Наукові публікації викладачів кафедри

2016
Статті:

Шаронова Н.В. Інформаційні особливості визначення оцінки відповідності стану екологічності системних об’єктів / Т.В. Козуля, Н.В. Шаронова, М.О. Білова, М.М. Козуля // Системні дослідження та інформаційні технології – 2016, №2 – С. 45–58.

Шаронова Н.В. Формування знань-орієнтованих баз даних для визначення комплексної методики ідентифікації якості складних систем / Т.В. Козуля, Н.В. Шаронова, М.М. Козуля, Я.В. Святкін // Східноєвропейський журнал передових технологій. – Харків, 2016. – 1/2 (79) – С. 13–21.

Khairova N. The Logical-Linguistic Model of Fact Extraction from English Texts / N. Khairova, S. Petrasova, Ajit Pratap Singh Gautam // Information and Software Technologies. – Switzerland : Springer International Publishing, 2016. – № 639. – P. 625–635.

Хайрова Н. Екстракція фактів із слабоструктурованої текстової інформації / Н. Хайрова, Н. Шаронова, Аджит Пратап Сінгх Гаутам // International Journal “Information Model & Analyses. – Bulgaria, 2016 . – Vol. 5. – № 1. – P.66-77.

Orobinska O. Formation semi-automatique de classes sémantiques couvrantes pour enrichir une ontologie de domaine / O.O. Orobinska, J-H. Chauchat, N.V. Sharonova // Extraction et la Gestion des Connaissances. Acts en ligne de la XVI conference : Reims, 2016. – P. 51–61.

Борисова Н.В. Семантична порівнянність атрибутів реляційної бази даних при побудові систем підтримки ухвалення рішень у корпоративних системах / Н.В. Борисова, З.А. Кочуєва. // Проблеми інформаційних технологій. – 2016. – № 01(019). – C. 210-213.

Kanishcheva O. Towards Translation of Tags in Large Annotated Image Collections / O. Kanishcheva, G. Angelova, S. G. Nikilov // Artificial Intelligence: Methodology, Systems, and Applications. – Springer. – ISBN: 978-3-31944747-6. – 2016. – Vol. 9883. – P. 140-150. doi> 10.1007/978-3-319-44748-3_14.

Kanishcheva O. About Sense Disambiguation of Image Tags in Large Annotated Image Collections / O. Kanishcheva, G. Angelova // Innovative Approaches and Solutions in Advanced Intelligent Systems. – Springer. – ISBN: 978-3-319-32207-0. – 2016. – Volume 648. – P. 133-149. doi> 10.1007/978-3-319-32207-0_9.

Купріянов Є.В. Лінгвістичний стан іспанських мовних одиниць та його параметризація у лексикографічній базі даних / Є.В. Купріянов // Лінгвістичні дослідження. – 2016. – Харків. – Вип. 41. – С. 92–100.

Купріянов Є.В. Семантичні стани, індуковані лексикографічною системою тлумачного словника іспанської мови / Є.В. Купріянов // Веснік Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Янкі Купалы. – 2016. – Т. 6. – №3. – С. 58–70.

Купріянов Є.В. Гіперланцюги та гіперцикли, індуковані Л-системою тлумачного термінологічного словника зі зварювання (на прикладі іспанської частини словника) / В.А. Широков, Є.В. Купріянов // Наукова термінологія нового століття: теоретичні і практичні виміри [зб. наук. праць]. – 2016. – Рівне. – С. 160—165.

Купріянов Є.В. Картина мовного світу в парадигмі науково-технічного перекладу / В.А. Широков, Є.В. Купріянов // Вісн. Харк. нац. ун-ту імені В.Н. Каразіна. – 2016. – Вип. 74. – С. 240–245.

Лутай Н.В. Творчі завдання на заняттях з вивчення англійської мови / Н.В. Лутай, Т.П. Бесараб // Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. – 2016. – Вип. 62. – С. 203-206.

Козуля М.М. Методичне забезпечення оцінки впливу техногенних об’ектів на довкілля / А.М Касімов, Т.В. Козуля, Д.И. Ємельянова, М.М. Козуля // Екологічний Вісник Північного Кавказу – Краснодар, 2016 – Т 12. – №1 – С. 48–55.

Козуля М.М. Знання-орієнтована комплексна методика оцінки стану складних систем / М.М. Козуля // Вісник НТУ «ХПІ» Серія: Інноваційні дослідження у наукових роботах студентів – Харків, НТУ «ХПІ», – 2016. – №19(1191) – С.39-44.

Тези:

Шаронова Н.В. Знання-орієнтоване інформаційне забезпечення досліджень складних систем / Н.В. Шаронова, М.М. Козуля // Системний аналіз та інформаційні технології: матеріали 18-ї Міжнародної науково-технічної конференції SAIT 2016. – К.: УНК “ІПСА” НТУ “КПІ”, 2016. – С. 178-179.

Борисова Н.В. Автоматизована лематизація дієслів з відокремлюваними префіксами у німецькій мові / Н.В. Борисова, І.В. Оліфенко // Інтелектуальні системи та прикладна лінгвістика. Матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Харків: НТУ «ХПІ», 2016. – С. 72-73.

Борисова Н.В. Створення електронного навчального термінологічного словника з прикладної лінгвістики / Н.В. Борисова, А.О. Тимошенко // Інтелектуальні системи та прикладна лінгвістика. Матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Харків: НТУ «ХПІ», 2016. – С. 74-75.

Борисова Н.В. Розробка інформаційної системи автоматизованої лематизації дієслів німецької мови / Н.В. Борисова, І.В. Оліфенко // Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я. Матеріали XХІV Міжнародної науково-практичної конференції. – Харків: НТУ «ХПІ», 2016. – Ч. 1. – С. 8.

Каніщева О.В. Тенденції розвитку методів обробки мультимодальної інформації / О.В. Каніщева // Інтелектуальні системи та прикладна лінгвістика : матеріали V Всеукраїнської наук.-практ. конф. – Харків: НТУ “ХПІ”, 2016. – С. 24-27.

Купріянов Є.В. Лексикографічна система для віртуальної лексикографічної лабораторії «Тлумачний словник іспанської мови» / Є.В. Купріянов // Матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції «Інтелектуальні системи та комп’ютерна лінгвістика». – Харків: НТУ «ХПІ», 2016. – С. 17–18.

Петрасова С.В. Формалізація інформаційно-лінгвістичних сутностей та відношень засобами штучного інтелекту / С.В. Петрасова // Інтелектуальні системи та прикладна лінгвістика : матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції, 14 квітня 2016 р., м. Харків. – Харків: НТУ «ХПІ», 2016. – С. 48–49.

Петрасова С.В. Інтелектуалізація сучасного інформаційного простору / С.В. Петрасова, Н.Ф. Хайрова // Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я: тези доповідей XХІV Міжнародної науково-практичної конференції, 18-20 травня 2016 р., м. Харків. – Харків: НТУ «ХПІ», 2016. – Ч. 4. – С. 302.

Бабкова Н.В. Роль психофізичного експерименту в автоматизованій обробці цифрових зображень / Н. В. Бабкова // Інтелектуальні системи та прикладна лінгвістика: матеріали V Всеукр. наук.-практ. конф. – Харків: НТУ «ХПІ», 2016. – С. 50-51.

Лутай Н.В. Комунікативні стратегії ввічливості в неофіційному англомовному дискурсі (на матеріалі сучасних художніх кінофільмів) / Н.В. Лутай // Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Іноземні мови у вищій освіті: лінгвістичні, психолого-педагогічні та методичні перспективи». – Харків, 2016. – С. 119-122.

Козуля М.М. Інформаційно-програмне забезпечення реалізації системних методів визначення стану складних систем / М.М. Козуля // Матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції «Інтелектуальні системи та прикладна лінгвістика».– Харків: НТУ «ХПІ», 2016. – С. 46–47.

Козуля М.М. Інформаційно-методичні основи аналізу даних моніторингу складних систем / М.М. Козуля // Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я: тези доповідей XXIV міжнародної науково-практичної конференції. – Харків, НТУ «ХПІ», 2016. – Ч. 4. – С. 297.

2015
Статті:

Шаронова Н.В. Інформаційно-програмне забезпечення оцінки якості та безпеки об’єктів дослідження моніторингових систем / Т.В. Козуля, Н.В. Шаронова, Я.В. Святкін // International Periodical Scientific Journal “Intelecti” – Tbilisi, 2015. – 3(53) – P. 67–72.

Хайрова Н.Ф. Інформаційний простір фактів інтегрованої корпоративної системи / Н.Ф. Хайрова, Аджит Пратап Сінгх Гаутам // Вісник НТУ «ХПІ». – Харків, 2015. – № 11 (1120). – C. 96–102.

Хайрова Н.Ф. Логіко-лінгвістична модель генерації фактів із текстових потоків інформаційної корпоративної системи / Н.Ф. Хайрова, Н.В. Шаронова, Аджит Пратап Сінгх Гаутам // International Journal Informatiom theories & application – 2015. Vol. 22., № 2. – pp. 142-152.

Kupriianov E.V. Electronic dictionary classification as problem of modern computer lexicography / E.V. Kupriianov // Вісник Харківського національного ун-ту імені В. Н. Каразіна. – 2015. – №1152. Сер.: Філологія. – С. 46–49.

Петрасова С.В. Математична модель ідентифікації семантичних відносин толерантності та еквівалентності/ С.В. Петрасова, Н.Ф. Хайрова // International Journal of Information Theories & Application (ITHEA). – Bulgaria, 2015. – № 2 (4). – P. 337–344.

Petrasova S. The logical and linguistic model for automatic extraction of collocation similarity / N. Khairova, S. Petrasova, Ajit Pratap Singh Gautam // Econtechmod: an international quarterly journal on economics in technology, new technologies and modelling processes. – Lublin; Rzeszow, 2015. – № 4 (4). – P. 43–48.

Петрасова С.В. Логіко-лінгвістична модель ідентифікації семантично-еквівалентних колокацій / С.B. Петрасова, Н.Ф. Хайрова // Вісник НТУ “ХПІ”. Серія : Системний аналіз, управління та інформаційні технології. – Х.: НТУ «ХПІ». – 2015. – № 58 (1167). – с. 14-17.

Козуля М.М. Інформаційна складова у побудові технології викладання навчальних дисциплін / М.М. Козуля // Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти. – Харків: 2015. – 42 (46). – С. 274-282.

Лутай Н.В. Письмові навички при вивченні англійської мови як іноземної. Теоретичні перспективи / Т.П. Бесараб, В.Б. Коновалова, Н.В. Лутай // Наукові записки НУ «Острозька Академія», 2015. – №53.– с. 300-304.

Гулієва Д.О. Вербальне та невербальне втілення комунікативної стратегії докору (на матеріалі англомовного кінодискурсу) / Д.О. Гулієва // Вісник Житомирського державного університету імені І. Франка, Житомир : 2015. – № 2(80).

Ситнікова П.Е. Досвід кафедри у безперервній підготовці з інформаційних технологій студентів гуманітарного університету / Кирвас Виктор Андреевич, Сітнікова Полина Едуардівна // Пробл. освіти. – [Київ], 2015. – Вип. 80, ч. 2. – С. 256–261.

Тези:

Шаронова Н.В. Інформаційні та об’єктивні загальносистемні особливості функціонування природно-техногених систем / Н.В.Шаронова, М.М.Козуля // Системний аналіз та інформаційні технології: матеріали 17-ї Міжнародної науково-технічної конференції SAIT 2015, Київ, 22-25 червня 2015 р./ ННК „Інститут прикладного системного аналізу” НТУУ „КПІ”, К.: 2015. – С.117-119.

Хайрова Н.Ф. Логіко-лінгвістична модель генерації фактів із текстових потоків інформаційної корпоративної системи / Н.Ф. Хайрова, Н.В. Шаронова, Аджит Пратап Сінгх Гаутам // ITHEA International Scientific Society, Bulgaria– ITA 2015, XVIII-th Joint Internation Scientific Events on Informatics, Summer Session June 29 – July 12, 2015, – Varna (Bulgaria).

Хайрова Н.Ф. Стан та перспективи розвитку комп’ютерної лінгвістики / Н.Ф. Хайрова //Матер. 4-ї Всеукраїнської наук.-практ. конф. “Інтелектуальні системи та прикладна лінгвістика”, 16 квітня 2015 р. – Харків : НТУ “ХПІ”, 2015. С. 11-13.

Аджит Пратап Сінгх Гаутам Основні проблеми обробки текстів в інтегрованих корпоративних інформаційних системах / Аджит Пратап Сінгх Гаутам, Н.В.Шаронова // Матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної конференції «Інтелектуальні системи та прикладна лінгвістика», – Харків: НТУ «ХПІ», 2015. – С.9-10.

Каніщева О.В. Фолксономія як джерело для побудови онтологій та асоціативних словників. Проблеми та перспективи / О.В. Каніщева // Матеріали ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції «Інтелектуальні системи та прикладна лінгвістика» (м. Харків, 16 квітня 2015 р.). – Харків: НТУ «ХПІ», 2015. – С. 16-17.

Kanishcheva O. Fine-tuning SIMPLE based Content Based Image Retrieval system / Van-Hieu Vu, Hai-Son Le, O. Kanishcheva and G. Angelova // Proceedings of the 6th International Symposium on Information and Communication Technology (SoICT 2015), 03-05 December 2015, Hue, Vietnam, ISBN: 978-1-4503-3843-1, Paper id: 36, 8 pages. doi>10.1145/2833258.2833273.

Kanishcheva O. About Emotion Identification in Visual Sentiment Analysis / O. Kanishcheva, G. Angelova, K. Bontcheva, R. Mitkov (Еds.), Proceedings of the 10th International Conference on “Recent Advances in Natural Language Processing” RANLP 2015, 7-9 September 2015, Hissar, Bulgaria, ISSN: 1313-8502, pp. 258-265.

Kanishcheva O. A Pipeline Approach to Image Auto-Tagging Refinement / O. Kanishcheva, G. Angelova, Bădică C., Y. Manolopoulos, M. Coşulschi, G. Eleftherakis and F. Leon (Eds.) // Proceedings of the 7th Balkan Conference on Informatics Conference, Craiova, Romania, ACM New York, NY, USA, 2015, ISBN: 978-1-4503-3335-1, Paper id: 9, 8 pages. doi>10.1145/2801081.2801108.

Kanishcheva O. AComIn Workshop “Big Data in Education and Large Digital Collections“, 29 June 29, 2015, Sofia, Bulgaria, talk “Sentiment Analysis of images depending on their resource”.

Olga Kanishcheva, Galia Angelova 7th Balkan Conference in Informatics, 2-4 September, 2015, Craiova, Romania, talk “A Pipeline Approach to Image Auto-Tagging Refinement“.

Olga Kanishcheva, Galia Angelova International Conference “Recent Advances in Natural Language Processing 2015“, 5-11 September, 2015, Hissar, Bulgaria, talk “About Emotion Identification in Visual Sentiment Analysis”

Olga Kanishcheva, Galia Angelova International Conference “Advanced Computing for Innovation 2015“, 10-11 November, 2015, Sofia, Bulgaria, talk “About Tag Sense Disambiguation in Image Annotation”.

Olga Kanishcheva 6th International Symposium on Information and Communication Technology, 3-4 December 2015, Hue, Vietnam, Le Hai-Son, Olga Kanishcheva, Galia Angelova, talk “Fine-tuning SIMPLE based Content Based Image Retrieval system“.

Кочуєва З.А. Застосування інформаційних технологій при організації контролю професійних знань студентів-лінгвістів / З. А. Кочуєва // Матеріали Міжнародної інтернет-конференції «Актуальні проблеми викладання фундаментальної та прикладної математики у сучасному вищому навчальному закладі» (MMAP-2015) (м. Харків, 19-20 травня 2015 р.).

Кочуєва З.А. Використання автоматизованої системи управління процесом книгозабезпеченності у системі ВНЗ / З.А. Кочуєва // Матеріали XХІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я» (MicroCAD-2015) (м. Харків, 20-22 травня 2015 р.). – Харків: НТУ «ХПІ», 2015. – С. 9.

Борисова Н.В. Оцінка ефективності видобування термінів предметної області з текстів / Н. В. Борисова. // Матеріали ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції «Інтелектуальні системи та прикладна лінгвістика» (м. Харків, 16 квітня 2015 р.). – Харків: НТУ «ХПІ», 2015. – С. 52-53.

Борисова Н.В. Використання сучасних інформаційних технологій у підготовці майбутніх фахівців з прикладної лінгвістики / Н.В. Борисова // Матеріали Міжнародної інтернет-конференції «Актуальні проблеми викладання фундаментальної та прикладної математики у сучасному вищому навчальному закладі» (MMAP-2015) (м. Харків, 19-20 травня 2015 р.).

Борисова Н.В. Архітектура інформаційної системи автоматизованого формування лексикографічних ресурсів / Н.В. Борисова // Матеріали XХІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я» (MicroCAD-2015) (м. Харків, 20-22 травня 2015 р.). – Харків: НТУ «ХПІ», 2015. – С. 8.

Купріянов Є.В. Антропоцентричний підхід до укладання електронного перекладного словника технічної термінології // Є. В. Купріянов // Матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної конференції «Інтелектуальні системи та комп’ютерна лінгвістика». — Харків: НТУ «ХПІ», 2015. — С. 48 — 49.

Nikonorov S.I. Technical communication skills in the context of training specialists for software outsourcing field / S. I. Nikonorov // Матер. 4-ї Всеукраїнської наук.-практ. конф. “Інтелектуальні системи та прикладна лінгвістика”, 16 квітня 2015 р. – Харків: НТУ “ХПІ”, 2015. – С. 42-44.

Петрасова С.В. E-communities як джерело даних у неформальному інформаційному просторі / С. В. Петрасова // Інтелектуальні системи та прикладна лінгвістика: матеріали ІV всеукр. науково-практ. конф., 16 квітня 2015 р., м. Харків. – Х.: НТУ “ХПІ”, 2015. – С. 21–22.

Петрасова С.В. Автоматична ідентифікація семантичних кореляцій у текстах / С. В. Петрасова, Н. Ф. Хайрова // Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я «MicroCAD-2015»: тези доповідей XХІІІ межнародної науково-практичної конференції, 20-22 травня 2015 року, Харків. – Х.: НТУ “ХПІ”, 2015. – Ч. 1. – С. 24.

Petrasova S. Automatic Identification of Collocation Similarity / S. Petrasova, N. Khairova // Proceedings of the 10th International Conference on Computer Science & Information Technologies (CSIT’2015), 14-17 September 2015, Lviv. – 2015. – P. 136–138.

Бабкова Н.В. Про референцію та кореференцію в лингвістиці / М.А. Кузьміна, Н.В. Бабкова // Матер. 4-ї Всеукраїнської наук.-практ. конф. “Інтелектуальні системи та прикладна лінгвістика”, 16 квітня 2015 р. – Харків: НТУ “ХПІ”, 2015. – С. 71-73.

Козуля М.М. Методи формування знань-орієнтованих систем при викладанні еколого-економічних дисциплін / М.М. Козуля //Україна і світ: гуманітарно-технічна еліта та соціальний прогрес: тези допов. Міжнар. наук.-теор. конф. студ. і аспір. – Харків: НТУ «ХПІ», 14-15 квітня 2015р. – С 208-210.

Козуля М.М. Методичні підходи обробки та аналізу даних у системах з екологічною складовою / М.М. Козуля //«Інформаційні технології: Наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я» (MicroCAD-2015): XХІІІ Міжнародна науково-практична конференція – Харків, 20-22 травня 2015 р.

Козуля М.М. Інтелектуальна обробка даних про стан природно-техногенних об’єктів / М.М. Козуля // IV Всеукраїнській науково-практичній конференції “Інтелектуальні системи та прикладна лінгвістика” – Харків: НТУ “ХПІ”, 16 квітня 2015 – С. 57-58.

Lutai N.V. Teaching Grammar Activities to students of Linguistic department / N.V. Lutai, V.B. Konovalova // IV Всеукраїнській науково-практичній конференції “Інтелектуальні системи та прикладна лінгвістика” – Харків: НТУ “ХПІ”, 16 квітня 2015 – С. 61-62.

Дорошенко А.Ю. Інтелектуальні технології екстракції та ідентифікації знань фактографічної інформації ЕОМ / А.Ю. Дорошенко // Матер. 4-ї Всеукраїнської наук.-практ. конф. “Інтелектуальні системи та прикладна лінгвістика”, 16 квітня 2015 р. – Харків : НТУ “ХПІ”, 2015. – С. 35-36.

Сітнікова П.Э. Визначення функціональних вимог до автоматизованої системи тестування успішності студентів / А.И. Коваленко, В.М. Решетняк, Д.Э. Сітніков, П.Э. Сітнікова // Експертні оцінки елементів навчального процесу: програма та матеріали XVІI міжвуз. наук.-практ. конф., 27 лист. 2015 р. / Нар. укр. акад., каф. інформ. технологій та математики. – Харків, 2015. – С. 41–43.

Ситникова П.Э. Практическая реализация дистанционной формы обучения в гуманитарных вузах Украины задачи / А. И. Коваленко, Д. Э. Ситников, П. Э. Ситникова // Экспертные оценки элементов учебного процесса : программа и материалы XVІI межвуз. науч.-практ. конф., 27 нояб. 2015 г. / Нар. укр. акад., каф. информ. технологий и математики. – Харьков, 2015. – С. 43-46.

Сітнікова П.Э. Розробка вимог до автоматизованої системи тестування знань та їх реалізація / А. И. Коваленко, Д. Э. Сітніков, П. Э. Сітнікова //Культурологія та соціальні комунікації: інноваційні стратегії розвитку: матер. міжнар. наук. конф. (26-27 листоп. 2015 р.) Харків. Держ. акад. культури. – Харків: ХДАК, 2015. – С. 165-167.

Сітнікова П.Э. Реалізація логіко-алгебраїчної моделі оцінки знань в автоматизованій системі тестування успішності / А. И. Коваленко, В.М. Решетник, Д.Э. Сітніков, П.Э. Сітнікова // Культура та інформаційне суспільство XXI століття: матеріали всеукр. наук.-техн. конф. молодих учених, 22-23 квітня 2015 р. – Харків: Харків. держ. акад. культури [та iн.], 2015. – С. 220–221.

2014
Статті:

Ajit Pratap Singh Gautam, Dr. Natalia Valeriyavna Sharonova. A Survey of Association Rule Mining for Customer Relationship Management. International Journal of Application or Innovation in Engineering and Management (IJAIEM), Volume 3, Issue 8, August 2014, pp. 180-186.

Шаронова Н.В. Задача ідентифікації під час створення інформаційної системи для моніторингових досліджень / Н.В.Шаронова, Я.В.Святкін, М.М.Козуля // Проблеми інформаційних технологій. – Херсонський нац. техн. ун-т. –2014. – № 01 (015). – С.57-63.

Оробінська О.О. Застосування масштабних лінгвістичних ресурсів для розширення онтології предметної галузі (на прикладі галузі «Радіаційна безпека»). / О.О. Оробінська, Н.В. Шаронова, А.Ю. Дорошенко, Ж.-Ю.Шоша. // Східноєвропейський журнал передових технологій, № 5/2 (71), 2014, – С.9-14.

Хайрова Н.Ф. Побудова моделі ідентифікації та систематизації кримінально значцщої інформації у текстових репозиторіях / Н.Ф. Хайрова, Д.Ю. Узлов // Проблеми інформаційних технологій. – Херсон: ХНТУ, 2014. – 01 (015). – С. 92–96.

Хайрова Н.Ф. Вирішення проблеми формальної оцінки ефективності технологій ідентифікації знань у слабоструктурованій текстовій інформації / Н.Ф. Хайрова, Н.В. Шаронова, Д.Ю. Узлов // International Journal “Information Content & Processing” – 2014.

Каніщева О.В. Вирішення завдання автоматизованого створення термінологічного словника предметної галузі / Н. В. Борисова, О. В. Каніщева, З. А. Кочуєва // Технологічний аудит та резерви виробництва. – Харків: Технологічний центр, 2014. – № 5/3 (19). – С. 41-44.

Каніщева О.В. Визначення типів емоційного мовного висловлювання у додатках автоматичного опрацювання текстів / О. В. Каніщева, А. В. Медведська, А. О. Панчул // Інформаційні системи та мережі. – Львів: Львівська політехніка, 2014. – № 805. – С. 289-287.

Кочуєва З.А. Індексування повнотекстових документів для інтелектуального пошуку інформації за ключовими словами / З.А. Кочуєва, Н.В. Борисова // Східно-Європейський журнал передових технологій. – Харків: ПП «Технологічний Центр», 2014. – № 1/2 (67). – С. 4-8.

Борисова Н.В. Індексування повнотекстових документів для інтелектуального пошуку інформації за ключовими словами / З.А. Кочуєва, Н.В. Борисова // Східно-Європейський журнал передових технологій. – Харків: ПП «Технологічний Центр», 2014. – № 1/2 (67). – С. 4-8.

Борисова Н.В. Інформаційна система автоматизованого формування лексикографічних ресурсів / Н.В. Борисова, І.С. Ямшанов // Проблеми інформаційних технологій. – 2014. – № 01(015). – C.193-199.

Бабкова Н.В. Моделювання колірного простору цифрового зображення для теплових процесів / Н.В. Бабкова, Н.В. Шаронова, С.В. Шкапо // Проблеми інформаційних технологій. – Херсон: ХНТУ, 2014. – № 1 (015). – С. 167–172.

Оробінська О.О. Інтелектуальні технології ідентифікації фактографічної інформації / О. О. Оробінська, А. П. Сінгх Гаутам, А. Ю. Дорошенко // Проблеми інформаційних технологій – Херсон, 2014. – № 5(46). – С. 19-24.

Kuprijanov E.V. Notional structure of technical term system as basis for creating multilingual electronic dictionary / E.V. Kuprijanov // Вісник Харківського національного ун-ту імені В. Н. Каразіна. — 2014. — № 1107. Сер.: Філологія. — С. 107—110.

Петрасова С.В. Метод автоматичної ідентифікації семантичних кореляцій термінів глосарію / Н.Ф. Хайрова, С.В. Петрасова, С.В. Лєнков // Збірник наукових праць КНУ імені Тараса Шевченко. – К.: КНУ, 2014. – № 46. – С. 222-228.

Петрасова С.В. Використання методу компараторної ідентифікації для динамічного заповнення тезаурусу оперативно-розшукової діяльності / Н.Ф. Хайрова, Д.Ю. Узлов, С.В. Петрасова // Східноєвропейський журнал передових технологій. – Х. : ЧП “Технологічний Центр”, 2014. – № 3/2 (69). – С. 4–8.

Козуля М.М. Інформаційно-методичне забезпечення комплексної оцінки екологічності системних об’єктів / Т.В. Козуля, Н.В. Шаронова, Д.І. Ємельянова, М.М. Козуля // Системні дослідження та інформаційні технології, 2014, №3 – С 25-34.

Лутай Н.В. Відтворення у перекладі комунікативних стратегій самопрезентації (на матеріалі промов Барака Обами) / Т.П. Бесараб, Н.В. Лутай // Мова та міжкультурна комунікація: сучасні освітні тенденції 21 століття, 2014. – №2.

Тези:

Хайрова Н.Ф. Логіко-лінгвістична модель ідентифікації семантичних відносин сутностей засобами алгебри кінцевихпредикатів / Н.Ф. Хайрова, Н.В. Шаронова, Д.Ю. Узлов // Відкриті семантичні технології проектування інтелектуальних систем = Open Semantic Technologies for Intelligent System (OSTIS): матеріали IV міжнар. наук.-техн. конф. (Мінськ, 20-22 лютого 2014 року) – Мінськ: БДУІР, 2014. – С. 267–270.

Khairova N. Evaluating expected effectiveness of interval alternatives / G. Shepelyov, M. Sternin // Advances in Decision Technology and Intelligent Information Systems Canada. – 2014. – Vol. XV. – p. 16–20.

Хайрова Н.Ф. Ідентифікація актуальної криміналістично значущої інформації електронних ресурсів / Н.Ф. Хайрова, Д.Ю. Узлов // Імперативи розвитку електронних бібліотек: pro et contra [Електронний ресурс]: матеріали міжнародної веб-конференції, м. Харків, 27 березня 2014 р., / За заг. ред. Н. П. Пасмор. – Електрон. текстові дані. – Харків: Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, 2014.

Kanishcheva, O. Using of the Statistical Method for Authorship Attribution of the Text. In Proceedings of the 1st Int. Electron. Conf. Entropy Appl., 3 – 21 November 2014; Sciforum Electronic Conference Series, Vol. 1, 2014 , e003; doi:10.3390/ecea-1-e003.

Каніщева О.В. Методи смислової обробки текстової інформації в електронних колекціях та репозиторіях / О.В. Каніщева // Імперативи розвитку електронних бібліотек: pro et contra = Imperatives of the Electronic Libraries Development: pro et contra: матеріали міжнар. веб-конф. (м. Харків, 27 берез. 2014 р.) / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, Наук. б-ка, Харк. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, Центр. наук. б-ка. – Електрон. текстові дані. – Х., 2014.

Каніщева О.В. Інформаційні технології та математична лінгвістика / О. В. Каніщева // Інтелектуальні системи та прикладна лінгвістика: матеріали III Всеукраїнської наук.-практ. конф. – Харків : НТУ “ХПІ”, 2014. – С. 11-12.

Борисова Н.В. Підготовка фахівців з прикладної лінгвістики у контексті концепції підготовки національної гуманітарно-технічної еліти / Н. В. Борисова. // Україна і світ: гуманітарно-технічна еліта та соціальний прогрес: тези доповідей Міжнародної науково-теоретичної конференції студентів і аспірантів, м. Харків, 8-9 квітня 2014 р. / Редкол. Л. Л. Товажнянський та ін. – Харків: НТУ «ХПІ», 2014. – С. 456.

Борисова Н.В. Використання інтелектуальних методів ідентифікації інформації в інтегрованих інформаційно-криміналістичних системах / Н. Ф. Хайрова, Д. Ю. Узлов, Н. В. Борисова // Роль фізико-математичних наук у сучасному освітньому просторі: Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції. – Атирау: Атирауський державний університет імені Х. Досмухамедова, 2014. – С. 280-282.

Борисова Н.В. Індексація повнотекстових документів в електронних бібліотеках / Н.В. Борисова, Н.В. Шаронова, З.А. Кочуева // Імперативи розвитку електронних бібліотек: pro et contra [Електронний ресурс]: матеріали міжнародної веб-конференції, м. Харків, 27 березня 2014 р., / За заг. ред. Н. П. Пасмор. – Електрон. текстові дані. – Харків: Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, 2014.

Угольнікова Н.С. Художньо-естетична функція комічного у фентезійних романах Роберта Аспріна / Н. С. Угольнікова // Наукова дискусія: питання філології, мистецтвознавства та культурології. Зб. статей за матеріалами XXIV міжнар. заочної науково-практ. конф. – М., Вид. „Міжнародний центр науки та освіти”, 2014. – № 5 (24). – С. 51-56.

Бабкова Н.В. Використання методу компараторної ідентифікації для обробки цифрових зображень у задачі визначення теплофізичних параметрів високотемпературних процесів / Н.В. Бабкова, А.М. Нікітін, Н.В. Шаронова // Роль фізико-математичних наук у сучасному освітньому просторі: Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції. – Атирау : Атирауський державний університет імені Х. Досмухамедова, 2014. – С. 273-274.

Купріянов Є.В. Мікроструктура електронного тлумачно-перекладного словника з енергетичного машинобудування / Є. В. Купріянов // Прикладна лінгвістика у науці та освіті. Збірник праць VII міжнародної наукової конференції. — СПб: ООО «Книжковий дім», 2014. — С. 45—49.

Купріянов Є.В. На шляху до створення англійсь­ко-українського електронного словника з енерге­тичного машинобудування / Є. В. Купріянов // Матеріали IІI Всеукраїнської науково-практичної конференції «Інтелектуальні системи та комп’ю­тер­на лінгвістика». — Харків: НТУ «ХПІ», 2014. — С. 36—37.

Петрасова С.В. E-learning: формування єдиного освітнього простору на базі контенту користувачів соціальних мереж / С. В. Петрасова, Н. Ф. Хайрова // Експертні оцінки елементів навчального процесу: програма та матеріали XVI міжвуз. наууово-практ. конф., 26 листопада 2014 р., м. Харків. – Х.: НУА, 2014. – С. 31–33.

Petrasova S. Evaluating Effectiveness of Linguistic Technologies of Knowledge Identification in Text Collections / N. Khairova, G. Shepelyov, S. Petrasova // Transactions on Business and Engineering Intelligent Applications: proceedings of 7th International Conference on Intelligent Information and Engineering Systems, 16th-20th September 2014, Rzeszow. – 2014. – № 29. – P. 71–75.

Петрасова С.В. Використання методу автоматичної екстракції відношень семантичної близькості для розробки баз знань / С. В. Петрасова // Інтелектуальні системи та прикладна лінгвістика : матеріали ІІІ всеукр. науково-практ. конф., 17 квітня 2014 р., м. Харків. – Х.: НТУ “ХПІ”, 2014. – С. 19–20.

Петрасова С.В. Семантико-когнітивний метод виявлення знань глосарію / С. В. Петрасова // Радіоелектроніка та молодь у ХХІ столітті: матеріали 18-го міжнар. молодіжного форуму, 14-16 квітня 2014 р., м. Харків. – Х.: ХНУРЕ, 2014. – С. 10–11.

Козуля М.М. Інформаційні системи у комплексній оцінці стану навколишнього середовища / М.М. Козуля, Н.В. Шаронова, С.В. Шкапо //Інформатика, управління та штучний інтелект. Тезиси науково-технічної конференції студентів, магістрів та аспірантів. – Харків: НТУ «ХПІ», 26-27 листопада 2014. – С 91-93.

Козуля М.М. Інформаційне забезпечення комплексної екологічної оцінки довкілля / Н.В. Шаронова, М.М. Козуля // Системний аналіз та інформаційні технології: матеріали 16-ї Міжнародної науково-технічної конференції SAIT 2014, Київ, 2014 /УНК “ІПСА” НТУУ “КПІ”. – К.: УНК “ІПСА” НТУУ “КПІ”, 2014. – С. 176–177.

Козуля М.М. Методологія комплекснії оцінки екологічності розроблених енергозберігаючих технологій (на прикладі підприємств із переробки використаних автомобільних шин) / Т.В. Козуля, Д.И. Ємельянова // III Міжгалузевої науково-практичної конференції молодих вчених та фахівців ІННОВАЦІЙНІ ШЛЯХИ МОДЕРНІЗАЦІЇ БАЗОВИХ ГАЛУЗЕЙ ПРОМИСЛОВОСТІ, ЕНЕРГО- І РЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯ, ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА 26-27 березня 2014 р. – Україна, м. Харків – С. 294-299.

Козуля М.М. Інформаційне забезпечення комплексної екологічної оцінки довкілля / Н.В. Шаронова, М.М. Козуля // Системний аналіз та информаційні технології: матеріали 16-ї Міжнародної науково-технічної конференції SAIT 2014, Київ, 2014 /УНК “ІПСА” НТУУ “КПІ”. – К.: УНК “ІПСА” НТУУ “КПІ”, 2014. – С. 176–177.

Шарова К.С. Communicative games in teaching process / І.О. Гоголь, К.С. Шарова // Тези доповідей XIІІ Міжнародної наукової конференції “Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація”. – Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2014. – С. 69–70.

Ivlieva K.S. Advantages of distance learning / K.S. Ivlieva, O.V. Feshchenko // Методичні та психолого-педагогічні проблеми викладання іноземних мов на сучасному етапі: Матеріали VІI Науково-методичної конференції з міжнародною участю. – Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2014. – С. 58–59.

Івлєва К.С. Значення контролю та самоконтролю як основних методів оцінки знань студентів при вивченні іноземної мови / О.А. Лозинська, К.С. Івлєва // Методичні та психолого-педагогічні проблеми викладання іноземних мов на сучасному етапі: Матеріали VІI Науково-методичної конференції з міжнародною участю. – Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2014. – С. 89–90.

Lutai N.V. Case Study Approaches and Methodologies/ N.V Lutai // Сучасні засоби навчання інозем. мов у вищих навчальних закладах. – Академія імені Я. Мудрого, 2014.

Lutai N.V. How to train students to listen and speak effectively / N.V Lutai, V.B. Konovalova // Іноземні Мови у Вищій освіті: лінгвістичні, психолого-педаг. та методичні перспективи. – Академія імені Я. Мудрого, 2014.

2013
Статті:

Шаронова Н.В. Інформаційне забезпечення комплексної оцінки екологічної якості систем довкілля / Н.В. Шаронова, М.М. Козуля, Я.В. Святкін // Проблеми інформаційних технологій. – Херсонський нац. техн. ун-т. –2013. – № 02 (014). – С.109-113.

Шаронова Н.В. Інформаційна технологія створення OLAP-кубів для надання багатовимірного простору знань колекції документів / Н.Ф. Хайрова, Н.В. Шаронова, Н.В. Борисова // “Керуючі системи та машини”, 2013. – № 1. – С. 66-70.

Хайрова Н.Ф. Концептуальна схема ідентифікації сенсу лінгвістичних одиниць / Н. Ф. Хайрова // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – К.: ВІКНУ, 2013. – Вип. № 39. – С. 217-223.

Хайрова Н.Ф. Логіко-лінгвістична модель вилучення фактів із слабоструктурованої текстової інформації / Н.Ф. Хайрова, Н.В. Шаронова // International Journal “Information Models and Analyses” – Varna, Bulgaria. Vol.2, Number 2, 2013. – C. 167-175.

Борисова Н.В. Формування словника поєднання термінів предметної області / Н.В. Борисова, О.В. Каніщева // Східноєвропейський журнал передових технологій. – 2013. – №5(65). – С. 16-19.

Борисова Н.В. Автоматизоване формування словника синонімів / Н.В. Борисова, О.В. Каніщева, О.М. Юрченко // Вісник ХНТУ. – 2013. – № 1(44). – C. 91-95.

Купріянов Є.В. Репрезентація полісемічних термінів енергетичного машинобудування в електронному словнику лінгвоенциклопедичного типу / Є.В. Купріянов // Термінологічний вісник: Збірник наукових праць. – К.: Інститут української мови НАНУ, 2013. – Вип. 2(1). – С. 180-188.

Бабкова Н.В. Інформаційно-параметричний контроль теплофізичних параметрів високотемпературних процесів / Н.В. Бабкова , С.Ю. Петрухін , Н.В. Шаронова // Вісник ХНТУ. – №1 (46). – 2013. – С. 372-376.

Бабкова Н.В. Моделювання семантичних відносин в онтології / Н.В. Бабкова, О.В. Каніщева, З.А. Кочуєва // Біоніка інтелекту, Харків, №1 (80), 2013. – С. 25-28.

Петрасова С.В. Метод автоматичної екстракції парадигматичних відносин між поняттями тлумачного словника / С.В. Петрасова, З.А. Кочуєва, Н.Ф. Хайрова // Вісник Національного технічного університету “ХПІ”. Сер.: Системний аналіз, управління та інформаційні технології. – 2013. – № 62. – С. 118-124.

Лутай Н.В. Лексико-семантичні особливості військового галузевого перекладу / В. Б. Коновалова, Н. В. Лутай // Лінгвістичні дослідження. – 2013. – Вип. 36. – С. 273-277.

Тези:

Шаронова Н.В. Логічна схема визначення семантичної близькості / Н.В. Шаронова, Н.Ф. Хайрова, Д.Ю. Узлов // Тези доповідей Міжнародної наукової конференції MegaLing’2013 “Горизонти прикладної лінгвістики і лінгвістичні технології” (м. Київ, 20-21 листопада 2013 р.).

Шаронова Н.В. Ентропійна оцінка факторів визначення ступеню хвороби й груп захворювання / Н.В. Шаронова, Т.В. Козуля // Системний аналіз та інформаційні технології: матеріали 15-ї Міжнародної конференції SAIT 2013, Київ, 27-31 травня 2013 р. – К.:: ННК «ІПСА» НТУУ «КПІ», 2013. – с. 218-219.

Khairova N. Decision-making Support Based on Logical-linguistic Modeling of Fact Extraction from Semi-structured Text Information / N. Khairova, N. Sharonova // Advances in Decision Technology and Intelligent Information Systems. – Canada, 2013. –V. XIV. – P.17-21.

Хайрова Н.Ф. Лінгвістичні технології екстракції та ідентифікації знань / Н.Ф. Хайрова, Н.В. Шаронова // Тези доповідей Міжнародної науково-технічної конференції “Інтелектуальні технології лінгвістичного аналізу” (м. Київ, 22-23 жовтня 2013 р.). – К.: НАУ, 2013. – С. 7.

Kanishcheva O.V. Using of Minimal Recursion Semantic representation for linguistic information / О.V. Kanishcheva // The II International Conference “Advanced Information Systems and Technologies”: матеріали Другої науково-практичної конференції, 21-24 травня 2013 р. – Суми: Сумський державний університет, 2013. – С. 143-145.

Каніщева О.В. Вилучення інформації з текстових повідомлень на основі правил EBNF / О.В. Каніщева, А.Ю. Дорошенко // Тези доповідей Міжнародної наукової конференції MegaLing’2013 “Горизонти прикладної лінгвістики і лінгвістичні технології” (м. Київ, 20-21 листопада 2013 р.).

Борисова Н.В. Підхід до формування словника сполучуваності термінів предметної області / Н.В. Борисова, О.В. Каніщева // Тези доповідей Міжнародної науково-технічної конференції “Інтелектуальні технології лінгвістичного аналізу” (м. Київ, 22-23 жовтня 2013 р.). – К.: НАУ, 2013. – С. 10.

Борисова Н.В. Ідентифікація синонімічних та полісемічних відношень термінологічних одиниць / Н.В. Борисова // Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції “Інтелектуальні системи та прикладна лінгвістика” (м. Харків, 28 березня 2013 р.). – Харків: НТУ “ХПІ”, 2013. – С. 15-16.

Борисова Н.В. Моделювання семантико-синтаксичних відношень у словосполученнях із використанням методу компараторної ідентифікації / Н.В. Борисова // Тези доповідей Міжнародної наукової конференції MegaLing’2013 “Горизонти прикладної лінгвістики і лінгвістичні технології” (м. Київ, 20-21 листопада 2013 р.).

Борисова Н.В. Психолого-педагогічні аспекти фундаментальної складової професійної підготовки фахівців з прикладної лінгвістики / О.А. Ігнатюк, Н.В. Борисова, Н.О. Шанідзе // Тези доповідей Міжнародної наук.-практ. конференції “Інженерія інноваційних технологій та вдосконалення фундаментальної освіти” (м. Харків, 7-8 листопада 2013 р.). – Харків: НТУ «ХПІ», 2013. – С. 65.

Купріянов Є.В. Створення Інтернет-ресурсу для викладання лінгвістичних дисциплін на кафедрі інтелектуальних комп’ютерних систем / Є.В. Купріянов // Матеріали II Всеукраїнської науково-практичної конференції «Інтелектуальні системи та комп’ютерна лінгвістика». – Харків: НТУ «ХПІ», 2013. – С. 48-50.

Купріянов Є.В. Гіпертекстова модель електронного галузевого словника / Є.В. Купріянов // Слово та словник = Vocabulum et vocabularium: сб. науч. тр. / ГрГУ ім. Янки Купали. – Гродно: ГрГУ, 2013. – С. 155-159.

Купріянов Є.В. Проблеми укладання англійсько-українського електронного словника з енергетичного машинобудування / Є.В. Купріянов.

Купріянов Є.В. Лінгвістичні проблеми укладання англійсько-українського електронного словника з енергетичного машинобудування // Матеріали III Регіональної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми прикладної лінгвістики очима наукової молоді», 2013. – С. 69-70.

Петрасова С.В. Формалізація семантичних відносин концептів тлумачного словника / С.В. Петрасова // Актуальні проблеми прикладної лінгвістики очима наукової молоді: матеріали III регіон. науково-практ. конф., 3 грудня 2013 р., м. Харків. – Х.: НАУ “ХАІ”, 2013. – С. 40–41.

Петрасова С.В. Лінгвістичні проблеми використання відкритої форми тестових завдань / С.В. Петрасова, Н.Ф. Хайрова // Експертні оцінки елементів навчального процесу: програма та матеріали XV міжвузів. науково-практ. конф., 29 листопада 2013 р., м. Харків. – Х.: НУА, 2013. – С. 57–60.

Петрасова С.В. Автоматизована побудова семантичної мережі на основі тлумачного словника / С.В. Петрасова, Н.Ф. Хайрова // Міжнар. наук. конф. MegaLing’2013 «Горизонти прикладної лінгвістики та лінгвістичних технологій», 20-21 листопада 2013 р., м. Київ.

Шарова К.С. Пресупозиція як основа реакції відповіді на питальне висловлювання / В.В. Кукушкін, К.С. Шарова // Тези доповідей XIІ наукової конференції “Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація” з міжнародною участю. – Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2013. – С. 180-182.

Шарова К.С. Прийоми організації інтерактивного читання на заняттях з англійської мови / О.А. Лебедєва, К.С. Шарова // Методичні та психолого-педагогічні проблеми викладання іноземних мов на сучасному етапі: Матеріали VІ Міжнародної науково-методичної конференції. – Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2013. – С. 96-97.

Шарова Е.С. Використання методу проектів на заняттях з іноземної мови (аспект усна практика) / Е.В. Фещенко , Е.С. Шарова // Методичні та психолого-педагогічні проблеми викладання іноземних мов на сучасному етапі: Матеріали VІ Міжнародної науково-методичної конференції. – Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2013. – С. 168-169.

2012
Статті:

Шаронова Н.В. Інтелектуальна обробка даних у процесі формування патентно-кон’юнктурних баз знань / Н.В. Шаронова, О.И. Король // Біоніка інтелекту. – Харків: ХНУРЕ, 2012. – № 3(74). – С. 159-163.

Шаронова Н.В. Теоретико-практичні основи методології комплексної оцінки екологічності територіальних об’єктових систем / Н.В. Шаронова, Т.В. Козуля, Д.І. Ємельянова, М.М. Козуля // Проблеми інформаційних технологій. – Херсонський нац. техн. ун-т. –2012. – № 01 (011). – С. 37-45.

Шаронова Н.В. Використання онтологій для семантичного пошуку документів / Н.В. Шаронова, А.Ю. Дорошенко, Сайед Мохаммад Таухид Сиддики // Вісник Національного технічного університету “ХПІ”. – Харків: НТУ “ХПІ”, 2012. – № 31. – С. 95-100.

Шаронова Н.В. Розв’язання задач управління екологічною безпекою за умови реалізації концепції корпоративної екологічної системи Системні дослідження та інформаційні технології / Н.В. Шаронова, Т.В. Козуля // Міжнародний науково-технічний журнал, – НАНУ, ННК „Інститут прикладного системного аналізу” НТУУ „КПІ”, К.: 2012. – № 2. – С. 67-78.

Борисова Н.В. Моделювання процедур систематизації та класифікації інформаційних об’єктів методом компараторної ідентифікації / Н.В. Борисова, З.А. Кочуєва, Н.В. Шаронова, Н.Ф. Хайрова // Вісник ХНТУ. – 2012. – № 1(44). – C.91-95.

Хайрова Н.Ф. Інформаційна технологія застосування семантично-орієнтованих методів класифікації задачі opinion mining / Н.Ф. Хайрова, Н.В. Шаронова // International Journal Information Technologies & Knowledge. Volume 6/2012, Number 3. с. 273 – 282.

Каніщева О.В. Моделі та методи синтаксичного аналізу / О.В. Каніщева, Н.В. Борисова // Біоніка інтелекту. – Харків: ХНУРЕ, 2012. – № 2(79). – С. 89-94.

Угольнікова Н.С. Художній світ у романах Р. Асприна „Міфічні історії” / Н. С. Угольнікова // Вісник Харків. нац. ун-ту імені В. Н. Каразіна. Серія „Філологія”. – 2012. – Вип. 64 (994). – С. 135-139.

Купріянов Є.В. Фрейм-сценарій як засіб семантизації технічних термінів на позначення процесів (на прикладі гідротурбінної термінології) / Є.В. Купріянов // Слов’янський збірник. – 2012. – Вип. XVII. – Київ: Видавничий дім Дмитра Бураго. – С. 255-260.

Тези:

Шаронова Н.В. Перспективи використання алгебри кінцевих предикатів при описі семантичної сполучності / Н.В. Шаронова, О.В. Канищева // Теорія прийняття рішень: тези доп. VI міжнар. школи-семінар. – Ужгород: УжНУ, 2012. – С. 199-200.

Шаронова Н.В. Прикладной лінгвістиці в НТУ «ХПІ» та кафедрі інтелектуальних комп’ютерних систем – п’ять років! … // Інтелектуальні системи та прикладна лінгвістика: матеріали 1 Міжнародної науково-практичної конференції. – Харків: НТУ “ХПІ”, 2012. – С. 6-7.

Kozulia T.V., Emelianova D.I., Kozulia M.M., Sharonova N. Methodological Aspects of Complex Ecological Estimation of Man-Caused Territory State and Mathematical Modelling of Processes in a Environment System // 8th IEEE EAST-WEST DESIGN&Test Symposium (EWDTS 2010) / Kharkov, Ukraine, September 14-17, 2012. – P. 371 – 373.

Хайрова Н.Ф., Шаронова Н.В. Моделювання складно формалізованої багаторівневої мовної системи, засноване на методах та засобах теорії інтелекту // MegaLing”2012 «Горизонти прикладної лінгвістики і лінгвістичних технологій», Київ,: Тези доповідей Міжнародна наукова конференція (21-23 листопада 2012 р.). – К. – С. 5.

Хайрова Н.Ф., Шаронова Н.В. Інформаційна технологія застосування семантично-орієнтованих методів класифікації задачі opinion mining / ITHEA International Scientific Society ITA 2012. XV – th Joint Information Scientific Events on Informatics. June 18 – July 05, 2012, Varna, Bulgaria. с. 273 – 282.

Khairova N., Sharonova N. Opinion Mining Informationд Technology for Making Business Decisions //Advances in Decision Technology and Intelligent Information Systems – Volume XIII p. 11-15 //International Conference on Systems Research, Informatics and Cybernetics. July 30 – August 3, 2012. Baden-Baden, Germany.

Каніщева О.В. Моделі представлення лінгвістичних даних / О. В. Каніщева // Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я: матеріали XX міжнар. наук.-практ. конф. – Харків: НТУ “ХПІ”, 2012. – С. 15.

Борисова Н.В., Кочуєва З.А. Моделювання інформаційних об’єктів у бібліотечних системах //Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я: Тези доповідей ХХ Міжнародної науково-практичної конференції, Ч.1 (15-17 травня 2012 р., Харків) /за ред. проф. Товажнянського Л.Л. – Харків: НТУ “ХПІ”. – С. 5.

Кочуєва З.А. Методи і моделі обробки інформаційних об’єктів у сучасних бібліотечних системах // Інтелектуальні системи та прикладна лінгвістика: матеріали 1 Міжнародної науково-практичної конференції. – Харків: НТУ “ХПІ”, 2012. – С. 20-21.

Купріянов Є.В. Фрейм-сценарій як засіб семантизації технічних термінів на позначення процесів (на прикладі гідротурбінної лексики) // Програма І Міжнародної науково конференції «Нова лінгвістична парадигма: теоретичні та прикладні аспекти». — Одеса: ОНУ імені І. І. Мечникова, 2012. – С. 17.

Король О.И. Модель интеллектуальной обработки патентно-конъюнктурной информации // Інтелектуальні системи та прикладна лінгвістика: матеріали 1 Міжнародної науково-практичної конференції. – Харків: НТУ “ХПІ”, 2012. – С. 38-39.

Дорошенко А.Ю. Використання онтологiй для семантичного пошуку документiв // Інтелектуальні системи та прикладна лінгвістика: матеріали 1 Міжнародної науково-практичної конференції. – Харків: НТУ “ХПІ”, 2012. – С. 8-9.

Orobinska O.O. Generalizing framework for ontology learning // Інтелектуальні системи та прикладна лінгвістика: матеріали 1 Міжнародної науково-практичної конференції. – Харків: НТУ “ХПІ”, 2012. – С. 12-13.

Шарова К.С., Гоголь І.О. Аудіокнига як допоміжний засіб навчання читанню // Тези доповідей XI наукової конференції “Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація” з міжнародною участю. – Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2012. – С. 293 – 295.

Шарова Е.С., Фещенко Е.В. Етапи проведення заняття з граматики // Сучасні підходи до навчання іноземної мови: шляхи інтеграції школи та ВНЗ: Матеріали ІІ Міжнародної конференції. – Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2012. – С. 131 – 132.

Шарова К.С., Лозинська О.А. Особливості комунікативно спрямованого тестового контролю іншомовної компетенції в читанні у студентів немовних факультетів // Методичні та психолого-педагогічні проблеми викладання іноземних мов на сучасному етапі: Матеріали V Міжнародної науково-методичної конференції. – Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2012. – С. 111 – 112.

Фещенко О.В., Шарова К.С. E-learning: its importance, advantages and disadvantages // Методичні та психолого-педагогічні проблеми викладання іноземних мов на сучасному етапі: Матеріали V Міжнародної науково-методичної конференції. – Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2012. – С. 203 – 204.

Шарова К.С. Відмінність пресупозицій від інших імпліцитних компонентів висловлювання // Іноземні мови як засіб реалізації міжпредметних зв’язків: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції присвяченої 80-річчю кафедри іноземних мов. – Біла Церква: Білоцерківський національний аграрний університет, 2012. – С. 60 – 62.

Huliyeva D.O. Verbal means of emotional and rational motivation in gender specific advertising / D. O. Huliyeva // Актуальні проблеми прикладної лінгвістики очима наукової молоді: матеріали 2 Регіональної науково-практичної конференції. – Харків: Нац. аерокосм. ун-т ім. М.Є. Жуковського “ХАІ”, 2012. – С. 93-94.

2011
Статті:

Шаронова Н.В. Використання логічних мереж на формування баз знань логічного типу / Н.В. Шаронова, В.А. Тарловський, Н.Ф. Хайрова // Вісник Херсонського національного університету. – 2011. № 2 (41). С. 184 -187.

Хайрова Н.Ф. Модель вилучення знань з неструктурованих документів корпоративної інформаційної системи / Н.Ф. Хайрова, Н.В. Шаронова/ Applicable Information Models. ITHEA. 2011, Sofia, Bulgaria. C. 131-139.

Бабкова Н.В. Дискретна модель передачі тепла в ребраних трубах / Н.В. Бабкова, И.В. Галущак, В.Я. Горбатенко, А.М. Нікітін // Збірник наукових праць “Вісник НТУ “ХПІ”: Динаміка та міцність машин №52 – Вісник НТУ “ХПИ”, 2011.

Zazhimakina S.M., Loi A.O. Intergration processess and innovative Technologies: achievments and prospects of engineering sciences (in foreign languages). Випуск 1. – Kharkiv National Automobile and highway university. Department of foreign languages №1. – Kharkiv 2011. – С .359-361 («Technical facilities at studying English in technical universities»)

Zazhimakina S.M., Vareshnuk I.E. Intergration processess and innovative Technologies: achievments and prospects of engineering sciences (in foreign languages). Випуск 1. – Kharkiv National Automobile and highway university. Department of foreign languages №1. – Kharkiv 2011 – С .362-365. («Problems and strategies for students’ oral skills development in technical universities»)

Тези:

Шаронова Н.В. Використання інформаційного документообігу в інтегрованій корпоративній системі / Н.В. Шаронова, Н.Ф. Хайрова //MegaLing’2011 Горизонти прикладної лінгвістики та лінгвістичних технологій. Доповіді Міжнародної наукової конференції. Весняна сесія. 12-16 травня 2011, Україна, Крим, Партеніт. С. 96-97.

Хайрова Н.Ф. Використання методу компараторної ідентифікації для створення моделі корпоративної таксономії // Системний аналіз та інформаційні технології: матеріали Міжнародної науково-технічної конференції SAIT 2011, Київ, 23-28 травня 2011 р. / УНК «ІПСА» НТУУ «КПІ». — К.:УНК «ІПСА» НТУУ «КПІ». 2011. С.332.

Хайрова Н.Ф. Модель вилучення знань із неструктурованих документів корпоративної інформаційної системи / Н.Ф. Хайрова, Н.В. Шаронова / участь у конференції ITHEA International Scientific Society ITA 2011. Joint Information Scientific Events on Informatics. June 20 – July 03, 2011, Varna, Bulgaria.

Хайрова Н.Ф. Необхідність інтелектуального структурування інформаційних потоків у корпоративних інформаційних системах / Хайрова Н.Ф., Борисова Н.В. / VI Міжнародна науково-практична конференція: Наука та соціальні проблеми суспільства: інформатизація та інформаційні технології. 24-25 травня 2011 року. Харків. С. 104-105.

Khairova N. Modeling a Logical Network of Relations of Semantic Items in Superphrasal Unities / Khairova N., Sharonova N.// 9th IEEE EAST-WEST DESIGN&Test Symposium (EWDTS 2011) / Sevastopol, Ukraine, September 9-12, 2011. — P. 360 – 365.

Хайрова Н.Ф. Аналітична обробка повнотекстових документів корпоративної системи / Хайрова Н.Ф., Шаронова Н.В. / Міжнародна наукова конференція MegaLing’2011. Горизонти прикладної лінгвістики і лінгвістичних технологій. Участь у конференції Київ, 26-30 вересня 2011.

Nina Khairova Multidimensional Representation of the Documents Collection / Computer Science and Information Technologies: Materials of the VI th international Scientific and Technical Conference CSIT 2011. — Lviv: Publishing House Vezha&Co, 2011, P. 164-165.

Каніщева О.В. Побудова алгоритму автоматичної індексації повнотекстових документів за ключовими словами / О. В. Каніщева, О. М. Ляхвацкая // Радіоелектроніка і молодь в XXI ст.: тези доп. 15-ого міжнар. молод. форуму. – Харків: ХНУРЕ, 2011. – Т. 9 – С. 20-21.

Каніщева О.В. Комбіноване використання методів LSA та TRM на семантичних рівнях процесу реферування / В. Є. Дручініна, О. В. Каніщева // Обчислювальний інтелект (результати, проблеми, перспективи): матеріали 1-ї Міжнародної науково-технічної конференції. – Черкаси: Маклаут, 2011. – С. 310-311.

Угольнікова Н.С. Образ жінки у циклі романів Р. Аспріна Міфічні історії // Доповідь на IV Міжнародному українському науковому конгресі дослідників зарубіжної літератури та культури „Світова література на перехресті культур та цивілізацій”, Алушта, 15-19 квітня 2011 р.

Угольнікова Н.С. Добро і зло у творах фентезі (порівняльний аналіз фентезі Р. Асприна та слов’янських авторів) // Доповідь на конференції „Простір літератури, мистецтва та освіти”, Харків, НТУ „ХПІ”, 16 грудня 2011 р.

Нікітін А.М. Модель течії в галузі ореброваної циліндричної поверхні / Нікітін А.М., Бабкова Н.В., Галущак І.В., Горбатенко В.Я. // 73 міжнародна науково-технічна конференція кафедр академії, ІТП залізниць, підприємств та організацій України та інших країн . 12-13 квітня 2011 р.

Юрченко О.М. Біблеїзм як засіб інформаційного захисту та культурної комунікації // ХX Міжнародна наукова конференції «МОВА І КУЛЬТУРА» імені проф. Сергія Бурого, 20–24 червня 2011 р., м. Київ.

2010 та раніше