2019 рік

Теми дисертаційних робіт аспірантів 2019 року вступу

01 Освіта
011 Освітні, педагогічні науки
Аспірант / PhD student:
Гуренко Юлія Іванівна / Hurenko Yuliia

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Гура Тетяна Віталіївна / Hura Tetiana

Тема дисертації / Dissertation title:
Формування лідерської компетентності майбутніх офіцерів у закладах вищої освіти у процесі професійної підготовки / Forming leadership competencies for future officers in higher education institutions in vocational training
Аспірант / PhD student:
Жушма Тетяна Віталіївна / Zhushma Tetiana

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Романовський Олександр Георгійович / Romanovskyi Oleksandr

Тема дисертації / Dissertation title:
Формування лідерських якостей майбутніх педагогів вищої школи у закладах вищої освіти / Formation of leadership qualities of future teachers at higher educational institutions
Аспірант / PhD student:
Кравцова Наталія Вікторівна / Kravtsova Nataliia

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Гура Тетяна Віталііївна / Hura Tetyana

Тема дисертації / Dissertation title:
Формування самоосвітньої компетентності майбутніх фахівців машинобудівного профілю в процесі професійної підготовки у ЗВО / Formation of self-educational competence of future specialists of machine-building profile in the process of professional training in Higher Education Foundation
Аспірант / PhD student:
Підгорний Костянтин Юрійович / Pidhornyi Kostiantyn

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Резнік Світлана Миколаївна / Reznik Svitlana

Тема дисертації / Dissertation title:
Формування лідерської позиції у майбутніх фахівців публічного управління та адміністрування у закладах вищої освіти / Formation of leadership position in future specialists of public administration and administration in higher education institutions
Аспірант / PhD student:
Соколова Тетяна Володимирівна / Sokolova Tetiana

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Резнік Світлана Миколаївна / Reznik Svitlana

Тема дисертації / Dissertation title:
Формування науково – пізнавальної компетентності майбутніх інженерів у процесі природничої підготовки у закладах вищої освіти / Formation of scientific and cognitive competence of future engineers in the natural preparation process in higher education institutions
03 Гуманітарні науки
033 Філософія
Аспірант / PhD student:
Сємко Михайло Олександрович / Semko Michael

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Тарароєв Яків Володимирович / Tararoev Yakiv

Тема дисертації / Dissertation title:
Логіко-методологічні основи вирішення проблеми доказовості в сучасному кримінальному праві / Logical and methodological grounds for solving the problem of evidence in modern criminal law
Аспірант / PhD student:
Синєбрюхов Юрій Борисович / Sinebryuchov Yuri

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Дольська Ольга Олексіївна / Dolska Olga

Тема дисертації / Dissertation title:
Соціокультурні смисли реальності в буттевих констеляціях людини / Sociocultural senses of human’s being constellation
Аспірант / PhD student:
Чалапко Володимир Вікторович /Chalapko Volodymyr

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Владленова Іліана Вікторівна / Vladlenova Iliana

Тема дисертації / Dissertation title:
Інформаційна безпека суспільства в умовах “гібридних війн”: філософський аналіз. / Information security of society under conditions of “hibrid war”: philosophial analysis
05 Соціальні та поведінкові науки
054 Соціологія
Аспірант / PhD student:
Даніленко Анастасія Юріївна / Danilenko Anastasiia

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Бурега Валерій Васильович / Bureha Valeriy

Тема дисертації / Dissertation title:
Переклад як соціальна практика / Translation as a Social
Practice
Аспірант / PhD student:
Кудрявцева Ксенія Олександрівна / Kudriavtseva Kseniia

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Горошко Олена Ігорівна / Goroshko Olena

Тема дисертації / Dissertation title:
Фейк як комунікативна технологія впливу на масову свідомість та громадську думку / Fake as a communicative technology of influence on the mass consciousness and public opinion
Аспірант / PhD student:
Міщенко Ганна Олегівна / Mishchenko Hanna

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Горошко Олена Ігорівна / Goroshko Olena

Тема дисертації / Dissertation title:
Особливості електоральної поведінки українців через призму чергових парламентських виборів 2019 року / Peculiarities of Electoral Behavior of Ukrainians through the Prism of the Scheduled 2019 Parliamentary Elections
07 Управління та адміністрування
073 Менеджмент
Аспірант / PhD student:
Коляда Тетяна Ігорівна / Koliada Tetiana

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Лінькова Олена Юріївна / Linkova Olena

Тема дисертації / Dissertation title:
Управління організаційним розвитком підприємств / Management of organizational development of enterprises
Аспірант / PhD student:
Кондратьєв Богдан Олександрович / Kondratiev Bogdan

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Єршова Наталя Юріївна / Iershova Natalia

Тема дисертації / Dissertation title:
Інформаційне забезпечення управліннія сталим розвитком підприємства / Information support for sustainable development of the enterprise
Аспірант / PhD student:
Кузьменко Тетяна Сергіївна / Kuzmenko Tetiana

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Маковоз Оксана Сергіївна / Makovoz Oksana

Тема дисертації / Dissertation title:
Формування інноваційного потенціалу підприємства / Formation of enterprise innovation potential
Аспірант / PhD student:
Майгурова Дар’я Сергіївна / Maihurova Daria

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Зубкова Аліна Борисівна / Zubkova Alina

Тема дисертації / Dissertation title:
Стратегічне управління міжнародною діяльністю високотехнологічних підприємств / Strategic management of international activity of high-tech enterprises
Аспірант / PhD student:
Місюня Руслан Михайлович / Misiunia Ruslan

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Зубкова Аліна Борисівна / Zubkova Alina

Тема дисертації / Dissertation title:
Управління сталим розвитком високотехнологічних підприємств / Management of sustainable development at high-tech enterprises
Аспірант / PhD student:
Падалка Павло Андрійович / Padalka Pavlo

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Посохов Ігор Михайлович / Posokhov Igor

Тема дисертації / Dissertation title:
Привентивне управління ризиками промислових підприємств / Preventive risk management of industrial enterprises
10 Природничі науки
101 Екологія
Аспірант / PhD student:
Пироженко Євгенія Володимирівна / Pyrozhenko Yevheniia

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Себко Вадим Вадимович / Sebko Vadim

Тема дисертації / Dissertation title:
Підвищення ефективності очищення стічних вод в процесі пивоваріння при реалізації інформативних методів контролю / Improving the efficiency of wastewater treatment in the beer production process while implementing informative control methods
10 Природничі науки
104 Фізика та астрономія
Аспірант / PhD student:
Колодяжний Вячеслав Валерійович / Kolodyazhnyi Vyacheslav

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Ляшенко Михайло Володимирович / Lyashenko Mykhaylo

Тема дисертації / Dissertation title:
Динамічні та теплові процеси в геокосмічній плазмі над Україною / Dynamic and thermal processes in geospace plasma over Ukraine
10 Природничі науки
105 Прикладна фізика та наноматеріали
Аспірант / PhD student:
Богданов Юрій Сергійович / Liubov Denys

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Малихін Сергій Володимирович / Malykhin Sergey

Тема дисертації / Dissertation title:
Особливості синтезу, структура та окремих фізичних властивостей тонких плівкових систем, що вміщують квазікристалічні та апроксимантні фази / Features of synthesis, structure and individual physical properties of thin film systems containing quasicrystalline and approximate phases
Аспірант / PhD student:
Конотопська Наталія Володимирівна / Konotopska Nataliia

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Старіков Вадим Володимирович / Starikov Vadym

Тема дисертації / Dissertation title:
Взаємний зв’язок складу, структурного стану та оптоелектричних властивостей квазікристалічних плівок / Interrelation of composition, structural state and optoelectric properties of quasicrystalline films
11 Математика та статистика
113 Прикладна математика
Аспірант / PhD student:
Кашинський Максим Геннадійович / Kashynskyi Maksym

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Бреславський Дмитро Васильович / Breslavsky Dmitry

Тема дисертації / Dissertation title:
Довготривале деформування вигородки ядерного реактору при періодичних термосилових впливах / Long-term deformation of the nuclear reactor shield at periodic thermal and loading effects.
Аспірант / PhD student:
Лебеденко Яна Олександрівна / Lebedenko Yana

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Міхлін Юрій Володимирович / Mikhlin Yuri

Тема дисертації / Dissertation title:
Нормальні форми коливань та локалізація енергії в нелінійних дисипативних системах / Normal vibration models and localization of energy in nonlinear dissipative systems
Аспірант / PhD student:
Суханова Ольга Ігорівна / Sukhanova Olha

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Ларін Олексій Олександрович / Larin Oleksiy

Тема дисертації / Dissertation title:
Аналіз ламінованих скляних конструкцій під динамічним імпульсним навантаженням / Analysis of laminated glass structures under dynamic impact loading
12 Інформаційні технології
122 Комп’ютерні науки
Аспірант / PhD student:
Бурлаков Георгій Олександрович / Burlakov Heorhii

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Годлевський Михайло Дмитрович / Godlevsky Mikhail

Тема дисертації / Dissertation title:
Аналітичне забезпечення та інформаційна технологія структурно-топологічного синтезу моделі SPICE Integration / Analytical support and information technology of structural topological
synthesis for SPICE Integration model
Аспірант / PhD student:
Гармаш Данііл Васильович / Harmash Daniil

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Дорофєєв Юрій Іванович / Dorofieiev Yurii

Тема дисертації / Dissertation title:
Розробка системи керування рухом мобільного робота із застосуванням метода локального позиціювання / Development of mobile robot motion control system using local positioning method
Аспірант / PhD student:
Корчакова Ангеліна Станіславівна / Korchakova Anhelina

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Кононенко Ігор Володимирович / Kononenko Igor

Тема дисертації / Dissertation title:
Модель, метод та iнформацiйна технологiя оптимiзацii портфелю проектiв для планового перiоду з урахуванням пiслядiї / Model, method and information technology of project portfolio optimization for planned period aftereffect consideration
Аспірант / PhD student:
Малець Дмитро Костянтинович / Malets Dmytro

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Годлевський Михайло Дмитрович / Godlevsky Mikhail

Тема дисертації / Dissertation title:
Аналітичне забезпечення та інформаційна технологія вдосконалення та дослідження моделей зрілості оцінки процесу розробки програмного забезпечення / Analytical support and information technology of improvement and research of maturity models for software development process evaluation
Аспірант / PhD student:
Сушко Гліб Володимирович / Sushko Hlib

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Кононенко Ігор Володимирович / Kononenko Igor

Тема дисертації / Dissertation title:
Модель, метод та інформаційна технологія формування та управління командою проекту / Model, method and information technology of project team formation and management
Аспірант / PhD student:
Фурсов Ігор Ігорович / Fursov Ihor

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Шматко Олександр Віталійович / Shmatko Oleksandr

Тема дисертації / Dissertation title:
Розробка та дослідження моделі інформаційної технології для підвищення надійності функціональної безпеки кіберфізичних систем / Development and research of an information technology model for enhancing the functional security of cyber-physical systems
Аспірант / PhD student:
Ямковий Клим Сергійович / Yamkovyi Klym

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Любчик Леонід Михайлович / Lyubchyk Leonid

Тема дисертації / Dissertation title:
Інформаційні технології побудови інтегральних показників якості на основі методів машинного навчання/Information technology for building integral indicators based on a machine learning approach
12 Інформаційні технології
123 Комп’ютерна інженерія
Аспірант / PhD student:
Петровська Інна Юріївна / Petrovska Inna

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Кучук Георгій Анатолійович / Kuchuk Heorhii

Тема дисертації / Dissertation title:
Метод розподілу ресурсів в комп’ютерних системах з гіперконвергентной інфраструктурою / Method of the resource distribution in computer systems with hyperconverged infrastructure
Аспірант / PhD student:
Резанов Богдан Михайлович / Rezanov Bohdan

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Семенов Сергiй Геннадiйович / Semenov Serhii

Тема дисертації / Dissertation title:
Методи та засоби зебезбечення інформаційної безпеки у комп’ютерних системах та мережах / Methods and means for ensuring information security in computer systems and networks
Аспірант / PhD student:
Челак Віктор Володимирович / Chelak Viktor

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Гавриленко Світлана Юріївна / Gavrylenko Svitlana

Тема дисертації / Dissertation title:
Методи та засоби захисту інформації в комп’ютерних системах та мережах / Methods and Means of Information Security in Computer Systems and Networks
13 Механічна інженерія
131 Прикладна механіка
Аспірант / PhD student:
Бєлоусов Микола Олександрович / Belousov Mukola

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Клочко Олександр Олександрович / Klochko Oleksandr Oleksandrovich

Тема дисертації / Dissertation title:
Застосування наносуспензій для підвищення довговічності і зносостійкості закритих, циліндричних зубчастих передач / The use of nanosuspensions to increase the durability and wear resistance of closed, spur gears
Аспірант / PhD student:
Зінченко Артем Юрійович / Zinchenko Artyom

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Добротворський Сергій Семенович / Dobrotvorsky Sergey

Тема дисертації / Dissertation title:
Підвищення ефективності технологічної підготовки машинобудівних виробництв на основі блок-чейн технологій / Increasing the efficiency of technological preparation of machine-building industries based on blockchain technologies
Аспірант / PhD student:
Приходько Вадим Олександрович / Prykhodko Vadym

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Добротворський Сергій Семенович / Dobrotvorsky Sergey

Тема дисертації / Dissertation title:
Забезпечення якості сендвич структур при високошвидкісній механічній обробці з використанням імітаційного моделювання/
Quality assurance of sandwich structures in high-speed machining using simulation modeling
Аспірант / PhD student:
Руденко Олексій Олексійович / Rudenko Oleksii

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Пермяков Олександр Анатолійович / Permyakov Alexander

Тема дисертації / Dissertation title:
Технологічне забезпечення виготовлення великогабаритних деталей портативними верстатами агрегатно-модульної конструкції / Technological support for the production of large-sized parts by portable machine tools of aggregate-modular design
Аспірант / PhD student:
Старченко Олена Павлівна / Starchenko Olena

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Клочко Олександр Олександрович / Klochko Alexandr

Тема дисертації / Dissertation title:
Технологічне забезпечення точності сполучення крупногабаритних евольвентних шліцьових з’єднань при обробці деталей методом обкату. / Technological maintenance of procision, quality and productivity of manufacturing double enveloping globoid worm using combined method
Аспірант / PhD student:
Феденюк Дмитро Віталійович / Fedeniuk Dmytro

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Шелковий Олександр Миколайович / Shelkovoy Alexander

Тема дисертації / Dissertation title:
Підвищення ефективності автоматизованного механо-складального виробництва методом імітаційного моделювання / Increase of efficiency of automated mechanical assembly production by simulation method
Аспірант / PhD student:
Хоу Чживень / Khou Chzhyven

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Хавін Геннадій Львович / Khavin Hennadii

Тема дисертації / Dissertation title:
Технологічне забезпечення високої стійкості інструменту при механічній обробці полімерних композитів / Technological maintenance of high tool stability during machining of polymer composites
Аспірант / PhD student:
Шепелєв Дмитро Костянтинович / Shepeliev Dmytro

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Пермяков Олександр Анатолійович / Permyakov Alexander

Тема дисертації / Dissertation title:
Уніфікація вузлів та компоновок мобільних портативних верстатів для обробки недемонтуємих великогабаритних деталей турбоагрегатів / Unification of units and layouts of mobile portable machinе tools for machining unremovable large-sized parts of turbine units
13 Механічна інженерія
132 Матеріалознавство
Аспірант / PhD student:
Рябоштан Валентин Анатолійович / Riaboshtan Valentyn

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Зубков Анатолій Іванович / Zubkov Anatoly

Тема дисертації / Dissertation title:
Термічна стабільність нано- та мікрокристалічних псевдосплавів на основі міді / Thermal stability of nano- and microcrystalline copper-based pseudo-alloys
Аспірант / PhD student:
Шнайдер Валентин Володимирович / Shnaider Valentyn

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Білозеров Валерій Володимирович / Bilozerov Valerii

Тема дисертації / Dissertation title:
Фазовий склад і властивості покриттів, сформованих методом мікродугового оксидування / Phase composition and properties of coatings formed by microarc oxidation
13 Механічна інженерія
133 Галузеве машинобудування
Аспірант / PhD student:
Костенко Олексій Сергійович / Kostenko Oleksii

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Коваленко Валентин Олександрович / Kovalenko Valentyn

Тема дисертації / Dissertation title:
Дослідження впливу засобів заготівлі, транспортування і зберігання сировини на продуктивність та якість виробництва пелет / Investigation of the influence means of preparation, transportation and storage of raw material on the productivity and quality of pellet production.
Аспірант / PhD student:
Ткачов Вячеслав Юрійович / Tkachov Viacheslav

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Краснокутський Володимир Миколайович / Krasnokutsky Vladimir

Тема дисертації / Dissertation title:
Вплив конструктивних параметрів колісних електротракторів на формування їх тягово-енергетичних показників / Influence of design parameters of wheeled electric tractors on the formation of their traction and energy performance
13 Механічна інженерія
136 Металургія
Аспірант / PhD student:
Швець Михайло Володимирович / Shvets Mykhailo

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Пономаренко Ольга Іванівна / Ponomarenko Olga

Тема дисертації / Dissertation title:
Розробка нових складів соляних стрижнів для отримання високоякісних виливків. / Development of new salt core formulations for high quality castings.
14 Електрична інженерія
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
Аспірант / PhD student:
Гриценко Владислав Віталійович / Hrytsenko Vladyslav

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Мельников Георгій Ігорович / Melnykov Heorhii

Тема дисертації / Dissertation title:
Моделювання та керування процесами в електричній системі при небалансі виробництва та споживання електроенергії / Modelling and operation of electric system processes in case of production-consumption balance disturbance
Аспірант / PhD student:
Жук Олексій Миколайович / Zhuk Oleksii

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Лазуренко Олександр Павлович / Lazurenko Oleksandr

Тема дисертації / Dissertation title:
Використання швидкодіючих маневрених потужностей для балансування енергосистеми / The use of high-speed maneuvering capacities to balance the power system
Аспірант / PhD student:
Залеський Валентин Дмитрович / Zaleskyi Valentyn

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Аніщенко Микола Васильович / Anishсhenko Mykola

Тема дисертації / Dissertation title:
Віддалена система керування електродвигунами / Remote control system for electric motors
Аспірант / PhD student:
Зорін Євгеній Юрійович / Zorin Yevhenii

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Клименко Борис Володимирович / Klymenko Borys

Тема дисертації / Dissertation title:
Удосконалення захисних характеристик та схемотехнічних рішень однофазних реле контролю напруги побутових споживачів / Удосконалення захисних характеристик та схемотехнічних рішень однофазних реле контролю напруги побутових споживачів
Аспірант / PhD student:
Колбаса Олександр Вікторович / Kolbasa Oleksandr

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Махотіло Костянтин Володимирович / Makhotilo Kostiantyn

Тема дисертації / Dissertation title:
Підвищення стійкості енергосистеми з стохастичною генерацією за рахунок використання високоманеврених електростанцій / Increase of stability of the power system with stochastic generation by using of highly maneuverable power plants
Аспірант / PhD student:
Кулапін Олександр Валентинович / Kulapin Oleksandr

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Махотіло Костянтин Володимирович / Makhotilo Kostiantyn

Тема дисертації / Dissertation title:
Моделювання та керування роботою споживачів типу просьюмер, об’єднаних в віртуальну електростанцію / Modeling and managing the work of consumer consumers, integrated into a virtual power plant
Аспірант / PhD student:
Пономаренко Сергій Григорович / Ponomarenko Serhii

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Бондаренко Володимир Омелянович / Bondarenko Volodymyr

Тема дисертації / Dissertation title:
Удосконалення методів діагностики стану трансформаторних масел в обладнанні 330 кВ з урахуванням впливу режимів та умов експлуатації / Improvement of diagnostic methods of transformer oil condition in 330 kV equipment taking into account the influence of operating modes and conditions
Аспірант / PhD student:
Сенченко Сергій Олександрович / Senchenko Serhii

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Пшеничников Дмитро Олексійович / Pshenychnykov Dmytro

Тема дисертації / Dissertation title:
Електропривод електромобіля з поліпшеними динамічними характеристиками / Electric drive electric vehicle with improved dynamic characteristics
Аспірант / PhD student:
Селім Мустафа / Selim Mustafa

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Лазуренко Олександр Павлович / Lazurenko Oleksandr

Тема дисертації / Dissertation title:
Використання поновлювальних джерел енергії на балансуючому ринку / Using of renewable energy sources at balancing market
14 Електрична інженерія
142 Енергетичне машинобудування
Аспірант / PhD student:
Божко Едуард Валерійович / Bozhko Eduard

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Мешков Денис Вікторович / Meshkov Denys

Тема дисертації / Dissertation title:
Розробка методу визначення залишкового ресурсу елементів паливної апаратури типу “Common Rail” / Development of a method of determining the residual life of the elements of fuel equipment of the type “Common Rail”
Аспірант / PhD student:
Жирков Олександр Григорович / Zhyrkov Oleksandr

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Усатий Олександр Павлович / Usaty Oleksandr

Тема дисертації / Dissertation title:
Багатопараметрична оптимізація теплофікаційних парових турбін з регульованими відборами пари / Multi-parameter optimization of cogeneration steam turbines with adjustable steam extraction
Аспірант / PhD student:
Малимон Іван Іванович / Malymon Ivan

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Юдін Юрій Олексійович / Yudin Yuriy

Тема дисертації / Dissertation title:
Підвищення ефективності вихідних частин турбомашин шляхом їх аеродинамічного удосконалення на основі аналізу просторової форми течії / Increasing of efficiency of turbomachines output parts through aerodynamic improvement on the basis of analysis of spatial flow shape
Аспірант / PhD student:
Шерфедінов Різа Бахтіярович / Sherfedinov Riza

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Усатий Олександр Павлович / Usatyy Oleksandr

Тема дисертації / Dissertation title:
Комплексна мультидисциплінарна оптимізація теплової схеми і проточної частини потужних парових турбін / Comprehensive multidisciplinary optimization of the heat balance and the flow part of high-power steam turbines
14 Електрична інженерія
143 Атомна енергетика
Аспірант / PhD student:
Безкоровайний Вадим Володимирович / Bezkorovainyi Vadym

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Єфімов Олександр В’ячеславович / Yefimov Oleksandr

Тема дисертації / Dissertation title:
Удосконалення конструкцій тепловидільних збірок ядерних реакторів на основі оцінки їх динамічних характеристик за допомогою дискретних та континуальних моделей / Improvement of constructions of thermal assemblies of nuclear reactors based on the estimation of their dynamic characteristics by means of discrete and continuous models
14 Електрична інженерія
144 Теплоенергетика
Аспірант / PhD student:
Гойсан Станіслав Борисович / Hoisan Stanislav

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Кошельнік Олександр Вадимович / Koshelnik Oleksandr

Тема дисертації / Dissertation title:
Підвищення ефективності роботи регенеративних теплообмінників скловарних печей шляхом використання теплоакумулюючих елементів з фазовим переходом / Increasing the regenerative heat exchanger efficiency in furnaces by using heat-storage phase change elements
15 Автоматизація та приладобудування
151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
Аспірант / PhD student:
Бегашевський Владислав Миколайович / Behashevskyi Vladyslav

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Северин Валерій Петрович / Severyn Valerii

Тема дисертації / Dissertation title:
Моделі, методи та інформаційна технологія оптимізації показників якості процесів автоматичного управління енергоблоком АЕС / Models, methods and information technology of optimization of quality indicators of processes of automatic control of NPP unit
Аспірант / PhD student:
Жерелюк Едуард Едуардович / Zhereliuk Eduard

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Подустов Михайло Олексiйович / Podustov Mykhailo

Тема дисертації / Dissertation title:
Комп’ютерно-інтегровані технології тепловикористовуючих холодильних систем у виробництві аміаку / Computer-integrated technologies for heat-using refrigeration systems in ammonia production

 
Аспірант / PhD student:
Корсун Роман Олегович / Korsun Roman

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Раскін Лев Григорович / Raskin Lev

Тема дисертації / Dissertation title:
Моделі та методи управління полумарківськими системами обслуговування в умовах невизначеності / Models and methods of control of semi-Markov systems of uncertainty
Аспірант / PhD student:
Оганесян Ованес Овсепович / Ohanesian Ovanes

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Куценко Олександр Сергійович / Kutsenko Oleksandr

Тема дисертації / Dissertation title:
Синтез інтелектуальної системи керування автономного екологічно чистого комплексу енергозабезпечення індивідуальної будівлі / Synthesis of intelligent control system of autonomous environmentally friendly complex of energy supply of an individual building
15 Автоматизація та приладобудування
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
Аспірант / PhD student:
Кузьминський Богдан Сергійович / Kuzmynskyi Bohdan

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Щапов Павло Федорович / Shchapov Pavlo

Тема дисертації / Dissertation title:
Дослідження електромеханічніх моделей кардіодинаміки для систем експрес діагностики онкопаталогій / Research of electromechanical models of cardiomodynamics for systems of rapid diagnostics of oncopathologies
16 Хімічна та біоінженерія
161 Хімічні технології та інженерія
Аспірант / PhD student:
Гребенюк Андрій Петрович / Grebeniuk Andrii

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Пітак Ярослав Миколайович / Pitak Yaroslav

Тема дисертації / Dissertation title:
Композиційні радіопоглинаючі керамічні матеріали на основі титанатів барію та стронцію / The composite radiotransparent ceramic materials based titanat barium and strontium
Аспірант / PhD student:
Грицаєнко Юрій Аміранович / Hrytsaienko Yurii

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Кричковська Лідія Василівна / Krychkovska Lidiia

Тема дисертації / Dissertation title:
Теоретичне та практичне обгрунтування застосування методу рентгенофлюоресцентного аналізу при дослідженні органічних та неорганічних сполук / Theoretical and practical justification for the use of X-ray fluorescence analysis in the study of organic and inorganic compounds
Аспірант / PhD student:
Івах Олександра Олександрівна / Ivakh Oleksandra

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Назаров Валерій Миколайович / Nazarov Valeriy

Тема дисертації / Dissertation title:
Синтез, реакційна здатність та використання конденсованих похідних 4-аміно-1,2,4-триазолу / Synthesis, reactivity and use of condensed derivatives of 4-amino-1,2,4-triazole
Аспірант / PhD student:
Коваль Валентин Валерійович / Koval Valentyn

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Богоявленська Олена Володимирівна / Bogoyavlenska Olena

Тема дисертації / Dissertation title:
Оптимізація схеми підготовки вугілля до коксування / Optimization of coal preparation scheme for coking
Аспірант / PhD student:
Ковальов Геннадій Вікторович / Kovalov Gennadii

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Ведь Валерій Євгенович / Ved Vareriy

Тема дисертації / Dissertation title:
Закономірності процесів спрямованої передачі тепла низькотемпературними нагрівальними пристроями / The regularities of the processes of directional heat transfer by low-temperature heating devices
Аспірант / PhD student:
Кравченко Кристина Миколаївна / Kravchenko Kristina

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Тульський Генадій Георгійович / Tulsky Gennadiy

Тема дисертації / Dissertation title:
Електрохімічний метод регенерації розчинів сульфатно-кислотної обробки сталі / Electrochemical method of regeneration of sulfate-acid treatment of steel
Аспірант / PhD student:
Малік Іван Костянтинович / Malik Ivan

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Мірошниченко Денис Вікторович / Miroshnichenko Denis

Тема дисертації / Dissertation title:
Розробка технології отримання BIO-CHAR / Technology BIO-CHAR development receiving
Аспірант / PhD student:
Мєщанін Валерій Іванович / Meshchanin Valery

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Богоявленська Олена Володимирівна / Bogoyavlenska Olena

Тема дисертації / Dissertation title:
Визначення витрат вологи в процесі підготовки вугілля до коксування / The moisture consumption coal for coking process preparation determination
Аспірант / PhD student:
Мирошниченко Ігор Володимирович / Myroshnichenko Igor

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Мірошниченко Денис Вікторович / Miroshnichenko Denis

Тема дисертації / Dissertation title:
Вплив сировинних та технологічних чинників на теплоту згоряння доменного коксу / Effect of raw materials and technological factors on the heat of combustion of blast furnace coke

 
Аспірант / PhD student:
Павлов Богдан Володимирович / Pavlov Bohdan

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Тульський Генадій Георгійович / Tulsky Gennadiy

Тема дисертації / Dissertation title:
Електрохімічний синтез ГМТД / Electrochemical synthesis of GMTD
Аспірант / PhD student:
Руднєва Катерина Євгенівна / Rudniev Kateryna

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Карножицький Павло Володимирович / Karnozhytskyi Pavlo

Тема дисертації / Dissertation title:
Розробка методу виділення металів з комплексу гумат-метал / Development of the method of extraction from the humic-metal complex
Аспірант / PhD student:
Сарай Володимир Володимирович / Sarai Volodymyr

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Лісачук Георгій Вікторович / Lisachuk George Viktorovich

Тема дисертації / Dissertation title:
Радіопоглинаючі керамічні феритвмісні матеріали спеціального призначення / Radioabsorbers ceramic ferrite-containing materials special purpose
Аспірант / PhD student:
Тимофєєв Вадим Дмитрович / Tymofieiev Vadym

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Федоренко Олена Юріївна / Fedorenko Olena

Тема дисертації / Dissertation title:
Ударостійкі мулітокордієритові склокристалічні матеріали для захисту спеціальної техніки / High impact mulitcordierite glass-ceramic materials to protect special equipment
Аспірант / PhD student:
Фатенко Сергій Валентинович / Fatenko Sergiu

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Мірошниченко Денис Вікторович / Miroshnichenko Denis

Тема дисертації / Dissertation title:
Використання газового вугілля для виробництва доменного коксу /Use of gas for the production of blast furnace coke
Аспірант / PhD student:
Чернявський Андрій Володимирович / Chernyavsky Andrey

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Григоров Андрій Борисович / Grigorov Andrey

Тема дисертації / Dissertation title:
Підвищення ефективності експлуатації установок модифікації нафтових фракцій шляхом удосконалення каталізаторів / Improving the efficiency of operation of oil fraction modification plants by improving catalysts
Аспірант / PhD student:
Шинкоренко Олег Ігорович / Shinkorenko Oleg

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Цейтлін Михаїл Абрамович / Zeitlin Mihail

Тема дисертації / Dissertation title:
Застосування агрегатів термічної нейтралізації компонентів ракетного палива для знешкодження небезпечних промислових відходів / Use of thermal neutralization units of rocket fuel components for the destruction of hazardous industrial wastes
16 Хімічна та біоінженерія
162 Біотехнології та біоінженерія
Аспірант / PhD student:
Чернявська Єлизавета Григорівна / Cherniavska Yelyzaveta

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Клімова Олена Михайлівна / Klimova Olena

Тема дисертації / Dissertation title:
Отримання імуномодулюючих препаратів та оцінка їх цитотоксичності та біодоступності / Obtaining immunomodulatory drugs and assessing their cytotoxicity and bioavailability
17 Електроніка та телекомунікації
171 Електроніка
Аспірант / PhD student:
Єрмаков Іван Юрійович / Yermakov Ivan

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Сокол Євген Іванович / Sokol Yevgen

Тема дисертації / Dissertation title:
Методи обробки медичних сигналів для підвищення ефективності діагностики / Methods of processing medical signals to improve diagnostic efficiency
Аспірант / PhD student:
Шамі Даніель Саламович / Shami Daniel

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Сокол Євген Іванович / Sokol Yevgen

Тема дисертації / Dissertation title:
Удосконалений метод і пристрій раннього визначення прихованих кардіопатологій на базі мониторинга серцевого ритму / Improved method and device for early detection of latent cardiopathology based on heart rate monitoring
18 Виробництво та технології
185 Нафтогазова інженерія та технології
Аспірант / PhD student:
Аббуд Маджид Халіл Аббуд / Abbood Majid

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Фик Михайло Ілліч / Fyk Mykhailo

Тема дисертації / Dissertation title:
Удосконалення методів зберігання геотермальних ресурсів на стадіях експлуатації сверловин нафтогазоконденсатних родовищ / Improvement of geothermal resources srorage methods at the stages of oil and gas condensate fields well exploitation
Аспірант / PhD student:
Козирець Сергій Геннадійович / Kozyrets Serhii

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Римчук Данило Васильйович / Rymchuk Danylo

Тема дисертації / Dissertation title:
Покращення колекторських властивостей привибійної зони свердловини шляхом кавітаційної обробки / Improving the reservoir properties of the well formation by cavitation treatment
Аспірант / PhD student:
Фик Ілля Михайлович / Pokhylko Alina

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Білецький Володимир Стефанович / Biletskyi Volodymyr

Тема дисертації / Dissertation title:
Розробка полегшених і легких тампонажних матеріалів для цементування нафтових і газових свердловин / Development the Lightweight plugging material for cementing wells
Аспірант / PhD student:
Шкейр Алі / Chkeir Ali

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Братах Михайло Іванович / Bratakh Mykhailo

Тема дисертації / Dissertation title:
Удосконалення моделі Тернера з метою розробки методу видалення рідини з вибою свердловин і їх шлейфів / Turner’s model improvement and Gas-condensate wells and flow-lines liquid unloading method
25 Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону
255 Озброєння та військова техніка
Аспірант / PhD student:
Бабіч Олексій Олександрович / Babich Oleksii

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Позняков Валерій Дмитрович, Веретенніков Євген Олександрович / Valery Poznyakov, Evgeny Veretennikov

Тема дисертації / Dissertation title:
Спецтема / Special theme
Аспірант / PhD student:
Красношапка Юрій Васильович / Krasnoshapka Yurii

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Коритченко Костянтин Володимирович / Korytchenko Kostyantyn

Тема дисертації / Dissertation title:
Спецтема / Special theme
Аспірант / PhD student:
Лінивцев Олександр Володимирович / Karpov Vadym

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Коритченко Костянтин Володимирович / Korytchenko Kostyantyn

Тема дисертації / Dissertation title:
Спецтема / Special theme
Аспірант / PhD student:
Ліпейко Андрій Іванович / Lipeiko Andrii

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Ткачук Микола Анатолійович / Tkachuk Mykola

Тема дисертації / Dissertation title:
Спецтема / Special theme
Аспірант / PhD student:
Мартиненко Олег Вікторович / Martynenko Oleg

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Дущенко Владислав Васильович / Dushchenko Vladyslav

Тема дисертації / Dissertation title:
Спецтема / Special theme
Аспірант / PhD student:
Троценко Володимир Володимирович / Trotsenko Volodymyr

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Сівих Дмитро Георгійович / Sivykh Dmytro

Тема дисертації / Dissertation title:
Спецтема / Special theme
Аспірант / PhD student:
Цендра Георгій Вікторович / Tsendra Heorhii

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Ткачук Микола Анатолійович / Tkachuk Mykola

Тема дисертації / Dissertation title:
Спецтема / Special theme
Аспірант / PhD student:
Шевченко Андрій Валерійович / Shevchenko Andrii

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Ткачук Микола Анатолійович / Tkachuk Mykola

Тема дисертації / Dissertation title:
Спецтема / Special theme
Аспірант / PhD student:
Шуть Олександр Юрійович / Shut Oleksandr

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Ткачук Микола Анатолійович / Tkachuk Mykola

Тема дисертації / Dissertation title:
Спецтема / Special theme