Вісник НТУ “ХПІ”. Серія: Проблеми механічного приводу

Вісник НТУ “Харківський політехнічний інститут”. Серія: Проблеми механічного приводу

Bulletin of NTU “Kharkiv Polytechnic Institute”. Series: Problem of Mechanical Drive

Про журнал

Серію Проблеми механічного приводу засновано у 2004 році, з 2008 року її редакційна рада розташована на кафедрі теорії і систем автоматизованого проектування механізмів і машин (ТММ і САПР).

Вісник НТУ “Харківський політехнічний інститут” внесено до “Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук”, затвердженого рішенням Атестаційної колегії МОН України щодо діяльності спеціалізованих вчених рад, від 15 грудня 2015 р. Наказ № 1328 (додаток 8) від 21.12.2015 р.

У збірнику представлені теоретичні та практичні результати наукових досліджень і розробок в галузі зубчастих передач та редукторобудування, що виконані викладачами вищої школи, аспірантами, науковими співробітниками різних організацій і підприємств. Статті містять матеріали доповідей міжнародної науково-технічної конференції “Проблеми якості і довговічності зубчастих передач та механічного приводу” ЗП.

Адреса редакційної ради:

61002, Харків, вул. Кирпичова, 2, НТУ “ХПІ”

Кафедра теорії і систем автоматизованого проектування механізмів і машин (ТММ і САПР) (корпус У-1, кімната 1101/9)

Тел.: (057) 707-69-01, (057) 707-69-02, (057) 707-64-78

e-mail: ustin1964@tmm-sapr.org

Устиненко Олександр Віталійович, заступник відповідального редактора

Тел.: +38-067398-33-83 (моб.)

Про редакційну раду

Відповідальний редактор: Ткачук Микола Анатолійович, завідувач кафедри теорії і систем автоматизованого проектування механізмів і машин НТУ “ХПІ”, д-р техн. наук, проф.;

Заступник відповідального редактора: Устиненко Олександр Віталійович, професор кафедри теорії і систем автоматизованого проектування механізмів і машин НТУ “ХПІ”, канд. техн. наук, доц., с.н.с.;

Відповідальний секретар: Бондаренко Олексій Вікторович, доцент кафедри теорії і систем автоматизованого проектування механізмів і машин НТУ “ХПІ”, канд. техн. наук;

Члени редакційної ради:

Арнаудов Кирил Борисов, інститут механіки та біомеханіки Болгарської академії наук, Софія, Болгарія, почесний голова Balkan Association of Power Transmission, д-р техн. наук, проф.;

Бабічев Дмитро Тихонович, професор кафедри прикладної механіки Тюменського нафтогазового університету, Росія, д-р техн. наук, проф.;

Бошанскі Мирослав, професор інституту транспортної техніки і конструювання Словацького технічного університету, Братислава, Словаччина; д-р філософії, проф.;

Власенко Володимир Миколайович, директор ТОВ “НДІ”Редуктор”, Київ, канд. техн. наук, с.н.с.;

Гутиря Сергій Семенович, професор кафедри машинознавства та деталей машин Одеського національного політехнічного університету, д-р техн. наук, проф.;

Кіндрацький Богдан Ілліч, завідувач кафедри експлуатації та ремонту автомобільної техніки НУ “Львівська політехніка”, д-р техн. наук, проф.;

Львов Геннадій Іванович, завідувач кафедри динаміки та міцності машин НТУ “ХПІ”, д-р техн. наук, проф.;

Носко Павло Леонідович, професор кафедри машинознавства національного авіаційного університету, Київ, д-р техн. наук, проф.;

Самідов Холілі Самід Оглу, завідувач кафедри металознавства і механіки машин Азербайджанського архітектурно-будівничого університету, Баку, Азербайджан, д-р техн. наук, проф.;

Старжинський Віктор Євгенович, головний науковий співробітник інституту механіки металополімерних систем НАН Білорусі, Гомель, Білорусь, д-р техн. наук, с.н.с.;

Стрельніков Віктор Микитович, професор кафедри теоретичної механіки і опору матеріалів Белгородського державного технологічного університету, Росія, д-р техн. наук, проф.;

Тернюк Микола Емануїлович, Президент Міжнародної академії наук та інноваційних технологій, д-р техн. наук, проф.

Про рецензування

Всі рукописи спочатку розглядаються редакційною радою на предмет оцінки їх відповідності тематиці і вимогам Вісника НТУ “Харківський політехнічний інститут”, серія Проблеми механічного приводу.

Після рішення редакційної ради, представлені рукописи спрямовуються внутрішньому та зовнішньому експертам, працюючим у відповідній області. Рукопис проходить подвійне сліпе рецензування: ні автори, ні рецензенти не знають один одного.

Рецензування існує для того, щоб журнали публікували високоякісні дослідження. Це йде на користь всього наукового співтовариства. Іноді вчені знаходять процес рецензування лякаючим, тому як це може привести до відмови в публікації їх рукопису. Майте на увазі, що зміни та покращення Вашої статті є частиною процесу публікації і спрямовані на те, щоб підвищити якість Вашої статті.

Про дотримання редакційної етики

Засади професійної етики в діяльності редактора і видавця

У своїй діяльності редактор Вісника НТУ “Харківський політехнічний інститут”, серія Проблеми механічного приводу, несе відповідальність за оприлюднення авторських творів, що накладає необхідність проходження наступним основоположним принципам:

– При прийнятті рішення про публікації редактор Вісника НТУ “Харківський політехнічний інститут”, серія Проблеми механічного приводу, керується достовірністю представлення даних і наукової значимістю розглянутої роботи.

– Редактор повинен оцінювати інтелектуальний зміст рукописів незалежно від раси, статі, сексуальної орієнтації, релігійних поглядів, походження, громадянства, соціального стану чи політичних уподобань авторів.

– Неопубліковані дані, отримані з представлених до розгляду рукописів, не повинні використовуватися для особистих цілей або передаватися третім особам без письмової згоди автора. Інформація або ідеї, отримані в ході редагування та пов’язані з можливими перевагами, повинні зберігатися конфіденційними, і не використовуватися з метою отримання особистої вигоди.

– Редактор не повинен допускати до публікації інформації, якщо є достатньо підстав вважати, що вона є плагіатом.

– Редактор спільно з видавцем не повинні залишати без відповіді претензії, що стосуються розглянутих рукописів або опублікованих матеріалів, а також при виявленні конфліктної ситуації приймати всі необхідні заходи для відновлення порушених прав.

Етичні засади в діяльності рецензента

Рецензент здійснює наукову експертизу авторських матеріалів, внаслідок чого його дії повинні носити неупереджений характер, що полягає у виконанні наступних принципів:

– Рукопис, отримана для рецензування, повинна розглядатися як конфіденційний документ, який не можна передавати для ознайомлення чи обговорення третім особам, які не мають на те повноважень від редакції.

– Рецензент зобов’язаний давати об’єктивну і аргументовану оцінку викладеним результатами дослідження. Персональна критика автора неприйнятна.

– Неопубліковані дані, отримані з представлених до розгляду рукописів, не повинні використовуватися рецензентом для особистих цілей.

– Рецензент, який не володіє, на його думку, достатньою кваліфікацією для оцінки рукопису, або не може бути об’єктивним, наприклад у випадку конфлікту інтересів з автором або організацією, повинен повідомити про це редакцію з проханням виключити його з процесу рецензування даної рукописи.

Засади, якими повинен керуватися автор наукових публікацій

Автор (або колектив авторів) усвідомлює, що несе первісну відповідальність за новизну і достовірність результатів наукового дослідження, що передбачає дотримання таких принципів:

– Автори статті повинні надавати достовірні результати проведених досліджень. Завідомо помилкові або сфальсифіковані затвердження неприйнятні.

– Автори повинні гарантувати, що результати дослідження, викладені в наданій рукописи, повністю оригінальні. Запозичені фрагменти або твердження повинні бути оформлені з обов’язковим зазначенням автора і першоджерела. Надмірні запозичення, а також плагіат в будь-яких формах, включаючи неоформлені цитати, перефразування або присвоєння прав на результати чужих досліджень, неетичні і неприйнятні.

– Необхідно визнавати внесок всіх осіб, так чи інакше вплинули на хід дослідження, зокрема, в статті повинні бути представлені посилання на роботи, які мали значення при проведенні дослідження.

– Автори не повинні надавати в Вісник Національного технічного університету “ХПІ”, серія Проблеми механічного приводу, рукопис, який був відправлений в інший журнал і знаходиться на розгляді, а також статтю, вже опубліковану в іншому журналі.

– Співавторами статті повинні бути вказані всі особи, які внесли істотний внесок у проведення дослідження. Серед співавторів неприпустимо вказувати осіб, які не брали участь в дослідженні.

– Якщо автор виявить істотні помилки або неточності в статті на етапі її розгляду або після її опублікування, він повинен якнайшвидше повідомити про це редакцію журналу.

Розділ для авторів

По наступним посиланням можна завантажити правила оформлення і порядок подання статей у Вісник НТУ “Харківський політехнічний інститут”, серія Проблеми механічного приводу, зразки оформлення статей, поточні та архівні номери.

Зразки оформлення статей

Поточний номер

Зміст та анотації поточного номеру

Архівні номери

Comments are closed