2017 рік

Теми дисертаційних робіт аспірантів 2017 року вступу

01 Освіта
011 Освітні, педагогічні науки
Аспірант / PhD student:
Луценко Богдан Володимирович / Lutsenko Bohdan

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Романовський Олександр Георгійович / Romanovskyi Oleksandr

Тема дисертації / Dissertation title:
Формування лідерських якостей у майбутніх офіцерів-командирів Національної гвардії України / Formation of leadership qualities in future officers-commanders of the National Guard of Ukraine
03 Гуманітарні науки
033 Філософія
Аспірант / PhD student:
Фідровська Марія Георгіївна / Fidrovska Mariia

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Тарароєв Яков Володимирович / Tararoev Yakov

Тема дисертації / Dissertation title:
Філософська концепція душі у контексті сучасних наукових уявлень / Philosophical concept of a soul in a context of modern scientifical views
Аспірант / PhD student:
Мурадян Вартан Геворкович / Muradian Vartan

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Дольська Ольга Олексіївна / Dolska Olga

Тема дисертації / Dissertation title:
Міграція у полі філософської антропології: досвід теоретичної концептуалізації та практичної реалізації / Migration in the area of philosophic anthropology: the experience of theoretical conceptualization and practical realization
Аспірант / PhD student:
Лобас Вікторія Володимирівна / Lobas Viktoria

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Дольська Ольга Олексіївна / Dolska Olga

Тема дисертації / Dissertation title:
Феномен йоги у сучасних освітніх практиках / Yoga phenomenon in the modern educational practices
05 Соціальні та поведінкові науки
051 Економіка
Аспірант / PhD student:
Кравчук Аліна Василівна / Kravchuk Alina

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Перерва Петро Григорович / Pererva Petro

Тема дисертації / Dissertation title:
Економічна оцінка промислових інновацій на окремих стадіях життєвого циклу товару / Economic evaluation of industrial innovations at separate stages of the product life cycle
Аспірант / PhD student:
Мартинова Вікторія Вікторівна / Martynova Viktoriia

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Стригуль Лариса Станіславівна / Strygul Larisa

Тема дисертації / Dissertation title:
Формування управлінського потенціалу підприємства на засадах бенчмаркінгу / Formation of managerial potential of the enterprise on the basis of benchmarking
Аспірант / PhD student:
Марчук Леся Сергіївна / Marchuk Lesia

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Перерва Петро Григорович / Pererva Petro

Тема дисертації / Dissertation title:
Управління процесами формування і використання інтелектуального потенціалу на машинобудівних підприємствах / Management of processes of formation and use of intellectual potential at machine-building enterprises
Аспірант / PhD student:
Целовальникова Олександра Вікторівна / Tselovalnikova Oleksandra

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Косенко Олександра Петрівна / Kosenko Oleksandra

Тема дисертації / Dissertation title:
Управління інтелектуальною власністю на промислових підприємствах / Intellectual Property management at industrial enterprises
Аспірант / PhD student:
Подрез Ольга Іванівна / Tselovalnikova Oleksandra

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Райко Діана Валеріївна / Raiko Diana

Тема дисертації / Dissertation title:
Формування інструментів управління сталим розвитком промислових підприємств / Formation of management tools for the sustainable development of industrial enterprises
Аспірант / PhD student:
Ходирєва Оксана Олегівна / Khodyrieva Oksana

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Посохов Ігор Михайлович / Posokhov Igor

Тема дисертації / Dissertation title:
Розробка механізмів управління ризиками переробних підприємств / Development of risk management mechanisms for processing enterprises
05 Соціальні та поведінкові науки
054 Соціологія
Аспірант / PhD student:
Кутянін Олександр Вікторович / Kutianin Oleksandr

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Горошко Олена Ігорівна / Horoshko Olena

Тема дисертації / Dissertation title:
Ігрові практики як фрейми освітнього процесу / Gaming practices as frames of the educational process
07 Управління та адміністрування
073 Менеджмент
Аспірант / PhD student:
Мирченко Олександр Олександрович / Myrchenko Oleksandr

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Гаврись Олександр Миколайович / Oleksandr Gavrys

Тема дисертації / Dissertation title:
Управління витратами підприємств будівельних матеріалів / Cost management of building materials enterprises
Аспірант / PhD student:
Фощій Марія Дмитрівна/ Foshchii Mariia

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Краснокутська Наталія Станіславівна / Krasnokutska Nataliia

Тема дисертації / Dissertation title:
Управління змінами на підприємствах молочної промисловості в умовах впровадження бережливого виробництва / Change Management on dairy enterprises in the context of the implementation of lean production
Аспірант / PhD student:
Яковлев Владислав Ігорович / Osetrova Tetiana

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Данько Тарас Володимирович / Danko Taras

Тема дисертації / Dissertation title:
Управління інтернаціоналізацією високотехнологічного підприємства / Management of internationalization of high-technology company
Аспірант / PhD student:
Бойченко Олег Iгорович / Boichenko Oleg

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Дюжев Віктор Геннадійович / Dyuzhev Viktor

Тема дисертації / Dissertation title:
Розвиток методів підвищення інноваційної сприйнятливості персоналу промислових підприємств / The development of the methods to increase the innovative receptivity of personnel in industrial enterprises
Аспірант / PhD student:
Гаркуша Вікторія Олександрівна / Garkusha Viktoriia

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Єршова Наталя Юріївна / Iershova Natalia

Тема дисертації / Dissertation title:
Формування інноваційних напрямів забезпечення функціонування системи економічної безпеки промислового підприємства / Formation of innovative directions for ensuring the functioning of the economic security system of an industrial enterprise
Аспірант / PhD student:
Кабиш Анна Юріівна / KabyshViktoriia

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Посохов Ігор Михайлович / Posokhov Igor

Тема дисертації / Dissertation title:
Формування систем управління ризиками машинобудівних підприємств / Formation of risk management systems in machine-building enterprises
Аспірант / PhD student:
Нехме Мохамад Нассіф / Nehme Mohamad

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Брінь Павло Володимирович / Brin Pavlo

Тема дисертації / Dissertation title:
Корпоративна соціальна відповідальність у промислових підприємствах / Corporate Social Responsibility in Industrial Machinery Firms
07 Управління та адміністрування
075 Маркетинг
Аспірант / PhD student:
Пономаренко Валерія Вадимівна / Ponomarenko Valeriia

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Косенко Олександра / Kosenko Oleksandra

Тема дисертації / Dissertation title: Розвиток методів використання інтернет-маркетингу на промислових підприємствах / Development of internet marketing using methods at industrial enterprises
07 Управління та адміністрування
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Аспірант / PhD student:
Колісник Сергій Сергійович / Kolisnyk Artem

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Міщенко Володимир Акимович / Mishchenko Volodymyr

Тема дисертації / Dissertation title:
Формування конкурентоспроможності малого бізнесу в роздрібній торгівлі / Formation of competitiveness of small business in retail trade
10 Природничі науки
101 Екологія
Аспірант / PhD student:
Гетта Оксана Сергіївна / Hetta Oksana

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Шестопалов Олексій Валерійович / Shestopalov Oleksii

Тема дисертації / Dissertation title:
Підвищення екологічної безпеки харчових виробництв шляхом очищення та утилізації рідких відходів / Increasing the ecological safety of food industries by cleaning and utilizing liquid wastes
Аспірант / PhD student:
Порохня Микола Федорович / Porokhnia Mykola

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Шестопалов Олексій Валерійович / Shestopalov Oleksii

Тема дисертації / Dissertation title:
Підвищення екологічної безпеки виробництва очищеного бікарбоната натрію шляхом мінімізації газових та рідинних відходів / The improvement of environmental safety of refined sodium bicarbonate production by minimization of gas and liquid wastes
Аспірант / PhD student:
Зеленцова Oлена Вікторівна / Zelentsova Olena

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Байрачний Володимир Борисович / Bairachnyi Volodymyr

Тема дисертації / Dissertation title:
Удосконалення знешкодження викидів токсичних сполук важких металів (Cr, Pb) в машинобудуванні / Improvement of decontamination of emissions of toxic compounds of heavy metals (Cr, Pb) in mechanical engineering
10 Природничі науки
104 Фізика та астрономія
Аспірант / PhD student:
Шульга Марина Олексіївна / Shulha Maryna

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Котов Дмитро Володимирович / Kotov Dmytro

Тема дисертації / Dissertation title:
Прояви геокосмічних бур в іоносфері, плазмосфері та термосфері: результати спостережень та моделювання / Manifestations of geospace storms in the ionosphere, plasmasphere and thermosphere: results of observations and modelling
10 Природничі науки
105 Прикладна фізика та наноматеріали
Аспірант / PhD student:
Жадан Дмитро Олегович / Zhadan Dmytro

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Клочко Наталя Петрівна / Klochko Natalia

Тема дисертації / Dissertation title:
Нові плівкові наноструктури для фотоелектричних сенсорів і термоелектричних генераторів / New film nanostructures for photovoltaic sensors and thermoelectric generators
Аспірант / PhD student:
Жадан Дмитро Олегович / Zhadan Dmytro

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Клочко Наталя Петрівна / Klochko Natalia

Тема дисертації / Dissertation title:
Нові плівкові наноструктури для фотоелектричних сенсорів і термоелектричних генераторів / New film nanostructures for photovoltaic sensors and thermoelectric generators
Аспірант / PhD student:
Прокопенко Дмитро Сергійович / Prokopenko Dmytro

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Зайцев Роман Валентинович / Zaitsev Roman

Тема дисертації / Dissertation title:
Фізико-технічні основи гібридних термофотоенергетичних установок для автономного теплопостачання / Physical and technical bases of hybrid thermo photoenergy power plants for autonomous heat supply
Аспірант / PhD student:
Чумак Віталій Сергійович / Chumak Vitalii

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Кондратенко Валерій Володимирович / Kondratenko Valerii

Тема дисертації / Dissertation title:
Міжфазна взаємодія та механічні напруження в багатошарових рентгенівських дзеркалах Mo/Si / Interphase interaction and mechanical stresses in multi-layer x-ray mirrors Mo / Si
Аспірант / PhD student:
Бахчова Любов Дмитрівна / Bakhchova Liubov

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Хрипунов Геннадій Семенович / Khrypunov Gennadiy

Тема дисертації / Dissertation title:
Розробка сенсорного елементу на основі біосумісних полімерних матеріалів та мікрофлюїдної платформи / Development of a sensor based on biocompatible polymer materials and a microfluidic platform
11 Математика та статистика
113 Прикладна математика
Аспірант / PhD student:
Батюк Олег Анатолійович / Batiuk Oleh

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Бреславський Дмитро Васильович / Breslavsky Dmitry

Тема дисертації / Dissertation title:
Розробка та вдосконалення алгоритмів розв’язання нелінійних задач механіки стрижнів методом Гальоркіна / Development and improvement of algorithms for solving the nonlinear problems of beam mechanics by the Galerkin method
Аспірант / PhD student:
Шаповалова Марія Ігорівна / Shapovalova Mariya

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Водка Олексій Олександрович / Vodka Oleksiі Oleksandrovych

Тема дисертації / Dissertation title:
Математичні моделі ідентифікації параметрів міцності матеріалів на основі їх мікроструктури / Mathematical models of identification of the strength parameters of materials based on their microstructure
Аспірант / PhD student:
Хеджазі Сейєд Мохаммад / Hejazi Seyyed Mohammad

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Успенський Валерій Борисович / Uspenskij Valerij

Тема дисертації / Dissertation title:
Оптимізація аеродинаміки автономного керованого безпілотного літального мікроапарату / Aerodynamic configuration optimization of autonomous controlled micro air vehicle
12 Інформаційні технології
122 Комп’ютерні науки
Аспірант / PhD student:
Дабагян Давид Олександрович / Dabahian Davyd

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Годлевський Михайло Дмитрович / Godlevsky Mikhail

Тема дисертації / Dissertation title:
Моделі та інформаційна технологія оптимізації функціонування банка в умовах обмежених ресурсів / Models and information technology of optimizing the functioning of the bank in conditions of limited resources
Аспірант / PhD student:
Малигон Геннадій Васильович / Malyhon Hennadii

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Орєхов Сергій Валерійович / Sergey Orekhov

Тема дисертації / Dissertation title:
Моделі та інформаційна технологія ситуаційного управління процесом пошукової оптимізації на підприємстві / Models and information technology of situational management of the process of search optimization at the enterprise
Аспірант / PhD student:
Матвєєв Олександр Миколайович / Matvieiev Oleksandr

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Чередніченко Ольга Юріївна / Olga Cherednichenko

Тема дисертації / Dissertation title:
Багатоагентні моделі та методи збору та видобування бізнес-інформації у веб-просторі / Multi-Agent Models and Methods for Collecting and Retrieving of Business Information in a Web Space
Аспірант / PhD student:
Скоробогатько Микита Валентинович / Skorobohatko Mykyta

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Дашкевич Андрій Олександрович / Dashkevich Andrey

Тема дисертації / Dissertation title:
Побудова формату опису тривимірної сцени для розв’язання задачі синтезу геометричної моделі / Construction of a three-dimensional scene format for solving the problem of synthesis of a geometric model
12 Інформаційні технології
123 Комп’ютерна інженерія
Аспірант / PhD student:
Бабенко Олексій Сергійович / Babenko Oleksii

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Гавриленко Світлана Юріївна / Gavrylenko Svitlana

Тема дисертації / Dissertation title:
Метод інтелектуального аналізу стану апаратних і програмних засобів комп’ютерних систем / Method for the intellectual analysis of the state of hardware and software of computer systems
Аспірант / PhD student:
Гребенюк Дарина Сергіївна / Hrebeniuk Daryna

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Кучук Георгій Анатолійович / Kuchuk Heorhii

Тема дисертації / Dissertation title:
Метод розподілення ресурсів у хмарних обчислювальних середовищах / Resources distribution method within cloud computational environments
Аспірант / PhD student:
Черемський Ігор Андрійович / Cheremskyi Ihor

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Черних Олена Петрівна / Chernykh Olena

Тема дисертації / Dissertation title:
Методи структурно-алгоритмічного забезпечення програмних засобів обробки комп’ютерних даних / Methods of structural and algorithmic support of software tools for processing computer data
13 Механічна інженерія
131 Прикладна механіка
Аспірант / PhD student:
Норик Еліна Віталіївна / Noryk Elina

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Крижний Григорій Кирилович / Kryzhnyi Grygorii

Тема дисертації / Dissertation title:
Удосконалення методолгії впровадження японської системи забезпечення якості на машинобудівних підприємствах України / Improvement of the methodology for the introduction of the Japanese quality assurance system at the machine-building enterprises of Ukraine
Аспірант / PhD student:
Пермінов Євген Віталійович / Perminov Yevgen

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Клочко Олександр Олександрович / Klochko Alexander

Тема дисертації / Dissertation title:
Технологічне забезпечення точності та довговічності зубчастих передач приводів верстатів з особливостями кінематичного розрахунку / Technological ensuring of accuracy and durability of toothed gears of machine drives with features of kinematic calculation
Аспірант / PhD student:
Волошкіна Ірина Віталіївна / Voloshkina Irina

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Пижов Іван Миколайович / Pyzhov Ivan

Тема дисертації / Dissertation title:
Удосконалення процесу алмазного шліфування надтвердих матеріалів за рахунок управління контактними напруженнями / Improving the process of diamond grinding of superhard materials by controlling the contact stress
Аспірант / PhD student:
Іванова Лариса Петрівна / Ivanova Larysa

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Степанов Михайло Сергійович / Stepanov Mykhaylo

Тема дисертації / Dissertation title:
Технологічне забезпечення точності обробки шліфуванням за рахунок керування тепловим режимом мастильно-охолоджуючої рідини / Technological ensuring of the accuracy of finishing by grinding by controlling the thermal mode of the lubricating-coolant
Аспірант / PhD student:
Скиба Олександр Сергійович / Skyba Oleksandr

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Гайдамака Анатолій Володимирович / Gaydamaka Anatoly

Тема дисертації / Dissertation title:
Вдосконалення методу розрахунку циліндричних роликових підшипників врахуванням перекосів кілець / Improvement of the method of calculation of cylindrical roller bearings, taking into account the distortion of rings
13 Механічна інженерія
132 Матеріалознавство
Аспірант / PhD student:
Азаров Максим Сергійович / Azarov Maksym

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Погрiбний Микола Андрiйович / Pohribnyy Mykola

Тема дисертації / Dissertation title:
Підвищення довговічності та надійності деталей турбін які експлуатуються в умовах інтенсивного ерозійного зносу / Structural engineering of ion-plasma coatings of multi-elemental and quasi-binary systems of implementation phases
Аспірант / PhD student:
Звягольський Олександр Васильович / Zviaholskyi Oleksandr

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Соболь Олег Валентинович / Sobol Oleg

Тема дисертації / Dissertation title:
Структурна інженерія іонно-плазмових покриттів багатоелементних та квазібінарних систем фаз впровадження / Structural engineering of ion-plasma coatings of multi-elemental and quasi-binary systems of implementation phases
13 Механічна інженерія
133 Галузеве машинобудування
Аспірант / PhD student:
Мелешко Сергій Сургійович / Meleshko Sergii

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Свиргун Володимир Петрович / Svirgun Volodymyr

Тема дисертації / Dissertation title:
Підвищення виробництва перевантажувальних грейферних кранів шляхом автоматизації та оптимізації перевантажувального циклу / Increasing the production of reloading grab cranes by automating and optimizing the reloading cycle
Аспірант / PhD student:
Саверська Марія Сергіївна / Saverska Mariia

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Ткачук Микола Анатолійович / Tkachuk Mykola

Тема дисертації / Dissertation title:
Контактна задача для складнопрофільних тіл / Contact problem for complex bodies
Аспірант / PhD student:
Якунін Максим Євгенович / Yakunin Maksym

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Ребров Олексій Юрійович / Rebrov Alexey

Тема дисертації / Dissertation title:
Обґрунтування раціональних параметрів і режимів навантаження пневматичних шин колісних тракторів сільськогосподарського призначення / Substantiation of rational parameters and modes of loading of the pneumatic tires of wheeled agricultural tractors
13 Механічна інженерія
136 Металургія
Аспірант / PhD student:
Мариненко Дмитро Віталійович / Marynenko Dmytro

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Пономаренко Ольга Іванівна / Ponomarenko Olga

Тема дисертації / Dissertation title:
Конструкторсько-технологічні основи отримання тонкостінних корпусних виливків / Design and technological basis for obtaining thin-walled castings
14 Електрична інженерія
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
Аспірант / PhD student:
Бондаренко Роман Вікторович / Bondarenko Roman

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Довгалюк Оксана Миколаївна / Dovhalyuk Oksana

Тема дисертації / Dissertation title:
Підвищення ефективності роботи електричних мереж в умовах енергоринку / Increasing the efficiency of electric networks operation in the energy market
Аспірант / PhD student:
Булгаков Олексій Віталійович / Bulhakov Oleksii

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Неміровський Ілля Абрамович / Nemirovsky Illya

Тема дисертації / Dissertation title:
Вибір обладнання для системи енергопостачання автономних об’єктів об’єднаних в мікро-мережу / Equipment selection for the power supply system of autonomous objects integrated into a microgrid
Аспірант / PhD student:
Данилюк Андрій Романович / Danyliuk Andrii

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Резинкін Олег Лук’янович / Rezinkin Oleg

Тема дисертації / Dissertation title:
Фізичне та математичне моделювання електрофізичних процесів при поширенні електромагнітного поля в сегнетоелектричних та феромагнітних середовищах / Physical and mathematical modeling of electrophysical processes at propagation of electromagnetic field in ferroelectric and ferromagnetic media
Аспірант / PhD student:
Єлоєв Алан Казбекович / Yeloiev Alan

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Грищук Юрій Степанович / Hryshchuk Yurii

Тема дисертації / Dissertation title:
Удосконалення конструкцій і режимів експлуатації побутових індукційних кухонних плит
із застосуванням методів мультифізичного моделювання / Improvement of designs and modes of operation of household induction cookers with the use of multiphysical modeling methods
Аспірант / PhD student:
Івахнов Андрій Віталійович / Ivakhnov Andrii

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Лазуренко Олександр Павлович / Oleksandr Lazurenko

Тема дисертації / Dissertation title:
Керування балансом електроенергії з використанням систем акумулювання у вузлах навантаження / Electricity ballance control with using a storage systems in load nodes
Аспірант / PhD student:
Курочкін Дмитро Андрійович / Kurochkin Dmytro

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Клепіков Володимир Борисович / Klepikov Volodymyr

Тема дисертації / Dissertation title:
Енергоефективний електропривод електромобіля з вентильным двигуном / Energoeffective electric vehicle drive with permanent magnet synchronous motor
Аспірант / PhD student:
Литвиненко Світлана Анатоліївна / Lytvynenko Svitlana

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Резинкіна Марина Михайлівна / Rezynkina Maryna

Тема дисертації / Dissertation title:
Математичне моделювання електромагнітних процесів при розрядах в повітрі / Mathematical modeling of electromagnetic processes at discharges in the air
Аспірант / PhD student:
Макогон Артем Віталійович / Makohon Artem

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Бойко Микола Іванович / Boyko Mykola

Тема дисертації / Dissertation title:
Методи обробки рідин за допомогою високовольтних розрядів і сильних імпульсних електричних полів / Treatment methods of liqwids by of highvoltage discharges and high pulsed electric fields
Аспірант / PhD student:
Машура Артем Вячеславович / Mashura Artem

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Жемеров Георгій Георгієвич / George Zhemerov

Тема дисертації / Dissertation title:
Енергозберiгаючі багаторівневі перетворювачі для інтелектуальних систем електропостачання / Energy saving multilevel converters for intelligent power supply systems
Аспірант / PhD student:
Стасюк Іван Володимирович / Makohon Artem

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Хоменко Ігор Васильович / Khomenko Ihor

Тема дисертації / Dissertation title:
Розробка заходів по удосконаленню оперативно- технологічного керування режимами активно-адаптивних електричних мереж / Development of measures for the improvement of operational and technological control of the regimes of active-adaptive electric networks
Аспірант / PhD student:
Кундіус Катерина Дмитрівна / Kundіus Kateryna

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Клепіков Володимир Борисович, Розов Володимир Юрійович / Klepіkov Volodymyr, Rozov Volodymyr

Тема дисертації / Dissertation title:
Системи активного екранування магнітного поля вбудованих трансформаторних підстанцій / Active shielding system of magnetic field for built-in transformer substation
Аспірант / PhD student:
Симонов Артем Андрійович / Symonov Artem

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Лазуренко Олександр Павлович / Oleksandr Lazurenko

Тема дисертації / Dissertation title:
Комплексна оцінка показників комп’ютерної безпеки електричних станцій / Comprehensive assessment of computer security indicators for power plants
Аспірант / PhD student:
Берчук Олександр Олександрович / Berchuk Oleksandr

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Шевченко Сергій Юрійович / Shevchenko Serhiy

Тема дисертації / Dissertation title:
Удосконалення захисту двигунів власних потреб теплових електричних станцій / Improvement of engine protection of power requirements of thermal power stations
Аспірант / PhD student:
Хломко Сергій Олександрович / Khlomko Sergiy

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Шевченко Сергій Юрійович / Shevchenko Serhiy

Тема дисертації / Dissertation title:
Система метерологічного забезпечення та мониторингу умов навколишнього середовища, за технологією “SmartGrid” в керуванні єдиною енергетичною системою / The system of meteorological support and monitoring of the environment, on the technology “SmartGrid” in the management of a single energy system
14 Електрична інженерія
142 Енергетичне машинобудування
Аспірант / PhD student:
Карнаухов Олександр Олександрович / Karnaukhov Oleksandr

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Марченко Андрій Петрович / Marchenko Andriy

Тема дисертації / Dissertation title:
Удосконалення системи надуву регулювання компресору та газової турбіни високофорсованого танкового дизеля / Improvement of the suppressor control system of the compressor and the gas turbine of the high-speed tank diesel engine
14 Електрична інженерія
143 Атомна енергетика
Аспірант / PhD student:
Чібісов Дмитро Олексійович / Chibisov Dmytro

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Ромашов Юрій Володимирович / Romashov Yurii

Тема дисертації / Dissertation title:
Розробка методів оцінки міцності та довговічності керамічного ядерного палива для ТВЕЛів з метою удосконалення режимів їхньої експлуатації / Development of methods for assessing the sustainability and durability of ceramic nuclear fuel for thermal elements in order to improve their operating modes
14 Електрична інженерія
144 Теплоенергетика
Аспірант / PhD student:
Юрко Володимир Володимирович / Yurko Volodymyr

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Ганжа Антон Миколайович / Ganzha Anton

Тема дисертації / Dissertation title:
Удосконалення рекуперативного повітренагрівача (теплоутилізатора) для розширення області застосування за умови запиленого гріючого теплоносія / Improving recuperative air heater (heat recovery unit) to enlarge its application area provided that the dust-laden heat carrier is used
15 Автоматизація та приладобудування
151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
Аспірант / PhD student:
Одарченко Микита Андрійович / Odarchenko Mykyta

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Куценко Олександр Сергійович / Kuzenko Oleksandr

Тема дисертації / Dissertation title:
Синтез комбінованої системи автоматичного керування теплопостачанням на основі зворотних динамічних моделей / Combined power heating control system synthesis based on reversive dynamical models
Аспірант / PhD student:
Парфенюк Юрій Леонідович / Parfeniuk Yurii

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Сіра Оксана Володимирівна / Sira Oksana

Тема дисертації / Dissertation title:
Моделі та методи управління у багатоступеневою транспортною логистичною системою в умовах невизначенності / Models and methods of management in the multistage transport logistics system in conditions of uncertainty

 
15 Автоматизація та приладобудування
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
Аспірант / PhD student:
Бернадська Тетяна Володимирівна / Bernadska Tetyana

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Сокол Євген Іванович / Sokol Yevhen

Тема дисертації / Dissertation title:
Метод та засоби інтерференційної голографії для визначення стану плазматичних мембран / Interference holography method and means for determining the state of plasma membranes
Аспірант / PhD student:
Саліба Абдел Нур / Saliba Abdel Nour

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Горкунов Борис Митрофанович / Gorkunov Boris

Тема дисертації / Dissertation title:
Безконтактний контроль динамічних напружень в циліндричних металевих виробах електромагнітним методом / Non-contact control of dynamic stresses in cylindrical metal products by electromagnetic method
16 Хімічна та біоінженерія
161 Хімічні технології та інженерія
Аспірант / PhD student:
Василенко Олександр Анатолiйович / Vasylenko Oleksandr

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Капустенко Петро Олексійович / Kapustenko Petro

Тема дисертації / Dissertation title:
Теоретичні та eксперементальні доcлідження теплових процесів в пластинчатих конденсаторах для хімічних виробництв / Theoretical and experimental research of thermal processes in plate candensars for chemical productions
Аспірант / PhD student:
Дрозд Катерина Юріївна / Drozd Kateryna

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Кричковська Лідія Василівна / Krichkovska Lidiya

Тема дисертації / Dissertation title:
Технологія селеновмісних пробіотиків для отримання лікувально-профілактичних молочних продуктів / Еechnology of selenium-containing probiotics for obtaining curative and prophylactic dairy products
Аспірант / PhD student:
Кануннікова Надія Олександрівна / Kanunnikova Nadiia

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Байрачний Борис Іванович / Bayrachniy Boris

Тема дисертації / Dissertation title:
Електрохімічні технології оксидування сталі 08Х18Н10 / Electrochemical technologies of anodizing stainless steel type AISI 304
Аспірант / PhD student:
Лисак Павло Юрійович / Lysak Pavlo

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Кричковська Лідія Василівна / Krychkovska Lidiia

Тема дисертації / Dissertation title:
Технологія нових продуктів на основі відходів дріжджового виробництва / The technology of new products based on the waste of yeast production
Аспірант / PhD student:
Руденко Наталія Олександрівна / Rudenko Nataliia

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Байрачний Борис Іванович / Bairachniy Boris

Тема дисертації / Dissertation title:
Анодні процеси на сплавах алюмінію в деполяризуючих циклах водневої енергетики / Anodic processes on aluminum alloys in depolarizing cycles of hydrogen energy
Аспірант / PhD student:
Рутковська Катерина Сергіївна / Rutkovska Katerina

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Тульський Геннадій Георгійович / Tulsky Gennadiy

Тема дисертації / Dissertation title:
Електрохімічний синтез гіпохлориту натрію з деполяризацією катодного процесу / Electrochemical synthesis of sodium hypochlorite with cathodic depolarization
Аспірант / PhD student:
Рябінін Святослав Олександрович / Riabinin Sviatoslav

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Саввова Оксана Вікторівна / Savvova Oksana

Тема дисертації / Dissertation title:
Високоміцні склокристалічні матеріали в системі Li2O-Al2O3-SiO2 захисної дії / High-strength glass-crystalline materials with protective action in the system Li2O-Al2O3-SiO2

 
Аспірант / PhD student:
Троценко Олександр Володимирович / Trotsenko Oleksandr

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Лаврова Інна Олегівна / Lavrova Inna

Тема дисертації / Dissertation title:
Інтенсифікація процесів підвищення якості нафтових дистиляційних фракцій сорбційними методами / The intensification of processes for improving the quality of petroleum distillation fractions by sorption methods
16 Хімічна та біоінженерія
162 Біотехнології та біоінженерія
Аспірант / PhD student:
Ларінцева Надія Вікторівна / Larintseva Nadiia

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Горбунов Леонід Володимирович / Horbunov Leonid

Тема дисертації / Dissertation title:
Кількісний аналіз гетерогенності ліній і гібридів кукурудзи при оцінці ефективності технології їх вирощування / Quantitative analysis of the heterogeneity of corn lines and hybrids in assessing the effectiveness of technology for their cultivation
16 Хімічна та біоінженерія
172 Телекомунікації та радіотехніка
Аспірант / PhD student:
Марченко Денис Іванович / Marchenko Denis

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Серков Олександр Анатолійович / Serkov Aleksandr

Тема дисертації / Dissertation title:
Моделі та методи підвищення якості обслуговування абонентів мобільного зв’язку шляхом ущільнення каналів зв’язку / Models and methods of improving the quality of mobile subscribers’ service by compacting communication channels
16 Хімічна та біоінженерія
181 Харчові технології
Аспірант / PhD student:
Гаврюшенко Катерина Олександрівна / Havriushenko Kateryna

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Гладкий Федір Федорович / Hladkyi Fedir

Тема дисертації / Dissertation title:
Розробка технології одержання і використання похідних ацилгліцеринів у складі харчових продуктів / Development of technology for obtaining and using the acylglyceroles derivatives in the composition of foodstuff
Аспірант / PhD student:
Касьяненко Любов Миколаївна / Kasianenko Liubov

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Демидов Ігор Миколайович / Demydov Ihor

Тема дисертації / Dissertation title:
Технологія одержання мастильних олив із рослинних олій / Technology for vegetable oil based lubricants production
18 Виробництво та технології
185 Нафтогазова інженерія та технології
Аспірант / PhD student:
Пономаренко Віта Василівна / Ponomarenko Vita

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Фик Ілля Михайлович / Fyk Illia

Тема дисертації / Dissertation title:
Оптимізація технології та інструменту для гідропіскоструминної перфорації свердловин / Technology and instrument optimization for hydrosand-blast perforation of wells
Аспірант / PhD student:
Шапченко Євген Олександрович / Shapchenko Yevhen

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Фик Ілля Михайлович / Fyk Illia

Тема дисертації / Dissertation title:
Оптимізація технології та інструменту для гідропіскоструминної перфорації свердловин / Technology and instrument optimization for hydrosand-blast perforation of wells
Аспірант / PhD student:
Варавіна Олена Павлівна / Varavina Olena

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Фик Ілля Михайлович / Fyk Illia

Тема дисертації / Dissertation title:
Удосконалення методів прогнозування видобутку газового конденсату на пізній стадії розробки газоконденсатних родовищ / Extension of gas-condensate production forecasting methods at mature production gas-condensate fields
Аспірант / PhD student:
Шендрик Олексій Михайлович / Shendrik Alexey

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Фик Ілля Михайлович / Fyk Illia

Тема дисертації / Dissertation title:
Комплексне забезпечення сталої роботи свердловин на газоконденсатних родовищах пізньої стадії розробки / Integrated maintenance of stable operation of wells at gas-condensate deposits of the late stage of development
Аспірант / PhD student:
Аббуд Мохамед Халиль / Abbood Mohammed Khaleel/span>
Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Фик Ілля Михайлович / Fyk Illia

Тема дисертації / Dissertation title:
Удосконалення способу освоєння геотермальних ресурсів свердловин нафтових родовищ / Improvement of the geothermal resources development method for oil field wells
25 Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону
255 Озброєння та військова техніка
Аспірант / PhD student:
Куценко Сергій Володимирович / Kutsenko Serhii

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Ткачук Микола Анатолійович / Tkachuk Mykola

Тема дисертації / Dissertation title:
Спецтема / Special theme
Аспірант / PhD student:
Болжаларський Олександр Олександрович / Klochkov Illia

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Ткачук Микола Анатолійович / Tkachuk Mykola

Тема дисертації / Dissertation title:
Спецтема / Special theme
Аспірант / PhD student:
Ключка Роман Віталійович / Kliuchka Roman

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Лавриненко Сергій Миколайович / Lavrynenko Sergiy

Тема дисертації / Dissertation title: Спецтема / Special theme
Аспірант / PhD student:
Собко Олександр Петрович / Sobko Alexander

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Волонцевич Дмитро Олегович / Volontsevich Dmytro

Тема дисертації / Dissertation title:
Спецтема / Special theme
Аспірант / PhD student:
Яремченко Анатолій Сергійович / Yaremchenko Anatoliі

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Волонцевич Дмитро Олегович / Volontsevich Dmytro

Тема дисертації / Dissertation title:
Спецтема / Special theme