Кафедра «СІ», ННІ комп’ютерного моделювання, прикладної фізики та математики НТУ «ХПІ», НТУ «ХПІ»

Історія кафедри

Кафедра «Системи інформації» створена 30.06.1993 р. (наказ ректора ХПІ №201-1 від 30.06.1993 р., згідно з протоколом засідання Вченої Ради ХПІ від 25.06.1993 року) для підготовки фахівців в галузі інформаційних технологій за напрямом «Комп’ютерні науки». Завідувачем кафедрою призначено проректора з учбової роботі та міжнародним зв’язкам професора Кравця Валерія Олексійовича.

image001Проф. В.О. Кравець

Адміністративно її спочатку приєднали до складу АП-факультету, а потім, із створенням у 2004 році нового факультету «Комп’ютерних та інформаційних технологій», вона стала однією з провідних профільних кафедр факультету, яка здійснює підготовку бакалаврів, спеціалістів та магістрів.

image003Копія наказу щодо створення кафедри «Системи інформації»

image005Проф. М.Й. Заполовський

На початковому етапі заснування кафедри її основу склали професор Кравець В.О., доценти Грідчин С.І. і Ковальов В.І., ст. викладач Подзолко С.Ф., асистенти Бреславець В.С. і Нілов В.І. та керівник Центру нових інформаційних технологій Дженюк В.Л., який у подальшому став завідувачем навчальної лабораторії кафедри. За 25-річний період існування кафедри обов’язки завідувача кафедрою послідовно виконували з 1993 – 1998 рр. доцент, к.т.н. Грідчин С.І., з 1999 – 2005 рр. проф., к.т.н. Судаков Б.М., а з 2005 р по теперішній час кафедрою керує проф., д.т.н. Серков О.А.

image007Доцент С.І. Грідчин

image009Проф. Б.М. Судаков

Згідно з переліком спеціальностей Міністерства освіти та науки України початкова спеціальність «Інтелектуальні системи обробки інформації та прийняття рішень» зазнала деяких змін та отримала в подальшому назву «Інтелектуальні системи прийняття рішень» за напрямом підготовки «Комп’ютерні науки».

image011Проф. О.А. Серков

Цей напрям підготовки бакалаврів зберігся до теперішнього часу, однак спеціальність змінила назву. Правонаступником цієї спеціальності з 2012 р з підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» та «магістр» стала спеціальність «Системи штучного інтелекту». Перший випуск (20 бакалаврів) за напрямом «Комп’ютерні науки» було здійснено у 1997 році, а перші 19 спеціалістів з успіхом захистили дипломні роботи та отримали дипломи у 1999 р.

Для підготовки фахівців за напрямом «Телекомунікації» з 2001 р. на кафедрі здійснюють навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр», перший випуск яких (20 бакалаврів) проведено у 2005 році. На теперішній час кафедра здійснює підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» та «магістр» спеціальності «Телекомунікаційні системи та мережі».

За 25 років свого існування кафедра здійснила підготовку 950 бакалаврів, 550 спеціалістів та 171 магістрів за двома спеціальностями.

Зусиллями колективу кафедри було відкрито, та протягом двох років здійснювалась підготовка фахівців за напрямом «Акустотехніка». У подальшому на цьому ґрунті було створено окрему кафедру з підготовки відповідних фахівців. Таким чином кафедра «Системи інформації» стала засновником нової кафедри КІТ-факультету, а саме – кафедри «Мультимедійних інформаційних технологій і систем» (зав. кафедрою проф. Порошин С.М.).

З метою підвищення якості підготовки фахівців при кафедрі з 1994 року створено лабораторію машинного перекладу (зав. лабораторією Курсін А.І.), а в 1998 році створено лабораторію «Телекомунікаційних систем та інформаційної безпеки» (зав. лабораторією Карпушіна В.І.).

Викладацький склад кафедри на теперішній час налічує 10 професорів, у в тому числі 4 д.т.н. та 2 д.ф.-м.н., 11 доцентів, к.т.н., 8 старших викладачів та 6 асистентів. Співробітниками кафедри захищена 2 докторських дисертацій (Серков О.А., Пустовойтов П.Є.), та 5 кандидатських дисертації (Бреславець В.С., Нікітіна Л.О., Касілов О.В., Пустовойтов П.Є., Заволодько Г.Е.).

В 2009 року доцент кафедри, кандидат технічних наук Пустовойтов П.Є. став лауреатом премії Кабінету Міністрів України для молодих вчених. З того ж року на кафедрі працює доктор фізико-математичних наук, професор, лауреат премії ім. В.Е.Лошкарева НАН України Яковенко І.В. Кафедра здійснює підготовку фахівців вищої кваліфікації. Над докторською дисертацією працює Паржин Ю.В. Ведуть підготовку до захисту кандидатських дисертацій 4 здобувача та аспіранти кафедри.

Викладачі та співробітники кафедри «Системи інформації» видали понад 70 найменувань методичної літератури, серед них 15 навчальних посібників з грифом МОН України, опублікували понад 700 наукових робіт та отримали понад 300 патентів України на винаходи. При цьому 158 студентів стали спіавторами винаходів.

З 2011 року при кафедрі «Системи інформації» НТУ «ХПІ» створено мережеву академію CISCO, яка розташована у вечірньому корпусі університету. Навчальний клас лабораторії має 14 комп’ютерів та обладнання, призначене для підготовки фахівців в галузі мережевих технологій. Очолив академію Заслужений працівник освіти України, академік Української технологічної академії, Почесний доктор Мішкольського університету, відмінник освіти України, проректор НТУ «ХПІ», професор кафедри Кравець В.О. Інструкторами академії стали старші викладачі кафедри «Системи інформації» Дженюк Н.В і Толкачов М.Ю.

Кафедра «Системи інформації» є співзасновником Учбово-наукового виробничого комплексу (УНВК), що об’єднує понад 25 установ, які працюють в галузі телекомуникацій, зокрема ДП спеціального зв’язку, ДП «Український науково-дослідницький інститут зв’язку», Прикарпатський ВПЗ «Завод цифрових АТС», Одеська національна академія зв’язку ім.О.С.Попова та інші.

Наукова робота кафедри здійснюється сумісно з Центром нових інформаційних технологій (ЦНІТ) та Науково-дослідним та проектно-конструкторським інститутом «Молнія» в рамках госпдоговірних та бюджетних НДР в галузі инфокомунікаційних технологій.

НДПКІ «Молнія» є базовим обєктом кафедри «Системи інформа-ції», де студенти отримують практичні навички при проведенні лабораторних та практичних занять, підготовки курсових та дипломних робіт студентів, дисертаційних робіт аспірантів та докторантів. Науковий напрям науково-дослідницьких робіт фундаментального та прикладного характеру полягає в галузі забезпечення вимог електромагнитної сумісності інфокомунікаційних систем і мереж, створенню комп’ютерних програм та перевірки адекватності створених математичних і імітаційных моделей на фізичних моделях. При цьому здійснюється відпрацювання методів забезпечення блискавкозахисту будинків та споруд промислового і побутового призначення.

На базі ЦНІТ викладачам кафедри вдалося зоріентувати учбовий процес на використання сучасних інформаційних технологій із застосуванням досвіду. Колектив кафедри разом із співробітниками ЦНІТ приймав участь у створенні в НТУ «ХПІ» корпоративної комп’ютерної мережі університету, що об’єднує понад 2500 комп’ютерів, розташованих в 22 учбових корпусах та 12 гуртожитках. Колективом ЦНІТ разом з співробітниками кафедри виконано великий обсяг робіт по об’єднанню корпоративних мереж ВНЗ Харкова оптичними лініями зв’язку. Сучасна система УРАН (науково-освітня комп’ютерна мережа) в Харкові об’єднує волоконно-оптичними лініями зв’язку понад 20 провідних освітніх та наукових установ міста.

На високому рівні підтримують традиції наукової школи кафедри її випускники. Вони продовжують навчання та займаються науковою роботою у провідних установах світу. Зокрема в Канаді (Шаповалова Н.), Німеччині (Глухова А., Поляков А., Скобліков А., Андреєв А., Алеєв Р.), Франції (Под’ячий Г., Болюх В., Соловйова М.), Швейцарії (Сердюк С.) та ін.

OLYMPUS DIGITAL CAMERAДЖЕНЮК Володимир Львович,
завідувач навчальної лабораторії
кафедри «Системи інформації» НТУ «ХПІ».
Р. тел.: (057)707- 60-36;
Е-mail: djin3037@meta.ua