Фахові дисципліни

Каталог силабусів фахових навчальних дисциплін

Освітні, педагогічні науки
1.2.1 Інформаційні технології в педагогічній та науковій діяльності / Information Technologies in Pedagogical and Scientific Activity download_7832
1.2.2 Методи та методологія педагогічного дослідження / Techniques and Methodology of Pedagogical Research download_7832
1.2.3 Лідерство в освіті / Leadership in Education download_7832
1.2.4 Дидактика та педагогічні інновації / Didactics and Pedagogical Innovation download_7832
1.2.5 Наукові основи вищої професійної освіти і підготовки майбутніх фахівців / Scientific Bases of Higher Professional Education and Training of Future Specialists download_7832
Історія науки та українознавство
1.2.1 Історія української науки і техніки / History of Ukrainian science and technique  download_7832
1.2.2 Методологія наукових досліджень / Methodology of scientific research download_7832
Філософія
1.2.1 Філософський аналіз сучасного суспільства / Philosophical analyses of contemporary society download_7832
1.2.2 Філософсько-антропологічний дискурс сучасності / Philosophical-anthropological discourse of contemporanity download_7832
Економіка
1.2.1 Інформаційне забезпечення наукових досліджень в економіці / Information support of scientific research in economics download_7832
1.2.2 Управління інноваційно-інвестиційними проектами / Management of innovation and investment projects download_7832
1.2.3 Організаційний механізм управління інтелектуальною власністю / Organizational mechanism of intellectual property management download_7832
1.2.4 Сучасні проблеми математичного моделювання в управлінні економічними системами / Modern problems of mathematical modeling in the management of economic systems download_7832
1.2.5 Актуальні проблеми економіки в умовах глобалізації / Contemporary economic problems under globalization download_7832
1.2.6 Економічний потенціал підприємства: методи оцінки та використання / The economic potential of the enterprise: the methods of evaluation and usage download_7832
Соціологія
1.2.1 Теоретична соціологія / Theoretical sociology download_7832
1.2.2 Методологія планування й організації досліджень в соціології / Methodology of planning and organization of research in sociology download_7832
1.2.3 Етика професійної діяльності соціолога / Ethics of professional activity of a sociologist download_7832
1.2.4 Професійно-педагогічні компетенції викладачів соціально-гуманітарних дисциплін / Professional and pedagogical competencies of teachers of social sciences and humanities download_7832
Фінанси, банківська справа та страхування
1.2.1 1 / 2 download_7832
Менеджмент
1.2.1 Сучасні методи досліджень у менеджменті / Methodology of scientific research in maangement download_7832
1.2.1 Фаховий семінар з менеджменту / Special topic seminar in management download_7832
Маркетинг
1.2.1 Актуальні проблеми маркетингового середовища / Actual prodlems of marketing environment download_7832
1.2.2 Маркетингові аспекти результативності бізнесу / Marketing aspects of business effectiveness download_7832
1.2.3 Маркетинг знань / Marketing of knowledge download_7832
1.2.4 Статистичний аналізу даних / Statistic’s Analysis of Data Bases download_7832
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
1.2.1 1 / 2 download_7832
Екологія
1.2.1 Вплив антропогених факторів на сучасні екосистеми / Influence of anthropogenic factors on modern ecosystem download_7832
1.2.2 Сучасні проблеми екології / Modern environmental problems download_7832
1.2.3 Принципи екологічної рівноваги та динаміки екосистем / Principles of ecological balance and ecosystems dynamics download_7832
Фізика та астрономія
1.2.1 Сонце, об’єкти сонячної системи та міжпланетна матерія / Sun, solar system objects and interplanetary matter download_7832
1.2.2 Спеціалізована апаратура та алгоритми її функціонування для радіолокаційних досліджень геокосмосу / Special equipment and algorithms of its operation for radar geocosmos studies download_7832
Прикладна фізика та наноматеріали
1.2.1 Сучасні методи дослідження хімічного складу / Modern methods of chemical composition investigation download_7832
1.2.2 Дифракційні методи вивчення дефектної структури / Diffraction methods of defect structure investigation download_7832
Прикладна математика
1.2.1 Наближені та чисельні методи розв’язання нелінійних задач / Approximate and Numerical Methods for Solving Nonlinear Problems download_7832
1.2.2 Педагогічні та інформаційні технології у прикладній математиці / Pedagogical and Information Technologies in Applied Mathematics download_7832
1.2.3 Постановки, підходи та методи розв’язання задач прикладної математики / Statements, Approaches and Methods for Solving Problems of Applied Mathematics download_7832
Комп'ютерні науки
1.2.1 1 / 2 download_7832
Комп'ютерна інженерія
1.2.1 Нейронні мережі в задачах обробки інформації / Neural networks in information processing tasks download_7832
1.2.2 Високорівнева мова проектування обчислювальних систем / High-level design language for designing computer systems download_7832
1.2.3 Методологія побудови систем підтримки прийняття рішень / Methodology for building decision support systems download_7832
Прикладна механіка
1.2.1 Сучасні теоретичні та практичні проблеми в прикладній механіці / Current theoretical and practical problems in applied mechanics download_7832
1.2.2 Педагогічно-інформаційні технології у вищій освіті та наукових дослідженнях прикладної механіки / Pedagogical and information technologies in tertiary education and scientific research in applied mechanics download_7832
Матеріалознавство
1.2.1 Структури та функціональні властивості матеріалів / Structures and functional properties of materials download_7832
1.2.2 Види термічної обробки / Types of heat treatment download_7832
Галузеве машинобудування
1.2.1 Сучасний стан та загальні тенденції розвитку наукових досліджень в галузевому машинобудуванні / The current state and general trends in the development of scientific research in sectoral mechanical engineering download_7832
1.2.2 Основи чисельних методів, оптимізації і математичного моделювання в дослідженнях об’єктів галузевого машинобудування / Fundamentals of numerical methods, optimization and mathematical modeling in research of objects of sectoral mechanical engineering download_7832
1.2.3 Основи підготовки і проведення експ. досліджень та обробки результатів експерименту в галузевому машинобудуванні / Fundamentals of preparation and conduct of experimental research and processing of experimental results in sectoral mechanical engineering download_7832
1.2.4 Інноваційні проекти і стартапи в галузевому машинобудуванні / Innovative projects and start-ups in sectoral mechanical engineering download_7832

Металургія
1.2.1 Сучасні теоретичні та практичні проблеми в металургії / Current theoretical and practical problems in metallurgy download_7832
1.2.2 Педагогічно-інформаційні технології у вищій освіті та наукових дослідженнях механічної інженерії / Pedagogical and information technologies in tertiary education and scientific research in mechanical engineering download_7832
Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
1.2.1 Сучасні теоретичні та практичні проблеми електроенергетики, електротехніки та електромеханіки / Modern theoretical and practical problems of electric power, electrical engineering and electromechanics download_7832
1.2.2 Педагогічно-інформаційні технології у вищій освіті та наукових дослідженнях електроенергетики, електротехніки та електромеханіки / Pedagogical and information technologies in higher education and research in power engineering, electrical engineering and electromechanics download_7832
Енергетичне машинобудування
1.2.1 Сучасні теоретичні та практичні проблеми енергетичного машинобудування / Current theoretical and practical problems of energy-generating machinery download_7832
1.2.2 Інформаційні технології у вищій освіті та наукових дослідженнях енергетичного машинобудування / Information technologies in the field of education and scientific research in energy machinery download_7832
Атомна енергетика
1.2.1 Сучасні теоретичні та практичні проблеми в енергетичній технології та інженерії / Current theoretical and practical problems in energetical technology and engineering download_7832
1.2.2 Педагогічно-інформаційні технології у вищій освіті та наукових дослідженнях енергетичної інженерії / Pedagogical and information technologies in tertiary education and scientific research in energy engineering download_7832
Теплоенергетика
1.2.1 Сучасні методи системного аналізу теплоенергетичних об’єктів / Modern system analysis of thermal power objects download_7832
1.2.2 Сучасні методи досліджень температурного стану / Temperature state modern research methods download_7832
Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
1.2.1 1 / 2 download_7832
Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
1.2.1 Інформаційно-вимірювальні технології контролю та діагностики / Information-measuring technology for testing and diagnostics download_7832
1.2.2 Сучасні системи передачі інформації / Modern systems of transmission of information download_7832
Хімічні технології та інженерія
1.2.1 Сучасні теоретичні та практичні проблеми в хімічній технології та інженерії / Current theoretical and practical problems in chemical technology and engineering download_7832
1.2.2 Педагогічно-інформаційні технології у вищій освіті та наукових дослідженнях хімічної інженерії / Pedagogical and information technologies in tertiary education and scientific research in chemical engineering download_7832
Біотехнології та біоінженерія
1.2.1 1 / 2 download_7832
Електроніка
1.2.1 Керування науковими дослідженнями та планування експериментів / Research management and experiment planning download_7832
1.2.2 Програмування та моделювання об’єктів цифрової обробки сигналів / Programming and modeling of digital signal processing objects download_7832
Телекомунікації та радіотехніка
1.2.1 1 / 2 download_7832
Харчові технології
1.2.1 Сучасні проблеми та перспективи розвитку харчових технологій / Modern problems and prospects of food technology development download_7832
1.2.2 Педагогічно-інформаційні технології у вищій освіті та наукових дослідженнях харчової інженерії / Pedagogical and information technologies in tertiary education and scientific research food engineering download_7832
1.2.3 Сучасні методи аналізу харчових продуктів / Modern methods of analysis food products download_7832
Нафтогазова інженерія та технології
1.2.1 Сучасні теоретичні та практичні проблеми в нафтогазовій технології та інженерії / Current theoretical and practical problems in oil and gas technology and engineering download_7832
1.2.2 Педагогічно-інформаційні технології у вищій освіті та наукових дослідженнях нафтогазової інженерії / Pedagogical and information technologies in tertiary education and scientific research in oil and gas engineering download_7832
Озброєння та військова техніка
1.2.1 Сучасний стан та загальні тенденції розвитку наукових досліджень в галузі озброєння та військової техніки / The current state and general trends in the development of scientific research in weapons and military equipment download_7832
1.2.2 Основи чисельних методів, оптимізації і математичного моделювання в дослідженнях об’єктів озброєння та військової техніки / Fundamentals of numerical methods, optimization and mathematical modeling in research of objects of weapons and military equipment download_7832
1.2.3 Основи підготовки і проведення експериментальних досліджень та обробки результатів експерименту в галузі озброєння та військової техніки / Fundamentals of preparation and conduct of experimental research and processing of experimental results in weapons and military equipment download_7832
1.2.4 Інноваційні проекти і стартапи в галузі озброєння та військової техніки / Innovative projects and start-ups in weapons and military equipment download_7832
Автомобільний транспорт
1.2.1 Наукові основи трансмісійного матричного аналізу і генерації математичних моделей в галузі транспорта / Scientific bases of transmission matrix analysis and generation of mathematical models in the field of transport download_7832
1.2.2 Експлуатаційні властивості електричних та гібридних автомобілів / Operational properties of electric and hybrid cars download_7832