даних Python” [Електронний ресурс] : для студентів спец. 121 Інженерія програмного забезпечення, 122 Комп’ютерні науки, 124 Системний аналіз, 126 Інформаційні системи і технології / уклад.: С. М. Коваленко, С. В. Коваленко, О. В. Шматко ; Нац. техн. ун-т “Харків. політехн. ін-т”. – Електрон. текст. дані. – Харків, 2021. – 48 с. – URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/55468.
 • Методичні вказівки до лабораторної роботи “Основи роботи з бібліотекою Pandas” з курсу “Обробка даних Python” [Електронний ресурс] : для студентів спец. 121 Інженерія програмного забезпечення, 122 Комп’ютерні науки, 124 Системний аналіз / уклад.: С. М. Коваленко, С. В. Коваленко ; Нац. техн. ун-т “Харків. політехн. ін-т”. – Електрон. текст. дані. – Харків, 2022. – 44 с. – URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/61382.
 • Методичні вказівки до лабораторної роботи № 1 за курсом “Інтелектуальний аналіз даних та видобування знань” : для студ. спец. 121 Інженерія програмного забезпечення, спеціалізації 121 – 01 Інженерія програмного забезпечення / уклад.: С. І. Єршова, К. В. Мельник ; Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут”. – Харків : НТУ “ХПІ”, 2017. – 19 с. https://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/33645.
 • Методичні вказівки до лабораторної роботи № 2 за курсом “Інтелектуальний аналіз даних та видобування знань” : для студ. спец. 121 Інженерія програмного забезпечення, спеціалізації 121 – 01 Інженерія програмного забезпечення / уклад.: С. І. Єршова, К. В. Мельник ; Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут”. – Харків : НТУ “ХПІ”, 2017. – 21 с. https://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/33648.
 • Методичні вказівки до практичних занять з курсу “Моделі і методи м’яких обчислень” [Електронний ресурс] : для студентів спец. 121 “Інженерія програмного забезпечення”, 122 “Комп’ютерні науки та інтелектуальні системи” / уклад. В. Ю. Воловщиков ; Нац. техн. ун-т “Харків. політехн. ін-т”. – Електрон. текст. дані. – Харків, 2023. – 37 с. – URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/60789.
 • Методичні вказівки до практичних розрахункових завдань з курсу “Управління розвитком організацій” [Електронний ресурс] : для студентів спец.: 121 – Інженерія програмного забезпечення, 122 – Комп’ютерні науки / уклад.: Н. К. Стратієнко, І. В. Лютенко, М. А. Грінченко ; Нац. техн. ун-т “Харків. політехн. ін-т”. – Електрон. текст. дані. – Харків, 2019. – 127 с. – URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/50070.
 • Методичні вказівки до самостійної роботи за темою “Розробка прикладного програмного забезпечення для роботи з базою даних засобами MySQL та PHP” [Електронний ресурс] : для студентів спец. 121 “Інженерія програмного забезпечення”, 122 “Комп’ютерні науки” та 126 “Інформаційні системи та технології” / уклад.: Д. Л. Орловський, А. М. Копп ; Нац. техн. ун-т “Харків. політехн. ін-т”. – Електрон. текст. дані. – Харків, 2022. – 37 с. – URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/59184.
 • Методичні вказівки щодо структури та змісту пояснювальних записок дипломних робіт бакалавра [Електронний ресурс] : за спец. 122 “Комп’ютерні науки” освітньої програми “Комп’ютерні науки та інтелектуальні системи” / уклад.: А. М. Копп [та ін.] ; Нац. техн. ун-т “Харків. політехн. ін-т”. – Електрон. текст. дані. – Харків, 2023. – 12 с. – URI: https://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/64785.
 • Методичні вказівки щодо структури та змісту пояснювальних записок дипломних робіт магістра [Електронний ресурс] : за спец. 122 “Комп’ютерні науки” освітньої програми “Комп’ютерні науки та інтелектуальні системи” / уклад.: В. В. Москаленко [та ін.] ; Нац. техн. ун-т “Харків. політехн. ін-т”. – Електрон. текст. дані. – Харків, 2023. – 13 с. – URI: https://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/64786.
 • Методичні рекомендації для виконання лабораторної роботи за курсом “Методи оцінки трудомісткості” : для студ. спец.122 “Комп’ютерні науки”, галузі знань 12 “Інформаційні технології” / уклад. С. І. Єршова ; Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут”. – Харків : НТУ “ХПІ”, 2017. – 24 с. https://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/33585.
 • Методичні рекомендації до виконання індивідуального завдання з навчальної дисципліни “Безпека програм та даних” : для студ. спец. 122 “Комп’ютерні науки”, 121 “Інженерія програмного забезпечення” денної форми навчання / уклад.: С. П. Євсеєв, О. В. Шматко, О. В. Іващенко ; Нац. техн. ун-т “Харків. політехн. ін-т”. – Харків : НТУ “ХПІ”, 2017. – 72 с. https://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/33089.
 • Москаленко В. В. Моделі та методи стратегічного управління розвитком підприємства : [монографія] / В. В. Москаленко, М. Д. Годлевський ; Нац. техн. ун-т “Харків. політехн. ін-т”. – Харків : Точка, 2018. – 207 с. https://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/39486.
 • Операційні системи : лаб. практикум : для студ. спец. 122 “Комп’ютерні науки” та 121 “Програмна інженерія” усіх форм навчання / Д. Ю. Голубничий [та ін.] ; Нац. техн. ун-т “Харків. політехн. ін-т”. – Харків : НТУ “ХПІ”, 2019. – 336 с. https://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/42240.
 • Основи пошуку науково-економічної інформації в Інтернет : метод. вказівки для лаб. робіт з дисциплін “Інформатика”, “Інформаційні системи та технології”, “Інформаційні технології в галузі”, “Інформаційні системи і технології в управлінні організацією”, “Прикладні комп’ютерні технології”, “Інформаційні системи і технології в маркетингу”, “Економічне управління підприємством та інформаційні системи в економіці” : для студентів всіх форм навчання, включаючи студентів – іноземців / уклад.: Ю. Є. Мегель [та ін.] ; Харків. нац. техн. ун-т сіл. гос-ва ім. Петра Василенка. – Харків : ХНТУСГ ім. Петра Василенка, 2018. – 32 с. https://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/51642.
 • Основні нововведення сучасного табличного процесора Microsoft Excel 2016 та використання його основних функцій : метод. вказівки для лаб. робіт з дисциплін “Інформатика”, “Інформаційні системи та технології”, “Інформаційні технології в галузі”, “Інформаційні системи і технології в управлінні організацією”, “Прикладні комп’ютерні технології”, “Інформаційні системи і технології в маркетингу”, “Економічне управління підприємством та інформаційні системи в економіці” : для студентів всіх форм навчання, включаючи студентів – іноземців / уклад.: Ю. Є. Мегель [та ін.] ; Харків. нац. техн. ун-т сіл. гос-ва ім. Петра Василенка. – Харків : ХНТУСГ ім. Петра Василенка, 2018. – 36 с. https://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/51652.
 • Стратієнко Н. К. Алгоритми і структури даних: практикум : навч. посібник / Н. К. Стратієнко, М. Д. Годлевський, І. О. Бородіна ; Нац. техн. ун-т “Харків. політехн. ін-т”. – Харків : НТУ “ХПІ”, 2017. – 224 с. https://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/50239.
 • Сучасна теорія управління підприємством [Електронний ресурс] : лаб. практикум для студентів першого бакалавр. рівня з галузі знань 12 – “Інформаційні технології” за спец. 122 – “Комп’ютерні науки та інформаційні технології” / В. В. Москаленко, Н. Г. Фонта ; Нац. техн. ун-т “Харків. політехн. ін-т”. – Електрон. текст. дані. – Харків, 2017. – 368 с. – URI: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/55122.
 • Технологія Ethernet : лаб. практикум з курсу “Комп’ютерні мережі” : для студ. спец. 121 – Інженерія програмного забезпечення, 122 – Комп’ютерні науки, 126 – Інформаційні системи та технології / М. О. Білова [та ін.] ; Нац. техн. ун-т “Харків. політехн. ін-т”. – Харків : НТУ “ХПІ”, 2019. – 196 с. https://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/47072.
 • Шматко О. В. Аналіз методів і технологій розробки мобільних додатків для платформи Android. Частина 2 : навч. посібник / О. В. Шматко, А. О. Поляков, В. М. Федорченко ; Нац. техн. ун-т “Харків. політехн. ін-т”. – Харків : НТУ “ХПІ”, 2018. – 284 с. https://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/37731.