Бакалавріат

Освітня програма: 122 «КОМП’ЮТЕРНІ НАУКИ»

Основною метою освітньої діяльності НТУ «ХПІ» за спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки» на освітньо-кваліфікаційному рівні вищої освіти «бакалавр» є забезпечення професійної підготовки фахівців, здатних проводити теоретичні та експериментальні дослідження в галузі комп’ютерних наук; застосовувати математичні методи, алгоритми та програмне забезпечення в розробці та супроводі інформаційних технологій моделювання, проектування, управління та прийняття рішень; здійснювати розробку, впровадження і супровід інтелектуальних систем, зокрема систем аналізу й обробки даних, когнитивних та сервісно-орієнтованих інтелектуальних систем, з забезпеченням охорони прав цифрової інтелектуальної власності на ранніх стадіях розробки програмних продуктів та інформаційних технологій.

Конкурсна пропозиція: «КОМП’ЮТЕРНІ НАУКИ» (термін навчання – 4роки, обсяг – 240 кредитів)

Освітньо-кваліфікаційні рівні випускників: Бакалавр

Загальна професійна підготовка бакалаврів за спеціальністю:

Зміст загальної професійної підготовки бакалаврів за спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки» за спеціалізаціями кафедри «Інформатика та інтелектуальна власність» НТУ «ХПІ» відповідає вимогам до освітніх програм підготовки «Bachelor of Computer Science» (BCSc) у більшості провідних університетів світу, які викладені у чинному Руководстві для складання програм BCSc, що рекомендоване Спільною робочою групою з навчальних програм Асоціації обчислювальної техніки (АСМ) та IEEE Computer Society (https://www.acm.org/education/curricula-recommendations)

Основні навчальні дисципліни загальної та професійної підготовки за спеціальністю:
 • Математичний аналіз, алгебра і геометрія
 • Дискретна математика, теорія ймовірностей та математична статистика
 • Алгоритми та структури даних, основи программування
 • Об’єктно-орієнтоване та кросплатформене праграмування, основи Web-технологій
 • Організація баз даних
 • Комп’ютерна графіка та 3D моделювання
 • Цифрова схемотехника та архітектура комп’ютерів
 • Комп’ютерні мережі
 • Операційні системи та системне програмування
 • Аналіз та проектування алгоритмів
 • Комп’ютерне моделювання процесів та систем
 • Захист інформації та кібербезпека
 • Інженерія програмного забезпечення

Навчальний план підготовки бакалаврів за спеціальністю «Комп’ютерні науки»

Спеціалізації кафедри (Вибіркові блоки):

Інженерія даних та знань (Data and Knowledge Engineering)
Основні спеціальні навчальні дисципліни:

 • Методи і засоби обчислювальної математики, аналізу та візуалізації даних
 • Основи та Web-технології Java, розробка бізнес-логіки Web-застосунків
 • Сервісно-орієнтована архітектура та хмарні обчислення
 • Технології та засоби машинного навчання
 • Основи штучного інтелекту та комп’ютерного зору
 • Математичні методи дослідження операцій та прийняття рішень
 • Основи розподіленого та паралельного програмування
 • Проектування систем консолідованої інформації

Характеристика спеціалізації:

Об’єктом навчання за спеціалізацією є програмне забезпечення цифрового середовища для консолідації інформації у життєвому циклі даних, сервісно-орієнтована архитектура та програмавання, методи та засоби м’якої інтеграції та консолідації неоднорідних даних/контенту, аналітичних, алгоритмічних та програмних ресурсів, інтерфейсів, робочих місць та процесів управління програмною інфраструктурою систем обробки даних, методи та програмне забезпечення інтелектуального аналізу та моделювання даних для реалізації Web-сервісів на базі хмарних обчислень, розподілених та мобільних технологій, аналітики Big Data, Data Science і Machine Learning, технологій соціалізації та захисту інформації тощо.

Предметом навчання за спеціалізацією є концептуальне проектування, розробка методів, технологій та засобів інженерії даних та знань для доступу до відкритого як структурованого, так і неструктурованого знання, що має бути спеціальним чином правомірно відібране, відфільтроване від інформаційних шумів, структуроване або/і реструктуроване, виділене, інтерпретоване, стиснуте та збережене, проаналізоване, оцінене, переформатоване та представлене у вигляді знань, придатних для забезпечення прийняття рішень, розв’язання проблем та задовільнення інформаційних потреб визначеної клієнтури або соціальної групи, які інакше не в змозі ефективно та раціонально звертатися до цього знання тому, що воно важкодоступне у первинній формі та розподілене по багатьом інформаційним ресурсам.

Штучний інтелект і машинне навчання (Artificial Intelligence and Machine Learning)

Основні спеціальні навчальні дисципліни:

 • Вступ до штучного інтелекту
 • Основи теорії формальних систем
 • Штучні нейронні мережі
 • Технології та засоби машиного навчання
 • Проектування систем консолідованої інформації
 • Основи теорії прийняття рішень
 • Когнитивні обчислення

Характеристика спеціалізації:

Об’єктом навчання за спеціалізацією є програмне забезпечення, що відтворює математичні методи та алгоритми когнитивних обчислень.

Предметом навчання за спеціалізацією є методи, алгоритми та засоби обробки неструктурованої інформації та сенсорного сприйняття навколишнього середовища, штучні нейронні мережі, інформаційні технологій консолідації інформації та представлення знань на всіх етапах життєвого циклу даних, інші технології та засоби штучного інтелекту, які в процесі машиного навчання моделюють поведінку людського мозку для прийняття рішень та розпізнавання образів.

Інтелектуальна власність у програмній і комп’ютерній інженерії (Intellectual Property in Software and Hardware Engineering)

Основні спеціальні навчальні дисципліни:

 • Глобалізація інтелектуальної власності в цифровому суспільстві
 • Інформаційно-аналітичне забезпечення цифрових інновацій (патентна аналітика та прогнозування)
 • Правова охорона цифрової інтелектуальної власності
 • Комерційна таємниця в програмній та комп’ютерній інженерії

Характеристика спеціалізації:

Об’єктом навчання за спеціалізацією є об’єкти права інтелектуальної власності, у тому числі програмне забезпечення, цифровий мультимедіа контент, винаходи і корисні моделі на програмні, системотехнічні і схемотехнічні рішення, промислові зразки, комерційні таємниці та ноу-хау, знаки для товарів та послуг, комп’ютерні програми, бази даних, веб-сайти, фірмові найменування та доменні імена, топології інтегральних мікросхем та інші «цифрові» об’єкти інтелектуальної власності, які ідентифікують права власності на засоби цифрового середовища для консолідації інформації у життєвому циклі даних та його контент.

Предметом навчання за спеціалізацією є методи, технології та засоби ідентифікації об’єктів цифрової інтелектуальної власності, проведення патентних та інформаційно-аналітичних досліджень програмного забезпечення та інформаційних технологій для створення умов охорони прав інтелектуальної власності на ранніх стадіях розробки програмних продуктів та інших об’єктів цифрової інтелектуальної власності з метою їх використання в цифровому середовищі на глобальних інформаційно-технологічних ринках.

Мови програмування і технології, що вивчаються на кафедрі

Мови програмування і технології, що вивчаються на кафедрі

Конкурентними перевагами спеціалізацій кафедри є поєднання навчання з поглибленою практичною підготовкою, стажуванням та проходженням професійних трінінгів:

 • у спільному з компаніями Харківського ІТ кластеру (http://it-kharkiv.com/) Інформаційно-технологічному інкубаторі «ІТ2»
 • у Науково-освітньому центрі «Цифрова інтелектуальна власність», що створено на кафедрі спільно з Науково-дослідним інститутом інтелектуальної власності Національної академії правових наук України (http://ndiiv.org.ua/ua/golovna/),
 • в Академічному центрі компетенції світового лідера ІТ індустрії компанії ІВМ, якій працює на кафедрі і дає можливість студентам приймати участь у чисельних міжнародних академічних проектах, конкурсах та стажуваннях в провідних RnD центрах ІВМ (https://www.research.ibm.com/university/).

Випускники кафедри працюють розробниками програмного забезпечення та баз даних як компонентів хмарних сервісів консолідації інформації з поглибленими компетентностями у сфері цифрової інтелектуальної власності, аналітиками і тестувальниками програмного забезпечення, фахівцями з компютерної графіки (дизайну) тощо у більшості компаній Харківського ІТ кластеру, засновниками та учасниками якого є харківські  IT компанії Altexsoft, INSART, Promodo, Videal та інші, а також в установах і на підприємствах сфери інтелектуальної власності і підприємствах лідерів української ІТ – індустрії, що входять до Асоціації «Інформаційні технології України» (www.itukraine.org.ua), у тому числі, EPAM Systems, SoftServe, GlobalLogicCiklum, NIX Solutions, DataArt, Oracle та інші, які мають тисячи поточних вакансій для працевлаштування (https://dou.ua/lenta/articles/top-50-winter-2021/).