Напрямки можливої співпраці кафедри філософії

На кафедрі працює 5 професорів та 4 доктора філософських наук:

Яків Володимирович Тарароєв, закінчив Харківський державний університет 1996 р., кафедра астрономії; аспірантура: Харківський державний (національний з 1999 р.) університет, 2001 р. Захистив дисертацію «Гносеологічні проблеми космології раннього всесвіту» на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук за спеціальністю 09.00.09 – філософія науки (2002 р.). 2010 року захистив дисертацію «Онтологічні засади сучасної фізики та космології» на здобуття наукового ступеня доктора філософських наук за спеціальністю 09.00.09 – філософія науки. У 2005 р. отримав вчене звання доцента, з 2012 р. отримав вчене звання професора. З 2014 р. завідувач кафедрою філософії НТУ «ХПІ».

Наукові інтереси: Філософія науки, філософські аспекти космології, історія космологічних поглядів і астрономії, історія та філософія фізики, онтологічні основи наукового знання, форми і методи генезису наукового знання, соціокультурні основи науки. Фахівець у галузі філософії науки. Спеціалізується на проблемі онтології науки, насамперед фізики і космології. Автор оригінальної концепції онтологічних підстав сучасного природничо-наукового знання, згідно з яким природна реальність, відображена в теорії, є конструктом людського розуму, що складається з елементів теоретичної та практичної діяльності.

Ольга Олексіївна Дольська, закінчила Харківський державний університет ім. М. Горького, 1990 р., за спеціальністю «філологія». Потім закінчила аспірантуру на кафедрі теорії культури і філософії науки Харківського Національного університету ім. В.Н. Каразіна, після чого у 2003 р. захистила кандидатську дисертацію «Метафора “дому” в семіотичній моделі Європейської культури» на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук за спеціальністю 09.00.04 – філософська антропологія, філософія культури. Після докторантура на кафедрі філософії Харківського Національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди у 2010 р. захистила дисертацію «Трансформація раціональності в полі освіти», здобувши ступінь доктора філософських наук за спеціальністю 09.00.10 – філософія освіти. З 2012 року є професором. Також є членом Українського товариства «Філософія освіти» і Міжнародного Польсько-Українського Товариства

Наукові інтереси: філософська раціональність, епістемологія, філософія освіти, філософська антропологія, філософія сучасного суспільства. Спеціалізується на темах: раціональність, епістемологія, постфеноменологія, раціональність в освіті, освіта в інформаційному суспільстві. Автор концепції залежності філософії викладання від панівного типу раціональності.

Владленова Іліана Вікторівна. Закінчила Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна у 2002 році, кафедра астрономії; аспірантуру закінчила там же на кафедрі теорії культури і філософії науки. Захистила дисертацію «Соціокультурний статус астрології» на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук за спеціальністю 09.00.04 – філософська антропологія, філософія культури (2006 р.). У 2014 році захистила дисертацію «Стратегії трансформації засад постнекласичної науки (на матеріалі космомікрофізики) на здобуття наукового ступеня доктора філософських наук за спеціальністю 09.00.09 – філософія науки. У 2011 р отримала вчене звання доцента.

Наукові інтереси: Філософія науки, філософські аспекти космології, історія та філософія фізики, соціокультурні основи науки. Політична філософія, філософія права, філософські проблеми геополітики, маніпулювання суспільною думкою, інформаційні впливи.

Наталія Борисівна Годзь Закінчила Харківський державний педагогічний інститут ім. Г.С. Сковороди у 1992 за спеціальністю – вчитель біології та хімії. У 1994 році закінчила Харківський державний університет та отримала фах психолога. У 1999-2003 роках навчалася в аспірантурі, після закінчення якої успішно захистила кандидатську дисертацію «Культурні стереотипи в українській народній казці», здобувши у 2004 році ступінь кандидата філософських наук за спеціальністю 09.00.04 – філософська антропологія, філософія культури. У 2019 р. у Києві, в Інституті філософії імені Г.С. Сковороди НАН України захистила докторську дисертацію «Філософські підстави екологічної футурології», отримавши вчену ступінь доктора філософських наук за спеціальністю 09.00.09 – філософія науки. Доцент кафедри філософії з червня 2007 р.

Наукові інтереси: філософська антропологія та філософія культури, філософія науки, філософські аспекти футурології, історія футурології та ретрофутурології, культурні стереотипи, ідентичність, фольклор. Спеціалізується на проблемах культурних стереотипів, футурології, екології та ретрофутурології. Співавтор оригінальної концепції екологічної футурології, відповідно до якого природна реальність має змогу певною мірою досліджуватися та прогнозуватися на будь-якому етапі. Не оминає інтересами досліджувати специфіку національних та етнічних рис характеру та відповідно робити порівняльний та зіставляючий їх аналіз.

Вони можуть стати науковими керівниками аспірантів, в тому числі іноземців. В аспірантуру на кафедру філософії приймаються усі бажаючи займатися науковою діяльністю за спеціальністю 033- Філософія – не залежно від базової освіти. Філософія дійсно дає таку можливість, більшість сучасних філософських досліджень ґрунтується в міждисциплінарному ракурсі, тому на нашій кафедрі навчаються юристи, викладачі права – вони пишуть дисертацію з правової тематики, філософії права та політичної філософії; військові – які досліджують «гібридні війни», геополітичні фактори впливу, методи керування; хіміки досліджують філософські проблеми природознавства; викладачі йоги: культурні аспекти йоги. Також до нашої аспірантури приєднуються іноземці із Китаю, які будуть продовжувати свої магістерські дослідження в філософському ракурсі, вивчаючи марксизм, геополітичний вплив Китаю та філософію освіти. Аспіранти з базовою філософською освітою досліджують проблеми логіки, аналітичну філософію та філософську антропологію та філософію культури.