126«Інформаційні системи та технології»

Освітня програма «Програмне забезпечення інформаційних систем»

Програмне забезпечення інформаційних систем – це освітня програма спеціальності 126 «Інформаційні системи та технології», яка передбачає освітньо-професійну (1.4 роки) і освітньо-наукову (1.9 роки) програму навчання, спрямована на підготовку фахівців з розробки програмного забезпечення для спеціалізованих інформаційних систем з використанням сучасних технологій. Навчальна програма була розроблена на основі взаємодії кафедри ІСТ з провідними європейськими вузами Франції, Італії, Німеччини, Швеції, Ліхтенштейну, Норвегії, Словенії і Литви в рамках міжнародного проекту MASTIS.

Про освітню програму:
Метою освітньої програми є підготовка фахівців, орієнтованих на розробку, впровадження та експлуатацію інформаційних систем на рівні підприємства. Невід`ємною частиною програми є взаємодія з університетом Словаччини Школа економіки та менеджменту в публічному адмініструванні в Братиславі (VŠEMvs) в межах спільної програми подвійних дипломів.

Базові дисципліни освітньої програми: «Інтелектуальний аналіз даних та вилучення знань», «Розробка та впровадження інформаційних систем», «Управління проектами інформаційних систем», «Бази даних та сховища даних», «Безпека інформаційних систем», «Стратегія інформаційних систем», «Введення в DevOps», «ІТ-інфраструктура», «Аналіз та управління вимогами інформаційних систем».

Можлива участь в програмах подвійних дипломів з університетами Австрії, Швеції, Словаччини, Франції. Діє програма мобільності з вишами Словенії.

Після закінчення магістратури випускники працюють на посадах бізнес-аналітиків (Business Analyst), архітекторів (Architector, System Analyst), розробників ПЗ (Middle, Senior Developer), тестувальників (QA engineer), фахівців в галузі управління проектом по розробці ПО (Project Manager), системних інженерів (DevOps).

Кваліфікація: магістр з інформаційних систем та технологій.

 

Тимчасовий стандарт вищої освіти за спеціальністю "Інформаційні системи і технології"

Освітня-професійна  програма "Програмне забезпечення інформаційних систем"

Освітньо-наукова програма "Програмне забезпечення інформаційних систем"

Навчальний план освітньо-професійної програми "Програмне забезпечення інформаційних систем"

Навчальний план освітньо-наукової програми "Програмне забезпечення інформаційних систем"

Положення про порядок підготовки фахівців за дуальною формою навчання

Список Дисциплін

Моделі та методи підтримки прийняття рішень (наукова школа кафедри)

Імітаційне моделювання та аналіз бізнес систем і процесів

Аналіз і управління вимогами до програмного забезпечення інформаційних систем

Формування індивідуальної освітньої траєкторії

Вибір студентом навчальних дисциплін в обсязі, що складає не менш як 25% загальної кількості кредитів ЄКТС, створює умови для досягнення ним таких цілей:
- поглибити професійні знання в межах обраної освітньої програми та здобути додаткові спеціальні професійні компетентності, у тому числі із здобуттям професійної кваліфікації (у разі наявності професійного стандарту);
- поглибити знання та здобути додаткові загальні та професійні компетентності в межах спеціальності або споріднених спеціальностей у тієї ж самої галузі знань;
- ознайомитись із сучасним рівнем наукових досліджень у інших галузях знань та розширити або поглибити результати навчання за загальними компентностями.

Порядок вибору дисциплін та можливість формування індивідуальної  освітньої траєкторії регламентуються відповідними документами. 

Список Дисциплін вільного вибору

Вступ до BigData

Мета навчальної дисципліни “Вступ до Big Data” є формування компетентностей щодо аналізу великих даних як інструменту для вирішення дослідницькі питання. Курс знайомить з базовими поняттями великих даних і висвітлює питання аналізу великих даних та пов’язаних з ними технічні, концептуальні та етичні проблеми. Здобувачі вищої освіти набувають практичні навички з розробки та представлення концепції великих даних для конкретних предметних областей реального світу. Курс містить практичні вправи для ознайомлення студентів з форматом великих даних, практичний досвід обробки та аналізу великих, складних структур даних.

СІЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Вступ до DevOps

Мета викладання дисципліни  “Вступ до DevOps” формування у студентів системи знань, необхідних при впровадженні концепції DevOps, а саме організації взаємодії між окремими співробітниками та командами з розробки програмного забезпечення, застосування відповідних інструментів впровадження, масштабування організації.

СІЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Інжиніринг і реінжиніринг інформаційних систем

Мета навчальної дисципліни “Інжиніринг та реінжиніринг бізнес-систем” є навчання студентів вирішенню задач, пов’язаних із інжинірингом та реінжинірингом бізнес-процесів та бізнес-систем, знання відповідного комплексу методичних, організаційних, технічних та програмних засобів, їх налаштування, інтеграції та управління ними

СІЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Планування, аудит та супровід інформаційних систем

Мета навчальної дисципліни ” ПЛАНУВАННЯ, АУДИТ ТА СУПРОВІД ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ” – формування сучасної системи поглядів та спеціальних знань у галузі планування, аудиту та супровіду IT-проектів, набуття практичних навичок щодо їх успішного управління.

СІЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Cloud Computing: Хмарні технології та застосування

Метою навчальної дисципліни “Cloud Computing: Хмарні технології та застосування” є формування компетентностей щодо теоретичних знань і придбання практичних умінь і навичок з питань використання технологій розподілених обчислень, віртуалізації серверних систем, проектування корпоративних обчислювальних систем та застосування кластерних і гетерогенних розподілених обчислювальних систем для проведення наукових досліджень. Формування у студентів знань у галузі технологій управління ресурсами віддалених розподілених систем, розуміння перспектив розвитку глобальної інфраструктури, що інтегрує світові комп’ютерні ресурси для реалізації великомасштабних інформаційно-обчислювальних проектів. Формування у студентів здатності самостійного вивчення тем дисципліни і вирішення типових завдань при використанні хмарних технологій, навичок роботи з використання і застосування інструментарію щодо програмування розподілених додатків

СІЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Інтелектуальний аналіз даних та видобування знань

Мета – вивчення методів сучасної обробки даних – інтелектуального аналізу даних (Data Mining, Knowledge Discovery in Data), аналітичного дослідження великих масивів інформації з метою виявлення нових раніше невідомих, практично корисних знань і закономірностей, необхідних для прийняття рішень; огляд методів, програмних продуктів і різних інструментальних засобів, які використовуються Data Mining; розгляд практичних прикладів застосування Data Mining; підготовка студентів до самостійної роботи з вирішення задач засобами Data Mining і розробки інтелектуальних систем.

СІЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Машинне навчання BigData

Мета навчальної дисципліни “Машинне навчання BigData” є — надання знань здобувачам вищої освіти, які необхідні для успішного освоєння сучасних методів машинного навчання. Отримані в результаті освоєння дисципліни знання необхідні при вирішенні практичних задач в сфері професійної діяльності, проектуванні та розробці інформаційних систем. Ознайомлення студентів з теоретичними основами і основними принципами машинного навчання – а саме, з класами моделей (лінійні, логічні), метриками якості та підходами до підготовки даних. Формування у студентів практичних навичок роботи з даними і вирішення прикладних задач аналізу даних.

СІЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Графова аналітика BigData

Метою навчальної дисципліни “Графова аналітика BigData” є розширення та поглиблення теоретичних знань та набуття професійних компетентностей щодо візуальної аналітики бізнес–процесів та прийняття ефективних рішень за допомогою використання аналітичних методів та інструментів візуалізації даних.

СІЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Науковий семінар за темою дипломної роботи

Метою навчальної дисципліни “Науковий семінар за темою дипломної роботи” є формування компетентностей щодо методики та організації науково-дослідної діяльності, формування навиків самостійної наукової роботи, відповідно до вимог та у зв‘язку з підготовкою до написання наукових статей та випускної кваліфікаційної роботи.

СІЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Програмне забезпечення інформаційних систем

Метою навчальної дисципліни “Програмне забезпечення інформаційних систем” є ґрунтовне ознайомлення студентів із теоретичними засадами організації, функціонування та проектування інформаційних систем (ІС), засвоєння практичних навиків використання та створення ІС та їх компонентів різного призначення, забезпечення теоретичних знань та практичних навиків в області проектування і супроводу інформаційних систем для різних предметних областей.

СІЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Технології розробки та супроводу сімейств програмних систем

Метою навчальної дисципліни “Технології розробки та супроводу сімейств програмних систем” є формування компетентностей щодо підходів до моделювання сімейств програмних систем, а також, докладніше розглядається, один із напрямів цього дослідження стосовно повторного використання програмного забезпечення (re-use). Курс знайомить з базовими поняттями функціонально орієнтованих ліній програмних продуктів, описуючи підхід до продуктової лінійки та ознайомлюючи з процесом розробки продуктової лінійки з її двома елементами доменної та прикладної інженерії. Здобувачі вищої освіти набувають практичні навички з використання методів реалізації, включаючи схеми проектування, компоненти, функціонально орієнтоване програмування та орієнтоване на аспекти програмування, а також інструментальні підходи, включаючи препроцесори, системи побудови, системи управління версіями та віртуальний розділення проблем.

СІЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Спецдисципліна інформаційних систем та технологій

Метою навчальної дисципліни “Спецдисципліна інформаційних систем та технологій” є формування компетентностей щодо підходів системи теоретичних і практичних знань з основ створення та функціонування комп’ютерних інформаційних систем і технологій в управлінні підприємствами.
Завдання дисципліни: вивчення побудови і функціонування інформаційних технологій та інформаційних систем на підприємствах, нормативної бази, сучасних підходів до їх проектування і впровадження і дослідження. Предмет вивчення дисципліни: внутрішня і зовнішня інформація, що використовується для управління підприємствами

СІЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Інтеграція та обробка BigData

Метою навчальної дисципліни “Інтеграція та обробка BigData” є формування у студентів фундаментальні знання з теорії та практики в області розробки і використання систем обробки і аналізу великих масивів даних

СІЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Системи моделювання та управління BigData

Метою навчальної дисципліни “Системи моделювання та управління BigData” є формування у студентів навиків використовування методів роботи з великими об’ємами даних та методам аналітичної обробки даних і імітаційного моделювання при вирішенні професійних (виробничих) задач. Ознайомити студента з відповідними існуючими системами моделювання та управління BigData. Навчити студента формулювати задачі створення баз даних, баз знань, сховищ даних для розв’язання аналітичних задач (системного аналізу / Data Analisys, імітаційного моделювання) з урахуванням особливостей предметної області.

СІЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Організація виробництва та маркетинг

Мета навчальної дисципліни “ Організація виробництва та маркетинг ” є навчання студентів принципам формування організаційних структур управління організацією, формування системного мислення та комплексу спеціальних знань і вмінь з організації виробництва підприємства, оцінка впливу ринку на виробничі процеси та збут товарів; оптимізація виробничої діяльності при наявності різних факторів.

СІЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Анотацаї дисциплін вільного вибору (загальна підготовка)