Навчальні видання

Монографії:

2020
Деякі аспекти технології ідентифікації кримінально значущої інформації в багатомовних текстових масивах: монографія / Н. Ф. Хайрова, О. Ж. Мамирбаєв, К. Ж. Мухсіна. – Алмати: ІІВТ, 2020. – 92 с.
Information system development for teaching staff performance evaluation/ K. V. Melnyk, N. V. Borysova, V. I. Melnyk / Інформаційні технології та автоматизація:монографія / кол. авт.: З. В. Бондаренко, Н. В. Борисова, О. В. Бурдейна  [та ін.]; за заг. ред. С. В. Котлика. – Одеса: Астропринт, 2020. – 248 с. – С. 46-54
Automated system for students’ knowledge testing / K. V. Melnyk, N. V. Borysova // Modern Problems Of Computer Science And IT-Education: collective monograph / [editorial board K. Melnyk, O. Shmatko]. – Vienna: Premier Publishing s.r.o., 2020. – 236 p. – P. 193-207
Розробка інформаційної системи для вирішення задачі автоматизації процесу підбору персоналу / К. В. Мельник, Н. В. Борисова // Актуальні проблеми інформаційних систем і технологій: монографія / Н. Борисова, В. Васянін та ін.; за наук. ред. проф. В. Вичужаніна. – Одеса: НУ «ОМА», 2020. – 296 с. – С.129-142
2018
Лексикографічна система іспанської мови: феноменологія інтегрального опису: монографія / Є. В. Купріянов ; Укр. мовно-інформ. фонд НАНУ. – Київ : УМІФ НАНУ, 2018. – 250 с. 
Лінгвістично-інформаційні студії: праці Українського мовно-інформаційного фонду НАН України: у 5 т. / В. А. Широков, Т. П. Любченко, Є. В. Купріянов та ін. – Т. 2: Граматичні системи. – Київ: Український мовно-інформаційний фонд HAH України, 2018. – 300 c. 
Лінгвістично-інформаційні студії: праці Українського мовно-інформаційного фонду НАН України: у 5 т. / В. А. Широков, Н. М. Заїка,  Є. В. Купріянов та ін. – Т. 3: Тлумачна лексикографія, Кн. 2: Системна семантика тлумачних словників. – Київ: Український мовно-інформаційний фонд HAH України, 2018. – 250 c.
2016
Kh_Sh_Mon Інформаційно-лінгвістичні технології екстракції та ідентифікації глибинних знань у текстах: монографія / Н.Ф. Хайрова, Н.В. Шаронова. – Харків: ФОП Коряк С.Ф., 2016. – 205 с. 
2013
Kanishcheva_lambert Лінгвотехнології ідентифікації знань в інформаційних системах: монографія / О.В. Каніщева, Н.В. Шаронова. – Saarbrücken, Deutschland: LAP LAMBERT Academic Publishing, 2013. – 173 с.
2012
book8 Кібернетична педагогіка: онтологічний інжиніринг у навчанні та освіті: монографія / Н.Ф. Хайрова, К.А. Мєтєшкін, О.И. Морозова, Л.А. Федорченко. – Харків: ХНАМГ, 2012. – 207  с.
 2010
book9 Математичні моделі знань та їх реалізація за допомогою алгебропредикатних структур / Н.В. Шаронова, В.І. Булкін. – Донецьк: Макіївський економіко-гуманітарний інститут, 2010. – 304 с.
Передпроектні дослідження розробки та впровадження системи дистанційного навчання в Харківському національному економічному університеті / О.О. Оробінська та ін.; за заг. ред. к.т.н., проф. Степанова В.П. – Харків: вид. ХНЕУ, 2010. – 188 с.
 2002
book5 Автоматизовані інформаційні системи: завдання обробки інформації / Н.Ф. Хайрова, Н.В. Шаронова. – Харків: ХДУ “НУА”, 2002. – 120 с.
1993
book10 Компараторна ідентифікація лінгвістичних об’єктів: монографія / Ю.П. Шабанов-Кушнаренко, Н.В. Шаронова.  – К.: Вид-во ін-ту системних ісл. досл. освіти України, 1993. – 116 с.

 

Навчальні, навчально-методичні посібники та методичні вказівки:

2021
Методичні вказівки

1. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу “Корпусна лінгвістика”: для студентів спец. “Прикладна та комп’ютерна лінгвістика”. Ч. 1 / уклад.: Н. Ф. Хайрова, С. В. Петрасова, О. О. Оробінська. – Харків: Панов А. М., 2021. – 46 с.

2. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу “Корпусна лінгвістика”: для студентів спец. “Прикладна та комп’ютерна лінгвістика”. Ч. 2 / уклад.: Н. Ф. Хайрова, С. В. Петрасова, О. О. Оробінська. – Харків: Панов А. М., 2021. – 51 с.

2020
Навчальні посібники
Сучасні технології обробки текстових даних на базі пакету NLTK Python: навч. посібник / Н. Ф. Хайрова, О. Ж. Мамирбаєв, С. В. Петрасова, К. Ж. Мусхіна; ред. Л. Л. Яковлєва. – Харків: ТОВ “У справі”, 2020. – 134 с. 
Сучасні технології Web-програмування: навч. посібник / Н. Ф. Хайрова, С. В. Петрасова. – Харків: Панов А. М., 2020. – 112 с.
Сучасні інформаційні технології в лінгвістиці: навч. посібник / С. В. Петрасова, Н. Ф. Хайрова. – Харків: Панов А. М., 2020. – 124 с. 
Методичні вказівки
Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи за темою “Вивчення основ роботи з СУБД Microsoft Access” [Електронний ресурс]: для студентів спец. 035 “Філологія”, 121 “Інженерія програмного забезпечення”, 122 “Комп’ютерні науки” та 126 “Інформаційні системи та технології” / уклад.: Д. Л. Орловський, Н. В. Борисова, А. М. Копп ; Нац. техн. ун-т “Харків. політехн. ін-т”. – Електрон. текст. дані. – Харків, 2020. – 38 с.
Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи за темою “Створення та використання екранних форм засобами СУБД Microsoft Access” [Електронний ресурс]: для студентів спец. 035 “Філологія”, 121 “Інженерія програмного забезпечення”, 122 “Комп’ютерні науки” та 126 “Інформаційні системи та технології” / уклад.: Д. Л. Орловський, Н. В. Борисова, А. М. Копп ; Нац. техн. ун-т “Харків. політехн. ін-т”. – Електрон. текст. дані. – Харків, 2020. – 40 с. 
Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи за темою “Ознайомлення з основними командами мови SQL, що забезпечують маніпулювання даними на прикладі СУБД Microsoft Access” [Електронний ресурс]: для студентів спец. 035 “Філологія”, 121 “Інженерія програмного забезпечення”, 122 “Комп’ютерні науки” та 126 “Інформаційні системи та технології” / уклад.: Д. Л. Орловський, Н. В. Борисова, А. М. Копп ; Нац. техн. ун-т “Харків. політехн. ін-т”. – Електрон. текст. дані. – Харків, 2020. – 58 с. 
Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи за темою “Вивчення засобів для розробки звітів засобами СУБД Microsoft Access” [Електронний ресурс]: для студентів спец. 035 “Філологія”, 121 “Інженерія програмного забезпечення”, 122 “Комп’ютерні науки” та 126 “Інформаційні системи та технології” / уклад.: Д. Л. Орловський, Н. В. Борисова, А. М. Копп; Нац. техн. ун-т “Харків. політехн. ін-т”. – Електрон. текст. дані. – Харків, 2020. – 20 с. 
Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи № 5 за темою “Створення складних звітів за допомогою майстра звітів та їх модифікація засобами СУБД Microsoft Access” [Електронний ресурс]: для студентів спец. 035 “Філологія”, 121 “Інженерія програмного забезпечення”, 122 “Комп’ютерні науки” та 126 “Інформаційні системи та технології” / уклад.: Д. Л. Орловський, Н. В. Борисова, А. М. Копп. – Електрон. текст. дані. – Харків, 2020. – 24 с.
Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи за темою “Додавання графиків і діаграм в звіти засобами СУБД Microsoft Access” [Електронний ресурс]: для студентів спец. 035 “Філологія”, 121 “Інженерія програмного забезпечення”, 122 “Комп’ютерні науки” та 126 “Інформаційні системи та технології” / уклад.: Д. Л. Орловський, Н. В. Борисова, А. М. Копп. – Електрон. текст. дані. – Харків, 2020. – 20 c.
Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи за темою “Об’єднання розроблених раніше прикладних компонентів і створення застосування. Вивчення основ інформаційної безпеки при роботі з СУБД Microsoft Access” [Електронний ресурс]: для студентів спец. 035 “Філологія”, 121 “Інженерія програмного забезпечення”, 122 “Комп’ютерні науки” та 126 “Інформаційні системи та технології” / уклад.: Д. Л. Орловський, Н. В. Борисова, А. М. Копп. – Електрон. текст. дані. – Харків, 2020. – 16 с. 
2019
Навчально-методичні посібники
English communication practice = Практикум з мовної комунікації (англійська мова): textbook for the students of “Applied and Computational Linguistics” / S. V. Petrasova, T. V. Bratus, S. I. Nikonorov. – Kharkiv: NTU “KhPI”, 2019. – 73 p.
Стилістика перекладу = Stylistics in translation: навч.-метод. посібник / Є. В. Купріянов, Д. О. Гулієва. – Харків: [Напольська А. В.], 2019. – 129 с.
Методичні вказівки
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу “Сучасні технології розробки Інтернет-застосунків”: для студ. спец. “Прикладна та комп’ютерна лінгвістика” / уклад.: Н. Ф. Хайрова, С. В. Петрасова. – Харків: НТУ “ХПІ”, 2019. – 53 с.
Methodical recommendation to “Basics of software engineering. Laboratory practice”. P. 1: for students of spec. 121 “Software Engineering”, 122 “Computer Science and Intellectual Systems” / K. V. Melnyk, Borysova N.V., Lutenko I.V., Ershova S.I., Smolin P.A., Grinchenko M.A.; NTU “KhPI”. – Kharkiv: NTU “KhPI”, 2019. – 22 p. 
Methodical recommendation to “Basics of software engineering. Laboratory practice”. P. 2: for students of spec. 121 “Software Engineering”, 122 “Computer Science and Intellectual Systems” / K. V. Melnyk, Borysova N.V., Lutenko I.V., Ershova S.I., Smolin P.A., Grinchenko M.A. ; NTU “KhPI”. – Kharkiv: NTU “KhPI”, 2019. – 20 p.
Methodical recommendation to “Basics of software engineering. Laboratory practice”. P. 3: for students of spec. 121 “Software Engineering”, 122 “Computer Science and Intellectual Systems” / K. V. Melnyk, Borysova N.V., Lutenko I.V., Ershova S.I., Smolin P.A., Grinchenko M.A. ; NTU “KhPI”. – Kharkiv: NTU “KhPI”, 2019. – 17 p. 
Методичні вказівки з виконання і захисту наукових рефератів з дисципліни “Структурна лінгвістика”: для студентів спеціальності 035 “Філологія” / уклад.: Є. В. Купріянов, О. М. Юрченко, Д. О. Гулієва; Нац. техн. ун-т “Харків. політехн. ін-т”. – Харків: Напольська А. В., 2019. – 27 с.
Закріплення навичок мовної компетентності німецької та англійської мов: методичні вказівки до практичних занять з курсiв “Практичний курс німецької мови” та “Практичний курс англійської мови” для студ. спец. “Прикладна лiнгвiстика” = Die Festigung des Wissens und Könnens der Linguistischen Kompetenz der Deutschen und Englischen Sprachen: methodische anweisungen = Linguistic Competence of German and English Language Skills Consolidation : methodical instruction / уклад.: Ю. В. Бунтурі, Т. В. Полянська, А. І. Трофімова-Герман. – Харків: НТУ “ХПІ”, 2019. – 55 c. – На нім., англ., укр. мовах.
2018
Навчальні посібники
Практичний курс німецької мови з дисциплiни “Друга iноземна мова”: навч. посібник / Ю. В. Бунтурі, О. В. Єфименко. – Харків : НТУ “ХПІ”, 2018. – 204 с. – На укр., нім. мовах. 
Методичні вказівки
Met_2018 Методичні вказівки до виконання випускної кваліфікаційної роботи бакалавра та магістра: для студентів спеціальності “Прикладна та комп’ютерна лінгвістика” / уклад.: Н.Ф. Хайрова, С.В. Петрасова, Н.С. Угольнікова. – Харків: НТУ “ХПІ”, 2018. – 33 с. – Режим доступу:
2016
Навчальні посібники
Kh_P_TB Інформаційні інтелектуальні системи та семантичний веб: навч. посіб. / Н.Ф. Хайрова, С.В. Петрасова. – Харків: НТУ “ХПІ”, 2016. – 170 с. 
Sh_K_TB Математичне моделювання в лінгвістиці: навч. посібник /Н.В. Шаронова, О.В. Каніщева. – Харків: НТУ “ХПІ”, 2016. – 188 с. 
B_K_TB Основи веб-технологій: навч. посібник /Н.В. Борисова, О.В. Каніщева. – Харків: НТУ “ХПІ”, 2016. – 226 с.
Kh_K_TB Основи програмування на С++: навч. посібник / Н.Ф. Хайрова, О.В. Каніщева, З.А. Кочуєва. – Харків: НТУ “ХПІ”, 2016. – 176 с.
2014

Internet-технології в бізнесі: навчальний посібник / О.М. Гуржій, А.В. Карпухін, В.А. Тимофєєв, Є.В. Алісейко, З.О. Кочуєва. – Харків: Компанія «СМІТ», 2014. – 340 с.

2013
Основи вітчизняного та зарубіжного діловодства на ПК: текст лекцій / Н.В. Борисова, О.В. Каніщева. – Харків: НТУ “ХПІ”, 2013. – 241 с. 
Основи вітчизняного та зарубіжного діловодства на ПК: лабораторний практикум / Н.В. Борисова, О.В. Каніщева. – Харків: НТУ “ХПІ”, 2013. – 176 с. 
Контрольні роботи з латинської мови та методичні вказівки щодо їх виконання: Для студентів І курсу спеціальності «Прикладна лінгвістика» / НТУ «ХПІ». Авт.-упоряд.: О.М. Юрченко – Х., 2013. – 36 с.
2012
book3 Основи інформатики та комп’ютерної техніки: Навчальний посібник / Н.Ф. Хайрова, Н.А. Шанідзе, З.А. Кочуєва, Н.В. Борисова. – Харків: НТУ “ХПІ”, 2012. – 174 с.
2007
book6 Сучасні технології навчання у вищій школі: Навчальний посібник / Н.В. Шаронова, Э.Г. Петров, Л.Н. Радванськая. – Харків: Колегіум, 2007. – 172 с.
2005
book7 Організаційна культура керівника: Навчальний посібник для спеціальності “Адміністративний менеджмент” / В.М. Бабаєв, Н.В. Шаронова. – Харків: НТУ “ХПІ”, 2005. – 260 с. Гриф наданий МОНУ, лист № 14/18.2-2719 від 20.12.2004 р.
2002
book4 Самовдосконалення викладача: Навчальний посібник / Н.В. Шаронова,  Э.Г. Петров, Л.Н. Радванськая. – Херсон: ОЛДІ-плюс, 2002. – 144 с.
2001
book2 Організаційна поведінка: Навчальний посібник для студентів економічних спеціальностей / Н.В. Шаронова. – Харків: ХДУ “НУА”, 2001. – 208 с. Гриф наданий МОНУ, лист № 14/18.2-776 від 05.06.2001 р.
1998
book1 Машинний переклад: Навчальний посібник / Н.Ф. Хайрова, І.В. Замаруєва. – Харків: Око, 1998. – 82 с.