Державне та регіональне управління. Методичні вказівки до виконання контрольної роботи

Варіанти індивідуальних контрольних робіт

Варіант 1. Державне управління як системне суспільне явище

Соціальна природа поняття “державне управління”, його мета та зміст. Системні характеристики державного управління. Теорія систем та управління. Фундаментальні процеси управління: планування, організація, управління, зв’язок. Визначення моделі системи державного управління. Етапи формування моделі системи державного управління на основі системного підходу. Об’єкт державного управління та предмет вивчення.

Варіант 2. Основні теорії державного управління

Економічна теорія держави. Теорія соціології(соціальна структура суспільства, соціальна мобільність). Теорія менеджменту (теорія раціональної бюрократії, організовані структури управління, розподіл праці в управлінських структурах, державне адміністрування). Еволюція теорій про роль держави в розвитку економіки країни

Варіант 3. Державне та регіональне управління у системі суспільних наук

Еволюція дослідження предмета державного та регіонального управління. Поняття, система та завдання державного та регіонального управління як навчальної дисципліни. Методи вивчення державного та регіонального управління.

Варіант 4. Держава як суб’єкт управління суспільними процесами

Сутність сучасної держави. Основні риси держави. Категорія влади. Державна влада як складова державно-владного механізму. Поняття та сутність функцій державного управління. Види функцій державного управління. Реалізація функцій в державному управлінні: основні проблеми.

Варіант 5. Організаційна структура державного управління та її види

Сутнісні характеристики (риси) організаційної структури державного управління. Унітарна та федеративна організація державного управління. Основи побудови організаційної структури державного управління.

Варіант 6. Використання зарубіжного досвіду державного управління у вітчизняній практиці

Моделі державного управління: світовий досвід. Структура державного управління у провідних країнах світу: інституційний, функціональний та організаційний аналізи; центральні, регіональні та місцеві органи управління, їх ієрархія, проблеми взаємодії.

Варіант 7. Державне управління соціальною сферою

Особливості управління соціальною сферою. Соціальна політика держави: необхідність, сутність, цілі та принципи. Основні об’єкти та складові політики. Моделі соціальної політики. Методи впливу держави на розвиток соціальних відносин. Основні напрями соціальної політики держави щодо економічно активного населення. Діяльність держави щодо вразливих верств населення. Формування системи соціального захисту. Завдання державного регулювання розвитку елементів соціальної інфраструктури.

Варіант 8. Державне управління в адміністративно-політичній сфері

Політика як наука, мистецтво і вид діяльності.  Політика як наука, мистецтво та вид діяльності. Види політики держави, їх цілі, принципи формування, інструменти реалізації. Національна безпека та державне управління.

Варіант 9. Державне управління у сфері культури та ідеології

Державне управління у сфері освіти, молодіжної політики, культури, науки, туризму, спорту, охорони здоров’я. Вплив держави на розвиток інформаційного простору, формування суспільної свідомості. Державне управління і сфера особистого життя людини.

Варіант 10. Законодавча влада та її функції

Система органів публічної влади. Законодавча влада в системі державного управління. Поняття, склад і структура парламенту, його повноваження.

Варіант 11. Роль виконавчої влади в державному управлінні

Державне управління і виконавча влада: поняття, співвідношення, взаємозв’язок. Роль виконавчої влади в управлінні. Види органів виконавчої влади та питання їх класифікації. Уряд і державне управління.

Варіант 12. Судова влада у системі державного управління

Поняття і роль судової влади у суспільстві. Судові системи та судові органи. Здійснення судової влади.

Варіант 13. Сутність і види суспільного контролю за владою

Контрольна влада у системі управління, її органи та форми діяльності. Особливості організаційної структури державного управління в зарубіжних країнах.

Варіант 14. Сутність та специфіка регіонального управління

Регіональне управління: сутність, цілі та специфіка. Історичні форми управління регіональним розвитком. Державна регіональна політика та політика територіально-адміністративних органів. Роль місцевого самоврядування у розвитку регіону.

Варіант 15. Основні напрями регіонального управління

Управління природно-ресурсним потенціалом регіону, управління фінансовими, трудовими ресурсами. Вплив органів державної влади на промислове і сільськогосподарське виробництво в регіоні, функціонування регіональних ринків. Управління інноваційною діяльністю. Роль державного управління щодо розвитку соціальної інфраструктури регіону.

Варіант 16. Регіональне управління та місцеве самоврядування

Поняття та суть місцевого самоврядування. Його основні ознаки та принципи, моделі управління. Роль органів місцевого самоврядування у розвитку регіону. Централізація та децентралізація влади.

Варіант 17. Центральні органи виконавчої влади (ЦОВВ) у системі державного управління

Історія формування центральних органів виконавчої влади і функціонування. Організаційна структура та завдання ЦОВВ, їх права, компетенція, функції.

Варіант 18. Кабінет Міністрів України як вищий орган виконавчої влади

Історичний аспект формування уряду України. Структура та порядок формування Кабінету міністрів України. Функціональні повноваження членів Кабінету міністрів України. Секретаріат Кабінету міністрів України, порядок формування, повноваження. Відповідальність Кабінету міністрів України. Акти Кабінету міністрів України.

Варіант 19. Міністерства, комітети та інші центральні органи виконавчої влади

Міністерства України та їх повноваження. Державні комітети (державні служби) України та інші центральні органи виконавчої влади: їх статус, функції.

Варіант 20. Територіальні органи центральних органів виконавчої влади

Територіальні органи центральних органів виконавчої влади: права, компетенція, функції. Централізація та децентралізація у структурній організації державного управління.

Варіант 21. Історичний аспект та конституційно-правові засади місцевого самоврядування в Україні

Державна політика у сфері місцевого самоврядування. Правовий статус органів місцевого самоврядування в системі державного управління. Сучасна система місцевого самоврядування в Україні: територіальна громада, представницькі органи місцевого самоврядування, виконавчі органи місцевого самоврядування, посадові особи місцевого самоврядування.

Варіант 22. Місцеве самоврядування у міжнародних документах

Всесвітня Декларація місцевого самоврядування, Європейська Хартія місцевого самоврядування та проблеми функціонування інституту місцевого самоврядування в Україні.

Варіант 23. Сутність і особливості менеджменту органу державної влади, регламент його діяльності

Стратегічне управління та формування програми діяльності органу державної влади. Інформаційне та комунікаційне забезпечення внутрішньої організації органу державної влади. Підготовка та прийняття рішень в органах державної влади. Зв’язки з громадськістю в системі управлінської діяльності органу державної влади. Забезпечення законності в державному управлінні. Специфіка юридичної відповідальності в державному управлінні

Варіант 24. Державна служба: функції, принципи та види організації

Державна служба: поняття, риси, функції, принципи, види, організація. Система правових актів про державну службу та правовий статус державних службовців. Класифікація посад державних службовців. Проходження державної служби та управління державною службою. Атестація державних службовців. Державна кадрова політика. Підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації державних службовців.

Варіант 25. Суть та основні напрями адміністративної реформи в Україні

Концептуальні засади реформування центральних та місцевих органів влади, напрями вдосконалення управління регіональним розвитком. Формування ефективної організації виконавчої влади як на центральному, так і на місцевому рівнях управління. Запровадження нової ідеології функціонування виконавчої влади місцевого самоврядування як діяльності щодо забезпечення реалізації прав і свобод громадян, надання державних та громадських послуг. Удосконалення механізмів правового захисту громадян у відносинах із органами державної влади. Протидія корупції в органах державної влади та органах місцевого самоврядування.

Питання до іспиту

 1. Соціальна природа державного управління.
 2. Державне управління, процес реалізації державної влади, її динаміка і зміст.
 3. Механізм державного управління, його основні елементи.
 4. Функції державного управління, їх система та класифікація.
 5. Поняття, основні ознаки та види органів державної влади.
 6. Теорії державного управління.
 7. Суб’єкти, об’єкти та рівні державного управління.
 8. Організаційно-розпорядчі (адміністративні) методи державного управління.
 9. Цілі державного управління.
 10. Економічні методи та їх інструменти.
 11. Правові методи державного управління.
 12. Соціально-психологічні та неформальні методи впливу.
 13. Організаційна структура державного управління.
 14. Державне управління інвестиційно-інноваційним розвитком економіки.
 15. Державне управління фінансовою сферою.
 16. Державне управління інтеграцією країни у міжнародний торговий простір.
 17. Державне управління риком праці.
 18. Державне управління соціальною сферою.
 19. Законодавча влада в системі державного управління.
 20. Виконавча влада в системі державного управління.
 21. Судова влада системі державного управління.
 22. Поняття та основні принципи регіонального управління.
 23. Основні теоретичні концепції місцевого самоврядування, їх вплив на практику державотворення в Україні.
 24. Механізми реалізації регіональної політики держави.
 25. Інститут Президента та державне управління.
 26. Верховна Рада та державне управління.
 27. Центральні органи виконавчої влади  у системі державного управління.
 28. Повноваження, порядок формування та роботи місцевих державних адміністрацій.
 29. Державна політика у сфері місцевого самоврядування в Україні.
 30. Орган державної влади як об’єкт організації.
 31. Методи прийняття рішень у державному управлінні.
 32. Риси, функції, види державної служби в Україні.
 33. Державна кадрова політика.
 34. Бюрократія у державному управлінні.
 35. Чинники та критерії ефективності державного управління.
 36. Взаємодія державних органів та органів місцевого самоврядування з об’єднаннями громадян.
 37. Суть та основні напрями адміністративної реформи в Україні.
 38. Взаємовідносини органів державної влади й місцевого самоврядування з органами служби безпеки України.
 39. Взаємовідносини органів державної влади й місцевого самоврядування з органами прокуратури України.
 40. Взаємовідносини органів державної влади й місцевого самоврядування з органами внутрішніх справ України.

Перелік джерел інформації

 

 1. Бакуменко В.Д. Теоретичні та організаційні засади державного управління : навч. посібн. / В.Д. Бакуменко, П.І. Надолішній. – К. : Міленіум, 2003. – 256 с.
 2. Бакуменко В.Д. Формування державно-управлiнських рішень: проблеми теорії, методології, практики : монографія / В.Д. Бакуменко ; редкол. В.М. Князєв, П.I. Надолiшнiй, М.I. Мельник та iн. – К. : Вид. УАДУ, 2000. – 328 с.
 3. Василевська Т.Е. Етика в державному управлінні: (опор. конспект дистанц. курсу) : навч. посібн. / Т.Е. Василевська. – К. : Центр навчальної літератури, 2004. – 60 с.
 4. Войтович Р.В. Ідеологія, технологія та стиль у державному управлінні : навч.-метод. посібн. / Р.В. Войтович. – К. : Вид. НАДУ, 2003. – 192 с.
 5. Гаєвський Б. Культура державного управління: організаційний аспект : монографія / Б. Гаєвський, В. Ребкало. – К. : Вид. УАДУ, 1998. – 144 с.
 6. Державне управління в Україні: централізація і децентралізація : монографія / В.Б. Авер’янов, І.А. Грицяк, С.Д. Дубенко та ін. ; відп. ред. Н.Р. Нижник. : – К. : УАДУ, 1997. – 448 с.
 7. Державне управління в Україні : навч. посібн. / за заг. ред. В.Б. Авер’янова. – К. : 1999. – 432 с.
 8. Державне управління в умовах адміністративної реформи в Україні : наук. вид. / С.Д. Дубенко, В.І. Мельниченко, Н.Г. Плахотнюк та ін. ; заг. ред. Н.Р. Нижник, О.Д. Крупчан. – К. : Ін Юре, 2002. – 95 с.
 9. Державне управління: теорія і практика : монографія / В.Б. Авер’янов, В.М. Шаповал, Н.Р. Нижник та ін. ; заг. ред. В.Б. Авер’янова. – К. : Юрінком-Інтер, 1998. – 431 с.
 10. Державне управління: філософські, світоглядні та методологічні проблеми : монографія / В.М. Князєв, І.Ф. Надольний, М.І. Мельник та ін. ; ред. В.М. Князєв. – К. : Вид. НАДУ : Міленіум, 2003. – 320 с.
 11. Дідківська Л.І. Державне регулювання економіки / Л.І. Дідківська, Л.С. Головко. – К. : Знання, 2007. – 214 с.
 12. Киричук В.В. Історія державного управління в Україні : навч. посібн. / В.В. Киричук, В.І. Тимцуник. – К. : Вид. УАДУ, 2001. – 244 с.
 13. Малиновський В.Я. Державне управління : навч. посібн. / В.Я. Малиновський. – Вид. 2-ге, доп. та перероб. – К. : Атіка, 2003. – 576 с.
 14. Мельник А.Ф. Державне управління : навч. посібн. / А.Ф. Мельник, О.Ю. Оболенський. – К. : “Знання”, 2004. – 175 с.
 15. Оболенський О.Ю. Державна служба : підручник / О.Ю. Оболенський. – К. : КНЕУ, 2006. – 472 c.
 16. Органи державної влади в Україні: структура, функції та перспективи розвитку : навч. посібн. / Н.Р. Нижник, С.Д. Дубенко, Н.Г. Плахотнюк та ін ; за заг. ред. Н. Р. Нижник. – К. ; Івано-Франківськ : ЗАТ “Нічлава”, 2003. – 288 с.
 17. Про заходи щодо впровадження Концепції адміністративної реформи в Україні : Указ Президента України від 22.07.1998 р., № 810 // Офіційний вісник України. – 1999. – № 21. – С. 32.
 18. Тимцуник В.І. Реформування системи влади та державного управління в УРСР (1953–1964 рр.) : монографія / В.І. Тимцуник ; ред. Н.Р. Нижник. – К. : НАДУ, 2003. – 400 с. – Бібліогр. : С. 335–398 (877 назв).
 19. Уткин Э.А. Государственное и региональное управление : учебн. пособ. / Э.А. Уткин, А.Ф. Денисов. – “ИКФ “ЭКМОС”, Москва, 2002. – 256 с.
 20. Фетисов Г.Г. Региональная экономика и управление : учебник / Г.Г. Фетисов, В.П. Орешин. – М. : “Инфра-М”, 2006. – 416 с.
 21. Чистов С.М. Державне регулювання економіки : навч. посібн. / С.М. Чистов, А.Є. Никифоров, Т.Ф. Куценко. – К. : КНЕУ, 2000. – 316 с.

Ресурси мережі Інтернет

 1. Бюджетний кодекс України вiд 08.07.2010 р. № 2456-VI (редакція від 01.10.2011 р.) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/laws.
 2. Господарський кодекс України вiд 16.01.2003 № 436-IV (редакція від 02.10.2011р.) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/laws.
 3. Державне управління: теорія та практика. Засновник Національна академія державного управління при Президентові України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/.
 4. Державний комітет статистики. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua/.
 5. Державна програма економічного і соціального розвитку України на 2012 рік та основні напрями розвитку на 2013 і 2014 роки [Електрон-ний ресурс]. – Режим доступу : http://www.me.gov.ua.
 6. Електронне наукове фахове видання “Державне управління: удосконалення та розвиток” [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.dy.nayka.com.ua/.
 7. Європейська хартія місцевого самоврядування (укр/рос) вiд 15.10.1985 (редакція від 16.11.2009 р.) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/laws.
 8. Конституція України від 28.06.1996 р. № 254к/96-ВР (редакція від 04.02.2011р.) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/laws.
 9. Податковий кодекс України вiд 02.12.2010 № 2755-VI (редакція від 11.10.2011р.) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/laws.
 10. Про всеукраїнський та місцеві референдуми : Закон України вiд 03.07.1991 № 1286-XII (редакція від 01.01.2011 р.) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/laws.
 11. Про місцеві державні адміністрації : Закон України вiд 09.04.1999 586-XIV (редакція від 19.05.2011 р.) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/laws.
 12. Про місцеве самоврядування в Україні : Закон України від 21.05.1997 № 280/97-ВР (редакція від 07.08.2011р.) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/laws.
 13. Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади : Указ Президента України вiд 09.12.2010 № 1085/2010 (редакція від 23.07.2011р.) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/laws.
 14. Про ратифікацію Європейської хартії місцевого самоврядування : Закон України вiд 15.07.1997 № 452/97-ВР (редакція від 15.07.1997р.) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/laws.
 15. Про Стратегію реформування системи державної служби в Україні : Указ Президента України вiд 14.04.2000 № 599/2000 (редакція від 14.04.2000р.) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/laws.
 16. Радник. Український юридичний портал. – Режим доступу : http://radnuk.info/pidrychnuku/derj-ypr.
 17. Русский гуманитарный интернет-университет. – Режим доступа : http://sbiblio.com/biblio/.
 18. Сервер Верховної Ради України. – Режим доступу : www.rada.gov.ua.
 19. Территориальное управление: государственное, региональное, муниципальное [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://vasilievaa.narod.ru/.
 20. Урядовий портал. Єдиний веб-портал органів виконавчої влади України. – Режим доступу : http://www.kmu.gov.ua.