ОПП Економіка (бакалавр)

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА «ЕКОНОМІКА»

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 051 Економіка

галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки

кваліфікація бакалавр з економіки

Освітньо-професійна програма і навчальний план

Співпраця з стейкхолдерами

Мета освітньої програмипідготувати фахівців, які володіють сучасним економічним мисленням, теоретичними знаннями і практичними навичками, необхідними для розв’язання завдань у сферах економіки підприємства, економіки і організації бізнесу, управління персоналом, моделювання економічних процесів в управлінні.

Обов’язкові освітні компоненти

Загальна підготовка:

Спеціальна (фахова) підготовка:

Історія та культура України Вступ до спеціальності. Ознайомча практика Просторова економіка
Українська мова (професійного спрямування) Основи менеджменту Економетрика
Іноземна мова Основи підприємництва Оптимізаційні методи та моделі
Філософія Економіка підприємства Економіка та організація інноваційної діяльності
Правознавство Управління персоналом Бізнес-планування
Вища математика Маркетинг Управління трудовим потенціалом
Економічна теорія Фінанси, гроші і кредит Логістика
Економічна інформатика Бухгалтерський облік Управління грошовими потоками на підприємстві
Теорія ймовірностей і математична статистика Інформаційні системи і бази даних Економіка інформації
Мікроекономіка Інвестиційна діяльність підприємства
Макроекономіка Виробнича практика
Фізичне виховання Переддипломна практика

 

Вибіркові освітні компоненти (профільна підготовка)

Вибірковий блок
01 «Економіка бізнесу»

Вибірковий блок
02 «Економіка підприємства»

Вибірковий блок
03 «Управління персоналом та економіка праці»

Міжнародний бізнес Соціальна економіка Етика ділового спілкування
Бізнес-діагностика Обґрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків Економіка праці та соціально-трудові відносини
Ціноутворення Цінова політика підприємства Операційний менеджмент
Електронна комерція Управління ресурсами і витратами Мотивування персоналу
Економічна безпека бізнесу Зовнішньоекономічна діяльність підприємства Нормування і організація праці
Бізнес стратегія Стратегія підприємства Методи прийняття управлінських рішень
Вибірковий блок
04 «Економічна кібернетика»
Вибірковий блок
05 «Цифрова економіка»
Вибірковий блок
06 «Економіка підприємств сфери послуг»
Інструментальні засоби прикладного програмування Web-дизайн Сервісологія та сервісна діяльність
Системний аналіз Дослідження операцій в економіці Економіка торгівлі та сфери гостинності
Моделювання економічних систем Системи підтримки прийняття рішень Обґрунтування господарських рішень в сфері послуг
Оптимізація бізнес-процесів Імітаційне моделювання Управління ресурсами та витратами у сфері послуг
Інтернет технології в бізнесі Інформаційна безпека бізнесу Ціноутворення в сфері послуг
Моделювання економічної динаміки Економіка телекомунікаційних послуг Потенціал і розвиток підприємства

 

 

Дисципліни вільного вибору студента профільної підготовки згідно переліку
Основи професійної безпеки та здоров’я людини Діагностика бізнес-процесів Потенціал і розвиток підприємства
Організація операційної діяльності підприємства Маркетинг послуг Аудит персоналу
Організація виробництва Страхування та управління ризиками в бізнесі Інструментальні засоби бізнес-аналітики
Управління стратегічними змінами Конкурентоспроможність підприємства Економічна діагностика
Прогнозування соціально-економічних процесів Діагностика і планування діяльності організації Організація власного бізнесу
Організація операційної діяльності підприємств сфери послуг Просування бізнесу в соціальних медіа Економічна безпека підприємства
Екологія Електронна комерція Самомаркетинг
Управління ресурсами і витратами Конкурентоспроможність бізнесу Технологія інфографіки
Капітал підприємства Діагностика бізнес-процесів Стратегія підприємства сфери послуг
Конфліктологія Маркетинг послуг Потенціал і розвиток підприємства