Перелік спеціальностей 2022

АСПІРАНТУРА

Галузь знань Спеціальність
01 Освіта/Педагогіка 011 Освітні, педагогічні науки
03 Гуманітарні науки
032 Історія та археологія
033 Філософія
05 Соціальні та поведінкові науки 051 Економіка
053 Психологія
054 Соціологія
07 Управління та адміністрування 072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок
073 Менеджмент
075 Маркетинг
076 Підприємництво та торгівля
10 Природничі науки 101 Екологія
104 Фізика та астрономія
105 Прикладна фізика та наноматеріали
11 Математика та статистика 113 Прикладна математика
12 Інформаційні технології 122 Комп’ютерні науки
123 Комп’ютерна інженерія
125 Кібербезпека та захист інформації
13 Механічна інженерія 131 Прикладна механіка
132 Матеріалознавство
133 Галузеве машинобудування
136 Металургія
14 Електрична інженерія 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
142 Енергетичне машинобудування
143 Атомна енергетика
144 Теплоенергетика
16 Хімічна інженерія та біоінженерія 161 Хімічні технології та інженерія
162 Біотехнології та біоінженерія
17 Електроніка, автоматизація та електронні комунікації
171 Електроніка
172 Електронні комунікації та радіотехніка
174 Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка
175 Інформаційно-вимірювальні технології
18 Виробництво та технології 181 Харчові технології
185 Нафтогазова інженерія та технології
25 Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону 255 Озброєння та військова техніка
27 Транспорт 274 Автомобільний транспорт
28 Публічне управління та адміністрування 281 Публічне управління та адміністрування

ДОКТОРАНТУРА

Галузь знань Спеціальність
05 Соціальні та поведінкові науки 051 Економіка
07 Управління та адміністрування 073 Менеджмент
075 Маркетинг
10 Природничі науки 105 Прикладна фізика та наноматеріали
12 Інформаційні технології 122 Комп’ютерні науки
123 Комп’ютерна інженерія
125 Кібербезпека та захист інформації
13 Механічна інженерія 131 Прикладна механіка
132 Матеріалознавство
133 Галузеве машинобудування
14 Електрична інженерія 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
142 Енергетичне машинобудування
16 Хімічна інженерія та біоінженерія 161 Хімічні технології та інженерія
17 Електроніка, автоматизація та електронні комунікації  171  Електроніка
175 Інформаційно-вимірювальні технології
(152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна
техніка)
18 Виробництво та технології 181 Харчові технології
25 Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону 255 Озброєння та військова техніка

12 травня 2023 року у Міністерстві юстиції України зареєстрували наказ Міністерства освіти і науки України від 05 квітня 2023 року № 392 «Про особливості запровадження змін до переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2022 року № 1392».
Мета прийняття цього наказу — імплементувати зміни до переліку галузей знань і спеціальностей щодо переоформлення ліцензій для здійснення освітньої діяльності, переоформлення сертифікатів про акредитацію, а також приймання до закладів освіти.
Наказ також визначає відповідність змінених спеціальностей переліку галузей знань і спеціальностей попереднім спеціальностям

ТАБЛИЦЯ ВІДПОВІДНОСТІ

Таблиця вiдповiдностi окремих спецiальностей перелiку галузей знань i спецiальностей, за якими здiйснюється пiдготовка здобувачiв вищоi освiти, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв Украiни вiд 29 квiтня 2015 року № 266 (в редакцii, чиннiй станом на 06 липня 2021 року) (Список 1), спецiальностям, код та/або найменування яких були змiненi вiдповiдно до постанови Кабiнету Мiнiстрiв Украiни вiд 16 грудня 2022 року № 1392 «Про внесения змiн до перелiку галузей знань i спецiальностей, за якими здiйснюЕ:ться пiдготовка здобувачiв вищоi освiти» (Список 2)

Список 1 Список 2
Код i найменування спецiальностi Код i найменування спецiальностi
072 Фiнанси, банкiвська справа та страхування 072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок
076 Пiдприемництво, торгiвля та бiржова дiяльнiсть 076 Підприємництво та торгівля
125 Кiбербезпека 125 Кібербезпека та захист інформації
151 Автоматизацiя та комп’ютерно-iнтегрованi технологiї
174 Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка
152 Метрологiя та iнформацiйно-вимiрювальна технiка
175 Інформаційно-вимірювальні технології
172 Телекомунiкацiї та радiотехнiка
172 Електронні комунікації та радіотехніка