Національного технічного університету "ХПІ"

Силабус

Силабус-ІТ_ТНСМ

ДВВ кафедра ББиАХ

Силабус1

Силабус МВЯНГ та ПП

Силабус УНС

Навчально-науковий інститут хімічних технологій та інженерії

Кафедра Органічної хімії, біохімії, лакофарбових матеріалів та покрить

 

Сілабус

дисципліни вільного вибору “Відновлювальна сировина хімічних технологій “

Syllabus to the discipline of free choice “ Renewable raw materials of chemical technologies

 

Мета: ознайомлення студентів із сучасними хімічними технологіями виробництва із застосуванням відновлювальних та доступних природних біоресурсів.

Purpose: acquaintance of students with modern chemical production technologies with application of renewable and available natural bioresources.

Задачі: формування у студентів здатності до розроблення технологічних процесів одержання хімічних матеріалів із заданими властивостями.

Tasks: formation of students’ ability to develop technological processes for obtaining chemical materials with specified properties.

 

Форма підсумкового контролю – залік

Form of final control – credit

Перелік тем:

 1. Класифікація сировини у хімічній промисловості. Основні типи відновлювальної сировини рослинного походження
 2. Рослинні олії як відновлювальні доступні біоресурси
 3. Рослинні олії в технологіях одержання сучасних екологічних полімерів (поліестерів, поліуретанів, поліамідів, поліестерамідів, епоксидів, вінілових полімерів) та полімерних композиційних матеріалів
 4. Олія ріпака, як нетрадиційний вид енергетичної сировини в технологіях альтернативних видів палива.
 5. Целюлоза як природний полімер, штучні полімери на її основі. Водорозчинні етери целюлози (гідроколоїди) як функціональні добавки у лакофарбовій, харчовій та косметичній технологіях
 6. Біоруйнівні природні та синтетичні полімери. Перспективи одержання та застосування у хімічних технологіях

List of topics

 1. Classification of raw materials in the chemical industry. The main types of renewable raw materials of plant origin
 2. Vegetable oils as renewable available bioresources
 3. Vegetable oils in technologies of production of modern eco-friendly polymers (polyesters, polyurethanes, polyamides, polyesteramides, epoxies, vinyl polymers) and polymeric composite materials
 4. Rapeseed oil as a non-traditional type of energy raw material in technologies of alternative fuels
 5. Cellulose as a natural polymer and artificial polymers based on cellulose. Water-soluble cellulose ethers (hydrocolloids) as functional additives in paint, food and cosmetic technologies
 6. Biodegradable natural and synthetic polymers. Prospects for production and application in chemical technologies
№ п/п  

Назва кафедри та код

Назва навчальних дисциплін по семестрах
5 семестр 6 семестр 7 семестр
 

Технології кераміки, вогнетривів, скла та емалей

213

 

Теплові процеси в технології тугоплавких неметплевих та силікатних матеріалів

 

Механічне обладнання підприємств

 

Інформаційні технології тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів ч.1

АНОТАЦІЯ

дисципліни вільного вибору «Полімери для сучасної медицини та фармації»

 

         Мета – набуття студентами знань, уміння та навиків, необхідних для успішної роботи їх на промислових підприємствах, які пов`язані з технологією й переробкою пластмас медико-біологічного призначення, вірно вибирати марки пластмас для використання у різних галузях медицини, вміти здійснювати якісний та кількісний аналіз вихідної сировини та отриманої продукції при виробництві полімерів та еластомерів медичного призначення.       Задача курсу – Навчити студентів аналізувати діючі технологічні процеси виробництва полімерів та еластомерів медичного призначення та оптимізувати їх за принципом безвідходних, малоенергоємних високопродуктивних технологій.

Поточний контроль включає перевірку знань, умінь та компетентностей студентів на лекціях, практичних заняттях та при виконанні модульних контрольних робіт.

Підсумковий контроль проводиться у формі екзамену.

Структура дисципліни :

1 Сучасний стан і перспективи застосування  полімерних матеріалів медичного призначення.Основні вимоги до ПМБП.

2 Медико-біологічна характеристика окремих домішок до полімерів: пластифікаторів, каталізаторів, барвників, наповнювачів, стабилізаторів та ін.

3 Взаємодія полімерів медичного призначення з живим організмом.

4 Полімери для травматології, ортопедії, хірургії, офтальмології.

5 Полімерні лікарські препарати та лікарські форми.

: Полімери стоматологічного призначення.

 

Викладач                               доц. Л.П. Підгорна

 

 

Анотація

дисципліни вільного вибору

«Хімічні реакції на полімерних носіях»

Викладається дисципліна в 6 семестрі (48 лекційних годин, 16 годин практичних занять, екзамен, реферативна робота).

Мета дисципліни: висвітлення студентам сучасних наукових проблем хімії і технології високомолекулярних сполук і одного з перспективних напрямків – хімічних реакцій на полімерних носіях.

Задачі дисципліни:

1.Показати студентам перспективи і переваги нового методу  – здійснення хімічних реакцій на полімерних носіях;

2.Висвітити напрямки практичного застосування хімічних реакцій на полімерних носіях у виробництві і наукових дослідженнях, особливо в медичному напрямку;

3.Розглянути нові каталітичні системи для здійснення цих реакцій.

Курс складається з розділів:

1.Одержання полімерних носіїв з функціональними групами і їх властивості;

2.Реагенти на полімерних носіях;

3.Каталіз на полімерних носіях;

4.Синтез пептидів на полімерних носіях;

5.Синтез олігонуклеатидів на полімерних носіях;

6.Фотосенсібілізатори на полімерних носіях;

7.Реакції окиснення на поверхні виробів з полімерів з метою підвищення їх адгезії до металів, клеїв, лакофарбових покриттів.

 

Викладач                               доц. Д.О. Мішуров

 

АНОТАЦІЯ

дисципліни вільного вибору « Сучасні клеї та герметики»

 

         Мета – набуття студентами знань, уміння та навиків, необхідних для успішної роботи їх на промислових підприємствах, які пов`язані з технологією й переробкою клеїв та герметиків, вірно вибирати марки клеїв та герметиків для використання у різних галузях промисловості, вміти здійснювати якісний та кількісний аналіз вихідної сировини та отриманої продукції.

         Задача курсу – Навчити студентів аналізувати діючі технологічні процеси виробництва клеїв та герметиків та оптимізувати їх за принципом безвідходних, малоенергоємних високопродуктивних технологій.

Поточний контроль включає перевірку знань, умінь та компетентностей студентів на лекціях, практичних заняттях та при виконанні модульних контрольних робіт.

Підсумковий контроль проводиться у формі екзамену.

Структура дисципліни :

1 Сучасний стан і перспективи застосування  полімерних клеїв та герметиків. Основні вимоги до сучасних клеїв та герметиків.

2 Типи клеїв та герметиків. Основні компоненти клеїв та герметиків: розчинники, пластифікатори, каталізатори, барвники, наповнювачі, стабилізатори та ін.

3 Технологія приготування рідких та твердих клеїв, клеїв-розтопів. Їх основні технологічні характеристики. Липкі стрічки.

4 Клеї на основі каучуків.

5 Органічні природні клеї..

 1. Герметизуючи матеріали..

 

Викладач                               доц. Г.М. Черкашина

 

 

АНОТАЦІЯ

дисципліни вільного вибору «Основи створення полімерних сумішей і композитів»

 

 

Мета викладання курсу – дати уявлення про сучасний стан проблеми отримання полімерних сумішей та композиційних матеріалів; вивчити теоретичні та практичні принципи отримання композитів, фізико-хімічні основи отримання композитів, особливості складових композитів, методи отримання наповнених композицій; дати уявлення про основний обладнанні для отримання ПКМ і їх переробки у вироби; показати головні напрямки застосування ПКМ.

Задача курсу – навчити студентів створювати полімерні суміші та композити , у яких оптимально поєднуються бажані властивості компонентів, шляхом фізико-хімічної модифікації чи комбінуванням різноманітних матеріалів;

Поточний контроль включає перевірку знань, умінь та компетентностей студентів на лекціях, практичних заняттях та при виконанні модульних контрольних робіт.

Підсумковий контроль проводиться у формі екзамену

 

В завдання курсу входить проведення лекційних та практичних занять.

Структура дисципліни

– основні властивості механічних сумішей, прищеплених та блок-сополімерів, наповнених систем

– принципи суміщення полімерів;:

– фізичні основи зміцнення матеріалів;

– проблема придання крихким полімерам стійкості до ударної загрузки;

– механізми армування різних полімерів.

 

 

 

Викладач: Карандашов Олег Георгійович, асистент

Навчально-науковий інститут хімічних технологій та інженерії

Кафедра органічного синтезу і нанотехнологій

 

Силабус

до дисципліни вільного вибору “Технології органічного синтезу”

Abstract to the discipline of free choice “Technology of organic synthesis”

 

Мета: ознайомлення з сучасними технологіями виробництва органічних сполук, підготовка студентів до розробки нових процесів і їх адаптації до сучасних потреб з урахуванням їх екологічної безпеки та економічної вигоди.

Purpose: acquaintance with modern production technologies of organic compounds, training of students for development of new processes and their adaptation to modern requirements taking into account their environmental safety and an economic benefit.

Задачі: адаптація відомих методів синтезу до конкретного застосування та розробки технології і, на її підставі, технологічної схеми виробництва; суміщення інших відомих методів з використанням іменних реакцій отримання органічних речовин.

Tasks: Adaptation of the known methods of synthesis to concrete applications and developments of technology and, on its basis, the technological scheme of production; Combination of other known methods with use of personalized reactions of receiving organic matter.

Загальний обсяг дисципліни 120 год.: аудиторних – 64 год., самостійна робота – 56 год.

The total content of discipline is 120 hours: classroom work – 64 hours, independent work – 56 hours.

Форма підсумкового контролю – залік

Form of final control – credit

Перелік тем:

 1. Можливі напрямки сульфування органічних сполук
 2. Можливі напрямки нітрування органічних сполук
 3. Реакції конденсації та їх можливість синтезу нових похідних відомих класів речовин
 4. Галогенування органічних сполук
 5. Реакції етерифікації та їх особливості
 6. Розробка технологічного процесу синтезу нових виробництв
 7. Основи розробки технологічної схеми виробництва
 8. Узгодження технологічного процесу з проблемами екології та економіки

List of topics

 1. Possible directions of sulfonation of organic compounds
 2. Possible directions of nitration of organic compounds
 3. Condensation reactions and their ability to synthesize new derivatives of known classes of substances
 4. Halogenation of organic compounds
 5. The esterification reactions and their features
 6. Development of technological process of synthesis of new productions
 7. Fundamentals of development of technological scheme of production
 8. Harmonization of technological process with problems of ecology and economy

 

Перелік літератури:

 1. Р.Ю. Митрофанов, В.П. Севодин Стратегия планирования синтеза органических соединений // Барнаул. – 2001. – 119 с
 2. М.А. Порай-Кошиц Основы структурного анализа химических соединений // М.: Высшая школа. – 1984. – 192 с.
 3. Лебедев Н.Н. Химия и технология основного органического и нефтехимического синтеза. Учебник для вузов, 4 издание – М.: Химия, 1998.
 4. Піх З.Г. Теорія хімічних процесів органічного синтезу. Навчальний посібник. – К.: ІЗМН 1997.
 5. Лернер И.М., Гонор А.А. Вказівник препаративних синтезів органічних сполук. – Л., 2001.

 

Вимоги викладача:

Студент зобов’язаний відвідувати всі заняття згідно розкладу, не спізнюватися. Дотримуватися етики поведінки. Для проходження дисципліни необхідно мати: лабораторний халат, лабораторний журнал. Працювати з навчальною літературою, з літературою на електронних носіях і в Інтернеті. При пропуску лекційних занять проводиться усна співбесіда за темою. Відпрацьовувати лабораторні заняття при наявності допуску викладача. З метою оволодіння необхідною якістю освіти з дисципліни потрібно відвідуваність і регулярна підготовленість до занять. Без особистої присутності студента підсумковий контроль не проводиться

 

Шкала оцінювання знань та умінь: національна та ЄКТС

Сума балів за всі види навчальної діяльності Оцінка ECTS Оцінка
за національною шкалою
90 … 100 A відмінно
82 … 89 B добре
75 … 81 C
64 … 74 D задовільно
60 … 63 E
35 … 59 FX незадовільно з можливістю повторного складання
0 … 34 F незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

 

Навчально-науковий інститут хімічних технологій та інженерії

Кафедра органічного синтезу і нанотехнологій

 

Силабус

до дисципліни вільного вибору “Принципи «зеленої хімії» і технології”

Abstract to the discipline of free choice «Principles of “green chemistry” and technology»

 

Мета: формування у студентів системи знань, які вони можуть використовувати у подальшому навчальному процесі і в практичній роботі в галузях хімічних, фармацевтичних, харчових, косметичних виробництв, застосування принципів «зеленої» хімії при проектуванні об’єктів виробництв та системи ресурсозбереження та рециклінга у хімічних технологіях

Purpose: formation at students of a system of knowledge which they can use in further educational process and in practical work in the industries of chemical, pharmaceutical, food, cosmetic productions, use of the principles of “green chemistry” in the design of production facilities and the system of resource saving and recycling in chemical technologies

Задачі: орієнтування студентів на використання конкретних практичних заходів реалізації принципів «зеленої хімії» в різних галузях виробництва.

Tasks: orienting students to the use of specific practical measures to implement the principles of “green chemistry” in various industries of production.

Загальний обсяг дисципліни 120 год.: аудиторних – 64 год., самостійна робота – 56 год.

The total content of discipline is 120 hours: classroom work – 64 hours, independent work – 56 hours.

Форма підсумкового контролю – залік

Form of final control – credit

 

Перелік тем:

 1. Виникнення «зеленої хімії». Принципи та напрямки «зеленої хімії». Дванадцять принципів “зеленої хімії ” Пола Анастаса і Джона Уорнера. Напрями розвитку “зеленої хімії”. Впровадження “зелених” технологій в промислове виробництво. Знання в галузі “зеленої хімії” як фактор підвищення соціальної відповідальності фахівця
 2. Модель сталого розвитку та його показники. “Більш чисте виробництво” як актуальна стратегія розвитку світової промисловості. Проблеми сучасного хімічного виробництва: нестабільність процесів, відходи, обмеженість вуглеводневої сировини і джерел енергії.

Перехід від адміністративних методів до методів “зеленої хімії”. Програма світових виробників хімічної продукції “Відповідальна турбота” (“Responsible Care”) і її внесок в сталий розвиток.

Глобальна Стратегія Управління Продуктом (Global Product Strategy, GPS) як частина програми “Відповідальна турбота”

 1. Хімічний синтез і «зелена хімія».
 2. Каталіз і «зелена хімія».
 3. Альтернативні розчинники. Органічні розчинники і леткі органічні сполуки – вплив на навколишнє середовище і здоров’я людини. Диметилкарбонат – “зелений” розчинник і реагент. Проведення хімічних процесів без розчинників. Надкритичної стан речовини. Надкритичні середовища як розчинники для хімічних процесів, переваги перед класичними розчинниками. Надкритичної CO2 (scCO2) як розчинник: переваги і недоліки. Екстракція за допомогою scCO2, декофеїнізації кави. Надкритична вода і її використання. Вода як “зелений” розчинник: переваги і недоліки. Особливі властивості води як розчинника, приклади використання: реакції гідратації, гідрування.
 4. «Зелена» аналітична хімія. Підходи, що забезпечують при здійсненні хімічних аналізів зменшення негативного впливу на навколишнє середовище. Усунення пробоподготовки за рахунок використання прямих визначень, в тому числі неінвазивних і дистанційних
 5. Токсикологія хімічних продуктів. Методологія оцінки ризику: ідентифікація небезпеки, оцінка впливу, визначення дозової залежності ефекту, розрахунок конкретного ризику. Оцінка ризику для речовин загальнотоксичної і канцерогенної дії. “Зелена хімія” і нанотоксикологія. Участь наночастинок в круговороті речовин в навколишнє середовище.
 6. Поновлювані джерела енергії та сировини. Поновлювані джерела енергії та їх внесок у загальну світове енергетичне виробництво. Біомаса як джерело енергії. Безпосереднє спалювання сухої біомаси та конверсія біомаси в більш зручні для використання тверді, рідкі або газоподібні види палива. Хімічні продукти з відновлюваних джерел сировини. Склад біомаси і т.д.
 7. Законодавство в природоохоронній діяльності. Системи екологічного менеджменту: ISO 14001, європейський еко-менеджмент і аудит (EMAS). Законодавчі документи, що регламентують охорону навколишнього середовища в хімічній промисловості, і т.п.

 

List of topics:

 1. Emergence of “green chemistry”. Principles and directions of “green chemistry”. Twelve principles of “green chemistry” of Paul Anastas and John Warner. Directions of development of “green chemistry”. Implementation of “green” technologies in industrial production. Knowledge in the field of “green chemistry” as a factor of increase in social responsibility of the expert
 2. Model of sustainable development and its indicators. “Purer production” as the strategy of development of the world industry is relevant. Problems of modern chemical production: Instability of processes, waste, limitation of hydrocarbon raw materials and power sources.

Transition from administrative methods to methods of “green chemistry”. Program of global manufacturers of chemical products “responsible care” (“Responsible Care”) and its contribution to sustainable development.

Global strategy of management of the Product (Global Product Strategy, GPS) as part of the “responsible care” program

 1. Chemical synthesis and “green chemistry”.
 2. Catalysis and “green chemistry”.
 3. Alternative solvents. Organic solvents and volatile organic compounds are effects on the environment and human health. Dimethyl carbonate is a green solvent and reagent. Carrying out chemical processes without solvents. Supercritical state of matter. Supercritical media as solvents for chemical processes, advantages over classical solvents. Supercritical CO2 (scCO2) as a solvent: advantages and disadvantages. Extraction with scCO2, decaffeinated coffee. Supercritical water and its use. Water as a Green Solvent: Advantages and Disadvantages. Special properties of water as solvent, examples of use: hydration reactions, hydrogenation.
 4. “Green” analytical chemistry. Approaches to reduce the environmental impact of chemical analyzes. Eliminate sample preparation through the use of direct definitions, including non-invasive and remote sensing
 5. Toxicology of chemical products. Risk assessment methodology: Identification of danger, impact assessment, determination of dose dependence of effect, calculation of concrete risk. Risk assessment for substances of all-toxic and cancerogenic action. “Green chemistry” and Nanotoxicology. Participation of nanoparticles in circulation of substances to the environment.
 6. Renewable energy and raw materials. Renewable energy sources and their contribution to global energy production. Biomass as a source of energy. Direct burning of dry biomass and conversion of biomass into more convenient solid, liquid or gaseous fuels. Chemicals from renewable raw materials. Biomass composition, etc.
 7. The legislation in nature protection activity. Systems of ecological management: ISO 14001, European what management and audit (EMAS). The legislative documents regulating environmental protection in chemical industry, etc.

 

 

 

Перелік літератури:

 1. Green Chemistry, Theory and Practice, P. Anastas, J.C. Warner, Eds.; Oxford University Press: Oxford, 1998.
 2. 1-st International IUPAC conference on green-sustainable chemistry. Proceedings. 2006, 450 р.
 3. Юфит С.С., Яды вокруг нас, «Классик-Стиль», М., 2002.

 

Вимоги викладача:

Студент зобов’язаний відвідувати всі заняття згідно розкладу, не спізнюватися. Дотримуватися етики поведінки. Для проходження дисципліни необхідно мати: лабораторний халат, лабораторний журнал. Працювати з навчальною літературою, з літературою на електронних носіях і в Інтернеті. При пропуску лекційних занять проводиться усна співбесіда за темою. Відпрацьовувати лабораторні заняття при наявності допуску викладача. З метою оволодіння необхідною якістю освіти з дисципліни потрібно відвідуваність і регулярна підготовленість до занять. Без особистої присутності студента підсумковий контроль не проводиться

 

Шкала оцінювання знань та умінь: національна та ЄКТС

Сума балів за всі види навчальної діяльності Оцінка ECTS Оцінка
за національною шкалою
90 … 100 A відмінно
82 … 89 B добре
75 … 81 C
64 … 74 D задовільно
60 … 63 E
35 … 59 FX незадовільно з можливістю повторного складання
0 … 34 F незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни