2018 рік

Теми дисертаційних робіт аспірантів 2018 року вступу

01 Освіта
011 Освітні, педагогічні науки
Аспірант / PhD student:
Горбач Ігор Олександрович/ Horbach Ihor

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Романовський Олександр Георгійович / Romanovskyi Oleksandr

Тема дисертації / Dissertation title:
Формування лідерського потенціалу у майбутніх фахівців з правоохоронної діяльності пенітенціарної системи України у профільному закладі вищої освіти / Formation of leadership potential for future specialists in the law enforcement activity of the penitentiary system of Ukraine in the profile institution of higher education
Аспірант / PhD student:
Лютий Микола Миколайович/ Lyutiy Mykola

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Гура Тетяна Віталіївна / Gura Tetiana

Тема дисертації / Dissertation title:
Формування лідерської компетентності у студентів вищих освітніх закладів / Formation of leadership competency in students of higher education institutions
03 Гуманітарні науки
033 Філософія
Аспірант / PhD student:
Глущенко Євгеній В’ячеславович / Gluschenko Eugene

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Тарароєв Яків Володимирович / Tararoev Yakiv

Тема дисертації / Dissertation title:
Концептуалізація категорії сенсу логічної семантіки в аналітичній філософії / Conceptualization of sense in logical semantics in analytic philosophy
Аспірант / PhD student:
Шаблевська Ірина Юріївна / Shablevska Iryna

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Тарароєв Яків Володимирович / Tararoev Yakiv

Тема дисертації / Dissertation title:
Версія людини пізнього модерну: філософсько-антропологічний аналіз / Version of the late modernist man: philosophical and anthropological analysis
05 Соціальні та поведінкові науки
051 Економіка
Аспірант / PhD student:
Бойко Катерина Юріївна/ Kravchuk Alina

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Яковлєв Анатолій Іванович / Yakovlev Anatoly

Тема дисертації / Dissertation title:
Розвиток засобів стимулювання сучасних нововведень / Means of stimulating modern innovations
Аспірант / PhD student:
Назаренко Станіслав Миколайович / Nazarenko Stanislav

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Перерва Петро Григорович / Pererva Petro

Тема дисертації / Dissertation title:
Формування організаційно-економічного механізму аутсорсингу інформаційних технологій / Formation of organizational and economic mechanism of information technology outsourcing
Аспірант / PhD student:
Овсієнко Артур Ігорович / Ovsiienko Artur

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Яковлєв Анатолій Іванович / Yakovlev Anatoly

Тема дисертації / Dissertation title:
Оцінка ефективності висококонкурентної продукції / Evaluating the effectiveness of highly competitive products
Аспірант / PhD student:
Свіщова Наталія Сергіївна / Svishchova Nataliia

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Перерва Петро Григорович / Pererva Petro

Тема дисертації / Dissertation title:
Економічна оцінка об’єктів інтеллектуальної власності в умовах постіндустріальних трансформацій та індустрії 4.0 / Economic evaluation of intellectual property in the conditions of post-industrial transformation and industry 4.0
05 Соціальні та поведінкові науки
054 Соціологія
Аспірант / PhD student:
Криворучко Максим Геннадійович / Kryvoruchko Maksym

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Рущенко Ігор Петрович / Rushchenko Igor

Тема дисертації / Dissertation title:
Громадянські конфлікти у контексті гібридних війн / Civic conflicts in the context of hybrid wars
Аспірант / PhD student:
Кудрявцева Ксенія Олександрівна / Kudriavtseva Kseniia

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Горошко Олена Ігорівна / Goroshko Olena

Тема дисертації / Dissertation title:
Фейк як комунікативна технологія впливу на масову свідомість та громадську думку / Fake as a communicative technology of influence on the mass consciousness and public opinion
Аспірант / PhD student:
Розова Олена Володимирівна/ Kudriavtseva Kseniia

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Бурега Валерій Васильович / Burega Valeriy

Тема дисертації / Dissertation title:
Прес-служба університету, як інструмент позіціонування вищого закладу освіти у соціальному просторі / University press service as a tool for positioning of a higher education institution in a social space
07 Управління та адміністрування
073 Менеджмент
Аспірант / PhD student:
Абуд Ахмад Халіль Абуд / Abood Ahmad Khaleed Abood

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Брінь Павло Володимирович / Brin Pavlo

Тема дисертації / Dissertation title:
Управління проектами на підприємствах машинобудування / Project management at mechanical engineering
Аспірант / PhD student:
Дараган Антон Володимирович / Darahan Anton

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Міщенко Володимир Акимович / Mishchenko Volodymyr

Тема дисертації / Dissertation title:
Удосконалення управління потенціалом машинобудівного підприємства / Improvement of potential management of machine-building enterprise
Аспірант / PhD student:
Силка Ігор Васильович / Sylka Ihor

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Черепанова Вікторія Олександрівна / Cherepanova Viktoriia

Тема дисертації / Dissertation title:
Процесно-функціональне управління інтелектуальною власністю промислових підприємств / Process-functional management of intellectual property of industrial enterprises
07 Управління та адміністрування
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Аспірант / PhD student:
Сілова Яна Володимирівна / Silova Yana

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Гаврись Олександр Миколайович / Gavrys Oleksandr

Тема дисертації / Dissertation title:
Оцінка інвестиційної привабливості підприємств роздрібної торгівлі / Estimation of investment attractiveness of retail enterprises
10 Природничі науки
101 Екологія
Аспірант / PhD student:
Стаднік Вероніка Юріївна / Stadnik Veronika

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Байрачний Володимир Борисович / Bairachnyi Volodymyr

Тема дисертації / Dissertation title:
Розробка концепції екологічної безпеки дитячих майданчиків урбанізованих територій / Development of the concept of ecological safety of children’s playgrounds in urban areas
10 Природничі науки
104 Фізика та астрономія
Аспірант / PhD student:
Мірошніков Артем Євгенійович / Miroshnikov Artem

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Ємельянов Леонід Якович / Emelyanov Leonid

Тема дисертації / Dissertation title:
Розробка підсистеми прийому сигналу некогерентного розсіяння, його запису й обробки на проміжній частоті / Development of subsystem for reception of incoherent scatter signal, its recording and processing at the intermediate frequency
10 Природничі науки
105 Прикладна фізика та наноматеріали
Аспірант / PhD student:
Любов Денис Вікторович / Liubov Denys

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Семенов Олександр Володимирович / Semenov Alexander

Тема дисертації / Dissertation title:
Вплив газової атмосфери на електрофізичні властивості тонких плівок нанокристалічного SiC / The influence of the gas atmosphere on the electrophysical properties of nanocrystalline SiC films
Аспірант / PhD student:
Новак Костянтин Валерійович / Novak Kostiantyn

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Рогачова Олена Іванівна / Rogacheva Olena

Тема дисертації / Dissertation title:
Вплив розмірних ефеків на термоелектричні та гальваномагнітні властивості тонкоплівкових наноструктур на основі топологічних ізоляторів V(2)VI(3) та IV(1)VI(1) / Influence of dimensional effects on thermoelectric and electro-magnetic properties of thin-film nanostructures based on topological insulators V(2)VI(3) and IV(1)VI(1)
Аспірант / PhD student:
Хрипунов Максим Генадійович / Khrypunov Maxim

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Зайцев Роман Валентинович / Zaitsev Roman

Тема дисертації / Dissertation title:
Активаційні процеси в плівках теллуриду кадмію / Activation processes in cadmium telluride films
Аспірант / PhD student:
Хрипунова Ірина Василівна / Khrypunova Iryna

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Клочко Наталя Петрівна / Klochko Natalia

Тема дисертації / Dissertation title:
Термоелектричні і фоточутливі приладові структури на основі плівкових шарів оксиду цинку та оксисульфіду вісмуту виготовлених гідрохімічними методами / Thermoelectric and photosensitive instrumental structures based on zinc oxide film layers and bismuth oxysulphide made by hydrochemical methods
11 Математика та статистика
113 Прикладна математика
Аспірант / PhD student:
Гомозкова Ірина Олександрівна / Homozkova Iryna

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Плаксій Юрій Андрійович / Plaksiy Yuriy

Тема дисертації / Dissertation title:
Моделі і методи дослідження алгоритмів орієнтації для високодинамічних об’єктів / Models and methods of research of orientation algorithms for high-dynamic objects
Аспірант / PhD student:
Малишев Сергій Євгенійович / Malyshev Serhii

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Аврамов Костянтин Віталійович/ Avramov Kostjantyn

Тема дисертації / Dissertation title:
Нелінійна динаміка конструкцій з тріщинами втоми / Nonlinear dynamic of structures with fatigue cracks
Аспірант / PhD student:
Панов Олексій Вікторович / Panov Oleksii

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Сімсон Едуард Альфредович / Simson Eduard

Тема дисертації / Dissertation title:
Оптимізація елементів конструкцій причіпних сільськогосподарських агрегатів / Optimization of elements of constructions of trailed agricultural aggregates
Аспірант / PhD student:
Сахно Наталія Геннадіївна / Sakhno Nataliia

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Аврамов Костянтин Віталійович / Avramov Konstantin

Тема дисертації / Dissertation title:
Чисельне моделювання автоколивань вуглецевих нанотрубок, які транспортують рідину / Numerical simulation of self-oscillations of carbon nanotubes transporting liquid
12 Інформаційні технології
122 Комп’ютерні науки
Аспірант / PhD student:
Іващенко Оксана Віталіївна / Ivashchenko Oksana

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Чередніченко Ольга Юріївна / Cherednichenko Olga

Тема дисертації / Dissertation title:
Моделі та методи інтелектуального аналізу даних, які містяться в профілях користувачів соціальних мереж / Models and methods of data mining of social networks user profiles
Аспірант / PhD student:
Ключка Ярослав Олександрович/ Kliuchka Yaroslav

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Шматко Олександр Віталійович / Shmatko Alexandr

Тема дисертації / Dissertation title:
Моделі та інформаційні технології для автоматизації процесів децентралізованого зберігання і управління доступом до даних хмарних ресурсів / Models and information technologies for automation of processes of decentralised storage and access control for cloud resource data
Аспірант / PhD student:
Колесник Анастасія Сергіївна / Kolesnyk Anastasiia

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Хайрова Ніна Феліксівна / Khairova Nina

Тема дисертації / Dissertation title:
Інформаційна технологія інтелектуального контент-аналізу та моніторингу у просторі ресурсів соціальних медіа / Information technology of the intellectual content analysis and monitoring in space of resources of social media
Аспірант / PhD student:
Луценко Світлана Юріївна / Lutsenko Svitlana

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Кононенко Ігор Володимирович / Kononenko Igor

Тема дисертації / Dissertation title:
Моделі та методи формування методології управління проектами у сфері інформаційних технологій / The methods and models of project management methodology’s formation in IT-sphere
Аспірант / PhD student:
Моргун Ярослав Юрійович / Morhun Yaroslav

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Александрова Тетяна Євгенівна / Aleksandrova Tetiana

Тема дисертації / Dissertation title:
Параметричний синтез цифрового блоку керування гальмівною системою автотранспортного засобу / Parametric synthesis of a digital brake control module of a vehicle
Аспірант / PhD student:
Павлова Дар’я Борисівна / Pavlova Daria

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Касілов Олег Вікторович / Kasilov Oleg

Тема дисертації / Dissertation title:
Методи підвищення якості обробки даних систем спостереження повітряного простору / Methods of improving the data processing quality of airspace surveillance systems
Аспірант / PhD student:
Ульянко Артем Леонідович / Ulianko Artem

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Дорофєєв Юрій Іванович / Dorofieiev Yurii

Тема дисертації / Dissertation title:
Методи та інформаційна технологія реалізації системи розпізнавання емоційного стану людини / Methods and information technology of realization of system of recognition of emotional state of the person
12 Інформаційні технології
123 Комп’ютерна інженерія
Аспірант / PhD student:
Бреславець Олександр Юрійович / Breslavets Oleksandr

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Черних Олена Петрівна / Chernykh Olena

Тема дисертації / Dissertation title:
Методи проектування комп’ютерних компонентiв для пiдвищення еффективностi процессу тестування программного забезпечення / Computer components design methods for enhancing the software testing process effectiveness
Аспірант / PhD student:
Волошин Денис Геннадiйович / Voloshyn Denys

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Семенов Сергiй Геннадiйович / Semenov Serhii

Тема дисертації / Dissertation title:
Комп’ютерна система позиціонування безпілотного літального апарату для підвищення ефективності управління / Computer positioning system of unmanned aerial vehicle which improve management efficiency
Аспірант / PhD student:
Ільїн Дмитро Олександрович / Ilin Dmytro

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Семенов Сергій Геннадійович / Semenov Serhii

Тема дисертації / Dissertation title:
Метод підвищення ефективності функціонування геоінформаційних комп’ютерних систем на основі досконалення архітектури програмних роботів / The method of improving the efficiency of the functioning of geographic information computer systems based on the improvement of the architecture of software robots
Аспірант / PhD student:
Фахс Мохамад Хасан / Fahs Mohamad

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Філатова Ганна Євгенівна / Filatova Hanna

Тема дисертації / Dissertation title:
Система підтримки прийняття рішень в кардіології на основі аналізу альтернативних діагностичних ознак / Decision support system in cardiology based on the analysis of alternative diagnostic features
Аспірант / PhD student:
Халімов Павло Вікторович / Khalimov Pavlo

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Семенов Сергій Геннадійович / Semenov Serhii

Тема дисертації / Dissertation title:
Метод розподілу доступу в комп’ютерних системах на основі моделей безпеки інформаційних потоків / The method of distribution of access in computer systems based on security models of dataflow
Аспірант / PhD student:
Харченко Артем Олександрович / Kharchenko Artem

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Заковоротний Олександр Юрійович / Zakovorotniy Oleksander

Тема дисертації / Dissertation title:
Розробка компонентів бортової комп’ютерної системи підтримки прийняття рішень машиніста дизель-поїзда / On-board computer system components development for decision-making support of diesel train driver
13 Механічна інженерія
131 Прикладна механіка
Аспірант / PhD student:
Лисенко Дмитро Сергійович / Lysenko Dmytro

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Пермяков Олександр Анатолійович / Permyakov Oleksandr

Тема дисертації / Dissertation title:
Технологічне забезпечення продуктивності і якості обробки деталей з групами отворів які утворюють щільну укладку / Technological assurance of productivity and quality of processing of parts with groups of holes that form a densese stack.
Аспірант / PhD student:
Стрілець Олександр Сергійович / Strilets Oleksandr

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Клочко Олександр Олександрович / Klochko Alexandr

Тема дисертації / Dissertation title:
Технологічне забезпечення точності, якості та продуктивності виготовлення глобоїдних черв’ячних пар комбінованим методом / Technological maintenance of procision, quality and productivity of manufacturing double enveloping globoid worm using combined method
13 Механічна інженерія
132 Матеріалознавство
Аспірант / PhD student:
Бескровний Ярослав Юрійович / Beskrovnyi Yaroslav

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Ларін Олексій Олександрович / Larin Oleksiy

Тема дисертації / Dissertation title:
Випадкові нелінійні коливання композиційних гумокордних елементів віброзахисних систем / Nonlinear random dynamics of reinforced rubber composite elements of vibration isolation systems
Аспірант / PhD student:
Гаращенко Олена Сергіївна / Garashchenko Helena

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Дмитрик Віталій Володимирович / Dmytryk Vitalii

Тема дисертації / Dissertation title:
Структурна інженерія іонно-плазмових покриттів багатоелементних та квазібінарних систем фаз впровадження / Structural engineering of ion-plasma coatings of multi-elemental and quasi-binary systems of implementation phases
Аспірант / PhD student:
Касьяненко Ігор Вікторович / Kasyanenko Igor

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Дмитрик Віталій Володимирович / Dmytryk Vitalii

Тема дисертації / Dissertation title:
Особливості формування структури при ремонті пошкоджених елементів паропроводів з використанням зварювальних технологій / Features of structure formation during repair of damaged elements of steam lines using welding technologies
13 Механічна інженерія
133 Галузеве машинобудування
Аспірант / PhD student:
Гармаш Дмитро Олександрович / Harmash Dmitrii

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Самородов Вадим Борисович / Samarodov Vadym

Тема дисертації / Dissertation title:
Розрахунково-теоретично обгрунтування використання ГОМТ на автомобілях КрАЗ / The calculation and theoretical justification for using GOMT on KrAZ automobile
Аспірант / PhD student:
Дорошенко Олександр Владиславович / Doroshenko Oleksandr

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Черкашенко Михайло Володимирович / Cherkashenko Mykhaylo

Тема дисертації / Dissertation title:
Розширення області використання гідропневмоагрегатів за рахунок створення раціональних методів синтезу та аналізу схем / Extension of the field of use of hydro pneumatic aggregates through the creation of rational methods of synthesis and analysis of schemes
Аспірант / PhD student:
Коваленко Олег Олександрович / Kovalenko Oleh

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Коваленко Валентин Олександрович / Kovalenko Valentyn

Тема дисертації / Dissertation title:
Удосконалення виробничих показників баштових кранів серії КБ шляхом застосування частотних приводів / Improvement of production performance of tower cranes of the BC series by using frequency drives
Аспірант / PhD student:
Недовєсов Владлен Олександрович / Nedoviesov Vladlen

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Крупа Євген Сергійович / Krupa Yeven

Тема дисертації / Dissertation title:
Підвищення енергетичних характеристик гідротурбін шляхом чисельного моделювання просторового потоку в проточній частині / Enhancing the energy characteristics of hydralic turbines by numerical simulation of the spatial flow in the flow part
Аспірант / PhD student:
Пастущина Марія Ігорівна / Pastushina Maria

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Сергієнко Микола Єгорович / Sergienko Mykola

Тема дисертації / Dissertation title:
Підвищення ефективністі експлуатації колісних машин з гібридними та електричними трансмісіями / Increasing the efficiency of the operation of wheeled cars with hybrid and electric transmissions
Аспірант / PhD student:
Свідло Віталій Сергійович / Svidlo Vitaliy

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Сергієнко Микола Єгорович / Sergienko Mykola

Тема дисертації / Dissertation title:
Вдосконалення мехатронної системи здвоєного зчеплення транспортно-тягової машини / Improvement of the mechatronic system of dual clutch of a transport-traction vehicle
13 Механічна інженерія
136 Металургія
Аспірант / PhD student:
Русабров Анатолій Євгенійович / Rusabrov Anatolii

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Пономаренко Ольга Іванівна / Ponomarenko Olga

Тема дисертації / Dissertation title:
Умови отримання якісних стальних відливок ортопедичної сталі / Terms of obtaining high-quality steel castings of orthopedic appliances
Аспірант / PhD student:
Салтиков Леонід Олександрович / Marynenko Dmytro

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Акімов Олег Вікторович / Akimov Oleg

Тема дисертації / Dissertation title:
Комп’ютерне інженерне проектування прогнозованих структур виливок блок-картера циліндрів ДВЗ / Computer engineering designing of predictive structures of casting details of engines
14 Електрична інженерія
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
Аспірант / PhD student:
Борзенков Ігор Іванович / Borzenkov Igor

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Шевченко Сергій Юрійович / Shevchenko Sergey

Тема дисертації / Dissertation title:
Підвищення енергоефективності електричних мереж за рахунок врахування втрат енергії в ізоляційних конструкціях / Increase of energy efficiency of electric networks taking into account energy losses in insulation structures
Аспірант / PhD student:
Кашанський Юрій Володимирович / Kashanskiy Yurii

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Болюх Володимир Федорович / Bolyukh Volodymyr

Тема дисертації / Dissertation title:
Електромеханічні показники лінійного імпульсного електромеханічного перетворювача циклічної дії / Electromrchanical parameters of a linear cyclic motion electromechanical transducer
Аспірант / PhD student:
Кириленко Ярослав Олександрович / Kyrylenko Yaroslav

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Шамардіна Віра Миколаївна / Shamardina Vira

Тема дисертації / Dissertation title:
Дослідження електроприводів рейкових транспортних засобів з нейромережевим управлінням / Research of electric drives of rail vehicles with neural network control
Аспірант / PhD student:
Мірошник Костянтин Артурович / Miroshnyk Kostiantyn

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Довгалюк Оксана Миколаївна / Dovgalyuk Oksana

Тема дисертації / Dissertation title:
Підвищення ефективності систем автоматичного керування режимами роботи генеруючих станцій / Increasing of efficiency of automatic control systems for operating modes of generating stations
Аспірант / PhD student:
Ревуженко Світлана Афанасіївна / Revuzhenko Svitlana

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Мілих Володимир Іванович / Milykh Volodimyr

Тема дисертації / Dissertation title:
Підвищення ефективності системи проектування турбогенераторів інтегруванням до неї чисельно-польових методів електромагнітних розрахунків / Improving the efficiency of the turbogenerators design system by integrating numerically field methods of electromagnetic calculations
Аспірант / PhD student:
Ротару Андрій Вікторович / Rotaru Andrii

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Клепіков Володимир Борисович / Klepikov Volodimyr

Тема дисертації / Dissertation title:
Динаміка енергоефективного електроприводу електромобіля з системою протівобуксованія / Dynamics of an energy efficient electric vehicle with anti-slip system
Аспірант / PhD student:
Яковенко Іван Сергійович / Yakovenko Ivan

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Довгалюк Оксана Миколаївна / Dovgalyuk Oksana

Тема дисертації / Dissertation title:
Підвищення ефективності роботи електроенергетичної системи з джерелами розподіленої генерації / Improvement of the efficiency of the power system with sources of distributed generation
14 Електрична інженерія
142 Енергетичне машинобудування
Аспірант / PhD student:
Бекарюк Олександр Миколайович / Bekariuk Oleksandr

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Осетров Олександр Олександрович / Osetrov Oleksandr

Тема дисертації / Dissertation title:
Покращення середньоексплуатаційних паливно-екологічних показників автомобільних двигунів вибором раціональних параметрів транспортного засобу / Reduced average operating and environmental indicators in automotive engines with vibrator of rational parameters in transport problems
Аспірант / PhD student:
Лал Амір Гул / Lal Amir

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Парсаданов Ігор Володимирович / Parsadanov Igor

Тема дисертації / Dissertation title:
Підвищення ефективності згоряння в опозитному двотактному дизельному двигуні з протилежною рухомими поршнями / Increased combustion efficiency in an opposed two-stroke diesel engine with opposing movable pistons
Аспірант / PhD student:
Чишкала Павло Васильович / Chishkala Pavlo

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Парсаданов Ігор Володимирович / Parsadanov Igor

Тема дисертації / Dissertation title:
Експрес діагностування дизельного двигуна за параметрами паливної апаратури / Express diagnosis of diesel engine by the parameters of the fuel equipment
Аспірант / PhD student:
Шелестов Максим Сергійович / Shelestov Maksym

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Кравченко Сергій Сергійович / Kravchenko Serhii

Тема дисертації / Dissertation title:
Розробка алгоритми управління системою двоступеневого наддуву високофорсовоного двотактного дизеля / Development of algorithms for control of the system of two-stage supercharging of high-speed two-stroke diesel engine
14 Електрична інженерія
143 Атомна енергетика
Аспірант / PhD student:
Мазуренко Юрiй Євгенійович / Mazurenko Yuriy

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Ромашов Юрій Володимирович / Romashov Yurii

Тема дисертації / Dissertation title:
Розробка методів оцінки міцності та довговічності керамічного ядерного палива для ТВЕЛів з метою удосконалення режимів їхньої експлуатації / Improvement of thermal assemblies of nuclear reactors based on the evaluation of their dynamic characteristics using discrete and continuous models
14 Електрична інженерія
144 Теплоенергетика
Аспірант / PhD student:
Семененко Людмила Василівна / Semenenko Liudmyla

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Ганжа Антон Миколайович / Ganzha Anton

Тема дисертації / Dissertation title:
Ефективність системи постачання та споживання теплової енергії з врахуванням їх фактичного стану і варіантів реконструкції / Efficiency of the system of supply and consumption of heat energy with account of their real state and reconstruction options
15 Автоматизація та приладобудування
151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
Аспірант / PhD student:
Болотинська Олександра Олександрівна / Bolotynska Oleksandra

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Бобух Анатолій Олексійович / Bobukh Anatoliy

Тема дисертації / Dissertation title:
Моделі та методи керування процесами одержання гідрокарбонатної суспензії виробництва кальцинованої соди / Models and methods of control of the processes of obtaining a hydrogencarbonate suspension of production of soda ash
Аспірант / PhD student:
Товажнянський Володимир Ігорович / Tovazhnianskyi Volodymyr

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Куценко Олександр Сергійович / Kutsenko Oleksandr

Тема дисертації / Dissertation title:
Синтез комбінованої системи автоматичного управління теплопостачанням з оберненою моделлю в каналі програмного керування / Synthesis of combined system of heat’s automation management with wrapped model in key of programming control

 
15 Автоматизація та приладобудування
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
Аспірант / PhD student:
Батаченко Сергій Миколайович/ Batachenko Serhiy

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Щапов Павло Федорович / Shchapov Pavlo

Тема дисертації / Dissertation title:
Розробка електропотенціального перетворювача та інформаційної технології контролю параметричних вимірювань рідких біологічних зразків / Development of electropotential converter and information technology for control of parametric measurements of liquid biological samples
Аспірант / PhD student:
Кузьминський Богдан Сергійович / Kuzmynskyi Bohdan

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Щапов Павло Федорович / Shchapov Pavlo

Тема дисертації / Dissertation title:
Дослідження електромеханічніх моделей кардіодинаміки для систем експрес діагностики онкопаталогій / Research of electromechanical models of cardiomodynamics for systems of rapid diagnostics of oncopathologies
Аспірант / PhD student:
Овчаренко Микола Михайлович / Ovcharenko Mykola

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Сучков Григорій Михайлович / Suchkov Hryhorii

Тема дисертації / Dissertation title:
Залежність результатів ультразвукового контролю конструкційної сталі від фізико-механічних властивостей матеріалу / The dependence of the results of ultrasonic testing of structural steels on the physicomechanical qalities of the material
Аспірант / PhD student:
Шаповал Сергій Валерійович / Shapoval Serhii

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Сокол Євген Іванович / Sokol Yevgen

Тема дисертації / Dissertation title:
Новітні алгоритми, основані на нечіткому глибокому вивченні та передачі навчання як прагностичної моделі, застосовану до біомедичних та людських баз даних / Novel algoritm based on Fuzzy Deep Learning and Transfer Learning as a predictive model to biomedical and human databases
16 Хімічна та біоінженерія
161 Хімічні технології та інженерія
Аспірант / PhD student:
Aбдель Сатер Набіль / Abdel Sater Nabil

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Григоров Андрій Борисович / Grigorov Andriy

Тема дисертації / Dissertation title:
Визначення ступеня підготовки та напрямку технологічної переробки нафти по її єлектрофізичним параметрам / Determination of the degree of preparation and direction of the petroleum refinery by its electrophysical parameters
Аспірант / PhD student:
Водолажченко Сергій Олександрович / Vodolazhchenko Serghii

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Дерібо Світлана Германівна / Deribo Svetlana

Тема дисертації / Dissertation title:
Електрохімічне формування оксидних покриттів на танталі із заданими функціональними властивостями / Electrochemical formation of oxide coatings on tantalum with given functional properties
Аспірант / PhD student:
Волощук Валентина Василівна / Voloshchuk Valentyna

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Лісачук Георгій Вікторович / Lisachuk George

Тема дисертації / Dissertation title:
Радіопрозорі керамічні матеріали на основі системи RO-Al2O3-SiO2 / Radiotransparent ceramic materials based on system RO-Al2O3-SiO2
Аспірант / PhD student:
Елнаггар Ессам Ахмед Ібрахім / Elnahhar Essam Akhmed Ibrakhim

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Кричковська Лідія Василівна / Krychkovska Lidiia

Тема дисертації / Dissertation title:
Розробка технології отримання вуглецьвмісних сорбентів для олій та нафти / Development of technology for the production of carbon sorbents for oils and petroleum
Аспірант / PhD student:
Зоренко Віктор Володимирович / Zorenko Viktor

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Арсєньєва Ольга Петрівна / Arsenyeva Olha

Тема дисертації / Dissertation title:
Енергозберігаюча реконструкція підігріву розчину сірчаної кислоти для травлення металевого прокату / Energy saving reconditioning of a solution of sulfuric acid for etching of metal rolling
Аспірант / PhD student:
Кузьміних Анастасія Олександрівна / Kuzminych Anastasiia

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Карножицький Павло Володимирович / Karnozhytskyi Pavel

Тема дисертації / Dissertation title:
Очищення води від йонів тяжких металів за допомогою гуматів торфу та бурого вугілля / Purification of water from heavy metal ions with the help of humates of peat and brown coal
Аспірант / PhD student:
Мирошниченко Ігор Володимирович / Myroshnichenko Igor

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Мірошниченко Денис Вікторович / Miroshnichenko Denis

Тема дисертації / Dissertation title:
Вплив сировинних та технологічних чинників на теплоту згоряння доменного коксу / Effect of raw materials and technological factors on the heat of combustion of blast furnace coke
Аспірант / PhD student:
Репко Каліф Юрійович / Repko Kalif

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Моїсєєв Віктор Федорович / Moiseev Viktor

Тема дисертації / Dissertation title:
Гідродинамічні та массобмінні характеристики зваженої насадки в стабілізованому пінному шарі / Hydrodynamic and mass-exchange characteristics of a weighted nozzle in a stabilized foam layer
Аспірант / PhD student:
Тимофєєв Вадим Дмитрович / Tymofieiev Vadym

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Саввова Оксана Вікторівна / Savvova Oksana

Тема дисертації / Dissertation title:
Ударостійкі мулітокордієритові склокристалічні матеріали для захисту спеціальної техніки / High impact mulitcordierite glass-ceramic materials to protect special equipment

 
Аспірант / PhD student:
Фатенко Сергій Валентинович / Fatenko Sergiu

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Мірошниченко Денис Вікторович / Miroshnichenko Denis

Тема дисертації / Dissertation title:
Використання газового вугілля для виробництва доменного коксу / Use of gas for the production of blast furnace coke
Аспірант / PhD student:
Чернявський Андрій Володимирович / Chernyavsky Andrey

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Григоров Андрій Борисович / Grigorov Andrey

Тема дисертації / Dissertation title:
Підвищення ефективності експлуатації установок модифікації нафтових фракцій шляхом удосконалення каталізаторів / Improving the efficiency of operation of oil fraction modification plants by improving catalysts
Аспірант / PhD student:
Чжан Сяобинь / Zhang Xiaobin

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Мірошниченко Денис Вікторович / Miroshnichenko Denis

Тема дисертації / Dissertation title:
Використання вугілля для виробництва пластичних мас / Coal use for the production of plastics
16 Хімічна та біоінженерія
162 Біотехнології та біоінженерія
Аспірант / PhD student:
Пилипенко Дар’я Михайлівна / Pylypenko Daria

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Краснопольський Юрій Михайлович / Krasnopolsky Yuriy

Тема дисертації / Dissertation title:
Дослідження нанобіотехнологічного одержання комплексних ліпосомальних наночастинок з гідрофобними антиоксидантами / Investigation of nanobiotechnological preparation of the complex liposomal nanoparticles with hydrophobic antioxidants
16 Хімічна та біоінженерія
181 Харчові технології
Аспірант / PhD student:
Гончаров Євген Олександрович / Honcharov Yevhen

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Гладкий Федір Федорович / Gladky Fedor

Тема дисертації / Dissertation title:
Удосконалення технології гідрогенізації жирів / Improving the technology of hydrogenation of fats
18 Виробництво та технології
185 Нафтогазова інженерія та технології
Аспірант / PhD student:
Альохнккаві Сафаа Тарват Хаді / Alhnkkawi Safaa Tharwat Hadi

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Братах Михайло Іванович / Bratakh Mykhailo

Тема дисертації / Dissertation title:
Аналіз форм руху газорідинних потоків і розробка способів зниження їх впливу на видобуток газу / Gas-liquid flow analysis and method of its impact nivelation on the gas production
Аспірант / PhD student:
Кущ Анастасія Ігорівна / Kushch Anastasiia

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Римчук Данило Васильйович / Rymchuk Danylo

Тема дисертації / Dissertation title:
Підвищення ефективності колтюбінгових технологій за рахунок вдосконалення математичної моделі робочого процесу / Improving the efficiency of coiled tubing technologies by improving the mathematical model of the workflow
Аспірант / PhD student:
Похилко Аліна Миколаївна / Pokhylko Alina

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Білецький Володимир Стефанович / Biletskyi Volodymyr

Тема дисертації / Dissertation title:
Розробка полегшених і легких тампонажних матеріалів для цементування нафтових і газових свердловин / Development the Lightweight plugging material for cementing wells
25 Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону
255 Озброєння та військова техніка
Аспірант / PhD student:
Заворотній Антон Валерійович / Zavorotniy Anton

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Ткачук Микола Анатолійович / Tkachuk Mykola

Тема дисертації / Dissertation title:
Спецтема / Special theme
Аспірант / PhD student:
Ісаков Олександр Володимирович / Isakov Oleksandr

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Коритченко Костянтин Володимирович / Korytchenko Kostyantyn

Тема дисертації / Dissertation title:
Спецтема / Special theme
Аспірант / PhD student:
Карпов Вадим Олегович / Karpov Vadym

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Волонцевич Дмитро Олегович / Volontsevyh Dmytro

Тема дисертації / Dissertation title:
Спецтема / Special theme
Аспірант / PhD student:
Клімов Олексій Петрович / Klimov Oleksiy

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Коритченко Костянтин Володимирович / Korytchenko Kostyantyn

Тема дисертації / Dissertation title:
Спецтема / Special theme