Адреса кафедри: Харків 61002, вул. Пушкінська 79/1.

Завідувач кафедрою: Грубник Ігор Михайлович, кандидат фармацевтичних наук, доцент.

                Штат кафедри:
Завідувач кафедрою: к.фарм.н., доцент Грубник І. М.
Доценти кафедри: к.фарм.н. Великий Д.Л., к.фарм.н. Юдіна Ю. В.
Асистент кафедри: к.фарм.н. Чорна О. В.
Старший лаборант кафедри: Демченко І. І.

                        Історія кафедри:
Кафедра заснована в 2021 році в межах створення Навчально-наукового медичного інституту НТУ “ХПІ”.

                    Пріоритетні напрямки роботи кафедри:
Впровадження та удосконалення разом із партнерами на виробничих базах сучасних фармацевтично-виробничих технологій.
Розробка концепції партнерських відносин з роботодавцями з метою кореляції теоретичної підготовки здобувачів післядипломної освіти з практичними аспектами діяльності державних та інших суб’єктів ринку фармацевтичних послуг.
Оптимізація освітнього процесу, підвищення якості практичної підготовки слухачів.

                   Навчальна робота:
На базі кафедри проводиться навчання в дистанційному (Google Meet, Zoom, Moodle), змішаному або очному форматі в залежності від рівня небезпеки під час пандемії COVID-19.

                   Післядипломна освіта:
                                              Проводиться навчання:
-Лікарів-інтернів за фахом «Загальна фармація», «Клінічна фармація».
-Спеціалізація за фахом «Загальна фармація», «Організація і управління фармацією».
-Стажування за фахом «Загальна фармація», «Організація і управління фармацією» та «Клінічна фармація».
                                              Передатестаційні цикли:
-«Загальна фармація».
-«Організація і управління фармацією».
                                           Цикли тематичного удосконалення:
-«Загальна фармація».

                   Лікувальна робота:
Співробітниками кафедри надається лікувально-профілактична допомога населенню.
Розробляються та впроваджуються нові медичні технології.

                      Наукова робота:
Розробка обґрунтованого складу та раціональної технології виробництва лікарського препарату, що призначається хворим з ко- та мультиморбідністю, які перенесли COVID-19, на основі вітамінного комплексу.
Виконання конкурсної НДР за замовленням МОН України.
Щорічне проведення на кафедрі науково-практичних конференцій.
Впровадження результатів НДР у роботу: базового лікувально-профілактичного закладу, лікувально-профілактичних закладів міста Харкова, Харківської області, інших областей України.
Публікація монографій, статей та тез у вітчизняних та зарубіжних наукових виданнях.
Доповіді на наукових, науково-практичних форумах, конгресах, симпозіумах різного рівня – університетських, регіональних, міжміських, закордонних з доповідями.
Винахідницька діяльність: підготовка патентів на винахід, авторських свідоцтв, раціоналізаторських пропозицій.
Підготовка молодих вчених для участі в конференціях, наукових конкурсах в Україні та за кордоном.
Постійне підвищення кваліфікації науково-педагогічними співробітниками кафедри в інших вищих навчальних закладах України.

                    Методична робота:
Матеріально-технічне оснащення кафедри відповідає нормативам і вимогам до кафедр вищих навчальних медичних закладів III-IV рівнів акредитації.
На кафедрі в повному обсязі наявні навчальні посібники, методичні рекомендації з навчальних дисциплін, що викладаються на кафедрі, розроблені навчальні програми.
Кафедра має висококваліфікований професорсько-викладацький колектив, що забезпечує проведення освітнього процесу на високому рівні.
Постійно здійснюється робота з підготовки підручників, навчальних посібників, монографій, методичних рекомендацій.
Постійно проводиться укріплення методичної та матеріально-технічної бази.

                    Міжнародна діяльність:
Робота у напрямку міжнародної грантової діяльності.
Налагодження співпраці з провідними ВУЗами-партнерами, науковими установами для виконання спільних наукових i культурно-освітніх проектів.
Участь у міжнародному гранті: Great Britain, Cardiff University Research and Innovation Services Small grant Project «Promoting sustainable agriculture and economic development in Ukraine by supporting the development of health promoting bee-based products and eco-friendly packaging which reduce food spoilage and plastic waste».
Налагоджена співпраця з КазНМУ.