Irina O. Morachkovska

MorachkovskayaIrina O. Morachkovska,

PhD, Associate Professor.

 NTU KhPI, 2 Kyrpychova Str., Department of Applied Mathematics, educational building U-2, app. 402

 i.morachkovska@gmail.com

 

Scientific interests:
• Plasticity of shells;
• Theory of R-functions.

Education: 1996 – graduated from the Physical Engineering Department of Kharkiv State Polytechnic University, specializing in “Dynamics and strength of machines” qualification: the mechanical engineer-researcher
1999 – graduated from the graduate school at the department of “Applied Mathematics” National Technical University “Kharkiv Polytechnic Institute”
2001 – defended PhD thesis on “Development of the variational structural method for solving nonlinear problems of f shallow shells with complex shape of the plane”

Career:
1999 – Assistant of Applied Mathematics

2001 – Senior Lecturer, Department of Applied Mathematics

2006 – Docent, Department of Applied Mathematics

Academic degree: 2001 – Ph.D. in specialty 01.02.04 – Mechanics of Solids

Title: 2008 – Associate Professor, Department of Applied Mathematics

SELECTED PUBLICATIONS
 1. Morachkovska I., Timchenko G., Lyubitska K. Application of the variational-structural method to investigate the elasto-plastic bending of thin shells and plates. In: Proceedings of the 5th International Conference on Nonlinear Dynamics ND-KhPI2016, September, 27-30, 2016, Kharkiv, Ukraine, 2016. pp. 465-470.
 2. Тимченко Г.М., Морачковська І. О., Будніков М.А., Дослідження геометрично нелінійних вільних коливань композитних багатошарових пластин // Вісник НТУ «ХПІ», тематичний випуск «Динаміка і міцність машин», 2011. – № 63. – C. 132 – 138.
 3. Курпа Л.В., Любицька К.І, Морачковська І. О. “Метод R-Функцій для розв’язку нелінійних задач вигину ортотропних пологих оболонок на пружній основі” // Прикладна механіка, 6, 2010. – С. 56-65.
 4. Kurpa L.V., Lyubitskaya E.I., Morachkovska I.O. The R-Function Method Used to Solve Nonlinear Bending Problems for Orthotropic Sallow Shells an Elastic Foundation // International Applied Mechanics, Vol. 46, No. 6, 2010. – Р. 660-668.
 5. G.N. Timchenko, I.O. Morachkovska, N.A. Budnikov. Research of the nonlinear free vibration of the fully clamped composite laminated plates of arbitrary planeform // In Proceedings of the 3rd International Conference “Nonlinear Dynamics – 2010”, sept.,21-24,2010., Kharkov. – P. 427-430.
 6. Курпа Л.В., Морачковська І. О. Склепус А.Н. Застосування методу R-Функцій до розв’язку нелінійних задач теорії пологих оболонок // Проблеми машинобудування. – Харків: Іпмаш, 2001. – № 1 – 2, т. 4
 7. Морачковська І. О. Метод R-функцій для розв’язку задач пружно-пластичного вигину пологих оболонок складної форми в плані // Вісник Харківського унів-ту. Серія: Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих вчених м.Харкова. – 2000. – №456. -Ч.2. – С. 276-279.
 8. Курпа Л.В., Морачковська І. О. Вплив фізичної нелінійності та форми в плані на вигин гнучких пологих оболонок // Республік. Межвідомч. науково-технічний збірник «Динаміка і міцність машин». – Харків: ХДПУ. – 2000. – Вип.57.- С.6-10
 9. Курпа Л., Морачковська І. Розрахунок гнучких пологих оболонок складної форми в плані при пружно-пластичному згині // Машинознавство.- 2000.-№3(33).-С. 21-26.
 10. Морачковська І. Про метод R-Функцій для розв’язку задач пружнопластичного вигину гнучких пологих оболонок складної форми в плані // Вісник ХДПУ.-Харків: ХДПУ.-2000.-Вип.100.-С.155-159.
 11. Морачковська І. О. Розрахунки пружно-пластичного вигину гнучких пологих оболонок складної форми в плані // Вісник ХДПУ.-Харків: ХДПУ.-2000.-Вип.82.-С. 47-49.
 12. Morachkovska I.O., Kurpa L.V. The Variational-Structural Method for the Elasto-Plastic Analysis of thin shallow shells // The 6-th Conference “Shell Structures, Theory and Applications”, Gdansk (Poland) 1998.-Р. 209-210.
 13. Морачковська І. О. Розробка чисельного алгоритму розрахунків фізично й геометрично нелінійного деформування тонких оболонок на основі варіаційно-структурного методу // Збірник наукових праць ХДПУ «Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, утвір, здоров’я». – Частина 1. – Харків: ХДПУ. – 1998. – Вип.6- С. 95-99.
 14. Морачковська І. Про один підхід до розв’язку нелінійних задач теорії пологих оболонок // Вісник ХДПУ. – Харків: ХДПУ. – 1998. – Вип.17. – С. 64-67.
 15. Морачковська І. О. Розрахунки пологих оболонок складної форми в плані при нелінійному деформуванні // Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих вчених м.Харкова: Збірник доповідей 1-ої міської науково-практичної конференції. – Харків: АТ « Бізнес-Інформ». – 1997. – С. 65-67.
 16. Курпа Л.В., Морачковська І. О. Розв’язок задач вигину пологих оболонок з більшими переміщеннями вариационно-структурним методом // Праці міжнародної науково-технічної конференції « Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, утвір, здоров’я».-Частина 1.-Харків: ХДПУ. – 1997. – С.106-109.
 17. Курпа Л.В., Морачковська І. О. До розв’язку варіаційно-структурним методом нелінійних задач вигину тонких пологих оболонок при пружнопластичному деформуванні. // R-функції в задачах мат. фізики та прикл. геометрії: Сб. наук. пр., присвячених 70-річчю В.Л.Рвачова. – Харків: ХІПБ, 1996. – С. 13-17.

TEXTBOOKS
 1. Лінійна алгебра. Збірка завдань та методика розв’язання: навч. посібник. / Дзюбак Л.П., Іглін С.П., Лінник Г.Б., Морачковська Й.О. – Харків, НТУ “ХПІ”, 2013. – 240 з.
 2. Вища математика в прикладах і задачах: в 2 т. Т.2: Диференціальне числення функцій багатьох змінних. Диференціальні рівняння та виряджай: навч. посібник. / Л.В.Курпа, Н.О.Кирилова, Г.Б. Лінник [та ін.]; а ред. Л.В.Курпи.- Харків: НТУ «ХПІ».- 2009. – 432 з.
 3. Вища математика в прикладах і задачах: в 2 т. Т.1: Аналітична геометрія та лінійна алгебра. Диференціальне та інтегральне числення функцій однієї змінної: навч. посібник. / Л.В.Курпа, Ж.Б.Кашуба, Г.Б. Лінник [та ін.]; а ред. Л.В.Курпи.- Харків: НТУ «ХПІ».- 2009. – 532 з.
 4. Застосування обчислювального пакета MAPLE до виконання індивідуальних домашніх завдань по вищій математиці: навчальний посібник / Одинцова О.В., Морачковська І. О. – Харків: НТУ “ХПИ”, 2007. -88 з.
 5. Елементи диференціальної геометрії: навчальний посібник / Михлин Ю.В., Морачковська І. О. – Харків: НТУ “ХПИ”, 2005.