Історія нашої кафедри

Нинішня назва кафедри – «Інтегровані технології, процеси і апарати» – витікає з її довгої та цікавої історії, зміни епох, оновлення колективу, трансформації навчальних планів, еволюції світових тенденцій у освітній галузі та щирого прагнення до підвищення якості сучасної освіти у вищій школі.

1927

Перша архівна згадка

Професор М. Д. Зуєв починає читати студентам курс загальної хімічної технології, доповнюючи його розрахунком процесів і апаратів, а також контрольно-вимірювальних приладів.

1930-1932

Виокремлення ключової дисципліни

Курс процесів і апаратів здобув популярність і його було виділено у окрему дисципліну. За два роки створено першу навчальну лабораторію контрольно-вимірювальних приладів.

1933

Нова кафедра та її перший завідувач

Створена кафедра отримала назву ЗХТ, ПА (загальної хімічної технології, процесів і апаратів), а очолив її професор Максим Ісидорович Некрич, який у свій час закінчив Паризький університет – Сорбонну (Франція).

1948

Створення навчальних лабораторій

У повоєнні роки в приміщеннях технічного корпусу кафедра ЗХТ, ПА створила навчальну лабораторію загальної хімічної технології, а вже у 1952-гому році була введена в експлуатацію навчальна лабораторія процесів і апаратів.

1949

Другий завідувач кафедри

Завідувачем кафедри ЗХТ, ПА було призначено заступника директора реорганізованого ХХТІ, доцента, у подальшому – доктора технічних наук, професора Григорія Костянтиновича Гончаренка, який обіймав цю посаду до 1976 року.

1950-1957

Розширення наукових напрямів

У 1950-тому році до дисциплін, які співробітники викладали для студентів технологічного профілю, було додано курс автоматизації хімічних виробництв. Для забезпечення освітньої діяльності за сім років при кафедрі створено окрему навчальну лабораторію.

1964

Відокремлення кафедри Автоматизації

Подальший розвиток матеріальної бази та зростання кваліфікації професорсько-викладацького складу дозволили відокремити від кафедри ЗХТ, ПА нову кафедру – Автоматизації хімічних виробництв.

1965

Зміна вектору науки на кафедрі

З ініціативи доцента, пізніше – доктора технічних наук, професора В. І. Коваленка на кафедрі почався розвиток нового наукового напрямку – математичного та комп’ютерного моделювання хіміко-технологічних процесів.

1972

Розростання наукових горизонтів

За участю старшого наукового співробітника, згодом – доцента, професора, доктора технічних наук Ю. П. Кудріна на кафедрі починає розвиватися науково-практичний напрямок з використання машин у харчовій технології.

1977

Третій завідувач кафедри

Кафедру очолює Леонід Леонідович Товажнянський, кандидат технічних наук, доцент, на той час проректор ХПІ, а згодом – доктор технічних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України, Заслужений робітник вищої школи, лауреат Державної премії, Дійсний член Академії наук вищої школи України, ректор НТУ «ХПІ». Виконувачем обов’язків завідувача кафедри у період з 1977 по 1981 роки є І. С. Чернишов.

1978

Переміщення до нової будівлі

Лабораторії процесів і апаратів та загальної хімічної технології, а також викладацький та науково-дослідний склад кафедри переїжджають до відремонтованих приміщень третього лабораторного корпусу.

1979-1980

Новітні ЕОМ та власний обчислювальний центр

Кафедра оснащується цифровими обчислювальними машинами «Мир-2» та «Наїрі». Для проведення навчальної роботи у радіокорпусі організовано спеціалізований обчислювальний центр (СОЦ) для студентів усіх хімічних спеціальностей інституту.

1981

Розширення штату кафедри

Колектив кафедри почав нараховувати близько 150 співробітників: 18 представників професорсько-викладацького складу, біля 80 співробітників науково-дослідної частини, які працювали за п’ятьма науковими напрямками, а також інженерів, що обслуговували спеціалізований обчислювальний центр, та навчально-допоміжний персонал. Виконувачем обов’язків завідувача кафедри у цей період був професор А. В. Сатарін.

1991

Створення АТ «Співдружність-Т»

На базі кафедри створюється акціонерне товариство «Співдружність-Т», директором якого стає професор П. О. Капустенко. У 1994-тому році керівництво підписало договір про співробітництво з компанією «Alfa Laval» – найбільшим у світі виробником пластинчастих теплообмінних апаратів.

1992

Співробітництво з UMIST

Сумісно з UMIST (Інститутом науки та технології Манчестерського університету) на кафедрі вперше в Україні та країнах СНД прочитано лекції з пінч-аналізу та пінч-методів проектування хіміко-технологічних систем. Це заклало основи для розвитку нового наукового напрямку – інтеграції технологічних процесів.

1994

Орієнтація на енергоефективність

Закладаються основи наукової школи з підготовки в Україні спеціалістів у галузі теоретичних основ інтеграції процесів. У той самий час після захисту докторської дисертації посаду виконувача обов’язків завідувача кафедри ЗХТ, ПА займає доцент Ю. П. Кудрін.

1995

Перехід до сучасного напрямку освіти

На базі кафедри ЗХТ, ПА та кафедри інтеграції процесів Інституту науки і технології UMIST за підтримки British Council та фонду KNOW-HOW (Великобританія) сумісно з АТ «Співдружність-Т» створюється Центр енергозберігаючих інтегрованих технологій.

1997-2002

Кафедра на початку ХХІ-го сторіччя

Видається фундаментальний для сучасної хімічної інженерії підручник «Основы теории химических реакторов. Компьютерный курс», авторами якого є професори кафедри З. М. Царьова, Л. Л. Товажнянський та Є. І. Орлова. За декілька років його перекладено українською мовою та видано знову. Обов’язки завідувача кафедри у цей період виконує професор В. О. Лещенко.

2002-2004

Принципово новий напрям

Виконуючим обов’язки завідувача кафедри ЗХТ, ПА призначено доктора технічних наук, професора Валерія Євгеновича Ведя. Вже за два роки розпочинається підготовка студентів за новою спеціалізацією – «Інтегровані технології та енергозбереження» у рамках вже існуючої спеціальності «Комп’ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва».

2005

Зміна назви кафедри

Підготовка нових дисциплін для відкритої спеціальності та розвиток науково-дослідних робіт у галузі інтеграції процесів визначили об’єктивні обставини, на підставі яких кафедра отримує назву «Інтегровані технології, процеси і апарати» (ІТПА).

2008-2015

Перші випускники за унікальною спеціальністю

Освіту закінчили перші бакалаври, спеціалісти та магістри, підготовлені за унікальною для усієї материкової Європи, Азії та Америки навчальною програмою. Поступове відродження промисловості України спричиняє інтерес до напряму інтеграції процесів та попиту на кваліфікованих спеціалістів у цій галузі. 

2017

Четвертий офіційний завідувач кафедри

Професор В. Є. Ведь займає посаду завідувача кафедри ІТПА. Зміна пріоритетних напрямів української освіти зумовлює перехід до нових освітніх планів та трансформації спеціальності на «Хімічні технології та інженерію» зі спеціалізацією «Інтеграція технологічних процесів, програмне забезпечення енергоефективності».

2018

Реструктуризація університету

З 1 лютого 2018-го року починає функціонувати нова структура НТУ «ХПІ», згідно якої кафедра ІТПА включається до складу Навчально-наукового інституту хімічних технологій та інженерії (ННІ ХТІ).

2021

Виокремлення освітньої програми

У 2021 році кафедра розпочинає набір абітурієнтів за новою освітньою програмою, яка має назву «Енергоефективність і комп’ютерна хімічна інженерія».

Наразі кафедра ІТПА продовжує підготовку та випуск спеціалістів за оновленою освітньою програмою. Наші випускники працюють майже на усіх великих підприємствах хімічної галузі та у сфері ІТ-технологій: вони є консульт-технологами виробництв, керівниками департаментів, спеціалістами зі впровадження заходів енерго- та ресурсозбереження, інженерами з розрахунку промислового обладнання та теплообмінників, розробниками спеціалізованого промислового програмного забезпечення та комп’ютерних ігор, тестувальниками QA та веб-дизайнерами, майстрами інновацій, енергоаудиторами, консультантами з енергетичного менеджменту та ін.

 

Сторінки історії кафедри у ХХ-тому сторіччі