Вітаємо Вас на сайті кафедри «Загальної економічної теорії»

 У 1950 році була створена кафедра політичної економії, у джерел якої стояв видатний економіст академік О.М. Румянцев. Надалі кафедру очолювали доц. І.В. Фолюшевський, проф. А.А. Євдокимов, доц. П.Г. Федченко, проф. П.Х. Кучерявенко, проф. М.М. Гуревичов, проф. С.І. Архієреєв, доц. Решетняк Н.Б.

Нині, відповідно до вимог часу, це кафедра загальної економічної теорії. Наша місія полягає в розробці та поширенні глибоких та інноваційних знань в галузі економічної теорії, сприяючи формуванню висококваліфікованих та компетентних фахівців. Кафедра бере участь у підготовці бакалаврів усіх спеціальностей ННІ ЕММБ та викладає їм на високому рівні базові курси з економічної теорії як українською, так і англійською мовами. В рамках викладання теоретичних дисциплін на кафедрі загальної економічної теорії, студентам надають фундаментальні знання, які формують їхнє розуміння ключових принципів та концепцій у галузі економіки.

Крім того, на кафедрі здійснюється підготовка студентів у галузі знань 29 Міжнародні відносини за спеціальністю 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії», освітня програма «Міжнародні відносини та суспільні комунікації» бакалаврського рівня вищої освіти.

У складі кафедри працюють 9 викладачів, з яких: 1 доктор економічних наук, професор, 8 кандидатів економічних наук, доцентів.

Кафедра здійснює викладання блоку фундаментальних дисциплін, які формують базовий категоріальний апарат та світогляд сучасних студентів, а саме:

 • «Основи економічної теорії»
 • «Економічна теорія»
 • «Мікроекономіка»
 • «Макроекономіка»
 • «Міжнародна економіка»
 • «Міжнародна торгівля»
 • «Глобальна економіка»
 • «Світова економічна динаміка»
 • «Основи ведення бізнесу»
 • «Ділове спілкування та бізнес переговори»
 • «Інноваційні проєкти і стартапи в галузевому машинобудуванні» та ін.

Організація наукових конференцій та семінарів на кафедрі загальної економічної теорії є важливою складовою діяльності для сприяння науковому обміну інформацією, розвитку досліджень та взаємодії між провідними вченими та студентами. Викладачами кафедри стимулюється інтерес до наукових досліджень, де студенти можуть використовувати отримані знання для проведення власних досліджень та аналізу економічних явищ. Такий підхід допомагає студентам не лише отримати теоретичні знання, але і розвивати критичне мислення, аналітичні та дослідницькі навички, які є важливими в сучасному економічному середовищі.

Кафедра використовує сучасні методи навчання, включаючи використання комп’ютерних технологій, інтерактивних методів та інших інноваційних підходів. Викладачами кафедри постійно розробляються навчальні матеріали, підручники, навчальні посібники, які враховують сучасні тенденції та підходи до вивчення загальних економічних дисциплін.

Наявний розвиток співпраці з практиками є важливим аспектом діяльності кафедри загальної економічної теорії для забезпечення практичного використання навчальних навичок та надання студентам можливості отримати досвід у реальних економічних умовах.

Ці напрями допомагають кафедрі загальної економічної теорії забезпечити якісну підготовку студентів з фундаментальних аспектів економіки, сприяють значному внеску в розвиток економічної науки.

Кредо кафедри полягає в стимулюванні професійного та особистісного самовдосконалення, постійному самонавчанні та саморозвитку. Ми віддані принципам причетності до життя університету, активному пошуку, високому професіоналізму, ініціативі та високим вимогам до себе та наших студентів. Кафедра прагне створювати навчальне середовище, яке сприяє розвитку кожної особистості і формуванню висококваліфікованих та відповідальних фахівців.