Про Кафедру

1909681_118899481838684_1181924508732404019_n

Кафедра економічного аналізу та обліку організована згідно з наказом ректора № 191-1 від 01.08.1996 р. Фактично організаційно сформувалась до початку 1997 року. В 1997 році був здійснений перший набір студентів.

Заснував кафедру у 1996 р. д.е.н., професор Тимофеєв Володимир Миколайович.

З лютого 2019 року кафедру очолює д.е.н., професор Якименко-Терещенко Наталія Василівна.

З початку свого заснування у 1996 році та на протязі останніх 20 років, кафедра є провідною ланкою НТУ «ХПІ» з випуску фахівців за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування». Сьогодні ‒ це творчий, креативний колектив науковців та практиків, націлений на плідну співпрацю зі студентами.

Кафедра здійснює підготовку студентів за денною та заочною формами навчання за першим (бакалаврським) і другим (магістерським) рівнями вищої освіти за конкурсними пропозиціями: «Облік, аудит і оподаткування»«Бізнес-аналітика»«Облік і аудит в міжнародному бізнесі», «Управління ефективністю бізнеса». Робота кафедри спрямована на підготовку фахівців, які здатні розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми під час професійної діяльності у сфері обліку, аудиту та оподаткування.

Випускники кафедри отримують сучасну класичну економічну освіту, яка дозволяє працевлаштовуватися у провідні національні та міжнародні компанії, засновувати власну справу, будувати кар’єру на високих посадах у органах державної виконавчої влади та місцевого самоврядування. Кафедра забезпечує 100% працевлаштування випускників, які працюють на провідних підприємствах: ВАТ «Турбоатом», ДП «Завод ім. Малишева», КУВСП «Біатрон», ДП «Укрзалізниця», ТОВ «Технотрон», ПАТ «Електромашина» ПАТ «Завод «Південкабель», ПАТ «Брокбізнесбанк», ПАТ ХМЗ «Світло шахтаря», ДП ХМЗ «ФЕД», ПАТ «Трест Житлобуд-1», ТОВ «ПФК Содружество», ТОВ «ТРЕК», ТОВ «Комрадтрейд», ТОВ «СКБ Укрелектромаш», ТОВ «Житлобуд-2», ПАТ «Харківська ТЕЦ-5», Дочірнє підприємство «Дослідний завод ВАТ «Турбогаз», ПАТ «Азовелектросталь, ТОВ «Магістраль-В» та інших привідних вітчизняних і міжнародних компаніях та організаціях.

На кафедрі працюють висококваліфіковані фахівці в галузі обліку, аудиту та оподаткування, у тому числі 5 професорів і докторів наук, 12 доцентів і кандидатів наук. За 2015-2019 рр. за участю науково-професорського складу кафедри підготовлено і видано 12 підручників і навчальних посібників, 7 монографій, 92 навчально-методичні праці.

Науково-професорський склад кафедри проводить широке коло наукових досліджень за напрямами:

  • бухгалтерський, фінансовий, податковий і управлінський облік та контроль на підприємствах різних галузей, банківській та бюджетній сфері;
  • стратегічний розвиток бізнес-структур;
  • стратегічне бюджетування та аналіз результативності діяльності суб’єктів господарювання;
  • антикризове й стратегічне управління соціально-економічними системами;
  • інвестиційне й венчурне фінансування бізнес-систем.

За результатами наукового пошуку науково-професорського складу кафедри за період 2015-2019 рр. опубліковано 371 статей у наукових фахових виданнях, 442 тез доповідей на міжнародних, всеукраїнських та вузівських науково-практичних конференціях, 5 колективних монографій.

На базі кафедри економічного аналізу та обліку проводиться Міжнародна науково-практична конференція «Дослідження та оптимізація економічних процесів «Оптимум», метою якої є удосконалення наукового забезпечення процесів реформування в економіці та підготовки фахівців в області економічних досліджень.

Щорічно в рамках кафедри проходять студентські наукові конференції: Всеукраїнська науково – практична Internet – конференція «Актуальні проблеми управління економічним розвитком»Міжвузівський молодіжний науково-практичний форум «Наука і освіта – запорука розвитку економіки», в рамках якого працюють секції «Сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку інформаційних систем і технологій обліку, аналізу та аудиту в Україні», «Актуальні питання аналізу, обліку, аудиту, оподаткування та звітності в управлінні економічним розвитком», «Особливості організації обліку та аудиту на підприємствах України». На кафедрі створено постійно діючу студентську наукову спільноту студентів зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування» та наукову проблемну групу  «Бухгалтер-аналітик». За 2015-2019 рр. під керівництвом науково-професорського складу кафедри опубліковано понад 180 наукових праць студентів.

На базі кафедри економічного аналізу та обліку організована та проводиться Всеукраїнська студентська олімпіада з дисципліни «Управлінський облік».

За 2015-2019 рр. 15 студентів кафедри стали переможцями Міжнародних і Всеукраїнських конкурсів студентських науково-дослідних робіт, переможцями ІІ етапу Всеукраїнських студентських олімпіад з дисциплін «Організація і методика аудиту», «Інвестування», «Управлінський облік», «Облік в банках», «Облік в бюджетних установах».

Випускники кафедри можуть реалізувати придбані знання і навички у будь-якій сфері економічної діяльності для роботи на промислових підприємствах і торгівельних організаціях усіх форм власності, у проектних організаціях, науково-технічних і юридичних фірмах, акціонерних товариствах, а також у фінансових органах, податкових інспекціях і аудиторських фірмах для ефективного управління діяльністю підприємства, виконання обліково-аналітичної роботи, аналізу складних операцій та економічних подій, надання кваліфікованих порад щодо прийняття управлінських рішень, здійснення аудиту, приймати участь в розробці, створенні і використанні систем обробки економічної інформації, проведення консультацій з питань оподаткування, перспективних та поточних планів підвищення ефективності бізнесу, використовуючи сучасні інформаційні технології.

Кафедра розташована за адресою: Харків, вул. Кирпичова, 2, навчальний корпус № 1, ауд. 901.

Контактні телефони: викладацька: 707-62-74; завідувач кафедрою: 707-60-74; факс: 707-60-74.