История и культура Украины

Учебная дисциплина "История и культура Украины"

Плани групових занять та індивідуальні завдання з дисципліни «Історія України та українська культура». Методичні рекомендації для курсантів Військового інституту танкових військ НТУ «ХПІ»/ уклад: Дворкін І.В., Телуха С.С., Фрадкіна Н.В. – Харків: НТУ «ХПІ», 2020. –25 с.

Модуль І. История Украины

История Украины: Конспект лекций для иностранных студентов / Сост. В.И.Николаенко, Л.П. Савченко, І.В. Дворкин. – Х.: НТУ “ХПИ”, 2013

Модуль ІІ. Украинская культура

История украинской культуры : учеб. пособ. для студ.-иностранцев всех специальн. / Е. А. Петутина, Н. В. Вандышева-Ребро, А. В. Голозубов [и др.]; под ред. Е. А. Петутиной. – Харьков: НТУ «ХПИ», 2012. – 122 с.
История украинской культуры [Электронный ресурс] : практикум для студентов-иностранцев всех специальностей / сост. Е. А. Петутина [и др.] ; рец.: Н. В. Чорная, А. Н. Бардин. - Харьков : НТУ "ХПИ", 2013. - 95 с.

Учебно-методические материалы, доступные на украинском языке:

Плани семінарів та методичні рекомендації з дисципліни «Історія та культура України»: навч. -метод. посіб. для студентів усіх спеціальностей / За заг. ред. Петутіної О. О., Савченка Л. П. – Х. : НТУ «ХПІ», 2019. – 55 с.
Робоча програма дисципліни "Історія та культура України"
Для заочного навчання: Історія та культура України : метод. вказівки для студентів заочної форми навчання усіх спеціальностей / Укладачі О. О. Петутіна, Л. П. Савченко. – Х.: НТУ «ХПІ», 2019. – 30 с. 

Історія України. Курс лекцій для студентів технічних ВУЗів / Під загальною редакцією професора Ніколаєнка В.І. – Х.: НТУ “ХПІ”

Історія України: Біографічний довідник /Ніколаєнко В.І., Мешковая С.І., Ткаченко С.С. – Х.: НТУ “ХПІ”, 2007. 

Використання сучасних напрямів історичних досліджень у курсі «Історії України». Методичні рекомендації для викладачів та студентів / уклад: І.В. Дворкін, А.В. Харченко. – Харків: НТУ «ХПІ», 2016. –  64 с.

Історія української культури. Частина 1. Становлення та особливості української культури [Текст] : навч. посібник [для студ. усіх спеціальн.] / [О. О. Петутіна, О. В. Голозубов, Г. В. Буряк [та ін.]; за ред. О. О. Петутіної. – Харків: НТУ «ХПІ», 2011. – 156 с.
Історія української культури : навч. посіб. для студ усіх спеціальн. : у 2-х ч. – Ч. 2. : Українська культура Нового та Новітнього часів / О. О. Петутіна, Н.В. Вандишева-Ребро, О. В. Голозубов, [та ін.]; за ред. О. О. Петутіної. – Харків: НТУ «ХПІ», 2012. – 135 с.

Українська культура в іменах. Довідник [для студ. усіх спеціальн.] / О. О. Петутіна, Н. В. Вандишева-Ребро, О. В. Голозубов [та ін.]; за ред. О. О. Петутіної. – Харків: НТУ «ХПІ», 2017. – 303 с.

Питання для підготовки до тестів з модулю "Українська культура" (для студентів проф. М. М. Красікова).

Історія української культури : метод. вказівки для студентів заочної форми навчання усіх спеціальностей / Укладач О. О. Петутіна. – Х.: НТУ «ХПІ», 2013. – 44 с.

Міщенко М. М. Сучасна культура України (друга половина ХХ – початок ХХІ ст.) : навч.-метод. посіб. з курсу «Історія української культури» / М. М. Міщенко. – Х.: НТУ «ХПІ», 2014. – 156 с.
Плани семінарів та методичні рекомендації з нормативної дисципліни «Історія української культури» : навч.-метод. посіб. для студентів усіх спеціальностей / Упоряд. Петутіна О.О. – Х.: НТУ «ХПІ», 2010. – 62 с.
Екзаменаційні білети "Історія та культура України"

Учебно-методическое обеспечение по дисциплине «История и культура Украины»