Силабуси навчальних дисциплін

Силабуси дисциплін освітньої програми «ОБЛІК, АУДИТ І ОПОДАТКУВАННЯ»
Першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

за спеціальністю 071 – Облік і оподаткування
галузі знань 07 – Управління та адміністрування
Загальна підготовка Професійна підготовка Вибіркові дисципліни
Іноземна мова Вступ до спеціальності Податкова система
Екологія Основи менеджменту Економічний аналіз
Українська мова Інформаційно-комунікаційне забезпечення управління підприємством Бюджетування податків і зборів на підприємстві
Вища математика Економіка підприємства Облік і оподаткування діяльності бюджетних установ
Економічна теорія Бухгалтерський облік Облік і оподаткування діяльності фінансово-кредитних установ
Економічна інформатика Маркетинг Аналітичне забезпечення інноваційно-інвестиційної діяльності
Історія та культура України Фінанси, гроші і кредит Аналіз діяльності фінансово-кредитних та бюджетних установ
Правознавство Економічна статистика Аудит оподаткування суб’єктів господарювання
Теорія ймовірностей і математична статистика Оптимізаційні методи та моделі Основи бізнес-аналізу
Мікроекономіка Фінансовий облік І Аналіз і прогнозування ризиків в діяльності підприємства
Філософія Оподаткування Обліково-аналітичне забезпечення діяльності бюджетних установ
Макроекономіка Міжнародна економіка Обліково-аналітичне забезпечення діяльності фінансово-кредитних установ
Фізичне виховання Звітність підприємств Аналіз в галузях виробництва та послуг
Фінансовий облік ІІ Управлінський аудит
Програмне забезпечення бухгалтерського обліку Інвестиційний аналіз
Облік у зарубіжних країнах Аналітичні методи та моделі в управлінні міжнародними бізнес-структурами
Облік і звітність в оподаткуванні Облік зовнішньоекономічної діяльності
Основи професійної безпеки та здоров’я людини Облік, аналіз діяльності бюджетних установ
Контроль фінансово-господарської діяльності Облік, аналіз діяльності фінансово-кредитних установ
Управлінський облік Система оподаткування європейських країн
Управління персоналом Розрахунки і платежі в міжнародному бізнесі
Облік і оподаткування діяльності малих підприємств Аналіз ефективності бізнесу та бізнес-моделей
Облік за видами економічної діяльності
Аудит
Аналіз господарської діяльності
Соціально-трудові відносини в організації облікової діяльності

 

Силабуси дисциплін освітньої програми «ОБЛІК, АУДИТ І ОПОДАТКУВАННЯ»
Другого (магістерського) рівня вищої освіти

за спеціальністю 071 – Облік і оподаткування
галузі знань 07 – Управління та адміністрування
Загальна підготовка Професійна підготовка Вибіркові дисципліни
Інтелектуальна власність Основи наукових досліджень Бухгалтерський облік в управлінні підприємством
Глобальна економіка Фінансовий аналіз Стратегічний управлінський облік
Безпека праці та професійної діяльності Організація бухгалтерського обліку Обліково-аналітичне забезпечення зовнішньоекономічної діяльності
Управлінські інформаційні системи в обліку, аналізі та аудиті Консолідація фінансової звітності
Оподаткування суб’єктів господарювання Організація і методика аудиту
Облік і фінансова звітність за міжнародними стандартами Державний фінансовий контроль