Наукові школи кафедри

В даний час на кафедрі склалися наступні науково-дослідницькі напрями, в рамках яких аспірантами та докторантами захищаються дисертації.

Моделювання та управління складними технічними об’єктами
(керівник Дмитрієнко В.Д.)

Захисти за такими спеціальностями:

 • 05.13.03 – процеси та системи управління (кандидатська дисертація Н.В. Мезенцева);
 • 05.13.05 – комп’ютерні системи та компоненти (кандидатська і докторська дисертації С.Ю. Леонова, кандидатські дисертації Т.В. Гладких, І.І. Шехабат, Р. Расрас, А. Уралова, А.Ф. Даниленко);
 • 05.13.07 – автоматизація процесів керування (кандидатська і докторська дисертації А.Ю. Заковоротного, кандидатські дисертації Н.І. Заполовського, А.І. Баленко, М.В. Липчанського, І.П. Хавіной);
 • 05.22.09 – електротранспорт (докторська дисертація В.І. Носкова).

Інтелектуальні системи підтримки прийняття рішень для діагностики, керування та оптимізації технічних та біомедичних об’єктів
(керівник Поворознюк А.І.)

Захисти за такими спеціальностями:

 • 05.13.06 – інформаційні технології;
 • 05.11.17 – біологічні і медичні пристрої та системи.

В рамках даного напрямку захистили докторські дисертації: Поворознюк А.І. (2011), Філатова Г.Є. (2017) та кандидатські дисертації: Максюта Н.В. (2007), Антонова І.В. (2011), Поворознюк О.А. (2010), Бурцев М.В. (2014),  Липчанський М.В., Бойко Д.О. (2017), Гейко Г.В., Бречко В.О.(2019), Главчев Д.М. (2020).

В межах тем виділилися наступні напрямки:

 • розробка інтелектуальних систем підтримки прийняття рішень при проведенні діагностично-лікувальних заходів;
 • розробка інформаційних систем в медицині;
 • розробка біотехнічних систем обробки біосигналів і медичних зображень;
 • розробка біотехнічних систем обробки результатів лабораторних аналізів і діагностичних систем в різних галузях медицини (генетика, гемореологія, аналіз крові та ін.);
 • розробка біотехнічних систем призначення лікарських препаратів при багатокритеріальному порівнянні препаратів-аналогів;
 • розробка біотехнічних систем оцінки ризиків розвитку професійно обумовлених захворювань.

Методи обробки та захисту інформації у комп’ютерних системах
(керівник Семенов С.Г.)

Захисти за такими спеціальностями:

• 05.13.05 – комп’ютерні системи та компоненти;
05.13.06 – інформаційні технології;

В рамках даного напрямку захистили докторські дисертації: Кучук А.І. (2013), Семенов С.Г. (2014), Гавриленко С.Ю.(2020), Кучук Н.Г. (2021), Мелешко Е.В.(2021), кандидатські дисертації: Акімова Ю.А. (1999), Пашнев А.А. (2001), Болюбаш А.А. (2005), Козелков О.А. (2006), Воробйов О.В. (2007), Петров О.В. (2014), Давидов В.В., Горюшкіна А.Е.(2016), Кассем Халіфе (2018), Лимаренко В.В (2019), Бульба С.С. (2019), Лисица Д.О, Липчанська О.В.

В межах теми виділилися наступні напрямки:

 • розробка методів та засобів управління інформаційними потоками та ресурсами комп’ютерних та комп’ютеризованих систем та мереж;
 • розробка моделей, методів та засобів розподілу доступу та захисту даних в комп’ютерних системах.

Науковий потенціал та підготовка кадрів 

За час існування кафедри захищено близько 60 кандидатських і 8 докторських дисертації. Найбільше число фахівців вищої кваліфікації (кандидатів і докторів технічних наук) підготували Корсунов Н.І. (8 кандидатів і 2 доктори), Васильєв В.Г. (8 кандидатів), Дмитрієнко В.Д. (8 кандидатів і 3 доктори), Поворознюк А.І. (5 кандидатів і 1 доктора), Семенов С.Г. (5 кандидатів і 3 доктори), Шпильберг А.Я. (5 кандидатів) і Калашников В.І. (4 кандидата).

В даний час в штаті кафедрі працює 8 докторів технічних наук (один з кращих показників в НТУ «ХПІ»), багато хто з них є академіками і членами спеціалізованих рад із захисту дисертацій:

 • Дмитрієнко В. Д. – д.т.н., член експертної ради ДАК МОНУ. У різний час був членом спеціалізованих рад при НТУ “ХПІ” за спеціальностями: 05.13.03 – процеси та системи управління, 05.13.05  комп’ютерні системи та компоненти, 05.13.07 – автоматизація процесів керування, 05.22.09 – електротранспорт, 05.11.13 – прилади і методи контролю та визначення складу речовин, 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи. Входив в спеціалізовані ради РФ;
 • Заковоротний О.Ю. – д.т.н., вчений секретар НТУ «ХПІ», член двох спеціалізованих рад НТУ «ХПІ»: Д 64.050.07, спеціальність 05.13.07 – автоматизація процесів керування і Д 64.050.15, спеціальність 05.22.09 – електротранспорт;
 • Кучук Г.А. – д.т.н., академік Академії наук прикладної радіоелектроніки (АНПРЕ), член спеціалізованих рад НТУ ХПІ і ХНУ ім. В.Н. Каразіна;
 • Леонов С.Ю. – д.т.н., заст. декана КИТ факультету з науки, гарант програми підготовки аспірантів за фахом 123 Комп’ютерна інженерія;
 • Носков В.І. – д.т.н., академік Академії залізничного транспорту, член спеціалізованої вченої ради НТУ «ХПІ»;
 • Поворознюк А.І. – д.т.н., член-кор. Академії наук прикладної радіоелектроніки (АНПРЕ), член спеціалізованих рад НТУ ХПІ і ВНТУ (м. Вінниця);
 • Семенов С.Г. – д.т.н., академік Міжнародної академії інформатики, член спеціалізованих рад НТУ «ХПІ» та ЧДТУ (м. Черкаси);
 • Філатова А.Є. – д.т.н., член-кор. Академії наук прикладної радіоелектроніки (АНПРЕ).
Аспірантура

На кафедрі щорічно ведеться прийом до аспірантури (2-3 чол.) 

Участь студентів в НДР: курсове та дипломне проектування, публікації статей та участь в Міжнародних конференціях, призові місця в конкурсах студентських наукових робіт та конкурсах дипломних робіт бакалаврів і магістрів.