Передвиборча програма О.В. Манойленка

Передвиборча програма кандидата на посаду директора

навчально-наукового інституту економіки, менеджменту і міжнародного бізнесу Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»

Манойленка Олександра Володимировича

 

 

 

Суттєві зміни, які відбулися на ринку надання освітніх послуг, коли підвищується рівень суспільних запитів на їх якість і професійність, посилюються вимоги роботодавців до практичних навиків працівників, прийняття нової редакції Закону «Про вищу освіту», демографічні тенденції щорічного зменшення контингенту потенційних вступників до вищих навчальних закладів, поглиблення кризових явищ у світовій фінансовій системі, які негативно впливають на економічну ситуацію в Україні, висувають нові вимоги до забезпечення високого рівня навчального процесу, підвищення якості наукової діяльності, виховної роботи, що базується на збереженні та покращенні кадрового потенціалу та потребує запровадження нових підходів та методів організації роботи навчально-наукового інституту економіки, менеджменту і міжнародного бізнесу, як провідного структурного підрозділу Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут».

 

МЕТА ДІЯЛЬНОСТІ ІНСТИТУТУ

ННІ ЕММБ НТУ «ХПІ» у відповідності до Положення «Про діяльність ННІ ЕММБ» та покладених на нього завдань і визначених пріоритетних напрямів розвитку протягом 2018-2023 рр. ставить за мету зайняти провідне місце в інфраструктурі національної системи провадження освітньої та наукової діяльності з підготовники фахівців у сфері вищої економічної освіти за всіма кваліфікаційними рівнями в Україні на принципах демократії, соціальної справедливості і прозорості дій керівництва, проведення постійного конструктивного діалогу зі співробітниками з усіх питань діяльності Інституту.

 

НАВЧАЛЬНА РОБОТА

Збереження і еволюційний розвиток кращих традицій НТУ «ХПІ» й ННІ ЕММБ (як інтегрованої структури, що об’єднала економічний факультет і факультет бізнесу та фінансів) у сфері забезпечення високої якості надання освітніх послуг.

Дослідження кращого передового досвіду навчальних освітніх технологій і впровадження його в Інституті.

Більш широке запровадження у навчальний процес інформаційно-комунікативних технологій.

Впровадження й оновлення ліцензованого професійного програмного забезпечення, яке б дозволило підвищити рівень якості надання освітніх послуг та організації навчального процесу.

Забезпечення ліцензійних умов провадження освітньої діяльності за існуючими спеціальностями.

Дослідження ринку освітніх послуг та визначення потреб ринку праці з ціллю підвищення якості навчального процесу та ліцензування нових спеціальностей освітньо-кваліфікаційних рівнів «бакалавр» та «магістр», зокрема, за галуззю знань 24 «Сфера обслуговування» спеціальність 241 «Готельно-ресторанна справа», спеціальність 242 «Туризм».

Своєчасне проведення повторної акредитації існуючих спеціальностей.

Забезпечення заходів з організації розширення набору та збереження існуючого контингенту студентів.

Збереження та розвиток міжнародних інтеграційних зв’язків з ціллю збільшенням можливостей із навчання та проходження стажування студентів і викладачів за кордоном.

 

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА

Якісне методичне забезпечення усіх дисциплін, що викладаються згідно до навчальних планів та освітніх програм у відповідності до національних та міжнародних стандартів.

Підготовка та оновлення навчальних посібників та підручників з рекомендаціями о друку Вченої ради НТУ «ХПІ».

Створення нового та оновлення існуючого мультимедійного методичного забезпечення у відповідності до нових освітніх програм.

Сприяння оновленню бібліотечного фонду.

Організація міжнародних та національних науково-практичних конференції викладачів та студентів.

 

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Проведення наукових досліджень для державних і недержавних організацій за господарськими договорами.

Розширення співробітництва Інституту з провідними підприємствами як в Україні, так і за кордоном з метою проведення науково-практичних досліджень за запровадження їх результатів у їх практичну діяльність.

Підготовка та підвищення рівня наукових кадрів.

Розширення видавничої діяльності шляхом сприяння оприлюднення спеціалізованої науково-практичної літератури, підготовленою за результатами наукових досліджень, що проводяться в Інституті .

Підвищення статусу власних наукових видань шляхом проведення робіт з підготовки їх внесення в провідні міжнародні науково-метричні бази даних та включення до міжнародних бібліотек.

Розробка та втілення заходів щодо становлення фахових науково-практичних видань ННІ ЕММБ як провідних в сфері економічних досліджень.

Активізувати роботу та підвищити ефективність роботи Ради молодих учених Інституту.

Започаткувати роботу з організації патентування та отримання авторських свідоцтв на результати наукових досліджень співробітників Інституту.

Сприяння розширенню участі у міжнародних і загальноукраїнських наукових конференціях, публікації у вітчизняних та авторитетних зарубіжних виданнях результатів наукових досліджень співробітників Інституту.

 

ВИХОВНА РОБОТА

Реалізація основних напрямків Національної Концепції виховання студентської молоді.

Сприяння організації роботи гуртків студентської творчості та спортивних заходів.

Організація пізнавальних екскурсій та практичних занять на провідних підприємствах, установах й організаціях.

Сприяння належної організації роботи органів студентського самоврядування.

 

КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Збереження і примноження професійного кадрового потенціалу Інституту.

Підвищення кваліфікації науково-педагогічних та інженерно-технічних працівників.

Стажування викладачів на провідних підприємствах та організаціях України та закордоном.

Проведення удосконалення структури ННІ ЕММБ для ефективної взаємодії як між підрозділами НТУ «ХПІ», так і співпраці з іншими вищими навчальними закладами та науковими установами України та міжнародними інституціями.

Забезпечення ефективної взаємодії структурних підрозділів ННІ ЕММБ з ціллю проведення міжкафедральних наукових досліджень, організації роботи з дотримання ліцензійних вимог та повторної акредитації за існуючими спеціальностями та запровадженням нових, що затребувані ринком надання освітніх послуг.

Всебічна підтримка науково-професійного росту викладачів і студентів шляхом систематичного підвищення кваліфікації наукових кадрів через докторантуру та аспірантуру.

Стимулювання наукової роботи професорсько-викладацького складу та студентів.

Визначити можливості для підвищення рівня оплати праці в Інституті за рахунок участі співробітників у виконанні різних науково-практичних, інноваційних та конкурсних проектах (національних та міжнародних наукових та навчальних грантах та науково-дослідних роботах).

 

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

Всебічна підтримка існуючих та розширення міжнародних договорів із співпраці з провідними вищими навчальними закладами світу.

Подальше розширення мережі міжнародних партнерів.

Для спрощення міжнародного співробітництва проведення роботи щодо заохочення співробітників Інституту до вивчення іноземних мов на належному рівні.

Створення ініціативних груп, що будуть сприяти реалізації цільових програм наукової та практичної співпраці з провідними українськими і закордонними фондами, установами та підприємствами.

 

 

 

 

 

Кандидат на посаду директора

ННІ ЕММБ НТУ «ХПІ» О.В.Манойленко

 

You may also like...