Козуля Марія Михайлівна – стипендіат Президента України

img_1313

Вітаємо аспірантку другого року навчання, Козулю Марію Михайлівну, якій призначено академічну стипендію Президента України на 2016/2017 навчальний рік.

Аспірантка Козуля М.М. у 2014 році вступила до аспірантури на кафедру «Інтелектуальних комп’ютерних систем» (ІКС) НТУ «ХПІ» за спеціальністю 05.13.06 – інформаційні технології. Науковий керівник – д.т.н., проф., зав. каф. ІКС Шаронова Наталія Валеріївна.

Тема дисертаційної роботи «Моделі, методи та інформаційні технології розроблення знання-орієнтованих систем підтримки еколого-економічних рішень в умовах ризику і невизначеності».

Дисертаційна робота розв’язує актуальну науково-практичну задачу, яка полягає у подальшому розвитку положень системного аналізу складних об’єктів дослідження і методів визначення знання-орієнтованих систем на основі положень теорії інформації, розробки інформаційного забезпечення обробки даних вирішення проблемних задач оцінки якості.

Аспіранткою Козулею М.М. опубліковано 43 наукових праці, серед яких 19 статей у наукових фахових виданнях України, 8 з них у наукометричних базах даних, 1 стаття у виданні, що входить до баз SCOPUS, 3 у зарубіжних виданнях, 1 участь у колективній монографії та 23 тез доповідей на міжнародних науково-практичних конференціях.

НАШІ ЩИРІ ВІТАННЯ!!!

 

You may also like...