ОПП Міжнародні економічні відносини (бакалавр)

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА «МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ»

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 292 Міжнародні економічні відносини

галузі знань 29 Міжнародні відносини

кваліфікація бакалавр 

Освітньо-професійна програма і навчальний план

Співпраця з стейкхолдерами

Мета освітньої програми – підготовка конкурентоспроможних фахівців, що здатні працювати в умовах мінливого глобалізованого економічного середовища, вирішувати задачі у сфері зовнішньоекономічної діяльності та міжнародних відносин.

Обов’язкові освітні компоненти

Загальна підготовка:

Спеціальна (фахова) підготовка:

Історія та культура України Вступ до спеціальності. Ознайомча практика Розвиток зовнішньоекономічної діяльності України
Українська мова (професійного спрямування) Світове господарство та міжнародні економічні відносини Управління ризиками транснаціональних корпорацій
Іноземна мова Міжнародні економічні відносини Друга іноземна мова
Філософія Міжнародна економіка Конфліктологія та теорія переговорів у сфері міжнародних економічних відносин
Правознавство Основи міжнародного менеджменту та маркетингу Міжнародне право та документообіг у сфері міжнародного бізнесу
Вища математика Управління персоналом Економічна дипломатія, діловий протокол та етикет
Економічна теорія Ціноутворення на світових товарних ринках
Економічна інформатика Міжнародна торгівля та економічне співробітництво
Основи академічної доброчесності Міжнародна економічна інтеграція
Мікроекономіка Теорія та практика фахового перекладу
Макроекономіка Виробнича практика
Фізичне виховання Переддипломна практика

 

Вибіркові освітні компоненти (профільна підготовка)

Вибірковий блок
01″Міжнарородні бізнес-структури”

Вибірковий блок
02 «Міжнародна економіка»
Теорія управління та стратегії міжнародного бізнесу Сучасні аспекти розвитку міжнародної економіки
Управління міжнародними бізнес-процесами Інноваційна діяльність у міжнародній економіці
Економіка України в умовах світової інтеграції Міжнародна електронна торгівля
Оцінювання діяльності міжнародних бізнес-структур Міжнародні організації та міжнародна діяльність
Офшорні підприємства та міжнародні біржі Експортно-імпортний потенціал підприємств

 

Дисципліни вільного вибору студента профільної підготовки згідно переліку
Міжнародна логістика Світова інноваційна політика Теорія та практика перекладу: практикум дипломатичного спілкування
Іноземна мова за фахом Мистецтво дипломатії Друга іноземна мова: практикум фахового спілкування
Міжнародне публічне та приватне право Конкурентоспроможність та імідж фірми на міжнародних ринках Дипломатична та консульська служба
Механізм функціонування світової організації торгівлі Стратегія міжнародного інвестування Міжнародний трансфер технологій
Країнознавство Соціальна відповідальність транснаціональних корпорацій Інноваційний розвиток у міжнародному бізнесі
Міжнародні фінанси і валютні операції Основи професійної безпеки та здоров’я людини Світовий ринок праці
Іноземна мова: фахова термінологія Друга іноземна мова: фахова термінологія Міжнародний фінансовий менеджмент
Дослідження світових товарних ринків Міжнародний консалтинг Світовий ринок страхових послуг
Екологія Міжнародний ринок туристичних послуг СММ Маркетинг
Історія дипломатії Гроші та кредит Стратегії транснаціонаціональних корпорацій
Митне регулювання Міжнародна банківська справа Організація стартапів
Економічна політика країн Європейського союзу Діджиталізація міжнародного бізнесу Антикризове управління у міжнародному бізнесі
Теорія та практика перекладу: основи дипломатичного спілкування Підготовка до бакалаврського дипломного проектування Міжнародний туроперейтинг
Інституції міжнародної економічної політики