Адреса кафедри: Харків 61002, вул. Пушкінська 79. Комплекс «Гігант»

В.о. завідувача кафедрою: Потейко Петро Іванович –  кандидат медичних наук, доцент.

                    Штат кафедри:
В.о. завідувача кафедрою: к.мед.н., доцент Потейко Петро Іванович.
Професори кафедри: д.мед.н. Немцова В.Д., д.мед.н., професор Ткач С.І.
Асистенти кафедри: Скляр Т.О., Горбань Д.В.

                        Історія кафедри:
Кафедра заснована в 2021 році в межах створення Навчально-наукового медичного інституту НТУ “ХПІ”.

                    Пріоритетні напрямки роботи кафедри:
Впровадження та удосконалення разом із партнерами на виробничих базах сучасних лікувально-виробничих технологій.
Розробка концепції партнерських відносин з роботодавцями з метою кореляції теоретичної підготовки здобувачів післядипломної освіти з практичними аспектами діяльності державних та інших суб’єктів ринку медичних послуг.
Оптимізація освітнього процесу, підвищення якості практичної підготовки слухачів.

                   Навчальна робота:
На базі кафедри  проводиться навчання в дистанційному (Google Meet, Zoom, Moodle), змішаному або очному форматі  в залежності  від рівня небезпеки під час пандемії COVID-19.

                   Післядипломна освіта:
                                              Проводиться навчання:
-Лікарів-інтернів за фахом «Внутрішні хвороби» і «Загальна практика – сімейна медицина».
-Спеціалізація за фахом «Терапія», «Загальна практика – сімейна медицина».
-Стажування за фахом «Терапія», «Загальна практика – сімейна медицина».
                                           Цикли тематичного удосконалення:
-«Коморбідність в клініці внутрішніх хвороб».
-«Актуальні питання діагностики та фармакотерапевтичної корекції захворювань внутрішніх органів».
-«Особливості діагностики та лікування вікзалежних захворювань внутрішніх органів».

                   Лікувальна робота:
Клінічною  базою  кафедри є КНП  Харківської обласної ради «Обласна клінічна лікарня».
Співробітниками кафедри надається лікувально-профілактична допомога населенню. Розробляються та впроваджуються нові медичні технології.

                      Наукова робота:
Виконання конкурсної НДР за замовленням МОН України.
Щорічне проведення на кафедрі науково-практичної конференції «Актуальні проблеми в клініці внутрішніх хвороб».
Щорічне проведення на кафедрі науково-практичної конференції молодих вчених «Досягнення в світі медичної науки».
Впровадження результатів НДР у роботу: базового лікувально-профілактичного закладу, лікувально-профілактичних закладів міста Харкова, Харківської області, інших областей України.
Публікація статей в журналах, тез, монографій.
Доповіді на наукових, науково-практичних форумах, конгресах, симпозіумах різного рівня – університетських регіональних міжміських закордонних з доповідями.
Винахідницька діяльність: підготовка патентів на винахід, авторських свідоцтв, раціоналізаторських пропозицій.
Підготовка молодих вчених для участі в конференціях, наукових конкурсах в Україні та за кордоном.

                    Методична робота:
Матеріально-технічне оснащення кафедри відповідає нормативам і вимогам до кафедр вищих навчальних медичних закладів III—IV рівнів акредитації. На кафедрі є навчальні посібники, методичні рекомендації з навчальних дисциплін, що викладаються на кафедрі, розроблені навчальні програми.

                    Міжнародна діяльність:
Робота у напрямку міжнародної грантової діяльності.
Налагодження співпраці з провідними ВУЗами-партнерами, науковими установами для виконання спільних наукових i культурно-освітніх проектів.

БУКЛЕТ КАФЕДРИ