Адреса кафедри: Харків 61002, вул. Пушкінська 79/1.

Завідувач кафедрою: Морозова Ольга Григорівна, доктор медичних наук, професор.

                    Штат кафедри:
Завідувач кафедрою: д.мед.н., професор Морозова О. Г.
Професор кафедри: д.мед.н., професор Ярошевський О. А.
Доценти кафедри: к.мед.н., ст. науковий співробітник Реміняк І. В., к.мед.н., доцент Кравченко І. М.
Старший лаборант кафедри: Симонова Н. Г.

                        Історія кафедри:
Кафедра заснована в 2021 році в межах створення Навчально-наукового медичного інституту НТУ “ХПІ”.

                    Пріоритетні напрямки роботи кафедри:
Розробка диференційованих підходів медикаментозного та немедикаментозного лікування вертеброгенних та міофасціальних больових синдромів різних локалізацій, а також головного болю з урахуванням механізмів формування.
Корекція вегетативно-емоційних та когнітивних порушень у хворих із хронічними церебральними ішеміями та постковідними синдромами.
Діагностика, лікування та профілактика уражень периферичної нервової системи.
Впровадження та удосконалення разом із партнерами на виробничих базах сучасних лікувально-виробничих технологій.
Розробка концепції партнерських відносин з роботодавцями з метою кореляції теоретичної підготовки здобувачів післядипломної освіти з практичними аспектами діяльності державних та інших суб’єктів ринку медичних послуг.
Оптимізація освітнього процесу, підвищення якості практичної підготовки слухачів.

                   Навчальна робота:
На базі кафедри проводиться навчання в дистанційному (Google Meet, Zoom, Moodle), змішаному або очному форматі  в залежності  від рівня небезпеки під час пандемії COVID-19.

                   Післядипломна освіта:
                                              Проводиться навчання:
-Лікарів-інтернів за фахом «Неврологія».
-Спеціалізація за фахом «Неврологія», «Рефлексотерапія», «Дитяча неврологія».
-Стажування за фахом «Неврологія», «Рефлексотерапія», «Дитяча неврологія».
                                           Цикли тематичного удосконалення:
-«Нові аспекти діагностики та лікування головного болю».
-«Сучасні стандарти лікування болю у спині з позицій доказової медицини».
-«Менеджмент міофасціальних больових синдромів у неврології».
-«Вибрані питання нейрореабілітації».
-«Рефлексотерапія в лікуванні гострих та хронічних больових синдромів».
-«Рефлексотерапія в лікуванні та профілактиці внутрішніх хвороб».
-«Рефлексотерапія в неврології та ортопедії».
-«Неінвазивні методи рефлексотерапії в практиці сімейного лікаря».
-«Вибрані питання неврології в роботі лікаря загальної практики».

                   Лікувальна робота:
Співробітниками кафедри надається лікувально-профілактична допомога населенню.
Розробляються та впроваджуються нові медичні технології.

                      Наукова робота:
Виконання конкурсної НДР за замовленням МОН України.
Щорічне проведення на кафедрі науково-практичних.
Впровадження результатів НДР у роботу: базового лікувально-профілактичного закладу, лікувально-профілактичних закладів міста Харкова, Харківської області, інших областей України.
Публікація монографій, статей та тез у вітчизняних та зарубіжних наукових виданнях.
Доповіді на наукових, науково-практичних форумах, конгресах, симпозіумах різного рівня – університетських, регіональних, міжміських, закордонних з доповідями.
Винахідницька діяльність: підготовка патентів на винахід, авторських свідоцтв, раціоналізаторських пропозицій.
Підготовка молодих вчених для участі в конференціях, наукових конкурсах в Україні та за кордоном.
Постійне підвищення кваліфікації науково-педагогічними співробітниками кафедри в інших вищих навчальних закладах України. 

                    Методична робота:
Матеріально-технічне оснащення кафедри відповідає нормативам і вимогам до кафедр вищих навчальних медичних закладів III-IV рівнів акредитації.
На кафедрі в повному обсязі наявні навчальні посібники, методичні рекомендації з навчальних дисциплін, що викладаються на кафедрі, розроблені навчальні програми.
Кафедра має висококваліфікований професорсько-викладацький колектив, що забезпечує проведення освітнього процесу на високому рівні.
Постійно здійснюється робота з підготовки підручників, навчальних посібників, монографій, методичних рекомендацій.
Постійно проводиться укріплення методичної та матеріально-технічної бази.

                    Міжнародна діяльність:
Робота у напрямку міжнародної грантової діяльності.
Налагодження співпраці з провідними ВУЗами-партнерами, науковими установами для виконання спільних наукових i культурно-освітніх проектів.