Історія кафедри

Кафедра менеджменту інноваційного підприємництва та міжнародних економічних відносин була створена в 1950 р. як кафедра економіки промисловості та організації підприємств. Основним її завданням було забезпечення економічної підготовки фахівців технічних спеціальностей всього університету. У зв’язку зі значним обсягом навчальних доручень склад кафедри налічував близько 100 осіб. Першим завідувачем кафедри став д-р екон. наук, проф. П. А. Левицький. У складі кафедри впродовж 1977–1990 рр. плідно працювала потужна лабораторія економіко-математичних методів, науковим керівником якої був доц. В. М. Санников.

У 1984 р. зі складу кафедри було виокремлено кафедру економіки та організації машинобудівної промисловості (завідувач проф. А. І. Яковлєв). У 1991 р. на базі кафедри було створено кафедру менеджменту (завідувач проф. Л. М. Івін), а в 1992 р. — кафедру бізнесу та контролінгу (завідувач проф. В. А. Міщенко).

У 1984 р., через зміну професійного спрямування, кафедра отримала нову назву — економіки і організації хімічної та приладобудівної промисловості, а в 1997 р. — організації виробництва і управління персоналом. Підготовка фахівців на кафедрі проводилась за шістьма спеціальностями: «Менеджмент організацій», «Інтелектуальна власність», «Маркетинг», «Управління інноваційною діяльністю», «Менеджмент інноваційної діяльності», «Управління персоналом та економіка праці».

У наш час кафедра функціонує у складі навчально-наукового інституту економіки, менеджменту і міжнародного бізнесу, є випускаючою з підготовки спеціалістів І (бакалаврського) та ІІ (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальностями: 073 «Менеджмент», спеціалізації: менеджмент підприємств та організацій; управління підприємницькою діяльністю; менеджмент інноваційної діяльності; 051 «Економіка», спеціалізація: управління персоналом та економіка праці; 075 «Маркетинг», спеціалізація: маркетинг і правова охорона інтелектуальної власності; 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», спеціалізація: економіка та управління інтелектуальною власністю.

Кафедра є випускаючою з підготовки докторів філософії за спеціальностями: 051 «Економіка» та 073 «Менеджмент»

З 2016-2017 навчального року, враховуючи досвід, отриманий при підготовці студентів за спеціальностями та напрямами, що були створені раніше, кафедра започатковує підготовку студентів зі спеціальності: 292 «Міжнародні економічні відносини», спеціалізації 292-1 «Міжнародний бізнес», 292-2 «Міжнародна економіка» за першим (бакалаврським) та другим (магістерським) рівнем вищої освіти, надаючи дипломи бакалавра з міжнародних економічних відносин та магістра з міжнародних економічних відносин.

Кафедра Менеджменту інноваційного підприємництва та міжнародних економічних відносин у повній мірі забезпечена висококваліфікованими науково-педагогічними кадрами з великим досвідом наукової та педагогічної роботи.

Загальна чисельність науково-педагогічного складу кафедри в 2016 –2017 рр. становить 50 осіб (43 штатних викладача, 7 сумісників). Серед викладачів штатного науково-педагогічного складу кафедри: 2 доктора економічних наук (1 доктор економічних наук, професор, 1 доктор економіч-них наук, доцент), 1 професор ВАК, 26 кандидатів економічних наук та 5 кандидатів технічних наук (з них 23 доцента), 10 викладачів без наукового ступеню, 1 д.е.н., проф. та 2 викладача працюють за внутивузівським сумісництвом, два доктора наук та два кандидата економічних наук працюють за зовнішнім сумісництвом. Загальна чисельність науково-педагогічного складу кафедри з вченими ступенями складає 76 % (38/50=76 %). Чисельність штатного науково-педагогічного складу кафедри з вченими ступенями складає 76,7 % (33/43=76,7 %).

Завідувач випускаючої кафедри «Менеджмент інноваційного підприємництва та міжнародних економічних відносин»  доктор економічних наук, професор Перерва Петро Григорович.

Формування науково-педагогічного складу персоналу кафедри здійснюється на демократичних принципах, гласно, з дотриманням чинного законодавства. Основними критеріями підбору кадрів є: відповідність профілю дисциплін, що викладаються, напряму навчальної та наукової роботи науково-педагогічного складу персоналу кафедри, високий рівень педагогічної майстерності, ділові та особисті якості.

Оновлення науково-педагогічного складу кафедра здійснюється шляхом залучення до викладацької праці молодих фахівців та аспірантів. За період 2012-2016 рр. викладачами кафедри було захищено дві докторські дисертації (доцент Посохов І. М. у 2014 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за темою: «Управління ризиками корпорації промислових підприємств залізничного транспорту», професор Дюжев В. Г. у 2016 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за темою: «Теоретико-методичні засади підвищення інноваційної сприятливості підприємств до технологій нетрадиційної відновлювальної енергетики») та 6 кандидатських дисертацій зі спеціальності «Економіка та управління підприємствами». Кафедра також залучає до викладацької діяльності спеціалістів провідних науково-дослідних інститутів та вищих навчальних закладів м. Харкова.

У теперішній час на кафедрі проходять наукову підготовку 8 аспірантів, в тому числі на денному відділенні – 7 осіб. У НТУ «ХПІ» діє спеціалізована вчена рада, де відбувається захист дисертаційних робіт аспірантів та докторантів.

До складу спеціалізованої вченої ради входять д.е.н., проф. Перерва П. Г., д.е.н. проф. Посохов І. М., д.е.н., проф. Дюжев В. Г.

Кафедра здійснює міжнародне співробітництво, беручи участь в семінарах, конференціях. Міжнародні зв’язки кафедри плідно впливають на якість підготовки фахівців, дозволяють удосконалювати зміст і форми навчання, збагачують навчальний процес досягненнями іноземних науковців.

Основними напрямами наукової діяльності кафедри є:

– управління ризиками промислових підприємств в умовах невизначеності ринкової середи;

– підвищення ефективності менеджменту на підприємстві в умовах євроінтеграції;

– управління інноваційним розвитком підприємства на світовому ринку;

– управління продуктивністю праці в умовах ринкової економіки;

–  оцінка обсягів ефективного виробництва на основі нелінійних регресійних моделей.

Ці наукові напрями реалізуються викладачами кафедри в порядку особистої ініціативи у другій половині робочого дня у відповідності з індивідуальними планами.

На кафедрі виконуються:

– Держбюджетна НДР (№0115U000520) «Розвиток лідерського потенціалу національної гуманітарно-технічної і управлінської еліти в інформаційному суспільстві як психолого-педагогічна проблема», 2015-2017 рр., Наукові керівники проф. Перерва П. Г., проф. Романовський О. Г.;

– Фундаментальна НДР (№0117U004810) «Управління ризиками та конкурентоспроможністю промислових підприємств в умовах невизначеності ринкового середовища», 2016-2019 рр., Науковий керівник проф. Посохов І. М .;

– Фундаментальна НДР (№0117U004811) «Теоретико-методологічні засади формування та розвитку інноватівного потенціалу екосистем в умовах глобальних трендів і євроінтеграційних процесів», 2016-2019 рр., Науковий керівник проф. Савченко О.І .;

– Фундаментальна НДР (№0117U004809) «Розробка шляхів вирішення економічних проблем інноваційного розвитку промислових підприємств», 2016-2019 рр., Науковий керівник проф. Матросов А.Д .;

– Фундаментальна НДР (№0117U004808) «Організаційно-економічне забезпечення ефективного розвитку промислового комплексу і соціальної сфери України», 2016-2019 рр., науковий керівник доц. Пантелєєв М. С.

На кафедрі виконувалися госпдоговірні НДР:

– «Формування, оцінка та управління економічним потенціалом енергетичного підприємства» (67125 0112U000418), науковий керівник проф. Вихляєва С.І.

– «Підвищення інноваційної сприйнятливості підприємств до технологій енергозбереження», науковий керівник проф. Дюжев В.Г.

– «Техніко-економічне обґрунтування способів забезпечення виробництва коксу в умовах нестабільної вугільно-сировинної бази коксування», науковий керівник проф. Черепанова В.О.

На кафедрі виконуються міжнародні проекти:

– академічний обмін з Університетом Отто фон Геріке (Магдебург, Німеччина) в рамках програми Східного партнерства DAAD;

– програма подвійного диплому з Вищою школою управління охороною праці в місті Катовіце (WSZOP);

– 4 проекти ERASMUS + KA 1 Міжнародна кредитна мобільність;

– міжнародний інтернет конкурс бізнес-планів, організований Школою бізнесу Барні, Університет Хартфорду (США);

– професійні студентські практики-стажування в Університеті Мішкольц (Угорщина);

Кафедра виступала відповідальним виконавцем і співвиконавцем в НТУ «ХПІ» 10 міжнародних проектів: TEMPUS, INTAS, DAAD, EuropeAid, ERASMUS + KA2.

Щорічно кафедра виступає в якості організатора двох міжнародних конференцій:

– Міжнародна науково-практична конференція: «Стратегія інноваційного розвитку економіки: Бізнес, наука, освіта» (SIDEC).

– Міжнародна Internet-конференція студентів та молодих вчених «Стратегії інноваційного розвитку економіки України: проблеми, перспективи, ефективність» (Форвард).

У складі кафедри функціонують:

– Бюро розвитку підприємництва економічного факультету;

– Науковий журнал «Вісник« ХПІ: «Економічні науки»;

– Навчальна лабораторія обчислювальної техніки;

– Клас дистанційного навчання;

– Навчально-методичний кабінет-бібліотека;

– Школа студентського підприємництва «FESK»;

– Тренінговий центр «InnoEnterprise»;

– Лабораторія інноваційних навичок «Innovation Skills Laboratory»;

– Освітньо-інформаційний дослідний центр Європейських економічних досліджень (CEES);

– Платформа регіональної інноваційної екосистеми (InnoLab);

– Центр розвитку потенціалу та інтернаціоналізації в освіті.

За останні роки кафедра досягла у всіх напрямках діяльності значних результатів.

По-перше, удосконалені навчальні плани відповідно до трансформаційними змінами в економічному житті країни.

По-друге, відбулися радикальні зміни в методах і засобах проведення занять. У процесі навчання передбачено застосування як активних, так і інтерактивних навчальних технологій: зустрічі з представниками провідних вітчизняних і зарубіжних підприємств і організацій / guest speakers, visiting professors; міні-лекції, робота в малих групах, семінари-дискусії, мозковий штурм, кейс-методи, презентації, імітаційні тренінги з елементами математичного моделювання, бази візуального супроводу.

По-третє, в навчальному процесі широко використовуються технічні засоби, обчислювальна техніка, комп’ютерні та тренінгові технології.

По-четверте, відбулася активізація наукових досліджень, позитивні зміни спостерігаються в науково-дослідній роботі студентів, яка являється обов’язковою складовою навчального процесу.

З 2013 року, відповідно до наказів МОН України, кафедра здійснює наукове, методичне та організаційне забезпечення проведення II-го туру Всеукраїнської студентської Олімпіади зі спеціальності «Інтелектуальна власність».

Студенти кафедри завжди показують високий рівень теоретичної підготовки та професійних знань.

Акцент кафедри: особистісно-орієнтований підхід, проектна робота, саморозвиток, лідерство, готовність до змін і відповідальність у прийнятті рішень!