Вісник НТУ “Харківський політехнічний інститут”. Серія: Машинознавство та САПР

Вісник НТУ “Харківський політехнічний інститут”. Серія: Машинознавство та САПР

Про журнал

Серію Машинознавство та САПР засновано у 2004 році, її редакційна рада розташована на кафедрі теорії і систем автоматизованого проектування механізмів і машин (ТММ і САПР).

Вісник НТУ “Харківський політехнічний інститут” внесено до “Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук”, затвердженого рішенням Атестаційної колегії МОН України щодо діяльності спеціалізованих вчених рад, від 15 грудня 2015 р. Наказ № 1328 (додаток 8) від 21.12.2015 р.

У збірнику представлені результати досліджень кінематики, динаміки, напруженодеформованого стану елементів сучасних машин, а також методимоделі та системи їх автоматизованого проектуванняДля викладачів, наукових співробітників, спеціалістів.

Вісник Національного технічного університету ХПІ“, серія Машинознавство та САПР “, індексується в наукометричних базах WorldCat і Google Scholar і включений у довідник періодичних видань бази даних Ulrich’s Periodicals Directory (New Jersey, USA).

Адреса редакційної ради:

61002, Харків, вул. Кирпичова, 2, НТУ “ХПІ”

Кафедра теорії і систем автоматизованого проектування механізмів і машин

Тел.: (057) 707-68-11, (057) 707-69-02

E-mail: M.Tkachuk@tmm-sapr.org

Відповідальний редактор серії: Ткачук Микола Анатолійович

Про редакційну раду

Відповідальний редактор серії: Ткачук Микола Анатолійович, д.т.н., проф., завідувач кафедри теорії і систем автоматизованого проектування механізмів і машин НТУ “ХПІ”

Відповідальний секретар: Ткачук Микола Миколайович, к.т.н., ст. наук. співробітник, ст. наук. співробітник кафедри теорії і систем автоматизованого проектування механізмів і машин НТУ “ХПІ”

Члени редакційної ради:

Арнаудов Кирил Борисов, д.т.н., проф. – інститут механіки та біомеханіки Болгарської академії наук, Софія, Болгарія, почесний голова Balkan Association of Power Transmission;

Бошанскі Мирослав, д-р філософії, проф. – професор інституту транспортної техніки і конструювання Словацького технічного університету, Братислава, Словаччина;

Грабовський Андрій Володимирович, к.т.н. – доц. кафедри теорії і систем автоматизованого проектування механізмів і машин НТУ “ХПІ”;

Жолткевич Григорій Миколайович, д.т.н., проф. – декан механіко-математичного факультету, завідувач кафедри теоретичної та прикладної інформатики Харківського національного університету ім. Каразіна;

Зарубіна Алла Олександрівна, к.т.н., доц. – проф. кафедри теорії і систем автоматизованого проектування механізмів і машин НТУ “ХПІ”;

Львов Геннадій Іванович, д.т.н., проф. – завідувач кафедри динаміка та міцність машин НТУ “ХПІ”;

Малащенко Володимир Олександрович, д.т.н., проф. – завідувач кафедри деталей машин Національного університету “Львівська політехніка”;

Самідов Холілі Самід Огли, д.т.н., проф. – завідувач кафедри металознавства і механіки машин Азербайджанського архітектурно-будівничого університету, Баку, Азербайджан;

Старжинський Віктор Євгенович, д.т.н., ст. наук. співробітник – головний науковий співробітник інституту механіки металополімерних систем НАН Білорусі, Гомель, Білорусь;

Чепурний Анатолій Данилович, д.т.н., проф. – член правління ООО УК “РэйлТрансХолдинг”, м. Москва

Про рецензування

Всі рукописи спочатку розглядаються редакційною радою на предмет оцінки їх відповідності тематиці і вимогам Вісника НТУ “Харківський політехнічний інститут”, серія Машинознавство та САПР.

Після рішення редакційної ради, представлені рукописи спрямовуються внутрішньому та зовнішньому експертам, працюючим у відповідній області. Рукопис проходить подвійне сліпе рецензування: ні автори, ні рецензенти не знають один одного.

Рецензування існує для того, щоб журнали публікували високоякісні дослідження. Це йде на користь всього наукового співтовариства. Іноді вчені знаходять процес рецензування лякаючим, тому як це може привести до відмови в публікації їх рукопису. Майте на увазі, що зміни та покращення Вашої статті є частиною процесу публікації і спрямовані на те, щоб підвищити якість Вашої статті.

Про дотримання редакційної етики

Засади професійної етики в діяльності редактора і видавця

У своїй діяльності редактор Вісника НТУ “Харківський політехнічний інститут”, серія Машинознавство та САПР, несе відповідальність за оприлюднення авторських творів, що накладає необхідність проходження наступним основоположним принципам:

– При прийнятті рішення про публікації редактор Вісника НТУ “Харківський політехнічний інститут”, серія Машинознавство та САПР, керується достовірністю представлення даних і наукової значимістю розглянутої роботи.

– Редактор повинен оцінювати інтелектуальний зміст рукописів незалежно від раси, статі, сексуальної орієнтації, релігійних поглядів, походження, громадянства, соціального стану чи політичних уподобань авторів.

– Неопубліковані дані, отримані з представлених до розгляду рукописів, не повинні використовуватися для особистих цілей або передаватися третім особам без письмової згоди автора. Інформація або ідеї, отримані в ході редагування та пов’язані з можливими перевагами, повинні зберігатися конфіденційними, і не використовуватися з метою отримання особистої вигоди.

– Редактор не повинен допускати до публікації інформації, якщо є достатньо підстав вважати, що вона є плагіатом.

– Редактор спільно з видавцем не повинні залишати без відповіді претензії, що стосуються розглянутих рукописів або опублікованих матеріалів, а також при виявленні конфліктної ситуації приймати всі необхідні заходи для відновлення порушених прав.

Етичні засади в діяльності рецензента

Рецензент здійснює наукову експертизу авторських матеріалів, внаслідок чого його дії повинні носити неупереджений характер, що полягає у виконанні наступних принципів:

– Рукопис, отримана для рецензування, повинна розглядатися як конфіденційний документ, який не можна передавати для ознайомлення чи обговорення третім особам, які не мають на те повноважень від редакції.

– Рецензент зобов’язаний давати об’єктивну і аргументовану оцінку викладеним результатами дослідження. Персональна критика автора неприйнятна.

– Неопубліковані дані, отримані з представлених до розгляду рукописів, не повинні використовуватися рецензентом для особистих цілей.

– Рецензент, який не володіє, на його думку, достатньою кваліфікацією для оцінки рукопису, або не може бути об’єктивним, наприклад у випадку конфлікту інтересів з автором або організацією, повинен повідомити про це редакцію з проханням виключити його з процесу рецензування даної рукописи.

Засади, якими повинен керуватися автор наукових публікацій

Автор (або колектив авторів) усвідомлює, що несе первісну відповідальність за новизну і достовірність результатів наукового дослідження, що передбачає дотримання таких принципів:

– Автори статті повинні надавати достовірні результати проведених досліджень. Завідомо помилкові або сфальсифіковані затвердження неприйнятні.

– Автори повинні гарантувати, що результати дослідження, викладені в наданій рукописи, повністю оригінальні. Запозичені фрагменти або твердження повинні бути оформлені з обов’язковим зазначенням автора і першоджерела. Надмірні запозичення, а також плагіат в будь-яких формах, включаючи неоформлені цитати, перефразування або присвоєння прав на результати чужих досліджень, неетичні і неприйнятні.

– Необхідно визнавати внесок всіх осіб, так чи інакше вплинули на хід дослідження, зокрема, в статті повинні бути представлені посилання на роботи, які мали значення при проведенні дослідження.

– Автори не повинні надавати в Вісник Національного технічного університету “ХПІ”, серія Машинознавство та САПР, рукопис, який був відправлений в інший журнал і знаходиться на розгляді, а також статтю, вже опубліковану в іншому журналі.

– Співавторами статті повинні бути вказані всі особи, які внесли істотний внесок у проведення дослідження. Серед співавторів неприпустимо вказувати осіб, які не брали участь в дослідженні.

– Якщо автор виявить істотні помилки або неточності в статті на етапі її розгляду або після її опублікування, він повинен якнайшвидше повідомити про це редакцію журналу.

Розділ для авторів

По наступним посиланням можна завантажити правила оформлення і порядок подання статей у Вісник НТУ “Харківський політехнічний інститут”, серія Проблеми механічного приводу, зразки оформлення статей, поточні та архівні номери.

Правила подання статей

Поточний номер

Зміст та анотації поточного номеру

Архівні номери

Подати статтю до вісника через систему УРАН

Comments are closed