Історія економіки та економічної думки. Методичні вказівки до виконання контрольної роботи

Варіанти індивідуальних контрольних робіт

Варіант 1. Предмет і метод історії економіки та економічної думки

Історія економіки та економічної думки як наука. Предмет дисципліни як історія становлення й розвитку суспільного виробництва і його відбиття в економічній думці. Підходи до періодизації історії економіки й економічної думки. Методи історії економіки й економічної думки. Завдання курсу з формування сучасного економічного мислення й світогляду студентів.

Варіант 2. Господарство первісного суспільства і його еволюція на етапі ранніх цивілізацій

Основні етапи господарської еволюції первісного суспільства, їхня характеристика. Неолітична революція. Виникнення відтворюючого господарства (землеробства, скотарства, ремесла). Трипільська культура. Громада як головна форма господарства й побуту первісного суспільства. Розклад первісної господарської системи.

Варіант 3. Етнополітична революція й формування ранніх цивілізацій

Загальні основи генезису господарства й господарських форм у ранніх цивілізаціях країн Давнього Сходу. Господарський розвиток Давнього Єгипту і його відбиття в економічній думці. «Повчання гераклеопольского царя своєму синові Мерикару», «Реченія Іпусера…».

Варіант 4. Господарський розвиток і економічна думка Месопотамії

Економічні причини виникнення стародавньосхідних держав. Система «влада-власність» і її роль у розвитку господарства Давнього Сходу. Господарський розвиток і економічна думка Месопотамії. Закони Хаммурапі.

Варіант 5. Особливості господарського розвитку й економічна думка періоду формування світових цивілізацій (VIII ст. до н.е. – V ст. н.е.)

«Осьовий час» і формування сучасних цивілізацій і їх характеристика в осьовий час. Особливості економічного розвитку Давньої Індії та Китаю. Економічна думка Давньої Індії. Трактат «Артхашастра». Економічна думка Давнього Китаю. Конфуціанство, легізм, даосизм, трактат «Гуань-цзи».

Варіант 6. Господарський розвиток і економічна думка Давньої Греції в осьовий час

Західна цивілізація й господарський розвиток Давньої Греції. Економічна думка Давньої Греції в працях Ксенофонта, Платона, Аристотеля.

Варіант 7. Економічний розвиток і економічна думка Давнього Рима

Характерні риси західної цивілізації, її відмінність від Східної. Економіка Давнього Рима. Причина падіння Римської імперії. Економічна думка в працях Катона, Гракхів, Варрона, Колумелли.

Варіант 8. Господарство й економічна думка суспільств Європейської цивілізації в період раннього середньовіччя (V–X ст.)

Загальна характеристика Східної й Західної цивілізації епохи середньовіччя. Економіка Західної Європи і її аграризація на ранньому етапі (V–X ст.). Основні пам’ятки суспільно-економічної думки раннього середньовіччя. «Салічна правда», «Капітулярій про вілли».

Варіант 9. Господарство й економічна думка Європейської цивілізації в період розвитку середньовіччя (XI–XV ст.)

Господарська система Західної Європи в XI-XV ст. Середньовічне місто і його роль у становленні ринкових відносин у Західній Європі. Корпоративні форми організації господарської діяльності в середньовічному місті. Економічні погляди канонистів. Фома Аквінський.

Варіант 10. Роль середньовічного міста у формуванні основ ринкової системи господарства країн Європейської цивілізації

«Комунальні революції» і економічний розвиток середньовічних міст: цехи, гільдії. Економічне значення хрестових походів. Два кола міжнародної торгівлі – левантийське й ганзейське. Розвиток інститутів ринку: ярмарків, монетного та вексельного обігу, банків, бірж. Економічна думка пізнього середньовіччя. Фома Аквінський.

Варіант 11. Давньоруське ранньофеодальна держава як складова частина Європейської цивілізації (IX–XII ст.)

Історико-економічні основи еволюції державності у східних слов’ян. Феодальне землеволодіння. Розвиток сільського господарства, ремесла. Міста й торгівля в Київській Русі. Розпад Давньоруської держави: економічні причини й наслідки. Пам’ятники феодального права й суспільно-економічної думки. «Руська правда», «Повчання дітям» Володимира Мономаха, «Повість минулих літ» Нестора.

Варіант 12. Формування передумов ринкової економіки в країнах Європейської цивілізації (XVI – перша пол. XVII ст.) і виникнення меркантилізму

Передумови виникнення ринкового господарства в період пізнього феодалізму. Великі географічні відкриття і його наслідки. Меркантилізм – перша економічна концепція доринкової економічної теорії. Теорії грошового балансу (В. Стаффорд, Г. Скаруффі), торговельного балансу (Т. Ман, А. Монкретьєн, Ж. Б. Кольбер).

Варіант 13. Формування передумов ринкової економіки в країнах Європейської цивілізації (XVI – перша пол. XVII ст.) і виникнення класичної політичної економії

Головні риси перехідного періоду від феодалізму до капіталізму. Первісне нагромадження капіталу як вихідний пункт становлення ринкового господарства в Західній Європі. Критика меркантилізму й виникнення ідей класичної школи в працях В. Петті й П. Буагильбера.

Варіант 14. Соціально-економічний розвиток українських земель у козацько-гетманський період (XVII–XVIII ст.) і становлення ідей меркантилізму.

Еволюція аграрних відносин у козацько-гетманський період. Розвиток мануфактур, внутрішньої й зовнішньої торгівлі. Ідеї й практика меркантилізму в працях Ф. Прокоповича, Г. Грабянка, С. Величка. Політика Б. Хмельницького.

Варіант 15. Особливості становлення ринкової економіки у Франції (друга. пол. XVIII ст.) і виникнення фізіократії – першої школи політекономії Франції

Особливості формування передумов ринкової економіки в мануфактурний період. Економічна теорія фізіократів як відбиття протиріч економічного розвитку Франції. Ф. Кєне, Ж. Тюрго.

Варіант 16. Розвиток ринкового господарства в період становлення національних держав (друга пол. XVII – перша пол. XIX ст.)

Створення адекватних умов для розвитку капіталізму: демократичні, промислові й культурні революції. Загальна характеристика економічних теорій епохи вільної конкуренції і їхнє значення для розвитку ринкового господарства в країнах європейської цивілізації (класична політекономія, історична школа, марксизм).

Варіант 17. Розвиток ринкового господарства (сер. XVII – поч. XIX ст.) і становлення класичної політекономії

Передумови Англійської буржуазної революції і її економічні й соціальні наслідки. Промисловий переворот, його суть і значення для розвитку ринкового господарства країн Європейської цивілізації. Відбиття генезису капіталістичної економіки в класичній політекономії А. Сміта, Д. Рикардо.

Варіант 18. Завершення становлення ринкового господарства у Франції (кінець XVIII –сер. XIX ст.) і подальша еволюція класичної політекономії в працях Ж.Б. Сея, Фр. Бастіа

Особливості економічного розвитку Франції в першій половині XIX ст. Роль парцелярної системи в розвитку ринкової економіки. Лихварський характер французького капіталізму. Еволюція класичної політекономії у Франції в першій половині століття в працях Ж.Б. Сея, Фр. Бастіа.

Варіант 19. Господарський розвиток німецьких земель у першій половині XIX ст. і формування історичної школи Німеччини

Причини економічного відставання Німеччини. Формування передумов промислової революції. Зародження системи національної політекономії (Ф. Лист). Історична школа Німеччини і її внесок у розвиток економічної науки.

Варіант 20. Соціально-економічні й політичні наслідки розвитку капіталізму в провідних країнах Європейської цивілізації в першій пол. XIX ст. і їхнє відбиття в марксистській економічній теорії

Особливості промислового перевороту в Англії, Франції, Німеччині. Соціально-економічне становище працівників. Загострення боротьби між працею й капіталом, формування робочого руху. Виникнення й розвиток марксистської економічної теорії.

Варіант 21. Ринкове господарство провідних країн Заходу в період переходу до монополістичної стадії розвитку капіталізму (друга пол. XIX – поч. XX ст.)

Загальна характеристика розвитку господарств провідних країн Західної Європи й США наприкінці XIX – поч. XX ст. Маржиналістська революція і її зв’язок зі змінами у світовому господарстві. Внесок австрійської школи в економічну теорію. К. Менгер, Е. Бем-Баверк, Ф. Візер.

Варіант 22. Ринкове господарство США в період монополістичної стадії розвитку (друга пол. XIX – поч. XX ст.)

Становлення монополістичного капіталізму. США – головний лідер світової економіки. Виникнення інституціоналізму і його головні напрямки. Т. Веблен, Дж. Коммонс, У. Мітчелл.

Варіант 23. Розвиток ринкового господарства провідних країн Заходу (друга пол. XIX – поч. XX ст.) і його відбиття в працях неокласиків

Зародження великих підприємств і монополій. Проблеми формування ефективної економічної політики фірм. Неокласика як новий етап маржиналістської теорії в працях А. Маршалла й Дж.Б. Кларка.

Варіант 24. Особливості розвитку ринкового господарства й основні напрямки економічної думки в Україні (друга. пол. XIX – поч. XX ст.)

Становлення ринкового господарства в Україні. Селянські реформи 1848 р. в Австро-Угорщині й 1861 р. у Росії. Промисловий переворот у Східній Україні. Особливості розвитку ринкового господарства в Україні на рубежі XIX–XX ст. у працях М. Туган-Барановського, Н. Бунге, П. Струве. Розвиток політичної економії в Україні: Т. Степанов, Н. Бунге, І. Вернадський, Є. Слуцький, М. Туган-Барановський.

Варіант 25. Господарство і економічна думка в період державно-монополістичного розвитку Західної цивілізації (перша пол. ХХ ст.)

Розвиток світового капіталістичного господарства на початку ХХ ст. і в період Першої світової війни. Становлення системи регульованого капіталізму й еволюція неокласичної теорії. Теорії монополії й конкуренції. Дж. Робінсон, Е. Чемберлін.

Варіант 26. Господарство й економічна думка періоду державно-монополістичного розвитку Західної цивілізації (перша пол. ХХ ст.) і виникнення кейнсіанства

Світова економічна криза 1929–1933 рр. і шляхи виходу з нього. Зміна в господарствах країн Західної цивілізації і їхнє відображення в теоретичній концепції Дж. М. Кейнса. Економічна програма Дж.М. Кейнса.

Варіант 27. Розвиток національних економік країн Західної цивілізації й основних напрямків світової економічної думки (друга пол. ХХ ст.)

Світова система господарства в другій половині ХХ ст. Фактори розвитку господарських сфер суспільства в післявоєнний період: військово-конверсійний, інноваційно-технологічний, наднаціонально-організаційний, міжнародно-інтеграційний розвиток національних економічних систем Західної цивілізації. Основні напрямки розвитку світової економічної думки: неокейнсіанство, неолібералізм, нова класична макроекономіка, інституціоналізм (загальна характеристика).

Варіант 28. Прискорений економічний розвиток ФРН в 50–60 р. ХХ ст. і роль представників ордолібералізма в його здійсненні

Підсумки II-ї Світової війни для економіки Західної Німеччини. Роль «Плану Маршалла» і реформ Л. Ерхарда у відродженні німецької економіки. Висування ФРН на провідні позиції в Європі. Суть неолібералізма. Роль представників німецького неолібералізма в створенні «соціального ринкового господарства»: В. Ойкен, Л. Ерхард, А. Мюллер-Армак.

Варіант 29. Розвиток світової економіки в останній третині ХХ – поч. XXI ст. і формування неконсервативних напрямів в економічній науці

Структурна й системна криза провідних індустріальних країн Заходу. Недосконалість систем державного управління й перехід до неолібералізму в економіці (тетчеризм, рейганоміка). Прискорене входження провідних країн Заходу в постіндустріальну стадію розвитку. Неоконсервативні напрями економічної науки – неолібералізм і нова класична макроекономіка.

Варіант 30. Світове господарство на етапі інформаційно-технологічної революції (кінець ХХ – поч. XXI ст.) та інституціональний підхід до дослідження

Посилення інтернаціоналізації й глобалізації світового господарства. Складність і суперечливість політичного й соціально-економічного розвитку світової цивілізації і її відбиття в сучасних інституціональних теоріях.

Варіант 31. Становлення й етапи розвитку радянської моделі господарювання в Україні і її відбиття в економічній науці (1917–1991 рр.)

Криза в Росії й Україні напередодні жовтня 1917 р. і альтернативні підходи до її розв’язання В. Леніна й М. Туган-Барановського. Становлення й етапи розвитку господарської системи радянського типу і їхнє теоретичне осмислення в роботах українських вчених-економістів.

Варіант 32. Економічна думка в Україні в період переходу до НЕПу й у роки наростання державного тоталітаризму (1921–1929 рр.)

Крах економічної моделі «воєнного комунізму» і перехід до «Нової економічної політики». Альтернативність підходів до рішення економічних проблем періоду НЕПу й наростання державного тоталітаризму в роботах вчених-економістів дореволюційної школи й вчених-марксистів.

Варіант 33. Затвердження адміністративно-командної системи і його відображення в українській економічній думці в 30-х – сер. 50-х рр. ХХ ст.

Господарство України в період становлення адміністративно-командної системи і її теоретичне обґрунтування в українській економічній літературі в 20–30-і рр. Завершення формування соціально-економічної системи «державного соціалізму» у післявоєнний період (1940–1950 рр.) і вибір економічної стратегії розвитку.

Варіант 34. Україна в умовах кризи радянської тоталітарної системи господарювання й спроб її реформування (1960–1980-і рр.)

Криза державного соціалізму й спроби його реформування в періоди «відлиги», «застою», «перебудови». Пошук ефективних шляхів і заходів економічного розвитку, подолання спрощених уявлень у політекономії соціалізму в роботах вчених-економістів із проблем власності, удосконалювання господарського механізму. Криза політекономії соціалізму й формування основ сучасної концепції господарювання в працях українських вчених-економістів наприкінці 1980–1990-х рр.

Варіант 35. Формування основ ринкового господарства в Україні (90-і рр. ХХ ст.)

Стан економіки на момент проголошення незалежності. Початок реформування національної економіки: позитивні й негативні наслідки. Дослідження українськими економістами проблем трансформації директивної економіки в ринкову. Конституційне закріплення курсу на створення державно-регульованої, соціально орієнтованої ринкової економіки і його обґрунтування в працях вітчизняних економістів.

Питання для підготовки до іспиту (заліку)

 1. Історія економіки та економічної думки як наука і як навчальна дисципліна.
 2. Історичні типи та форми організації господарства та їх еволюція.
 3. Предмет історії економіки та економічної думки.
 4. Методи історії економіки та економічної думки.
 5. Завдання курсу історії економіки та економічної думки.
 6. Етапи та напрями розвитку історії економіки.
 7. Етапи розвитку історії економічної думки.
 8. Підходи та критерії періодизації господарського розвитку суспільства.
 9. Привласнююче та виробничо-відтворююче господарство: визначення, структура, досягнення та обмеженість.
 10. Неолітична революція та її вплив на господарський розвиток первісного суспільства.
 11. Еволюція господарства в Давньому Єгипті та його відображення в пам’ятках економічної думки.
 12. Господарський розвиток та економічна думка Месопотамії. Закони Хаммурапі.
 13. Господарська діяльність в первісній історії України. Трипільська культура та її господарське значення.
 14. Осьовий час та його роль у формуванні Західної та Східної цивілізацій.
 15. Загальна характеристика Східної та Західної цивілізації в осьовий час.
 16. Господарство Індії в другій половині І тисячоліття до н.е. та відображення його у праці «Артхашастра».
 17. Господарський розвиток Китаю в осьовий час та його економічна думка.
 18. Господарський розвиток Давньої Греції в осьовий час. Реформи Солона.
 19. Економічні погляди Ксенофонта, Платона та Аристотеля.
 20. Криза рабовласницької системи господарства та її висвітлення у працях Луція Колумелли.
 21. Особливості господарського розвитку суспільств Європейської цивілізації у V–Х ст.
 22. Формування великої земельної власності та її форми в Західній Європі (аллод, бенефіцій, феод). «Салічна правда».
 23. Феодальні форми господарства та їх висвітлення у «Капітулярії про вілли».
 24. Господарська система Західної Європи в ХІ–ХV ст.
 25. Середньовічне місто та його роль у становленні ринкових відносин в Західній Європі.
 26. Корпоративні форми організації господарської діяльності у середньовічному місті (ремісничі цехи та купецькі гільдії). Цехові статути.
 27. Економічні погляди Фоми Аквінського.
 28. Розвиток феодального землеволодіння та його форм в Україні. Категорії залежного населення за «Руською правдою».
 29. Місто та міське господарство в Київській Русі. «Руська правда».
 30. Передумови індустріалізації господарства та зародження інститутів ринкової економіки в країнах Західної Європи (кінець ХV–ХVІ ст.).
 31. Передумови та сутність Великих географічних відкриттів.
 32. Роль Великих географічних відкриттів у становленні ринкового господарства у країнах Європейської цивілізації.
 33. Наслідки Великих географічних відкриттів та їх значення для розвитку світової економіки.
 34. Первісне нагромадження капіталу: сутність, джерела та значення для становлення ринкового господарства.
 35. Господарська система Голландії у ХVІ–ХVII століттях та причини її занепаду.
 36. Піднесення Англії та становлення ринкового устрою її економіки (ХVІ–ХVІІ ст.).
 37. Господарства країн Європейської цивілізації на етапі становлення централізованих імперій. Меркантилізм.
 38. Історичні передумови виникнення, загальна характеристика та етапи розвитку меркантилізму.
 39. Особливості меркантилістської політики західноєвропейських держав в період зародження ринкового господарства.
 40. Економічні погляди В. Петті та П. Буагільбера.
 41. Промисловий переворот, його суть і значення для розвитку ринкового господарства.
 42. Промисловий переворот в Англії, його суть і значення для розвитку ринкового господарства країн Європейської цивілізації. Д. Рікардо і К. Маркс про промисловий переворот та його наслідки.
 43. Загальна характеристика економічних теорій епохи вільної конкуренції та їх значення для розвитку ринкового господарства в країнах Європейської цивілізації (класична економічна теорія, історична школа, марксизм).
 44. Розвиток ринкового господарства в Англії (середина ХVІІ – середина ХІХ ст.). Висвітлення цих процесів у теоріях А. Сміта та Д. Рікардо.
 45. Особливості розвитку ринкового господарства у Франції (середина ХVІІ – середина ХІХ ст.). Висвітлення цих процесів у теоріях Ж.Б. Сея та Ф. Бастіа.
 46. Теорії відносних (А. Сміт) і абсолютних (Д. Рікардо) переваг в зовнішніх економічних відносинах країн Європейської цивілізації та їх сучасне значення.
 47. Господарський розвиток німецьких земель та його відображення в національній системі політичної економії.
 48. Історична школа: причини виникнення, сутність та етапи розвитку.
 49. Загальна характеристика розвитку господарств провідних країн Західної Європи та США в кінці XIX – на початку XX ст.
 50. Маржинальний напрям економічної думки.
 51. Нові форми господарювання в США наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. Виникнення інституціоналізму та його напрямки.
 52. Розвиток господарства Англії наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. і формування неокласичного напряму економічної думки. А.Маршалл.
 53. Основні тенденції господарського розвитку Франції наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст.
 54. Роль реформ 1848 р. та 1861 р. у становленні ринкових відносин в Україні. Українська економічна думка про необхідність та труднощі реформування національного господарства.
 55. Характерні особливості розвитку економіки України в пореформений період (60–70-і роки ХІХ ст.) та відображення цих процесів у вітчизняній економічній думці.
 56. Київська соціально-психологічна школа (М.Х. Бунге, М.І. Туган-Барановський, В.Я. Желєзнов, Д.І. Піхно) про закономірності та особливості ринкової еволюції в Україні.
 57. Особливості промислового розвитку України на межі ХІХ–ХХ ст. Українська економічна думка про становлення та сутність монополій.
 58. Становлення світового господарства. Концепції імперіалізму як відображення зовнішньоекономічної політики країн Західної Європи.
 59. Криза світового господарства (1929–1933 рр.) та шляхи виходу з неї. Сутність політики «Нового курсу» Ф.Д. Рузвельта.
 60. Зміни в господарствах країн Західної цивілізації в 20–30-і рр. ХХ ст. та їх відображення в теоретичній системі Дж.М. Кейнса.
 61. Особливості економічної кризи 1929–1933 рр. у Німеччині. Роль німецької школи неолібералізму у господарському відродженні країни.
 62. Господарство провідних країн Західної цивілізації на етапі державно-монополістичного розвитку. Теорії конкуренції Е. Чемберліна, Дж. Робінсона.
 63. Загальна характеристика розвитку світової системи господарства і провідних напрямів економічної думки в 50–70-і роки ХХ ст.
 64. Посилення ролі держави в господарстві суспільств Західної цивілізації та його аргументація в економічній думці в 50–70-і рр. ХХ ст.
 65. Вплив військово-конверсійних факторів на розвиток національних економік провідних країн Європи після Другої світової війни. План Дж. Маршалла.
 66. Вплив інноваційно-технологічних факторів на розвиток національних економік провідних країн Європи та США у 50–70-і рр. ХХ ст. Концепції НТР.
 67. Німецьке економічне «диво» та роль представників німецького неолібералізму в його підготовці.
 68. Інтернаціоналізація та глобалізація світового господарства останньої третини ХХ – на початку ХХІ ст. та їх відображення в економічній думці.
 69. Особливості розвитку господарства Великої Британії та США та їх відображення в англійському та американському посткейнсіанстві.
 70. Вплив інформаційно-технологічної революції 60-х рр. ХХ – початку ХХІ ст. на розвиток господарства провідних країн світу.
 71. Грошовий сектор економіки та економічна суть монетаризму. М. Фрідмен.
 72. Теорії економіки пропозиції і раціональних очікувань та їх практичне використання.
 73. Зміна ролі факторів економічного розвитку та еволюція інституціоналізму у другій половині ХХ – на початку ХХІ ст.
 74. Зміна галузевої структури виробництва та становлення і розвиток теорії постіндустріального суспільства.
 75. Теоретичні особливості неоінституціоналізму та нового інституціоналізму.
 76. Трансакційний сектор економіки, теорія прав власності та трансакційних витрат. Теорема Р. Коуза.
 77. Інтеграція Європи та особливості економічного розвитку в її умовах.
 78. Становлення господарської системи радянського типу та теоретичне осмислення її засад в роботах українських економістів.
 79. Основні етапи розвитку радянської господарської системи (1917–1991 рр.).
 80. Політика «воєнного комунізму» та її відображення в дискусіях 20-х років ХХ ст.
 81. Становлення адміністративно-командної системи та її теоретичне обґрунтування в українській економічній літературі 20-30-х рр.
 82. Радянська індустріалізації, її джерела і соціально-економічні наслідки.
 83. Спроби лібералізації адміністративно-командної системи господарства в період «хрущовської відлиги».
 84. Обґрунтування необхідності та шляхів подальшого реформування радянської економіки у процесі теоретичних дискусій початку 60-х рр. «Косигінська» реформа (1965 р.), її суть та реалізація в Україні.
 85. Застійні явища в радянські й економіці 70-х – першої половини 80-х рр. та проблеми вдосконалення господарського механізму в радянській економічній літературі.
 86. «Горбачовська перебудова» як спроба трансформації радянської економічної системи.
 87. Реформи 60–90-х рр. ХХ ст. як спроба вдосконалення радянської господарської системи.
 88. Стан економіки України на момент проголошення незалежності.
 89. Перехід від командно-адміністративної до ринкової економіки та спроби його обґрунтування в економічній літературі.
 90. Основні напрямки ринкових перетворень в економіці незалежної України на першому етапі незалежного розвитку (1991–1994 рр.).
 91. Становлення та розвиток засад ринкової економічної системи в Україні (друга половина 90-х рр.).
 92. Основні напрямки теоретичних досліджень в українській економічній літературі 90-х рр. ХХ ст.