2014 рік

Теми дисертаційних робіт аспірантів 2014 року вступу

01 Фізико-математичні науки
01.02.04 Механіка деформівного твердого тіла
Аспірант / PhD student:
Петрова Юлія Андріївна / Petrova Iuliia

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Ларін Олексій Олександрович / Larin Oleksiy

Тема дисертації / Dissertation title:
Розробка методів дослідження процесів теплоутворення в гумокордних композитних елементах конструкцій під дією циклічних навантажень / A development of computational methods for the analysis of heat generation processes in rubber-cord composites under cyclic loading
01 Фізико-математичні науки
01.04.07 Фізика твердого тіла
Аспірант / PhD student:
Мейлехов Андрій Олександрович / Meilekhov Andrii

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Соболь Олег Валентинович / Sobol’ Oleh

Тема дисертації / Dissertation title:
Вплив високоенергетичного іонного бомбардування при осадженні іонно-плазмових покриттів на їх структуру та властивості / The impact of high ion bombardment during the deposition of ion-plasma coatings on their structure and properties
Аспірант / PhD student:
Суровицький Сергій Вікторович / Surovitskiy Sergey

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Малихін Сергій Володимирович / Malykhin Sergey

Тема дисертації / Dissertation title:
Змінення структурного стану та внутрішніх напружень поверхневих шарів металів і сплавів в екстремальних умовах / Variations of structure state and internal stress in surface layers of metalsand alloys under extreme conditions
05 Технічні науки
05.02.02 Машинознавство
Аспірант / PhD student:
Бондаренко Марина Олександрівна / Bondarenko Maryna

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Ткачук Микола Анатолійович / Tkachuk Mykola

Тема дисертації / Dissertation title:
Методи розрахунку тонкостінних машинобудівних конструкцій із застосуванням апроксимацій функцій відгуку / Thin walled engineering structures analysis methods using approximation of response functions
05 Технічні науки
05.02.08 Технологія машинобудування
Аспірант / PhD student:
Семченко Марія Сергіївна / Semchenko Mariia

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Шелковий Олександр Миколайович / Shelkoviy Oleksandr

Тема дисертації / Dissertation title:
Формування часових технологічних компонувань ГВС високої продуктивності та гнучкості в умовах серійного виробництва / Forming temporary technological FMS layouts of high performance and flexibility in serial production
05 Технічні науки
05.02.09 Динаміка та міцність машин
Аспірант / PhD student:
Ягудін Дмитро Сергійович / Yagudin Dmitriy

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Сімсон Едуард Альфредович / Simson Edward

Тема дисертації / Dissertation title:
Розробка методів оцінки міцності оброблюючих машин з урахуванням руйнуємих середовищ / Development of methods of strength evaluation for cultivation vehicles taking into account decomposable environment
05 Технічні науки
05.05.03 Двигуни та енергетичні установки
Аспірант / PhD student:
Савченко Анатолій Вікторович / Savchenko Anatoliy

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Марченко Андрій Петрович / Marchenko Andrey

Тема дисертації / Dissertation title:
Вибір та обґрунтування параметрів автотракторного дизеля при його роботі на водопаливній емульсії / The choice and study auto-tractor diesel options for its work on water-fuel emulsion
05 Технічні науки
05.05.05 Піднімально-транспортні машини
Аспірант / PhD student:
Зюбанова Дар’я Михайлівна / Ziubanova Daria

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Свіргун Володимир Петрович / Svirgun Volodymir

Тема дисертації / Dissertation title:
Підвищення ефективності вантажопідйомних машин в підйомно-транспортних логістичних системах / Improving the efficiency of hoisting machines in lifting and transport logistics systems
05 Технічні науки
05.05.17 Гідравлічні машини та гідропневмоагрегати
Аспірант / PhD student:
Рєзва Ксенія Сергіївна / Riezva Kseniia

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Дранковський Віктор Едуардович / Drankovskiy Viktor

Тема дисертації / Dissertation title:
Математичне моделювання гідродинамічних характеристик проточних частин при проектуванні високонапорних оборотних гідравлічних машин /
Mathematical modeling of hydrodynamic characteristics of water passages in the design of high-head reversible hydraulic machines
Аспірант / PhD student:
Шудрик Олександр Леонідович / Shudryk Oleksandr

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Шевченко Наталія Григорівна / Shevchenko Nataliya

Тема дисертації / Dissertation title:
Підвищення ефективності використання відцентрових насосів за рахунок вдосконалення математичних моделей робочого процесу / Increasing the efficiency of centrifugal pumps by improving the workflow of mathematical models
05 Технічні науки
05.09.03 Електромеханічні комплекси та системи
Аспірант / PhD student:
Голобородько Станіслав Вадимович / Holoborodko Stanislav

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Худяєв Олександр Андрійович / Khudiaiev Oleksandr

Тема дисертації / Dissertation title:
тераційний багатоканальний електропривод подачі металорізального верстата з урахуванням нелінійного тертя та динаміки процесу різання /
Iterative multichannel electric drive of metal cutting machine feeder with considering of non-linear friction and dynamics of cutting procces
05 Технічні науки
05.09.12 Напівпровідникові перетворювачі електричної енергії
Аспірант / PhD student:
Стисло Богдан Олександрович / Styslo Bohdan

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Сокол Євгеній Іванович / Yevgen Sokol

Тема дисертації / Dissertation title:
Напівпровідникові перетворювачі для систем з накопичувачами елетричної енергії /
Semiconductor converters for systems with battery energy storage devices
05 Технічні науки
05.09.13 Техніка сильних електричних та магнітних полів
Аспірант / PhD student:
Постільник Ігор Олександрович / Postilnyk Ihor

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Князєв Володимир Володимирович / Knyazyev Volodymyr

Тема дисертації / Dissertation title:
Розробка системи попередження про грозову небезпеку з використанням автономних вимірювачів параметрів електричного поля /
Development of the system of warning about the storm hazard using autonomous meters of electric field parameters
Аспірант / PhD student:
Шаламов Станіслав Павлович / Shalamov Stanyslav

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Кравченко Володимир Іванович /Kravchenko Volodymyr

Тема дисертації / Dissertation title:
Підвищення стійкості технічних засобів для прямого удару блискавки на основі супроводжуючих електрофізичних явищ /
Increased stability of technical means for direct lightning strike on the basis of accompanying electrophysical phenomena
05 Технічні науки
05.11.17 Біологічні та медичні прилади і системи
Аспірант / PhD student:
Махонін Микола Віталійович / Makhonin Mykola

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Дранковський Віктор Едуардович / Drankovskiy Viktor

Тема дисертації / Dissertation title:
Генератор озону для забезпечення медико-фармацевтичних властивостей різних середовищ /
Ozone generator for providing medical-pharmaceutical properties of various liquids
05 Технічні науки
05.13.05 Комп’ютерні системи та компоненти
Аспірант / PhD student:
Євсеєнко Олег Миколайович / Yevseienko Oleh

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Качанов Петро Олексійович / Kachanov Petro

Тема дисертації / Dissertation title:
Рішення зворотних задач теплопровідності за допомогою систем з передбачуючим фільтром /
Solution of inverse heat conduction problems using systems with predictive filter
Аспірант / PhD student:
Лавриненко Олег Сергійович/ Lavrynenko Oleh

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Заполовський М.Й. / Zapolovsky M.

Тема дисертації / Dissertation title:
Комп’ютерні системи для ефективного моніторингу іонізуючого випромінювання /
Computer systems for effective monitoring of ionizing radiation
Аспірант / PhD student:
Сальнiков Дмитро Валентинович / Salnikov Dmytro

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Качанов Петро Олексiйович / Kachanov Petro

Тема дисертації / Dissertation title:
Апаратні та програмні засоби адаптивної нелінійної цифрової фільтрації на основі детекторів шуму /
Hardware and software facilities of adaptive nonlinear digital filtering based on noise detectors
05 Технічні науки
05.13.06 Інформаційні технології
Аспірант / PhD student:
Козуля Марія Михайлівна / Kozulia Mariia

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Шаронова Наталія Валеріївна / Sharonova Natalia

Тема дисертації / Dissertation title:
Моделі, методи та інформаційні технології розроблення знання-орієнтованих систем підтримки еколого-економічних рішень в умовах ризику і невизначеності /
Models, methods and information technologies of knowledge-oriented systems development to support environmental economic decision making under risk and uncertainty
05 Технічні науки
05.13.07 Автоматизація процесів керування
Аспірант / PhD student:
Товажнянський Володимир Ігорович / Tovazhnianskyi Volodymyr

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Куценко Олександр Сергійович / Kutsenko Oleksandr

Тема дисертації / Dissertation title:
Параметричний синтез комбінованої системи автоматичного управління теплопостачанням будинків /
Parametric synthesis of combined system of automatic control of district heating of buildings
05 Технічні науки
05.14.02 Електричні станції, мережі і системи
Аспірант / PhD student:
Дяченко Олександр Васильович / Diachenko Oleksandr

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Сендерович Генадій Аркадієвич / Senderovich Gennadiy

Тема дисертації / Dissertation title:
Розвиток методів знаходження часткової участі у відповідальності за порушення якості електроенергії /
Development of methods of an interest in accountability for violations of power quality
05 Технічні науки
05.14.14 Теплові та ядерні енергоустановки
Аспірант / PhD student:
Кухтін Дмитро Ігорович / Kukhtin Dmitriy

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Єфімов Олександр В’ячеславович / Yefimov Olexander

Тема дисертації / Dissertation title:
Оптимальний розподіл навантажень між енергоблоками електростанцій з урахуванням технічного стану основного обладнання /
Optimal load distribution between power plants taking into account technical condition of main equipment
05 Технічні науки
05.16.04 Ливарне виробництво
Аспірант / PhD student:
Димко Єгор Павлович / Dymko Iegor

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Дьомін Дмитро Олександрович / Demin Dmytro

Тема дисертації / Dissertation title:
Синтез оптимального управління дуплекс-процесом індукційної плавки /
Syntez optymalʹnoho upravlinnya dupleks-protsesom induktsiynoyi plavky
Аспірант / PhD student:
Ахмед Сундус Мохаммед / Ahmed Sundus Mohammed

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Акімов Олег Вікторович / Akimov Oleg

Тема дисертації / Dissertation title:
Наукові методи отримання сплаву з ефектом пам’яті форми на основі заліза /
Scientific methods of producing alloy based on iron with shape memory effect
Аспірант / PhD student:
Ідан Алаа Фаділ І / Idan Alaa Fadhil I

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Акімов Олег Вікторович / Akimov Oleg

Тема дисертації / Dissertation title:
Дослідження та застосування наукової методики лазерної обробки для підвищення експлуатаційних властивостей деталей зі сталей /
Research and application of scientific techniques of laser processing to improve operational properties of steel parts
05 Технічні науки
05.17.01 Технологія неорганічних речовин
Аспірант / PhD student:
Блінков Микола Андрійович / Blinkov Mukola

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Рищенко Ігор Михайлович / Ruschenko Igor

Тема дисертації / Dissertation title:
Адсорбент для селективного вилучення води з слабкополярних розчинників /
Adsorbent for selective extraction of water from weakly polar liquids
05 Технічні науки
05.17.08 Процеси та обладнання хімічної технології
Аспірант / PhD student:
Ільченко Марія Володимирівна / Ilchenko Mariia

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Ульєв Леонід Михайлович / Ulyev Leonid

Тема дисертації / Dissertation title:
Обґрунтування енергоефективних режимів роботи системи рекуперативних теплообмінників у процесі переробки піроконденсату /
The background of energy efficient operation modes of the recovery heat exchangers network for the pyro condensate processing
Аспірант / PhD student:
Миронов Антон Миколайович / Myronov Anton

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Ведь Валерій Євгенович / Ved Valeriy

Тема дисертації / Dissertation title:
Теоретичні й експериментальні дослідження теплообміну в апаратах піролізу деревної сировини /
Theoretical and experimental research of heat transfer in the apparatuses for pyrolysis of wood raw material
Аспірант / PhD student:
Маатук Аббасс / Maatouk Abbass

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Ульєв Леонід Михайлович / Ulyev Leonid

Тема дисертації / Dissertation title:
Оптимізація процесу рекуперативного теплообміну на установці газафракціонування та компримування газохімічного виробництва /
Optimization of the process of recuperative heat exchange at the installation of gas fractionation and compaction of gas-chemical production
08 Економічні науки
08.00.04 Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)
Аспірант / PhD student:
Безугла Дар’я Валеріївна / Bezugla Darya

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Перерва Петро Григорович / Pererva Petrо

Тема дисертації / Dissertation title:
Удосконалення технічного переоснащення виробництва підприємств машинобудування України /
Improvement the technical reequipment of machine – building enterprises of Ukraine
Аспірант / PhD student:
Казарян Ануш Ашотівна / Kazarian Anush

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Сударкіна Світлана Петрівна / Sudarkina Svetlana

Тема дисертації / Dissertation title:
Методи розподілу непрямих витрат на продукцію в різних галузях виробництва /
Methods of distribution of indirect costs for products in different industries
13 Педагогічні науки
13.00.04 Теорія і методика професійної освіти
Аспірант / PhD student:
Асєєва Ірина Володимирівна / Asieieva Irina

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Резнік Світлана Миколаївна / Reznik Svetlana

Тема дисертації / Dissertation title:
Формування базової професійної компетентності майбутніх бакалаврів машинобудівних спеціальностей у процесі науково-природничої підготовки /
The formation of basic professional competence of future bachelors of machine engineering specialties in the process of scientific and natural training
Аспірант / PhD student:
Гаряєва Ганна Михайлівна / Gariaieva Ganna

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Ігнатюк Ольга Анатоліївна / Ignatyuk Olga

Тема дисертації / Dissertation title:
Формування правової компетентності студентів вищого технічного навчального закладу в процесі фахової підготовки /
Formation of legal competence of students of a higher technical educational institution in the process of professional training
19 Психологічні науки
19.00.03 Психологія праці; інженерна психологія (технічні)
Аспірант / PhD student:
Рочняк Антон Юрійович / Rochniak Anton

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Панфілов Юрій Іванович / Panfilov Yurii

Тема дисертації / Dissertation title:
Психолого-педагогічні особливості саморегуляції психічних станів спортсменів-баскетболістів /
Psycho-pedagogical features of basketball players mental state self-regulation
21 Національна безпека
21.06.01 Екологічна безпека
Аспірант / PhD student:
Білова Марія Олексіївна / Bilova Mariya

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Козуля Тетяна Володимирівна / Kozulia Tatiana

Тема дисертації / Dissertation title:
Системний аналіз еколого-соціально-економічних об’єктів для визначення комплексної оцінки рівня екологічної безпеки /
System analysis of ecological and socio-economic objects to determine a comprehensive assessment of environmental safety