Управління персоналом (МЕВ)

УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ

Мета дисципліниє формування у здобувачів вищої освіти системи компетентностей на основі оволодіння теоретичними знаннями та практичними навичками щодо сутності управління персоналом на підприємстві, включаючи процес планування, наймання, оцінювання, розвитку та мотивації персоналу, спрямований на ефективне його використання та досягнення цілей підприємства і працівників.

ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛІНИ:

Спеціальність 051 Економіка
Освітня-професійна програма Економіка
Тип дисципліни Обов’язкова
Загальний обсяг дисципліни 150 годин (5 кредитів ECTS)
Підсумковий контроль Екзамен
Викладачі: СИЛАБУС =>просилання
КУЧИНСЬКИЙ Володимир Анатолійович

Volodymyr.Kuchynskyi@khpi.edu.ua

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ (РПНД) =>просилання
ГУЦАН Олександр Миколайович

oleksandr.gutsan@khpi.edu.ua

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ=>просилання