Магістратура ОПП ІАД (1,4)

Освітньо-професійна програма: “Інтелектуальний аналіз даних”

Галузь знань: 11 «Математика і статистика»

Спеціальність: 113 ” Прикладна математика”

Кваліфікація: Магістр з прикладної математики

Гарант освітньої програми: Леонід Михайлович Любчик

1 – Загальна інформація

Повна назва ЗВО та інституту
Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» Кафедра комп’ютерної математики і аналізу даних

Рівень вищої освіти та назва кваліфікації мовою оригіналу
Магістр з прикладної математики

Цикл / рівень програми
НРК України – 8 рівень (магістр), FQ-EHEA – другий цикл, ЕQF-LLL – 7 рівень

Офіційна назва освітньої програми
Освітньо-наукова програма «Інтелектуальний аналіз даних»

Тип диплому та обсяг освітньої програми
Диплом магістра, одиничний, 90 кредитів ЄКТС, термін навчання 1 рік, 4 місяця

Наявність акредитації
Акредитаційна комісія. Україна. Сертифікат – НД № 8536 від 28.05.2024 р. до 01 липня 2029р

Передумови
Наявність освітнього ступеня бакалавра

Мова(и) викладання
Українська

Термін дії освітньої програми
Відповідно до терміну дії сертифікату про акредитацію
Переглядається щорічно

Посилання на постійне розміщення опису освітньої програми
http://web.kpi.kharkov.ua/

2 – Мета освітньої програми

Забезпечити підготовку фахівців-дослідників в галузі прикладної математики, здатних формулювати, розв’язувати та узагальнювати складні задачі та проблеми у своїй професійній діяльності та здійснювати професійну інноваційну діяльність для виконання наукових та проектних робіт з використанням фундаментальних та спеціальних методів математичних і комп’ютерних наук, розробляти математичні моделі, алгоритми, створювати та експлуатувати програмне забезпечення.

Освітня програма спрямована на підготовку фахівців-дослідників, що володіють математичними методами та інформаційними технологіями машинного навчання та штучного інтелекту для пошуку, аналізу, обробки і візуалізації даних, зокрема даних вимірювань та спостережень, текстів, сигналів та зображень з метою видобування знань, прогнозування і прийняття рішень.

3 – Характеристика освітньої програми

Предметна область (галузь знань, спеціальність)
Галузь знань: 11 – Математика та статистика
Спеціальність: 113 – Прикладна математика

Орієнтація освітньої програми
Освітньо-професійна програма з  орієнтацією на дослідження, розробку та застосування математичних методів, моделей та алгоритмів на  основі машинного навчання та штучного інтелекту.
Професійна спрямованість – розробка програмного забезпечення для аналізу даних, процесів, текстів, сигналів і зображень, прогнозування та прийняття рішень, пошуку та видобування знань.

Основний фокус освітньої програми
Спеціальна освіта в галузі математики і статистики за спеціальністю 113 – «Прикладна математика» з фокусом на предметну область інтелектуального аналізу великих невизначених даних на основі методів машинного навчання та штучного інтелекту.
Ключові слова: аналіз даних, обробка сигналів та зображень, розпізнавання образів, інформаційний пошук, великі дані, видобування знань, математичні моделі, машинне навчання, штучний та обчислювальний інтелект.

Особливості програми
Експериментальна проектно-орієнтована освітня програма. Проектне навчання на основі виконання інтегрованих навчальних та реальних проектів. Дуальне навчання на базових підприємствах (провідних IT-компаніях). Індивідуалізація навчання з орієнтацією на студента. Викладання ряду навчальних дисциплін на англійській мові.

4 – Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання

Працевлаштування на підприємствах і компаніях ІT-індустрії, в інформаційно-аналітичних відділах підприємств виробничого і банківсько-фінансового секторів, наукових установах, навчальних закладах вищої освіти тощо.
Професійні можливості випускників (відповідно до Класифікатора професій ДК 003:2010).
212 – Професіонали в галузі математики і статистики;
2121 – Професіонали в галузі математики;
2121.1 – Наукові співробітники (математика)
2121.2 – Математик (прикладна математика), матема­тик-аналітик з дослідження операцій;
2149.2 – Інженер-дослідник (прикладна математика);
213 – Професіонали в галузі обчислень;
2132 – Професіонали в галузі програмування;
2132.2 – Розробники комп’ютерних програм.
Первинні посади: науковий співробітник, математик (прикладна математика), фахівець з аналізу даних, системний аналітик, розробник програмного забезпеченння.

5 – Викладання та оцінювання

Викладання та навчання
Лекції, лабораторні та практичні заняття, науково-практичні семінари, виконання навчальних та реальних проектів, проблемно-орієнтоване навчання та навчання за запитами, студентсько-центроване навчання, дуальне навчання, дистанційне та змішане навчання, самостійна робота та самонавчання, практика, підготовка кваліфікаційної роботи.

Оцінювання
Рейтингова система оцінювання. Поточний та підсумковий контроль знань (опитування, контрольні та індивідуальні завдання, тестування тощо), заліки та іспити (усні та письмові), захист навчальних та реальних проектів з презентацією, публічний захист кваліфікаційної роботи.

6 – Програмні компетентності

Інтегральна компетентність
Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми прикладної математики у професійної діяльності або у процесі навчання, що характеризується невизначеністю умов і вимог та передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій і потребує застосування математичних теорій, методів, алгоритмів, інформаційних технологій та спеціалізованого програмного забезпечення.
Загальні компетентності (ЗК)
ЗК 1 Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.
ЗК 2 Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій.
ЗК 3 Здатність до безперервного навчання, придбання нових знань та умінь, у тому числі в галузі, відмінній від професійної.
ЗК 4 Здатність виявляти, ставити та вирішувати проблеми в професійній діяльності.
ЗК 5 Здатність генерувати нові ідеї (креативність) й нестандартні підходи до їх реалізації, гнучко адаптуватися до реальних професійних ситуацій, проявляти творчий підхід, ініціативу.
ЗК 6 Здатність критично оцінювати й переосмислювати накопичений досвід (власний і чужий), аналізувати свою професійну й соціальну діяльність.
ЗК 7 Здатність працювати з інформацією: знаходити й використовувати інформацію з різних джерел, потрібну для розв’язання професійних завдань.
ЗК 8 Здатність ефективно будувати комунікацію, виходячи з цілей і ситуації спілкування.
ЗК 9 Здатність готувати та здійснювати публічні виступи з презентацією одержаних результатів, готувати науково-технічні публікації за результатами виконаних досліджень, у тому числі на іноземній мові.
ЗК 10 Здатність здійснювати професійну наукову та проектно-виробничу діяльність у міжнародному середовищі.
ЗК 11 Здатність до соціальної й професійної взаємодії та співпраці в колективі, командної роботи.
Фахові компетентності спеціальності
(визначені закладом вищої освіти)
ФКС 1 Здатність формулювати математичну постановку задачі, спираючись на постановку мовою предметної галузі, перевіряти коректність постановки у тому числі в умовах невичначеності.
ФКС 2 Здатність обирати, розробляти та досліджувати математичний аналітичний або чисельний метод розв’язання практичних задач, що забезпечує потрібні точність і надійність
результату.
ФКС 3 Здатність обирати, розробляти, досліджувати і застосовувати математичні методи для розв’язання практичних задач моделювання, проектування, керування, прогнозування,
прийняття рішень.
ФКС 4 Здатність розробляти алгоритми аналізу невизначених великих даних, розробляти відповідні програмні засоби і документацію, проектувати програмні системи, бази даних і
знань.
ФКС 5 Здатність до проведення математичного і комп’ютерного моделювання й обчислювального експерименту, збору, візуалізації, аналізу та обробки отриманих даних, розв’язання формалізованих задач за допомогою спеціалізованих програмних засобів.
ФКС 6 Здатність організовувати роботу колективу виконавців для проведення досліджень та розробок проектів, приймати доцільні й економічно обґрунтовані організаційні та управлінські
рішення.
ФКС 7 Здатність до пошуку, вивчення й аналізу науково технічної інформації, вітчизняного і закордонного досвіду, пов’язаного із застосуванням математичних методів для дослідження процесів і систем
ФКС 8 Здатність брати участь у складанні наукових і технічних звітів із виконаних проектних або науково-дослідних робіт та у впровадженні результатів проведених досліджень і розробок
ФКС 9 Здатність до ефективної професійної письмової й усної технічної та наукової комунікації в предметній галузі українською мовою та однією з поширених європейських мов.
ФКС 10 Здатність обирати, розробляти, досліджувати та застосовувати математичні моделі та методи для інтелектуального аналізу даних в умовах невизначеності.
ФКС 11 Здатність розробляти, досліджувати та застосовувати математичні методи й алгоритми машинного навчання, м’яких обчислень і обчислювального інтелекту для аналізу невизначених даних, прогнозування та прийняття рішень.
ФКС 12 Здатність до розробки та експлуатації спеціалізованих програмних засобів інтелектуального аналізу даних, текстів, сигналів і зображень.
ФКС 13 Здатність до розробки й експлуатації спеціалізованих програмних засобів обробки великих масивів даних на основі інформаційних технологій розподілених і хмарних обчислень.
ФКС 14 Здатність до використання сучасних інформаційних технологій інтелектуального аналізу даних, прогнозування, прийняття рішень, інформаційного пошуку та видобування
знань

7 – Програмні реультати навчання(РН)

РН 1 Демонструвати знання й розуміння основних концепцій, принципів, теорій фундаментальної та прикладної математики і використовувати їх на практиці.
РН 2 Вміти формалізувати задачі, сформульовані мовою певної предметної галузі та обирати раціональний метод вирішення; розв’язувати задачі аналітичними або чисельними методами, оцінювати точність та достовірність отриманих результатів та виконувати їх інтерпретацію.
РН 3 Володіти методами розробки, дослідження та застосування математичних моделей складних об’єктів та процесів, в тому числі з застосуванням методів обчислювального інтелекту.
PH 4 Вміти поєднувати методи математичного та комп’ютерного моделювання з неформальними процедурами експертного аналізу для пошуку оптимальних рішень.
РН 5 Будувати ефективні щодо точності обчислень, стійкості, швидкодії та витрат системних та обчислювальних ресурсів алгоритми для чисельного дослідження математичних моделей та аналізу даних, прийняття рішень.
РН 6 Вміти вибирати розробляти та досліджувати методи та алгоритми розв’язання математичних задач оптимізації систем, дослідження операцій, оптимального керування і прийняття рішень.
РН 7 Вміти застосовувати сучасні технології програмування та розроблення програмного забезпечення, програмної реалізації чисельних і символьних алгоритмів.
РН 8 Вміти застосовувати в практичній роботі спеціалізовані програмні продукти та програмні системи комп’ютерної математики, аналізу великих даних тощо.
РН 9 Демонструвати навички взаємодії з іншими людьми, ефективного спілкування зі спеціалістами та суспільством, уміння працювати в групах та командах, управління конфліктами та стресами.
РН 10 Вміти здійснювати збір, опрацювання, аналіз, систематизацію науково-технічної інформації, уникаючи при цьому плагіату, формувати і доносити судження, розробляти презентації та публікації.
РН 11 Демонструвати навички професійного спілкування, усної та письмової комунікації українською мовою та принаймні ще однією з європейських мов.
РНС 12 Знати та розуміти сучасні методи розв’язання математичних задач статистичного і інтелектуального аналізу даних, прогнозування тощо.
РНС 13 Знати та розуміти методи розв’язання математичних задач інтелектуального інформаційного пошуку та видобування знань.
РНС 14 Вміти застосовувати існуючи і розробляти нові алгоритми і програмні засоби для статистичного і інтелектуального аналізу невизначених даних.
РНС 15 Вміти застосовувати існуючи і розробляти нові алгоритми і програмні засоби обробки даних, текстів, сигналів та зображень.
РНС 16 Вміти застосовувати сучасні інформаційні технології та програмне забезпечення для обробки великих масивів даних на основі розподілених і хмарних сервісів.

8 – Перелік компонентів освітньо-професійної програми

Перелік та зміст освітніх компонентів (загальних, спеціальних, профільних, вибіркових) можна знаіти у навчальному плані за посиланням.

9 – Структурно-логічна схема

10 – Форма випускної атестації здобувачів вищої освіти

Атестація випускників освітньої програми спеціальності 113 «Прикладна математика» проводиться у формі захисту кваліфікаційної магістерської роботи та завершується видачою документу встановленого зразка про присудження ступеня магістра із присвоєнням кваліфікації: «Магістр з прикладної математики» за освітньою програмою «Інтелектуальний аналіз даних». Атестація здійснюється відкрито і публічно.

Додаткова інформація:

🔹Перелік компонентів освітньо-професійної програми

🔹Повний зміст освітньої програми 

🔹Навчальний план 

🔹Структурно-логічна схема

Додатково:

🔹Освітньо-професійна проргама ” Інтелектуальний аналіз даних” другого (магістерського) рівня вищої освіти 2024/2025 навчальний рік

🔹Освітньо-професійна програма ” Інтелектуальний аналіз даних” другого (магістерського) рівня вищої освіти 2023/2024 навчальний рік

🔹Освітньо-професійна програма ” Інтелектуальний аналіз даних” другого (магістерського) рівня вищої освіти 2022/2023 навчальний рік

🔹Освітньо-професійна програма “Інтелектуальний аналіз даних” другого (магістерского) рівня вищої освіти 2021/2022 навчальний рік