Навчальний процес

Кафедра забезпечує викладання двох загальноуніверситетських курсів «Політологія» та «Соціологія» на денному та заочному відділенні, 29 спеціальних дисциплін для студентів, які навчаються за напрямом 6.030101 «Соціологія» освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» та 8 спеціальних дисциплін для студентів, які навчаються за спеціальністю 8.03010101 «Соціологія» освітньо-наукового рівня «магістр».

Викладачі кафедри здійснювали керівництво випускними кваліфікаційними роботами бакалаврів та магістрів. Екзаменаційні комісії провели комплексний державний іспит та захист дипломних робіт бакалавра та спеціаліста. За результатами екзаменаційної комісії 2 студента отримали дипломи “бакалавра” з відзнакою.

Танки

По всіх дисциплінах, які викладаються професорсько-викладацьким складом кафедри є повне методичне забезпечення: навчальні програми, робочі навчальні програми, плани семінарських занять, завдання на самостійну роботу студентів, комплексні контрольні роботи, фондові лекції.

Comments are closed.