Адреса кафедри: Харків 61002, вул. Пушкінська 79/1.

Завідувач кафедрою: Шармазанова Олена Петрівна, доктор медичних наук, професор.

                    Штат кафедри:
Завідувач кафедрою: д.мед.н., професор Шармазанова О. П.
Професор кафедри: д.мед.н. Сафонова І. М.
Доцент кафедри: к.мед.н. Шаповалова В. В.
Асистенти кафедри: Волковська О. В., Мангов А. В., Федорович Б. О., Кірік Г. А.
Старший лаборант кафедри: Бондаренко Т. В.

                        Історія кафедри:
Кафедра заснована в 2021 році в межах створення Навчально-наукового медичного інституту НТУ “ХПІ”.

                    Пріоритетні напрямки роботи кафедри:
Впровадження та удосконалення разом із партнерами на виробничих базах сучасних лікувально-виробничих технологій.
Розробка концепції партнерських відносин з роботодавцями з метою кореляції теоретичної підготовки здобувачів післядипломної освіти з практичними аспектами діяльності державних та інших суб’єктів ринку медичних послуг.
Оптимізація освітнього процесу, підвищення якості практичної підготовки слухачів.

                   Навчальна робота:
На базі кафедри проводиться навчання в дистанційному (Google Meet, Zoom, Moodle), змішаному або очному форматі  в залежності  від рівня небезпеки під час пандемії COVID-19. 

                   Післядипломна освіта:
                                              Проводиться навчання:
-Лікарів-інтернів за фахом «Радіологія».
-Спеціалізація за фахом «Рентгенологія», «Ультразвукова діагностика».
-Стажування за фахом «Рентгенологія», «Ультразвукова діагностика».
                                           Цикли тематичного удосконалення:
-«Диференційна рентгенодіагностика».
-«Променева діагностика захворювань суглобів».
-«Нейрорадіологія».
-Променева діагностика в неонатології».
-«Комп’ютерна томографія захворювань черевної порожнини та заочеревинного простору».
-«Променева діагностика захворювань статевої системи та грудної залози у жінок».
-«Променева діагностика захворювань довгих кісток».
-«Магнітно-резонансна томографія: базовий курс».
-«Променева діагностика в онкології».
-«Комп`ютерна томографія в діагностиці захворювань органів дихання та середостіння».
-«Променева діагностика захворювань опорно-рухової системи».
-«Променева діагностика захворювань органів грудної клітки».
-«Променева діагностика у вертебрології».
-«Променева діагностика грудної залози».

                   Лікувальна робота:
Співробітниками кафедри надається лікувально-профілактична допомога населенню.
Розробляються та впроваджуються нові медичні технології.

                      Наукова робота:
Виконання конкурсної НДР за замовленням МОН України.
Щорічне проведення курсів безперервної післядипломної освіти в радіології ім. проф. М. Ф. Спузяка.
Щорічне проведення науково-практичної конференції з променевої діагностики в м. Одеса.
Впровадження результатів НДР у роботу: базового лікувально-профілактичного закладу, лікувально-профілактичних закладів міста Харкова, Харківської області, інших областей України.
Публікація монографій, статей та тез у вітчизняних та зарубіжних наукових виданнях.
Доповіді на наукових, науково-практичних форумах, конгресах, симпозіумах різного рівня – університетських, регіональних, міжміських, закордонних з доповідями.
Винахідницька діяльність: підготовка патентів на винахід, авторських свідоцтв, раціоналізаторських пропозицій.
Підготовка молодих вчених для участі в конференціях, наукових конкурсах в Україні та за кордоном.
Постійне підвищення кваліфікації науково-педагогічними співробітниками кафедри в інших вищих навчальних закладах України. 

                    Методична робота:
Матеріально-технічне оснащення кафедри відповідає нормативам і вимогам до кафедр вищих навчальних медичних закладів III-IV рівнів акредитації.
На кафедрі в повному обсязі наявні навчальні посібники, методичні рекомендації з навчальних дисциплін, що викладаються на кафедрі, розроблені навчальні програми.
Кафедра має висококваліфікований професорсько-викладацький колектив, що забезпечує проведення освітнього процесу на високому рівні.
Постійно здійснюється робота з підготовки підручників, навчальних посібників, монографій, методичних рекомендацій.
Постійно проводиться укріплення методичної та матеріально-технічної бази.

                    Міжнародна діяльність:
Робота у напрямку міжнародної грантової діяльності.
Налагодження співпраці з провідними ВУЗами-партнерами, науковими установами для виконання спільних наукових i культурно-освітніх проектів.