Лінник Ганна Борисівна

LinnikЛінник Ганна Борисівна,

кандидат технічних наук, доцент

 НТУ ХПІ, вул. Кирпичова 2, кафедра прикладної математики, учбовий корпус У-2, кім. 404

   +38057 707-67-94

   linnik2105@gmail.com

Працює на кафедрі з 2000 року. Випускниця механіко-математичного факультету Харківського державного університету за фахом “Прикладна математика”. В 2002 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук. Лінник Г.Б. активно займається підготовкою студентів для участі у Всеукраїнських математичних олімпіад. Вона є співавтором багатьох методичних посібників, виданих на кафедрі.Фахівець в області теорії R-Функцій, математичного моделювання і обчислювальних методів

Має понад 25 наукових публікацій. Наукові інтереси:

 • теорія стійкості
 • закритична поведінка
 • теорія R-функцій

ОСНОВНІ ПУБЛИКАЦІЇ

 1. Курпа Л., Тимченко Г., Лінник Г. Застосування методу R-Функцій до розв’язування задач про вільні коливання багатошарових оболонок складної форми плану // Машинознавство.-2007, №6. – С. 20-24.
 2. Лінник Г.Б. Закритична поведінка ортотропних пластин, навантажених у своїй площині // Тези доповідей конференції «Актуальні проблеми прикладної математики й механіки» – Харків: ІПМаш ім. Підгорного НАН України, 2006. – С.98.
 3. Лінник Г.Б. Закритична поведінка ортотропних пластин, навантажених у своїй площині // Тези доповідей Міжнародної конференції АППММ’06, Харків, 2006. – С.75
 4. Курпа Л.В., Лінник Г.Б. Дослідження коливань пластин змінної товщини, навантажених у серединній площині // Прикладна механіка, т.41, №1, 2005 р., с.85-93
 5. Застосування методу R-Функцій до задач про коливання і стійкість пластин, навантажених у серединній площині. Тези доповідей міжнародної конференції “Моделювання динамічних систем і дослідження стійкості”, Київ, 1999, с.32 (у співавторстві).
 6. Застосування теорії R-Функцій до задач стійкості та коливань ортотропних пластин. Вісник Запорізького державного університету, No 1. 2000, с.67-71 (у співавторстві).
 7. Розв’язок задач стійкості й коливань пластин складної форми, навантажених у серединній площині. Проблеми машинобудування, No 1-2, т.2. 1999, с.93-102 (у співавторстві).
 8. Дослідження на стійкість ортотропних пластин складної форми в плані. Праці Міжнародної науково-технічної конференції “Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я”. Харків, 1998, частина 1, с.75-79 (у співавторстві).
 9. Розв’язок задачі стійкості ізотропної пластини при неоднорідному докритичному стані за допомогою варіаційно-структурного методу. Нові розв’язки в сучасних технологіях. Вісник ХДПУ, No 17. Харків, 1998, с.53-55.
 10. Розрахунки пластин на стійкість при неоднорідному докритичному стані методом R-Функцій. Збірник доповідей I міської науково-практичної конференції “Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених м.Харкова”. Харків, 1997, с.56-58.

Участь у методичній роботі:

 • Вища математика в прикладах та задачах. Т.1. Аналітична геометрія та лінійна алгебра. Диференціальне та інтегральне числення функцій однієї змінної / за редакцією Курпи Л.В. – 528 з.
 • Вища математика в прикладах і задачах. Т.2. Диференціальне та інтегральне числення функцій багатьох змінних. Диференціальні рівняння та ряди / за редакцією Курпи Л.В. – 400 з.
 • Курпа Л.В., Лінник Г.Б. Рівняння математичної фізики. – Х.: НТУ “ХПІ”, 2011, -312 с.
 • Л.П. Дзюбак, С.П. Іглін, Г.Б. Лінник, І.О. Морачковська. Лінійна алгебра. Збірка завдань та методика розв’язання: навч.-метод. посіб. Х.: НТУ “ХПІ”, 2012. – 240 с.
 • Курпа Л.В., Лінник Г.Б., Щєрбініна Т.Є. Введение в функциональный анализ. – Харків: НТУ ХПІ, 2015. -72с