Підручники

Геворкян Ю. Л. Теория пределов и дифференциальное исчисление функции одной переменной: учеб. пособие. – К.: УМК, 1993. – 112 с.

Геворкян Ю. Л. Интегральное исчисление функции одной переменной: учеб. пособие. – К.: УМК, 1993. – 144 с.

Геворкян Ю.Л. Теорія границь і диференціальне числення функцій однієї змінної: навч. посібник.- К.: ІСДО, 1993.-124 с.

Геворкян Ю.Л. Інтегральне обчислення функції однієї змінної: навч. посібник.- К.: ІСДО, 1993.-144 с.

Ольшанський В.П. Конспект лекцій з лінійної алгебри та аналітичної геометрії для студентів заочної форми навчання з електротехнічних і машинобудівних спеціальностей.- Х.: ХДПУ, 1994. – 148с.

Афоніна Т.В. Ряди: навч. посібник / Т.В. Афоніна Т.В., В.П. Оль-шанський. – К.: ІЗМН. – 176 с.

Геворкян Ю.Л. Функції багатьох змінних. Диференціальні рівняння: навч. посібник / Ю. Л. Геворкян, А. Л. Григорьев, Н. А. Чикина. – Х.: ХДПУ, 1998. – 132 с.

 Геворкян Ю. Л. Функции нескольких переменных. Дифференциальные уравнения: учеб. пособие / Ю. Л. Геворкян, А. Л. Григорьев, Н. А. Чикина. – Х.: ХГПУ, 1999. – 130 с.

Геворкян Ю. Л. Ряды / Ю. Л. Геворкян, А. Л. Григорьев, Н. А. Чикина. – Х.: ХГПУ, 2000. – 118 с.

Дорошенко Н.К. Ряди: навч. посібник / Н.К. Дорошенко, В.Ф. Мясникова.- Х.: ХДПУ, 2000.—116 с.

Геворкян Ю. Л. Элементы линейной алгебры и аналитической геометрии: учеб. пособие / Ю. Л. Геворкян, А. Л. Григорьев, Н. А. Чикина. – Х.: НТУ «ХПИ», 2001. –

Геворкян Ю.Л. Основы линейной алгебры и ее приложений в технике: учебник / Ю.Л. Геворкян, А.Л. Григорьев. –  Х.: НТУ «ХПИ», 2002. – 542 с.

 Высшая математика: Программа, методические указания и контрольные задания для студентов всех специальностей заочного обучения. Ч. 1. Элементы линейной алгебры и аналитической геометрии, дифференциальное и интегральное исчисление функции одной переменной, функции многих переменных, дифференциальные уравнения и системы / Под ред. Ю. Л. Геворкяна. – Харьков: НТУ «ХПИ», 2002. – 296 с.

Олексенко В.М. Дистанційний курс лінійної алгебри та аналітичної геометрії: навч. посібник.- Х.: НТУ «ХПІ», 2003. – 240 с.

Высшая математика в примерах и задачах : учеб. пособие / Под ред. Ю. Л. Геворкяна. – Т. 1. – Х.: НТУ «ХПИ», 2005. – 448 с.

Высшая математика в примерах и задачах: Учебн. пособие / Под ред. Ю. Л. Геворкяна. – Т. 2. – Харьков: НТУ «ХПИ», 2005. – 412 с.

Олексенко В. М. Лінійна алгебра та аналітична геометрія: підручник. – Харків: НТУ «ХПІ», 2006. – 372 с.

Геворкян Ю. Л. Краткий курс высшей математики: учеб. пособие: в 2 ч. / Ю.Л. Геворкян, А.Л. Григорьев, Н. А. Чикина. -Ч. 1. – Х.: НТУ «ХПИ», 2009. – 324 с.

Геворкян Ю. Л. Краткий курс высшей математики: учеб. пособие в 2 ч./ Ю. Л. Геворкян, А. Л. Григорьев, Н. А. Чикина. – Ч. 2. – Х.: НТУ «ХПИ», 2010. – 476 с.

 Геворкян Ю.Л. Скалярный и векторный анализ для классического инженерного образования: общий курс высшей математики: в 3 т. / Ю.Л. Геворкян, А.Л. Григорьев. – Т.1.- Х.: НТУ «ХПИ», 2010.- 652 с.

 Ванин В.А. Скалярный и векторный анализ для классического инженерного образования: специальные главы курса высшей математики: в 3 т. / В.А. Ванин, Ю.Л. Геворкян, А.Л. Григорьев. – Т.3.- Х.: Підручник НТУ «ХПІ», 2012. – 464с.

Геворкян Ю.Л. Высшая математика: линейные операторы. Квадратичные формы. Функции матричного аргумента. Теория множеств. Теория нечетких множеств. Теория и практика: учеб. пособие/ Ю.Л.Геворкян, Н.А. Чикина, И.В. Антонова.- Х.: НТУ «ХПИ», 2012.- 142 с.

Збірник розрахунково-графічних завдань з вищої математики у 2-х час-тинах / За ред. Чікіної Н.О. – Ч.1.- Х.: Підручник НТУ «ХПІ», 2012.- 224 с.

Збірник розрахунково-графічних завдань з вищої математики у 2-х час-тинах / За ред. Чікіної Н.О. – Ч.2.- Х.: Підручник НТУ «ХПІ», 2013.- 216 с.