Відомості про професорсько-викладацький склад

Ved2

Ведь
Валерій
Євгенович

Завідувач кафедри ІТПА,
професор

Доктор технічних наук,
професор

У 1970-тому році закінчив Харківський політехнічний інститут за спеціальністю «Хімічна технологія кераміки та вогнетривів», отримавши кваліфікацію інженера-хіміка-технолога.

Кандидатську дисертацію захистив за фахом «Технологія тугоплавких неметалічних матеріалів», докторську – за фахом «Озброєння та військова техніка».

У 2002-му році отримав вчене звання професора кафедри інтегрованих технологій, процесів і апаратів. З 2002-го по 2017-тий роки обіймав посаду виконувача обов’язків завідувача кафедри ІТПА, з 2017-го року є завідувачем кафедри.

Участь у міжнародних проектах:

 • EC Project DISKNET – «Distributed Knowledge-Based Energy Saving Networks», №FP7-PEOPLE-2011-IRSES-294933 (2012-2016);
 • «Розробка методів синтезу складних теплоенергетичних систем та створення матеріалів-носіїв каталізаторів із заданими фізичними властивостями» – замовник ТОВ «Науково-дослідний інститут «Казахстан інжиніринг»».

Автор понад 300 наукових робіт, з них:

 • 2 монографії у співавторстві;
 • 23 навчальних посібники;
 • 140 робіт у наукових періодичних спеціалізованих міжнародних виданнях;
 • 40 патентів та авторських свідоцтв на винаходи.
Tovazhnyanskij2

Товажнянський Леонід Леонідович

Професор кафедри ІТПА, голова Вченої ради НТУ «ХПІ»,
почесний ректор НТУ «ХПІ», радник ректора

Доктор технічних наук, професор,
член-кореспондент Національної академії наук України
,
заслужений діяч науки і техніки України,
лауреат Державної премії в області науки і техніки,

заслужений робітник вищої школи, 
дійсний член Академії наук вищої школи України

У 1959-тому році закінчив Харківський політехнічний інститут за спеціальністю «Машини та апарати хімічних виробництв», отримавши кваліфікацію інженера-механіка.

Кандидатську та докторську дисертації захистив за фахом «Процеси та обладнання хімічної технології».

Засновник наукової школи у галузі процесів масообміну у каналах складних форм.
Фундатор наукової школи інтеграції хіміко-технологічних процесів.
Ініціатор створення навчальної спеціальності «Комп’ютерно-інтегровані технологічні процеси та виробництва» зі спеціалізацією «Інтегровані технології та енергозбереження».

Директор наукового Центру енергозберігаючих інтегрованих технологій.
Головний редактор журналу «Інтегровані технології та енергозбереження».
Голова оргкомітету щорічної міжнародної науково-практичної конференції «Інтегровані технології та енергозбереження».
Член спеціалізованої вченої ради з захисту кандадатських та докторських дисертацій.
Член секції машинобудування та транспорту Комітету з присудження Державних премій України в галузі науки і техніки.

Нагороджений Орденом «Знак Пошани» та Орденом князя Ярослава Мудрого IV ступеня.

Автор понад 650 наукових робіт, з них:

 • 20 монографій у співавторстві;
 • 22 підручника в співавторстві;
 • 63 навчальних посібники;
 • 9 авторських свідоцтв;
 • 16 патентів (з них 11 – за кордоном).
Beleckyj

Білецький
Едуард
Володимирович

Професор кафедри ІТПА

Доктор технічних наук,
професор

У 1996-тому році закінчив Харківську державну академію технології та організації харчування за спеціальністю «Обладнання переробних і харчових виробництв», отримавши кваліфікація інженера-механіка.

Має стаж науково-педагогічної діяльності понад двадцять років.

У 2013 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук на тему «Закономірності реодінамікі та теплообміну неньютоновскіх рідин в каналах хіміко-технологічного обладнання» за спеціальністю «Процеси та обладнання хімічної технології». У 2015 році отримав вчене звання професора.

Проводив лекції і надавав консультаційні послуги в зарубіжних університетах (Казахстан).

Має досвід експертизи, експерт акредитаційної комісії Міністерства освіти і науки України, член двох спеціалізованих вчених рад з присвоєння вчених ступенів доктора і кандидата технічних наук за спеціальністю 05.17.08 – «Процеси та обладнання хімічної технології» Національного технічного університету «ХПІ», Сумського Національного університету .

Багаторазово нагороджувався почесними грамотами МОН України, Харківської Облдержадміністрації, є «Відміником освіти», нагороджений медаллю «За внесок в освіту».

На кафедрі ІТПА працює з 2019-го року.

Область наукових інтересів: вивчення реології неньютонівскіх матеріалів у каналах складної геометрії хіміко-технологічного обладнання.

Автор понад 150 наукових робіт (монографії, підручники та навчальні посібники, статті в наукометричних базах Scopus, Web of Science, патенти на винаходи).

Danilov3

Данилов
Юрій
Борисович

Професор кафедри ІТПА

Доктор технічних наук,
професор

У 1973-му році закінчив Львівський політехнічний інститут за спеціальністю «Хімічне машинобудування та апаратобудування» з кваліфікацією інженера-механіка.

У період з 1973-го по 2011 роки працював у УкрНДІхіммаш. Пройшов кар’єрний шлях від інженера, наукового співробітника та завідувача сектором до завідувача відділом випарного обладнання і заступника директора з науково-дослідної та конструкторської роботи, а згодом – до генерального директора та голови правління установи.

У 1984-му році захистив кандидатську дисертацію за темою «Дослідження та розробка технології і обладнання концентрування електролітичного їдкого натру». У 2008-му році отримав вчене звання доцента у галузі хімічної техніки та промислової екології. Наступного року захистив докторську дисертацію за темою «Науково-практичні основи створення енергозберігаючого теплообмінного та випарного обладнання нафтогазохімічного комплексу України». У 2013-тому році отримав вчене звання професора за кафедрою інтегрованих технологій, процесів і апаратів.

Є майстром спорту з греблі на байдарках та каное.

На кафедрі ІТПА працює з 2011-го року.

Області наукових інтересів:

 • розробка та дослідження процесів тепломасообміну у хімічній технології;
 • конструювання апаратів та машин для хімічної технології.

Автор понад 100 наукових праць, у тому числі:

 • більше 70 – у наукових фахових виданнях України;
 • більше 30 – у закордонних наукових виданнях;
 • більше 10 – у тезах конференцій;
 • понад 40 патентів та авторських свідоцтв;
 • 6 методичних посібників;
 • 2 авторських курсів.
kapustenko

Капустенко
Петро
Олексійович

Професор кафедри ІТПА

Кандидат технічних наук,
професор

Дійсний член Академії Будівництва України, Голова Правління та Генеральний директор Акціонерного Товариства «Співдружність-Т» (Україна), Голова Правління ЗАТ «Теплокомплект» (Росія).

Є засновником наукової школи з процесів тепло- та масообміну при зміні агрегатного стану речовини у каналах складної геометричної форми. Результати досягнень школи реалізовані у конструкціях сучасних високоефективних пластинчастих теплообмінних апаратів та модульних теплоустановок для промисловості, паливно-енергетичного комплексу та комунальної енергетики.

Виконав фундаментальні та прикладні дослідження з наступними оригінальними результатами:

 • метод синтезу оптимальної поверхні теплообміну пластинчастих теплообмінних апаратів;
 • теорія конденсації парогазових та парових сумішей у каналах складної форми сітчасто-потокового типу;
 • оригінальна конструкція пластинчастих теплообмінників для високих температур і тисків, їхньої інтеграції та колони виробництва синтезу аміаку й метанолу;
 • синтез оптимальних теплообмінних систем пластинчастих теплообмінників та їхня інтеграція до промислових агрегатів;
 • інтеграція теплових процесів з метою енергозбереження та зниження шкідливих викидів при реконструкції технологічних схем промислових підприємств і систем комунальної енергетики.

Області наукових інтересів:

 • енергозбереження у промисловості та комунальному господарстві;
 • процеси тепло- та масообміну;
 • оптимізація енергоефективності теплообмінних систем;
 • інтеграція процесів.

 Приймав участь у наступних міжнародних проектах:

 • British Council Link UMIST-NTU KhPI Project (1992-1994);
 • INTAS 2017 (1994-1996);
 • NATO HTECH.LG 941000 (1994-1996);
 • TACIS/EUK 9407/06 (1996);
 • REAP UKR/395/41/0007 (1998-2002);
 • INCO-COPERNICUS IC15-CT98-0506 (1998-2001);
 • SYNERGY C.4.1041/D/99-0.28 (2000-2001);
 • INCO-COPERNICUS-2 ICPF-5-1999-A2 PR01 (2001-2004);
 • World Bank Project KIBA-2001/SI-01/01 (2001-2002).
 • EC Project DEMACSYS – ICA2-CT-2001-10005 (INCO-COPERNICUS-2) – «Development and Application of Decision-Making Computerised System» (2001-2003);
 • EC Project SHERHPA – «Sustainable Heat and Energy Research for Heat Pump Applications», №COLL-CT-2004-500229 (2004–2007);
 • EC Project ECOPHOS – INCO-CT-2005-013359 (FP6 INCO-COPERNICUS ) – «Waste utilisation in phosphoric acid industry through the development of ecologically sustainable and environmentally friendly processes for a wide class of phosphorus-containing products» (2005-2008);
 • EC Project CONNECT – COOP-2006-31638 – «Design of Advanced Controllers for Economic, Robust and Safe Manufacturing Performance» (2006-2008)
 • EC Project INTHEAT – «Intensified Heat Transfer Technologies for Enhanced Heat Recovery», №FP7-SME-2010-1-262205-INTHEAT (2010-2012);
 • EC Project EFENIS – ENER/FP7/296003/EFENIS – «Efficient Energy Integrated Solutions for Manufacturing Industries» (2012-2015);
 • EC Project DISKNET – «Distributed Knowledge-Based Energy Saving Networks», №FP7-PEOPLE-2011-IRSES-294933 (2012–2016)

Автор понад 300 наукових праць, у тому числі:

 • більше 220 – у наукових фахових виданнях України;
 • більше 30 – у закордонних наукових виданнях;
 • більше 10 методичних посібників;
 • більше 70 тез конференцій;
 • 7 учбових посібників;
 • 2 підручників;
 • 6 монографій;
 • 2 авторських курсів.
Bukhkalo

Бухкало
Світлана
Іванівна

Професор кафедри ІТПА

Кандидат технічних наук,
доцент

У 1974 р. закінчила Харківський Політехнічний Інститут, за спеціальністю «Хімічна технологія пластичних мас», з 2004 р. працює на посаді професора кафедри інтегрованих технологій, процесів і апаратів НТУ «ХПІ».

Бухкало С.І. займається проблемами наукового обґрунтування синергетичних процесів утилізації полімерної частки твердих побутових відходів та розробкою технологій їх утилізації. Дослідження «Eco-friendly synergetic processes of municipal solid waste polymer utilization» було підтримано проектом ЄС «Лабораторія інтеграції сталого процесу – СПІЛ», проект № CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000456, що фінансується Європейським Союзом «Дослідження, розвиток та освіта в оперативній програмі ЧР», пріоритет 1: Зміцнення потенціалу для якісного дослідження в угоді про співпрацю з Національним технічним університетом «Харківський політехнічний інститут». Займається впровадженням ресурсо- та енергозберігаючих технологій в хімічній та харчовій інженерії, а також вирішує завдання науково-обґрунтованого вибору методів переробки та утилізації різного виду відходів. Була відповідальним виконавцем і керівником 2 робіт, які входили до складу фундаментальних в планах ДКНТ СРСР: «Розробка і впровадження хімічного обладнання для ультрафільтрації» і «Створити і освоїти технологічні процеси і обладнання, що забезпечує ефективне використання промислових і побутових відходів полімерів», а також відповідальним виконавцем, керівником ряду договірних робіт з 1973 року. Під керівництвом С.І. Бухкало здійснено розробку та організовано переробку полімерних відходів з метою отримання вторинної полімерної сировини, а також використання полімерних матеріалів у нетрадиційних галузях промисловості, наприклад геліотехніки. Вони знайшли широке застосування на підприємствах України, Білорусії, Молдови, Росії та ін. Серед них використання плівкових полімерних відходів, тари та пакування, методи ідентифікації-класифікації сировини – полімерної частки твердих побутових відходів, а також методи контролю властивостей вторинних полімерів. Деякі технічні рішення С.І. Бухкало захищені більш ніж 8 авторськими свідоцтвами.

З 2009 року Бухкало С.І. заступник головного редактора, а з 2018 р. головний редактор фахового видання категорії Б Вісника НТУ «ХПІ», серія Інноваційні дослідження у наукових роботах студентів; з 2018 року вчений секретар Української асоціації хімічної та харчової інженерії CFE-UA; з 2019 – Делегат Європейської федерації хімічної інженерії EFCE; З 2017 р. – чл.-кор. НАНУ вищої освіти України. На міжнародній виставці у 2009 р. «Інноватика в освіті України» в Києві нагороджена почесним дипломом «За особистісний внесок у розвиток освітніх інновацій». За презентацію «Впровадження системи компетенцій – як основи підготовки конкурентоздатних фахівців у вищій школі» на міжнародній виставці Сучасні навчальні заклади – 2011 в Києві проф. Бухкало С.І. як науковий керівник отримала почесний диплом «За плідну науково-педагогічну діяльність з удосконалення змісту навчально-виховного процесу». З 2010 року виконує обов’язки експертного оцінювання конкурсних робот Стипендіальної програми «Завтра.UA»  у Благодійній організації «Фонд Віктора Пінчука – соціальна ініціатива», з 2020 року член науково‑експертної ради Національного фонду досліджень України, конкурс «Підтримка досліджень провідних та молодих учених».

Бухкало С.І. проводить реалізацію тенденцій глобалізаційних процесів в контексті комплексних інноваційних проектів: розглядаються різновиди активізації компетентнісного підходу викладачів і студентів до розробок з інноваційного комплексного проектування студентів починаючи з 2 курсу і далі бакалаврат, магістратура, аспірантура, захист дисертації і т.і. Наприклад, це теми проектів «Дослідження техніко-екологічних можливостей очищення технічної води за сучасними методами», «Загальні методи прийняття управлінських рішень для інноваційних підприємств» та «Економіко-правові характеристики комплексного процесу енергетичного міксу з урахуванням альтернативних джерел енергії». Такі проекти мають статус актуальних проблем сучасності, зв’язаних, перш за все, з високими цінами на енергоносії та потребують участі студентів на усіх стадіях виконання. При проведенні проектування студенти отримують глибокі знання з курсів та компетентнісні навички до проведення самостійної наукової роботи, підвищення її ефективності, що є достатнім для організації всеукраїнського конкурсу за означеними напрямками дослідження на базі НТУ «ХПІ».

Світлана Іванівна є автором та співавтором понад 400 наукових робіт з них: 10 підручників з грифом МОН України («Загальна технологія харчової промисловості у прикладах і задачах» з них 5 одноосібно), 11 навчальних та навчально-методичних посібника, з них 2 з грифом МОН України, один одноосібно: «Технологія основних харчових виробництв у прикладах та задачах», «Расчет и проектирование промышленных выбросов на ЭВМ», «Основные технологии пищевых производств и энергосбережение», «Расчёты по технологии неорганических веществ», «Расчёты по технологии неорганических кислот», «Расчёты по технологии органических веществ», «Расчёты по технологии органических альдегидов и кислот», «Общая химическая технология в примерах, задачах, лабораторных работах и тестах» (Москва ИНФРА-М), «Процеси та апарати харчових виробництв», «Технологічне обладнання харчової галузі»; 9 патентів. Під її керівництвом захищено одну кандидатську роботу, у 2021 планується захист другої.

Gorbunov2

Горбунов
Костянтин
Олександрович

Професор кафедри ІТПА

Кандидат технічних наук,
доцент

У 1999-ому році закінчив Харківський політехнічний інститут за спеціальністю «Кріогенна техніка та технологія», отримавши кваліфікацію інженера фізика-дослідника.

З 1999-го по 2002-й рік навчався у аспірантурі на кафедрі інтегрованих технологій, процесів і апаратів. У 2002-му році захистив кандидатську дисертацію за темою «Дослідження процесів помірного охолодження органічних матеріалів з фіксованою межею поділу фаз».

У 2005-тому році отримав вчене звання доцента.

Є відповідальним секретарем Координаційної Ради НТУ «ХПІ» з видання збірника наукових праць «Вісник НТУ«ХПІ»». Є відповідальним секретарем науково-практичного журналу «Інтегровані технології та енергозбереження».

Наукові інтереси:

 • інтенсифікація процесів теплообміну у каналах теплообмінних апаратів;
 • процеси охолодження органічних матеріалів.

Автор понад 70 наукових та навчально-методичних робіт і одного дистанційного курсу «Процеси і апарати природоохоронних технологій з основами гідравліки».

Riabova

Рябова
Ірина
Борисівна

Професор кафедри ІТПА

Кандидат технічних наук,
доцент

У 1987-му році закінчила Харківський авіаційний інститут за спеціальністю «Авіадвигунобудування», отримавши кваліфікацію інженера-механіка.

У 1996-му році захистила кандидатську дисертацію за темою «Моделювання процесів тепло- та масопереносу у гідрофільних зрошуваних насадках регулярної структури». З 1996-го по 2001-й роки працювала на посаді старшого викладача у Харківському інституті пожежної безпеки.

У 2004-тому році отримала вчене звання доцента за кафедрою загальної хімічної технології, процесів і апаратів.

На кафедрі ІТПА працює з 2001-го року.

Області наукових інтересів:

 • моделювання процесів теплообміну;
 • енергоефективність технологічних процесів;
 • використання низькопотенційних енергоресурсів та теплових відходів.

Автор понад 70 наукових праць, у тому числі:

 • більше 20 – у наукових фахових виданнях України;
 • більше 11 – у закордонних наукових виданнях;
 • більше 10 методичних посібників;
 • більше 40 тез конференцій;
 • 5 підручників (у тому числі, 3 – з грифом МОН України);
 • 2 авторських курси.
Selikhov

Селіхов
Юрій
Анатолійович

Професор кафедри ІТПА

Кандидат технічних наук,
доцент

У 1978-му році закінчив Харківський політехнічний інститут за спеціальністю «Промислова теплоенергетика».

У 1988-му році захистив кандидатську дисертацію за темою «Теплообмін при охолодженні високотемпературної поверхні диспергованою рідиною».

У 2004-тому році отримав вчене звання доцента кафедри ІТПА.

Область наукових інтересів: оптимізація, інтеграція теплових процесів енергетичних установок, що працюють як на традиційних, так і на нетрадиційних джерелах енергії.

Брав участь в роботі 29 науково-технічних конференцій, з проблем розробки, проектування та виробництва нових енергетичних установок з використанням традиційних і нетрадиційних джерел енергії для виробництва теплової та електричної енергії, удосконалення існуючих енергоустановок; математичного моделювання та ідентифікації процесів тепломасообміну у теплоенергетичному обладнанні на ЕОМ.

Автор понад 200 праць, у тому числі:

 • понад 150 наукових праць;
 • більше 14 патентів;
 • більше 35 навчально-методичних праць;
 • 8 навчальних посібників (3 – з грифом МОН України);
 • 3 дистанційних курси.
Bykanov

Биканов
Сергій
Миколайович

Доцент кафедри ІТПА

Кандидат технічних наук,
доцент

У 1994-тому році закінчив Харківський політехнічний інститут за спеціальністю «Хімічна технологія неметалічних силікатних та тугоплавких матеріалів», отримавши кваліфікацію інженера-хіміка-технолога.

У 1999-тому році захистив кандидатську дисертацію за темою «Спеціальні цементи на основі сполук системи ВаО-Аl2O3-Fe2O3».

У 2003-му році отримав вчене звання доцента за кафедрою загальної хімічної технології, процесів і апаратів.

На кафедрі ІТПА працює з 1999-го року.

Виконує обов’язки заступника директора Навчально-наукового інституту хімічних технологій та інженерії НТУ «ХПІ» з навчально-методичної роботи.

Цікавиться мистецтвом, архітектурою, природою. Захоплюється велосипедом, полюбляє подорожувати.

Області наукових інтересів:

 • інтеграція процесів;
 • спеціальні цементи;
 • технологія кераміки.

Автор понад 80 наукових праць, у тому числі:

 • більше 40 – у наукових фахових виданнях України;
 • більше 10 – у закордонних наукових виданнях;
 • більше 15 методичних посібників;
 • більше 20 тез конференцій;
 • 3 патенти;
 • 3 підручники;
 • 2 авторських курсів.
Gaponova

Гапонова
Олена
Олександрівна

Доцент кафедри ІТПА

Кандидат технічних наук,
доцент

У 1993-му році закінчила Харківський політехнічний інститут за спеціальністю «Хімічна технологія кераміки та вогнетривів», отримавши кваліфікацію інженера-механіка.

У 1998-му році захистила кандидатську дисертацію за темою «Жароміцні цементи на основі композицій системи CaO-MgO-Al2O3-SiO2».

У 2003-му році отримала вчене звання доцента за кафедрою загальної хімічної технології, процесів і апаратів.

На кафедрі ІТПА працює з 1998-го року.

Є відповідальним секретарем збірника наукових праць «Вісник НТУ «ХПІ», серія «Хімія, хімічна технологія та екологія».

Області наукових інтересів:

 • дослідження, вибір та застосування вторинної сировини у виробництві будівельних матеріалів, цементу та бетонів спеціального призначення;
 • кінетичні процеси твердофазного синтезу.

Автор понад 100 наукових праць, у тому числі:

 • більше 50 – у наукових фахових виданнях України;
 • 10 – у закордонних наукових виданнях;
 • 5 методичних посібників;
 • більше 20 тез конференцій;
 • 4 підручники;
 • 1 монографія.
Litvinenko

Литвиненко
Євгенія
Ігорівна

Доцент кафедри ІТПА

Кандидат технічних наук,
доцент

У 1985-тому році закінчила Харківський політехнічний інститут за спеціальністю «Хімічна технологія пластичних мас», отримавши кваліфікацію інженера-хіміка-технолога.

З 1985-го по 1992-й роки працювала на посаді інженера-технолога у СКТБ «Машприборпластик». З 1992-го по 1996-й роки навчалася у аспірантурі ХПІ.

Протягом 1993-1994-го років приймала участь у міжнародному освітньому проекті «Німецькомовний інженер» (програма обміну студентів та аспірантів між Україною та Австрією).

З 1997-го по 2000-й роки приймала участь у проекті TEMPUS TACIS (IB JEP 21115 – 2000) з темою «Створення системи перепідготовки фахівців регіональних і муніципальних екологічних служб в Україні».

У 1999-тому році проходила стажування у Вищій інженерній школі (м. Ліон, Франція) та у Інституті хімії та екології університету ім. Клода Бернара (м. Ліон, Франція). Того ж року була атестована у Інституті «INSA» (Національний інститут прикладних наук, м. Ліон, Франція).

У 2010-му році захистила кандидатську дисертацію за темою «Одержання полімерних композиційних матеріалів на основі Акрилоксиду з антибактеріальною активністю».

У 2012-му році отримала вчене звання доцента кафедри інтегрованих технологій, процесів і апаратів.

На кафедрі ІТПА працює з 1996-го року.

Є членом методичної комісії Навчально-наукового інституту хімічних технологій та інженерії НТУ «ХПІ».

Області наукових інтересів:

 • технологія харчових виробництв;
 • виробництво основних компонентів для купажування напоїв;
 • дослідження екологічно чистих полімерних композитів.

Автор понад 80 наукових праць, у тому числі:

 • більше 30 – у наукових фахових виданнях України;
 • 2 – у закордонних наукових виданнях;
 • більше 20 методичних посібників;
 • більше 20 тез конференцій;
 • 12 патентів.
Myronov2

Миронов
Антон
Миколайович

Доцент кафедри ІТПА

Кандидат технічних наук,
доцент

У 2012-тому році захистив диплом у Національному технічному університеті «Харківський політехнічний інститут» за напрямом «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології». У 2014-тому році закінчив НТУ «ХПІ» за спеціальністю «Комп’ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва», отримавши кваліфікацію професіонала з комп’ютерно-інтегрованих технологій.

З 2014-го по 2017-тий роки навчався у аспірантурі НТУ «ХПІ» за спеціальністю «Процеси та обладнання хімічної технології».

У 2014-тому році приймав участь у розробці заявок для наукових проектів із грантовим фінансуванням для Республіки Казахстан. З 2015-го по 2017-тий роки був виконавцем робіт у рамках міжнародного наукового проекту «Создание интегрированных технологий производственных комплексов Республики Казахстан для обеспечения их энергоресурсоэффективности и экологической безопасности».

У 2016-тому році працював розробником програмного забезпечення у міжнародній ІТ-компанії «SYTOSS».

У 2017-тому році захистив кандидатську дисертацію за темою «Теоретичні та експериментальні дослідження теплообмінних процесів термічного розкладу вуглецевмісної сировини в удосконаленому піролітичному апараті».

У 2018-тому році працював заступником начальника науково-технічного відділу у ДУ «НДІОХІМ».

У 2021-му році отримав вчене звання доцента кафедри інтегрованих технологій, процесів і апаратів.

На кафедрі ІТПА працює з 2014-го року.

Має сертифікат, що підтверджує володіння англійською мовою на рівні В2.

Є членом Української асоціації хімічної та харчової інженерії (CFE-UA).

Області наукових інтересів:

 • інтеграція процесів та пінч-аналіз;
 • комп’ютерні та інформаційні технології;
 • теорія вирішення винахідницьких задач;
 • системи автоматизованого проектування;
 • енергоефективність та енергозаощадження;
 • теплопровідність матеріалів природного походження;
 • програмне забезпечення комп’ютерно-інтегрованих систем;
 • імітаційне моделювання хімічних та переробних виробництв.

Автор понад 45 наукових праць, у тому числі:

 • більше 15 статей у наукових фахових виданнях України;
 • 4 статті у закордонних наукових виданнях;
 • 4 методичних посібника;
 • більше 15 тез конференцій;
 • 7 патентів на корисні моделі.
Miroshnichenko

Мірошніченко
Наталія
Миколаївна

Доцент кафедри ІТПА

Кандидат технічних наук,
доцент

У 2002-му році закінчила Харківський політехнічний інститут за спеціальністю «Хімічна технологія неорганічних речовин», отримавши інженера-хіміка.

У 2019-тому році здобула у НТУ «ХПІ» другу вищу освіту інститут за спеціальністю «Комп’ютерна інженерія» в рамках освітньої програми «Сучасне програмування, мобільні пристрої та комп’ютерні ігри».

У 2006-тому році захистила кандидатську дисертацію за темою «Технологія отримання сполук ванадію та молібдену з відпрацьованих каталізаторів».

У 2015-тому році отримала вчене звання доцента за кафедрою інтегрованих технологій, процесів і апаратів.

Ponomarenko_H

Пономаренко
Ганна
Володимирівна

Доцент кафедри ІТПА

Кандидат технічних наук,
доцент

У 2003-му році закінчила Харківську державну академію міського господарства за спеціальністю «Екологія та охорона навколишнього середовища», отримавши кваліфікацію еколога.

У 2015-тому році захистила кандидатську дисертацію за темою «Закономірності кінетики та масообміну у процесах термокаталітичного знешкодження викидів у газоочисному обладнанні».

З 2015-го по 2017-тий роки приймала участь у міжнародному науковому проекті «Создание интегрированных технологий производственных комплексов Республики Казахстан для обеспечения их энергоресурсоэффективности и экологической безопасности».

У 2020-тому році отримала вчене звання доцента за кафедрою інтегрованих технологій, процесів і апаратів.

На кафедрі ІТПА працює з 2005-го року.

Має сертифікат, що підтверджує володіння англійською мовою на рівні В2.

Член Української асоціації хімічної та харчової інженерії (CFE-UA).

Області наукових інтересів:

 • ресурсозберігаючі процеси та природоохоронні технології;
 • каталітичні методи очистки газових викидів;
 • тепло- та масоперенос;
 • моделювання процесів хімічної технології.

Автор понад 30 наукових праць, у тому числі:

 • більше 15 – у наукових фахових виданнях України;
 • більше 5 – у закордонних наукових виданнях;
 • 5 методичних посібників;
 • більше 10 тез конференцій;
 • 5 патентів та авторських свідоцтв.
Ponomaryova

Пономарьова
Наталія
Георгіївна

Доцент кафедри ІТПА

Кандидат технічних наук,
доцент

У 2006-му році закінчила Харківський політехнічний інститут за спеціальністю «Обладнання переробних і харчових виробництв», отримавши інженера-механіка-дослідника.

У 2009-тому році захистила кандидатську дисертацію за темою «Гідромеханічні закономірності процесу зневоднювання високодисперсних відходів хімічної промисловості у осаджувальній шнековій центрифузі».

Має вчене звання доцента.

Ilchenko

Ільченко
Марія
Володимирівна

Доцент кафедри ІТПА

Кандидат технічних наук

У 2008-му році отримала диплом молодшого спеціаліста у Світловодському технікумі радіоелектронного приладобудування за спеціальністю «Програмування для електронно-обчислювальної техніки і автоматизованих систем», отримавши кваліфікацію техніка-програміста.

У 2012-тому році у Національному технічному університеті «Харківський політехнічний інститут» захистила диплом за напрямом «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології». У 2014-тому році закінчила НТУ «ХПІ» за спеціальністю «Комп’ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва», отримавши кваліфікацію професіонала з комп’ютерно-інтегрованих технологій.

З 2014-го по 2017-тий роки навчалася у аспірантурі НТУ «ХПІ» за спеціальністю «Процеси та обладнання хімічної технології».

З 2015-го по 2017-тий роки була виконавцем робіт у рамках міжнародного наукового проекту «Создание интегрированных технологий производственных комплексов Республики Казахстан для обеспечения их энергоресурсоэффективности и экологической безопасности».

У 2017-тому році захистила кандидатську дисертацію за темою «Обґрунтування енергоефективних режимів роботи системи рекуперативних теплообмінників у процесі переробки піроконденсату».

На кафедрі ІТПА працює з 2014-го року.

Має сертифікат, що підтверджує володіння англійською мовою на рівні В2.

Є членом Української асоціації хімічної та харчової інженерії (CFE-UA).

Області наукових інтересів:

 • інтеграція процесів та пінч-аналіз;
 • енергетичний менеджмент та аудит;
 • комп’ютерні та інформаційні технології;
 • енергоефективність та енергозаощадження;
 • оптимізація енергоспоживання у промисловості;
 • програмне забезпечення комп’ютерно-інтегрованих систем;
 • імітаційне моделювання хімічних та переробних виробництв.

Автор понад 35 наукових праць, у тому числі:

 • більше 15 статей у наукових фахових виданнях України;
 • 3 статті у закордонних наукових виданнях (Scopus та Web of Science);
 • 4 методичних посібника;
 • 13 тез конференцій;
 • 5 патентів на корисні моделі.
babak2

Бабак
Тетяна
Геннадіївна

Доцент кафедри ІТПА

У 1980-тому році закінчила Харківський інститут радіоелектроніки за спеціальністю «Прикладна математика», отримавши кваліфікацію інженера-математика.

З 1980-того по 1988-мий роки працювала на посаді старшого інженера у Інституті проблем машинобудування АН УССР.

На кафедрі ІТПА працює з 1988-го року.

Область наукових інтересів:

 • інтеграція процесів;
 • моделювання хіміко-технологічних процесів на ЕОМ;
 • розрахунок теплообмінного обладнання.

Автор понад 70 наукових праць.

Ponomarenko_Ye

Пономаренко
Євгенія
Дмитрівна

Доцент кафедри ІТПА

У 1976-тому році закінчила Харківський політехнічний інститут за спеціальністю «Автоматизовані системи управління», отримавши кваліфікацію інженера-системотехніка.

 

Область наукових інтересів:

 • моделювання хіміко-технологічних процесів на ЕОМ.

 

Solovey_L_2

Соловей
Людмила
Валентинівна

Старший викладач

У 1978-му році закінчила Харківський інститут інженерів залізничного транспорту за спеціальністю «Організація механізованої обробки економічної інформації», отримавши кваліфікацію інженера-економіста шляхів сполучення.

З 1979-го по 1981-ший роки працювала інженером-математиком на Харківському релейному заводі.

У 1982-гому році перейшла до Харківського політехнічного інституту, де працювала на посадах старшого інженера (1982-1988), старшого інженера-програміста (1988-1990), інженера І категорії (1990-1991), начальника сектору (1991-2001) та начальника бюро (2001-2004) спеціалізованого обчислювального центру. З 1990-го року почала за сумісництвом працювати на посаді асистента, згодом – старшого викладача кафедри ІТПА.

На кафедрі ІТПА працює з 1982-го року.

Області наукових інтересів:

 • інформаційні технології;
 • математичне моделювання;
 • програмування;
 • використання обчислювальної математики при розрахунку хіміко-технологічних процесів.

Автор понад 50 наукових праць, у тому числі:

 • 7 статей у наукових фахових виданнях України;
 • 2 тези конференцій;
 • 25 збірників методичних вказівок;
 • 8 навчальних посібників;
 • 3 навчально-методичних посібники;
 • 2 лабораторних практикуми.