Про кафедру

КАФЕДРА МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ ТА ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

З 2022 року кафедру очолює професор, доктор наук Сергеєва Тетяна Вікторівна. Діяльність кафедри, насамперед, базується на системнимому підході до реалізації задач реформування української освіти в цілому і університету зокрема.

Реформи України, метою яких є інтеграція в європейський освітній простір, визначили роль кафедри міжкультурної комунікації та іноземної мови, яка повинна забезпечувати комунікативну компетентність сучасних спеціалістів, вчених, громадських діячів. Тому кафедра відкрита новому, активно використовує досвід міждисциплінарних зв’язків і міжнародного співробітництва, прагне розвиватися не тільки в темпі розвитку суспільства, а й на  випередження, для того, щоб впливати на процес розвитку студентів, як агентів позитивних змін.

Науково-педагогічний колектив кафедри

22 викладача
1 професор, доктор наук: Сергеєва Т.В.
1 професор, кандидат філологічних наук: Томілін О.М.
9 канидатів філологічних та філософських наук:

Землякова О.О., Компанієць І.В., Ларченко В.В.,

Турлакова Н.Б., Павлова Л.В., Полякова Т.Л.,

Саліонович Л.М., Хижняк К.В., Черненко  О.І.

Історія кафедри

Кафедру міжкультурної комунікації та іноземної мови було створено у 2004 р. У 2009 р. вона увійшла до складу Навчально-наукового інституту економіки, менеджменту і міжнародного бізнесу як загальна кафедра з навчання студентів іноземним мовам. Колектив кафедри здійснює успішну підготовку студентів до участі в олімпіадах, конкурсах та науково-практичних конференціях.

У період за 2004-2022 рр. на кафедрі було захищено 7 кандидатських дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних та соціологічних наук, а також було видано 2 колективні монографії, 7 навчально-методичних посібника, 60 наукових статей у фахових українських та зарубіжних виданнях.

Комплексною науковою темою кафедри є тема «Сучасні соціальні комунікації». В рамках цієї теми здійснюються наукові дослідження за такими напрямами:

  • науково-професійна і міжкультурна комунікація;
  • сучасні методи викладання професійно-орієнтованої іноземної мови;
  • особливості викладання дисциплін комунікативного циклу;
  • дистанційне навчання;
  • інтернет-комунікації.

Особлива увага на кафедрі приділяється вивченню проблем електронного професійного спілкування (зокрема в мережі Інтернет), а також особливостей дистанційного та змішаного навчання через соціальні медіа.

Міжнародна співпраця

Кафедрою створена мережа міжнародного партнерства, до якої було залучено більш 20 зарубіжних університетів, організацій та професійних фундацій, головним чином в рамках спільної розробки і виконання міжнародних проєктів за схемами програм TEMPUS, ERASMUS MUNDUS, ERASMUS+ , HORIZON. Побудова і підтримка мережі – це кропітка праця, яка вимагає часу і не може виникнути по бажанню одразу. Для формування стійких і ефективних зв’язків необхідно заслужити довіру, а вона з’являється при безпосередньому контакті в спільній діяльності. Як результат – формується міжнародна репутація проєктної команди. Кафедра є дієвим і ефективним провідником цієї стратегії, яка дає надію на те, що команда, що здійснює міжнародну діяльність, відповідає викликам сучасної освіти на міжнародному рівні і у змозі успішно розробити та керувати міжнародним проєктом.

Дисципліни, що викладає кафедра для спеціальностей:

«Іноземна мова»

017 Фізична культура і спорт

051 Економіка

054 Соціологія

071 Облік і оподаткування

072 Фінанси, банківська справа та страхування

073 Менеджмент

075 Маркетинг

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

101 Екологія

105 Прикладна фізика та наноматеріали

113 Прикладна математика

121 Інженерія програмного забезпечення

122 Комп’ютерні науки

123 Комп’ютерна інженерія

131 Прикладна механіка

133 Галузеве машинобудування

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

142 Енергетичне машинобудування

144 Теплоенергетика

145 Гідроенергетика

151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

153 Мікро- та наносистемна техніка

161 Хімічні технології та інженерія

171 Електроніка

172 Телекомунікації та радіотехніка

241 Готельно-ресторанна справа

242 Туризм

263 Цивільна безпека

273 Залізничний транспорт

281 Публічне управління

292 Міжнародні економічні відносини

«Друга іноземна мова»

073 Менеджмент

292 Міжнародні економічні відносини

 

«Теорія та практика перекладу»

292 Міжнародні економічні відносини

 

«Іноземна мова за фахом» (магістерські програми)

122 Комп’ютерні науки

123 Комп’ютерна інженерія

 

«Іноземна мова для комунікації у науково-професійному середовищі»

Пошукувачі ступеня доктора філософії