Кафедра економічного аналізу та обліку НТУ "ХПІ"

О Кафедре

logo

Кафедра економічного аналізу та обліку організована згідно з наказом ректора № 191-1 від 1.08.1996р. Фактично організаційно сформувалась до початку 1997 року. В 1997 році був здійснений перший набір студентів. Для підготовки фахівців за заочною формою навчання кафедра має філії у відокремлених структурних підрозділах НТУ «ХПІ»: НКП НТУ «ХПІ» у м. Тростянець, НКЦ НТУ «ХПІ» у м. Балаклея, НКЦ НТУ «ХПІ» у м. Ізюм, НКЦ НТУ «ХПІ» у м. Торез.

Заснував кафедру у 1996 р. д.е.н., професор Тимофеєв Володимир Миколайович. З 2012 року кафедру очолює д.е.н., професор Манойленко Олександр Володимирович.

З початку свого заснування у 1996 році та на протязі останніх 20 років, кафедра є провідною ланкою НТУ «ХПІ» з випуску фахівців економічної спеціальності за фахом «Управління та адміністрування» («Економіка і підприємництво» раніш). Кафедра є випускаючою за спеціальністю «Облік і оподаткування» («Облік та аудит» раніш).

Спеціальність «Облік і оподаткування» та відповідні кваліфікаційні рівні «Бакалавр», «Спеціаліст» «Магістр» дозволяють абітурієнтам отримати освіту як починаючи з моменту закінчення школи, ліцею або технікуму, так і отримати другу вищу освіту або підвищити свій освітянський рівень. Наші спеціалізації: кваліфікаційного рівня бакалавр: «Облік, аудит і оподаткування», кваліфікаційного рівня спеціаліст: «Облік і аудит», кваліфікаційного рівня магістр: «Облік, аудит і оподаткування» та «Бізнес-аналітика», здійснюють вичерпно повне охоплення широкого кола економічних питань, які у подальшої професійної діяльності слугують фундаментальною базою реалізації життєвих цілей та нагальних завдань наших випускників.

Випускники кафедри отримують сучасну класичну економічну освіту, яка дозволяє працевлаштовуватися у провідні національні та міжнародні компанії, засновувати власну справу, будувати кар’єру на високих посадах у органах державної виконавчої влади та місцевого самоврядування. Кафедра забезпечує 100% працевлаштування випускників, які працюють на провідних підприємствах: ВАТ «Турбоатом», ДП «Завод ім. Малишева», КУВСП «Біатрон», ДП «Укрзалізниця», ТОВ «Технотрон», ПАТ «Електромашина» ПАТ «Завод «Південкабель», ПАТ «Брокбізнесбанк», ПАТ ХМЗ «Світло шахтаря», ДП ХМЗ «ФЕД», ПАТ «Трест Житлобуд-1», ТОВ «ПФК Содружество», ТОВ «ТРЕК», ТОВ «Комрадтрейд», ТОВ «СКБ Укрелектромаш», ТОВ «Житлобуд-2», ПАТ «Харківська ТЕЦ-5», Дочірнє підприємство «Дослідний завод ВАТ «Турбогаз», ПАТ «Азовелектросталь, ТОВ «Магістраль-В» та інших привідних компаніях та організаціях України, країн близького та дальнього зарубіжжя.

На кафедрі працюють висококваліфіковані викладачі. За час своєго існування на кафедрі підготовлено 17 кандидатів наук. За участю викладачів кафедри, за останні 5 років підготовлено і видано 3 навчальних посібника з грифом МОН України, 7 монографій, 86 навчально-методичних посібників.

Щорічно в рамках кафедри проходять студентські наукові конференції: Всеукраїнська науково — практична Internet — конференція «Актуальні проблеми управління економічним розвитком», Міжвузівський молодіжний науково-практичний форум «Наука і освіта – запорука розвитку економіки», в рамках якого працюють секції «Сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку інформаційних систем і технологій обліку, аналізу та аудиту в Україні», «Актуальні питання аналізу, обліку, аудиту, оподаткування та звітності в управлінні економічним розвитком», «Особливості організації обліку та аудиту на підприємствах України».

На кафедрі проводиться широке коло наукових досліджень, по результатам яких за останні 5 років опубліковано 86 статей у наукових фахових виданнях, 115 тез доповідей на міжнародних, всеукраїнських та внутрішньо вузівських науково-практичних конференціях, 3 колективні монографії.

Студенти під керівництвом викладачів кафедри беруть участь в міжнародних та всеукраїнських науково – практичних конференціях, а саме: «Дослідження та оптимізація економічних процесів «Оптимум» (НТУ «ХПІ» загальна, проводиться на базі кафедри ЕАтаО), «Стратегії інноваційного розвитку економіки України: проблеми, перспективи, ефективність» (НТУ «ХПІ» загальна, проводиться на базі економічного факультету), «Сучасні технології в економіці, менеджменті та обліку» (НТУ «ХПІ» загальна) та публікують свої роботи в збірниках студентських праць за останні 5 років під керівництвом та за участю викладачів кафедри опубліковано більш 180 наукових статей та тез доповідей студентів.

Випускники кафедри можуть реалізувати придбані знання і навики у будь-якій сфері економічної діяльності для роботи на промислових підприємствах і торгівельних організаціях усіх форм власності, у проектних організаціях, науково-технічних і юридичних фірмах, акціонерних товариствах, а також у фінансових органах, податкових інспекціях і аудиторських фірмах для ефективного управління діяльністю підприємства, виконання обліково-аналітичної роботи, аналізу складних операцій та економічних подій, надання кваліфікованих порад щодо прийняття управлінських рішень, здійснення аудиту, приймати участь в розробці, створенні і використанні систем обробки економічної інформації, проведення консультацій з питань оподаткування, перспективних та поточних планів підвищення ефективності бізнесу, використовуючи сучасні інформаційні технології.

Наукові та навчальні напрямки:

  1. Аналіз і оцінка економічної безпеки підприємств.
  2. Оцінка капіталізації суб‘єктів господарювання та їх інвестиційна привабливість.
  3. Оцінкою виробничого потенціалу промислових підприємств і інвестиційних проектів.
  4. Аналіз і оцінка рівня ліквідності та платоспроможності підприємств.
  5. Бухгалтерський, фінансовий, податковий і управлінський облік та контроль на підприємствах різних галузей, банківській та бюджетній сфері.
  6. Ефективність використання бюджетних коштів, облік у бюджетній сфері.
  7. Антикризове й стратегічне управління, моделювання бізнес-систем, консалтинг, управлінський облік, інвестиційне й венчурне фінансування

Кафедра розташована в навчальному корпусі № 1, на 9-м поверсі в аудиторії 901.

Контактні телефони: викладацька: 707-62-74; завідувач кафедрою: 707-60-74; факс: 707-60-74.