Адреса кафедри: Харків 61002, вул. Пушкінська 79/1.

Завідувач кафедрою: Зінченко Олена Костянтинівна, доктор медичних наук, професор.

                    Штат кафедри:
Завідувач кафедрою: д.мед.н., професор Зінченко О. К.
Професори кафедри: д.мед.н., професор Роздільська О. М., д.мед.н., професор Васильєва-Лінецька Л. Я.
Доценти кафедри: к.мед.н. Петухова І.С., к.мед.н., доцент Васильєва О. О., к.мед.н., доцент Кас І. В.
Старший викладач кафедри: Манойленко Н. Ю.
Старший лаборант кафедри: Жук Г. В.

                        Історія кафедри:
Кафедра заснована в 2021 році в межах створення Навчально-наукового медичного інституту НТУ “ХПІ”.

                    Пріоритетні напрямки роботи кафедри:
Підготовка кваліфікованих лікарів, щодо нової спеціальності «Фізична та реабілітаційна медицина» з врахуванням впровадження новацій – сучасних даних про механізми дії фізичних чинників на патогенез та саногенез.
Впровадження новітніх лікувальних комплексів та методик в лікуванні, реабілітації та профілактиці.
Створення нової фізіотерапевтичної та діагностичної апаратури.
Впровадження та удосконалення разом із партнерами на виробничих базах сучасних лікувально-виробничих технологій.
Розробка концепції партнерських відносин з роботодавцями з метою кореляції теоретичної підготовки здобувачів післядипломної освіти з практичними аспектами діяльності державних та інших суб’єктів ринку медичних послуг.
Оптимізація освітнього процесу, підвищення якості практичної підготовки слухачів.

                   Навчальна робота:
На базі кафедри проводиться навчання в дистанційному (Google Meet, Zoom, Moodle), змішаному або очному форматі  в залежності  від рівня небезпеки під час пандемії COVID-19.

                   Післядипломна освіта:
                                              Проводиться навчання:
-Спеціалізація за фахом «Фізична та реабілітаційна медицина, «Фізіотерапія».
-Стажування за фахом «Фізіотерапія».
                                           Цикли тематичного удосконалення:
-«Фізичні чинники в патогенетичному лікуванні, реабілітації та профілактиці».
-«Фізичні чинники в комплексному лікуванні та реабілітації хворих із неврологічною патологією».
-«Класична та сучасна фізіотерапія в реабілітації, лікуванні та профілактиці дітей та підлітків».
-«Застосування методів фізіотерапії у комплексному лікуванні та реабілітації».
-«Традиційна та сучасна фототерапія в профілактиці, комплексному лікуванні та реабілітації хворих різного профілю».
-«Фізична реабілітаційна медицина в клінічній практиці».
-«Етапна кардіологічна (кардіохірургічна) реабілітація в фізичній та реабілітаційній медицині».
-«Фізична та реабілітаційна медицина в педіатрії».
-«Фізіотерапія».

                   Лікувальна робота:
Співробітниками кафедри надається лікувально-профілактична допомога населенню.
Розробляються та впроваджуються нові медичні технології.

                      Наукова робота:
Виконання конкурсної НДР за замовленням МОН України.
Щорічне проведення на кафедрі науково-практичних.
Впровадження результатів НДР у роботу: базового лікувально-профілактичного закладу, лікувально-профілактичних закладів міста Харкова, Харківської області, інших областей України.
Публікація монографій, статей та тез у вітчизняних та зарубіжних наукових виданнях.
Доповіді на наукових, науково-практичних форумах, конгресах, симпозіумах різного рівня – університетських, регіональних, міжміських, закордонних з доповідями.
Винахідницька діяльність: підготовка патентів на винахід, авторських свідоцтв, раціоналізаторських пропозицій.
Підготовка молодих вчених для участі в конференціях, наукових конкурсах в Україні та за кордоном.
Постійне підвищення кваліфікації науково-педагогічними співробітниками кафедри в інших вищих навчальних закладах України.

                    Методична робота:
Матеріально-технічне оснащення кафедри відповідає нормативам і вимогам до кафедр вищих навчальних медичних закладів III-IV рівнів акредитації.
На кафедрі в повному обсязі наявні навчальні посібники, методичні рекомендації з навчальних дисциплін, що викладаються на кафедрі, розроблені навчальні програми.
Кафедра має висококваліфікований професорсько-викладацький колектив, що забезпечує проведення освітнього процесу на високому рівні.
Постійно здійснюється робота з підготовки підручників, навчальних посібників, монографій, методичних рекомендацій.
Постійно проводиться укріплення методичної та матеріально-технічної бази.

                    Міжнародна діяльність:
Робота у напрямку міжнародної грантової діяльності.
Налагодження співпраці з провідними ВУЗами-партнерами, науковими установами для виконання спільних наукових i культурно-освітніх проектів.