Факультет транспортного машиностроения

Национальный технический университет «Харьковский политехнический институт»

Факультет транспортного машиностроения - Национальный технический университет «Харьковский политехнический институт»

Вестник НТУ «ХПИ». Серия: Транспортное машиностроение

Про журнал

Вісник Національного технічного університету «ХПІ» внесено до «Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук», затвердженого рішенням Атестаційної колегії МОН України щодо діяльності спеціалізованих вчених рад, від 15 грудня 2015 р. Наказ № 1328 (додаток 8) від 21.12.2015 р.

У збірнику представлені теоретичні та практичні результати наукових досліджень і розробок в галузі транспортного машинобудування, що виконані викладачами вищої школи, аспірантами, науковими співробітниками різних організацій і підприємств.

Про редакційну раду

Редакційна колегія серії:

Відповідальний редактор: Єпіфанов Віталій Валерійович, канд. техн. наук, проф., НТУ«ХПІ»

Заст. відповідального редактора: Воронцов Сергій Миколайович, канд. техн. наук, доц.,НТУ «ХПІ»

Відповідальний секретар: Воронцов Сергій Миколайович, канд. техн. наук, доц., НТУ «ХПІ»

Члени редколегії:

Волонцевич Дмитро Олегович, д-р техн. наук, проф., каф. ІТСКГМ, НТУ «ХПІ»;

Дущенко Владислав Васильович, д-р техн. наук, проф., каф. ІТСКГМ, НТУ «ХПІ»;

Івашко Виктор Сергеевич, д-р техн. наук, проф., каф.»Технічна експлуатація автомобілів»,

Білоруський національний технічний університет, Білорусь;

Кальченко Борис Іванович, д-р техн. наук, проф., каф. АТ, НТУ «ХПІ»;

Клец Дмитрий Михайлович, д-р техн. наук, доц., каф. «Інформаційних технологій і

мехатроніки», ХНАДУ;

Омельяненко Віктор Іванович, д-р техн. наук, проф., каф. ЕТТ, НТУ «ХПІ»;

Парсаданов Ігор Володимирович, д-р техн. наук, проф., каф. ДВЗ, НТУ «ХПІ»;

Пильов Володимир Олександрович, д-р техн. наук, проф., каф. ДВЗ, НТУ «ХПІ»;

Самородов Вадим Борисович, д-р техн. наук, проф., каф. АТ, НТУ «ХПІ»;

Ткачук Микола Анатолійович, д-р техн. наук, проф., каф. ТММ і САПР, НТУ «ХПІ»;

Руцкий Мірослав, д-р техн. наук, проф., Гуманітарно-технологічний університет, Польща

Про рецензування

Всі рукописи спочатку розглядаються редакційною радою на предмет оцінки їх відповідності тематиці і вимогам Вісника Національного технічного університету «ХПІ», серія Транспортне машинобудування.

Після рішення редакційної ради, представлені рукописи спрямовуються внутрішньому та зовнішньому експертам, працюючим у відповідній області. Рукопис проходить подвійне сліпе рецензування: ні автори, ні рецензенти не знають один одного.

Про дотримання редакційної етики

Засади професійної етики в діяльності редактора і видавця

У своїй діяльності редактор Вісника Національного технічного університету «ХПІ», серія Проблеми механічного приводу, несе відповідальність за оприлюднення авторських творів, що накладає необхідність проходження наступним основоположним принципам:

— При прийнятті рішення про публікації редактор н Вісника Національного технічного університету «ХПІ», серія Проблеми механічного приводу, керується достовірністю представлення даних і наукової значимістю розглянутої роботи.

— Редактор повинен оцінювати інтелектуальний зміст рукописів незалежно від раси, статі, сексуальної орієнтації, релігійних поглядів, походження, громадянства, соціального стану чи політичних уподобань авторів.

— Неопубліковані дані, отримані з представлених до розгляду рукописів, не повинні використовуватися для особистих цілей або передаватися третім особам без письмової згоди автора. Інформація або ідеї, отримані в ході редагування та пов’язані з можливими перевагами, повинні зберігатися конфіденційними, і не використовуватися з метою отримання особистої вигоди.

— Редактор не повинен допускати до публікації інформації, якщо є достатньо підстав вважати, що вона є плагіатом.

— Редактор спільно з видавцем не повинні залишати без відповіді претензії, що стосуються розглянутих рукописів або опублікованих матеріалів, а також при виявленні конфліктної ситуації приймати всі необхідні заходи для відновлення порушених прав.

Етичні засади в діяльності рецензента

Рецензент здійснює наукову експертизу авторських матеріалів, внаслідок чого його дії повинні носити неупереджений характер, що полягає у виконанні наступних принципів:

— Рукопис, отримана для рецензування, повинна розглядатися як конфіденційний документ, який не можна передавати для ознайомлення чи обговорення третім особам, які не мають на те повноважень від редакції.

— Рецензент зобов’язаний давати об’єктивну і аргументовану оцінку викладеним результатами дослідження. Персональна критика автора неприйнятна.

— Неопубліковані дані, отримані з представлених до розгляду рукописів, не повинні використовуватися рецензентом для особистих цілей.

— Рецензент, який не володіє, на його думку, достатньою кваліфікацією для оцінки рукопису, або не може бути об’єктивним, наприклад у випадку конфлікту інтересів з автором або організацією, повинен повідомити про це редакцію з проханням виключити його з процесу рецензування даної рукописи.

Засади, якими повинен керуватися автор наукових публікацій

Автор (або колектив авторів) усвідомлює, що несе первісну відповідальність за новизну і достовірність результатів наукового дослідження, що передбачає дотримання таких принципів:

— Автори статті повинні надавати достовірні результати проведених досліджень. Завідомо помилкові або сфальсифіковані затвердження неприйнятні.

— Автори повинні гарантувати, що результати дослідження, викладені в наданій рукописи, повністю оригінальні. Запозичені фрагменти або твердження повинні бути оформлені з обов’язковим зазначенням автора і першоджерела. Надмірні запозичення, а також плагіат в будь-яких формах, включаючи неоформлені цитати, перефразування або присвоєння прав на результати чужих досліджень, неетичні і неприйнятні.

— Необхідно визнавати внесок всіх осіб, так чи інакше вплинули на хід дослідження, зокрема, в статті повинні бути представлені посилання на роботи, які мали значення при проведенні дослідження.

— Автори не повинні надавати в Вісник Національного технічного університету «ХПІ», серія Проблеми механічного приводу, рукопис, яка була відправлена в інший журнал і знаходиться на розгляді, а також статтю, вже опубліковану в іншому журналі.

— Співавторами статті повинні бути вказані всі особи, які внесли істотний внесок у проведення дослідження. Серед співавторів неприпустимо вказувати осіб, які не брали участь в дослідженні.

— Якщо автор виявить істотні помилки або неточності в статті на етапі її розгляду або після її опублікування, він повинен якнайшвидше повідомити про це редакцію журналу.

Розділ для авторів

Правила оформлення і порядок подання статей у вісник НТУ «ХПІ»