2020 рік

 Теми дисертаційних робіт аспірантів 2020 року вступу

03 Гуманітарні науки
032 Історія та археологія
Аспірант / PhD student:
Ліхолєтов Ярослав Володимирович / Likholietov Yaroslav

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Тверитникова Олена Євгенівна / Тverytnykova Olena
Тема дисертації / Dissertation title:
Становлення та розвиток пам’яткоохоронної справи на Харківщині (1945 р. – поч. XXI ст.) / Formation and development of monument protection in the Kharkiv region (1945 – early XXI century) training
03 Гуманітарні науки
033 Філософія
Аспірант / PhD student:
Коростильов Геннадій Леонідович / Korostylov Hennadii

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Дольська Ольга Олексіївна / Dolska Olga

Тема дисертації / Dissertation title:
Філософсько-методологічні підгрунтя підготовки військових фахівців у техно-науковому суспільстві / Philosophical and methodological basis for the training of military specialists in the techno-scientific society
Аспірант / PhD student:
Семеліт Марина Петрівна / Semelit Marynai

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Тарароєв Яків Володимирович / Tararoev Yakiv

Тема дисертації / Dissertation title:
Моральный занепад сучасного суспільства / Moral decline of modern society
Аспірант / PhD student:
Трусей Леонід Гаврилович / Trusei Leonid

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Владленова Іліана Вікторівна / Vladlenova Iliana

Тема дисертації / Dissertation title:
Духовність як умова виживання людства шляхом формування людини майбутнього / Spirituality as a condition for the survival of mankind through the formation of the man of the future
05 Соціальні та поведінкові науки
054 Соціологія
Аспірант / PhD student:
Германова Юлія Дмитрівна / Germanova Yulia

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Пахнін Микола Леонідович / Pakhnin Mykola Leonidovych

Тема дисертації / Dissertation title:
Регулювання інтернет-медіа в Україні у соціологічному вимірі / Internet Media Regulation in Sociological Context in Ukraine
07 Управління та адміністрування
073 Менеджмент
Аспірант / PhD student:
Грибинюк Дар’я Володимирівна / Hrybyniuk Daria

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Манойленко Олександр Володимирович / Manoylenko Oleksandr

Тема дисертації / Dissertation title:
Удосконалення системи корпоративного управління на підприємствах альтернативної енергетики / Improving the system of corporate governance in alternative energy enterprises
07 Управління та адміністрування
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Аспірант / PhD student:
Соколова Наталя Олександрівна / Sokolova Natalia

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Сергієнко Олена Андріанівна / Serhiienko Olena

Тема дисертації / Dissertation title:
Управління бізнес-процесами в сфері електронного бізнесу / Business process management in the field of e-business
10 Природничі науки
101 Екологія
Аспірант / PhD student:
Босюк Альона Сергіївна / Bosiuk Alona

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Шестопалов Олексій Валерійович / Shestopalov Oleksii

Тема дисертації / Dissertation title:
Інтенсифікації очистки багатокомпонентних стоків машинобудівного підприємства задля підвищення рівня екологічної безпеки / Intensification of multi-component wastewater treatment at mechanical-engineering companies due to enhance environmental safety
Аспірант / PhD student:
Катенін Вадим Дмитрович / Katenin Vadym

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Самойленко Наталія Миколаївна  / Samoilenko  Nataliia

Тема дисертації / Dissertation title:
Підвищення екологічної безпеки операцій поводження з відходами фотоелектричних панелей / Improving the environmental safety of photovoltaic panel waste management operations
10 Природничі науки
105 Прикладна фізика та наноматеріали
Аспірант / PhD student:
Шкода Дмитро Сергійович / Shkoda Dmytro

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Кіріченко Михайло Валерійович / Kirichenko Mykhailo

Тема дисертації / Dissertation title:
Процеси зміни стану провідності плівок теллуриду кадмію під дією зовнішніх факторів / Processes of conductivity state change in cadmium telluride films at the external factors influence
11 Математика та статистика
113 Прикладна математика
Аспірант / PhD student:
Богатир Михайло Сергійович / Bohatyr Mykhailo

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Львов Геннадій Іванович / Lvov Gennadiy

Тема дисертації / Dissertation title:
Розробка методів розрахунку втомної міцності елементів конструкцій з композиційних матеріалів / Development of methods for calculating the fatigue strength of structural elements from composite materials
Аспірант / PhD student:
Гулаков Антон Сергійович / Hulakov Anton

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Мартиненко Геннадій Юрійович / Martynenko Hennadii

Тема дисертації / Dissertation title:
Комп’ютерне моделювання роторних систем із візуалізацією процесів та застосуванням інтелектуальних алгоритмів для аналізу динамічних явищ  / Computer modeling of rotor systems with process visualization and application of intelligent algorithms for analysis of dynamic phenomena
Аспірант / PhD student:
Дьомін Олексій Володимирович / Domin Oleksii

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Ларін Олексій Олександрович / Larin Oleksiy

Тема дисертації / Dissertation title:
Прогнозування надійності при поступових відмовах на основі теорії марківських процесів / Reliability prediction for gradual failures based on the theory of Markov processes
Аспірант / PhD student:
Павловська Ірина Валеріївна / Pavlovska Iryna

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Ларін Олексій Олександрович / Larin Oleksiy

Тема дисертації / Dissertation title:
Деформування та руйнування елементів конструкцій при ударному навантаженні / Deformation and destruction of structural elements under impact load
Аспірант / PhD student:
Сурганова Юлія Едуардівна / Surhanova Yuliia

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Міхлін Юрій Володимирович / Mikhlin Yuri

Тема дисертації / Dissertation title:
Проблеми локалізації та стійкості форм коливань нелінійних систем під дією магнітних сил і випадкових впливів / Problems of localization and stability of vibration modes of nonlinear systems under the influence of magnetic forces and random influences
12 Інформаційні технології
122 Комп’ютерні науки
Аспірант / PhD student:
Задорожний Іван Вячеславович / Zadorozhnyi Ivan

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Водка Олексій Олександрович / Vodka Oleksii

Тема дисертації / Dissertation title:
Моделі та інформаційні технології для прогнозування механічної поведінки конструкцій методами обчислювального інтелекту / Models and information technologies for predicting the mechanical behavior of structures using computational intelligence methods
Аспірант / PhD student:
Іващенко Дар’я Сергіївна / Ivashchenko Daria

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Куценко Олександр Сергійович / Kuzenko Oleksandr

Тема дисертації / Dissertation title:
Імітаційне моделювання розвитку епідемій на основі мультиагентного підходу / Simulation modeling of epidemics development based on a multiagent approach
Аспірант / PhD student:
Мац Владислав Ігорович / Mats Vladyslav

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Гомозов Євген Павлович / Gomozov Yevgen

Тема дисертації / Dissertation title:
Інформаційні технології підтримки фінансових рішень в умовах ризику та невизначенності / Informational technologies to support financial decisions in conditions of risk and uncertainty
Аспірант / PhD student:
Погребняк Сергій Віталійович / Pohrebniak Serhii

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Водка Олексій Олександрович / Vodka Olexii

Тема дисертації / Dissertation title:
Розробка методів штучного інтелекту для прогнозування властивостей поведінки та граничного стану гетерогенних матеріалів / Development of artificial intelligence methods for predicting the properties of behavior and the limit state of heterogeneous materials
Аспірант / PhD student:
Риженко Віталій Олегович / Ryzhenko Vitalii

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Ларін Олексій Олександрович / Vodka Oleksii

Тема дисертації / Dissertation title:
Обчислювальні підходи в діагностиці та прогнозуванні розвитку медичних хвороб на основі аналізу біологічних зображень методами комп’ютерного зору  / Computational approaches in the diagnosis and prediction of medical diseases based on the analysis of biological images by computer vision
12 Інформаційні технології
123 Комп’ютерна інженерія
Аспірант / PhD student:
Ареф’єв Ілля Артурович / Arefiev Illya

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Черних Олена Петрівна / Сhernykh Olena

Тема дисертації / Dissertation title:
Моделі та методи розподілу інформаційних потоків в комп’ютерних системах на інтегрованих програмних платформах / Models and methods of  information flows distribution in computer systems on integrated software platforms
Аспірант / PhD student:
Бартош Максим Володимирович / Bartosh Maksym

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Семенов Сергiй Геннадiйович / Semenov Serhii

Тема дисертації / Dissertation title:
Метод підвищення ефективності обробки запитів і сутностей в програмних системах / Method of increasing the efficiency of query and entity processing in software systems
Аспірант / PhD student:
Горносталь Олексій Андрійович / Hornostal Oleksii

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Гавриленко Світлана Юріївна / Gavrylenko Svitlana

Тема дисертації / Dissertation title:
Методи та засоби ідентифікації стану комп’ютерних систем на основі ансамблевих класифікаторів  / Methods and Means of idendetifying the State of Computer Systems Basis of Ensemble Classifiers
Аспірант / PhD student:
Лисиця Аліна Олександрівна / Lysytsia Alina

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Коломійцев Олексій Володимирович / Kolomiitsev Oleksii

Тема дисертації / Dissertation title:
Метод оптимального розміщення даних в білінгових oltp -системах на основі реалізації рангового підходу / The method of optimal data replacement in bilingual OLTP systems which based on implementation ranking approach
Аспірант / PhD student:
Пасько Денис Андрійович / Pasko Denys

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Козіна Ольга Андріївна / Kozina Olga

Тема дисертації / Dissertation title:
Моделі і методи обробки даних в мультиагентних системах / Models and methods of data processing in multi-agent systems
Аспірант / PhD student:
Яловега Владислав Анатолійович / Yaloveha Vladyslav

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Черних Олена Петрівна / Сhernykh Olena

Тема дисертації / Dissertation title:
Методи обробки мультиспектральних зображень в комп’ютеризованій системі на основі нейромереж глибокого навчання / Methods of processing multispectural images in a computerized system based on deep learning neural networks
13 Механічна інженерія
131 Прикладна механіка
Аспірант / PhD student:
Дуванський Олександр Миколайович / Duvanskyi Oleksandr

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Чухліб Віталій Леонідович / Chukhlib Vitalii

Тема дисертації / Dissertation title:
Розробка ресурсозберігаючих технологій  формозміни металу при виготовленні корпусів запорної арматури з корозійностійких сталей / Development of resource-saving technologies of metal deformation in the manufacture of shut-off valves from corrosion-resistant steels
Аспірант / PhD student:
Калантиря Сергій Григорович / Kalantyria Serhii

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Пермяков Олександр Анатолійович / Permyakov Oleksandr

Тема дисертації / Dissertation title:
Підвищення ефективності обробки важеля буксового вузла при вдосконаленні структури та параметрів технологічного процесу / Improving the efficiency of processing the lever of the axle box assembly while improving the structure and parameters of the technological process
Аспірант / PhD student:
Левін Нікіта Олександрович / Levin Nickita

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Устиненко Олександр Віталійович / Ustynenko Oleksandr

Тема дисертації / Dissertation title:
Оптимальне проектування високонавантажених циліндричних зубчастих передач з опукло-увігнутим контактом робочих поверхонь /
Optimal design of high-load cylindrical gears with convex-concave contact of working surfaces
Аспірант / PhD student:
Летюк Валерій Іванович / Letiuk Valerii

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Шелковий Олександр Миколайович / Shelkovoj Oleksandr

Тема дисертації / Dissertation title:
Підвищення якості та продуктивності дрібносерійного групового виробництва лопаток парових турбін методами імітаційного моделювання / Improving the quality and productivity of small-scale group production of steam turbine blades by simulation methods
Аспірант / PhD student:
Пермяков Олександр Анатолійович / Paliienko Volodymyr

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Клочко Олександр Олександрович / Klochko Alexandr

Тема дисертації / Dissertation title:
Технологічне забезпечення якості обробки рами візка пасажирського вагона  на верстатах з ЧПК / Technological quality assurance of the trolley frame of a passenger car on CNC machines
Аспірант / PhD student:
Палієнко Володимир Олексійович / Paliienko Volodymyr

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Чухліб Віталій Леонідович / Chukhlib Vitalyi

Тема дисертації / Dissertation title:
Удосконалення технологічних режимів кування з урахуванням потовщення стінки вісесеметричних деталей / Improvement of technological modes of forging taking into account wall thickening of axisimetric details
Аспірант / PhD student:
Сінько Володимир Володимирович / Sinko Volodymyr

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Коритченко Констянтин Володимирович / Korytchenko Konstantyn

Тема дисертації / Dissertation title:
Удосконалення детонаційної гармати до технології газотермічного напилювання / Improving the detonation gun to the technology of gas-thermal spraying
Аспірант / PhD student:
Трубін Дмитро Вікторович / Trubin Dmytro

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Добротворський Сергій Семенович / Dobrotvorskyy Serhii

Тема дисертації / Dissertation title:
Комп’ютерно-інтегроване та технологічне забезпечення високошвидкісного фрезерування тонкостінних деталей з високоміцних сталей / Computer-integrated and technological support of high-speed milling of thin-walled parts from high-strength steels
13 Механічна інженерія
132 Матеріалознавство
Аспірант / PhD student:
Григор’єва Світлана Вікторівна / Hryhorieva Svitlana

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Бармін Олександр Євгенович / Barmin Oleksandr

Тема дисертації / Dissertation title:
Поверхневе модифікування сплавів на основі заліза / Surface modification of iron-based alloys
Аспірант / PhD student:
Кучерський Владислав Юрійович / Kucherskyi Vladyslav

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Соболь Олег Валентинович, Соболь Олег Валентинович / Коритченко Костянтин Володимирович, Korytchenko Kostyantyn

Тема дисертації / Dissertation title:
Удосконалення технології детонаційного напилення алюмінію на кераміку / Improving the technology of detonation spraying of aluminum on ceramics
Аспірант / PhD student:
Ситников Павло Андрійович / Sytnykov Pavlo

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Єфіменко Микола Григорович / Yefimenko Mykola

Тема дисертації / Dissertation title:
Удосконалення технології приварки шипів на охолоджувальні системи енергетики / The improvement of the technology of welding studs to cooling energy systems
13 Механічна інженерія
133 Галузеве машинобудування
Аспірант / PhD student:
Журавель Олексій Валерійович / Zhuravel Oleksii

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Коваленко Валентин Олександрович / Kovalenko Valentyn

Тема дисертації / Dissertation title:
Структурно-параметричний синтез мостових кранів методами САПР з використанням статистичних даних при масовому виробництві / Structural and parametric synthesis of bridge cranes by CAD methods using statistical data in mass production
13 Механічна інженерія
136 Металургія
Аспірант / PhD student:
Фролова Лілія Вікторівна / Frolova Liliia

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Дьомін Дмитро Олександрович / Demin Dmitriy

Тема дисертації / Dissertation title:
Розробка ресурсозберігаючих технологій виготовлення фасонних виливків з чавунів, що забезпечують зниження витрат ресурсів на реалізацію технологічного процесу та підвищення якості / Development of resource-saving technologies for the manufacture of shaped castings from cast iron, ensuring a reduction in resource costs for the implementation of the technological process and improving quality
14 Електрична інженерія
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
Аспірант / PhD student:
Асадов Ельман Джаббар-огли / Asadov Elman

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Шевченко Сергій Юрійович / Shevchenko Serhiy

Тема дисертації / Dissertation title:
Дослідження високочастотних складових впливу об`єктів енергетики на оточуюче середовище / Studies of high-frequency components of the environmental impact of energy facilities
Аспірант / PhD student:
Гринишина Маргарита Володимирівна / Grynyshyna Margaryta

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Безпрозванних Ганна Вікторівна / Bezprozvannych Hanna

Тема дисертації / Dissertation title:
Технологічні режими виготовлення силових кабелів середньої напруги з ізоляцією на основі високопродуктивних термопластичних еластомерів / Technological modes of production of medium voltage power cables with insulation based on high-performance thermoplastic elastomers
Аспірант / PhD student:
Гузін Михайло Юрійович / Huzin Mykhayilo

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Шутенко Олег Володимирович / Shutenko Oleh

Тема дисертації / Dissertation title:
Дослідження впливу резонансних складових перенапруги на вихід з ладу підстанційного обладнання / Studies of the influence of resonant components of overvoltage on the failure of substation equipment
Аспірант / PhD student:
Гученко Олексій Миколайович / Huchenko Oleksii

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Резинкін Олег Лук’янович / Rezinkin Oleg

Тема дисертації / Dissertation title:
Методи і засоби підвищення електромагнітної стійкості при високовольтних імпульсних вимірюваннях / Methods and means of increasing electromagnetic stability in high-voltage pulse measurements
Аспірант / PhD student:
Дем’яненко Роман Ігорович / Demianenko Roman

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Гриб Олег Герасимович / Rezinkin Oleg

Тема дисертації / Dissertation title:
Методи та засоби аналізу несиметричних режимів роботи електротехнічного обладнання / Methods and ways of analysis of asymmetric modes of operation of electrical equipmen
Аспірант / PhD student:
Кузьмін Артем Олексійович / Kuzmin Artem

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Пантелят Михайло Гаррійович / Mykhailo Panteliat

Тема дисертації / Dissertation title:
Динаміка електромагнітів вакуумних комутаційних апаратів з урахуванням деформації та контактної взаємодії конструктивних елементів / Dynamics of electromagnets of vacuum switching devices taking into account deformation and contact interaction of structural elements
Аспірант / PhD student:
Озулу Антон Борисович / Ozulu Anton

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Любарський Борис Григорович / Lyubarsky Boris

Тема дисертації / Dissertation title:
Електромеханічна система регулювання коливань кузова швидкісного елетропоїзду з нахилом кузова / Electromechanical system of regulation of oscillations of a body of a high-speed electric train with an inclination of a body
Аспірант / PhD student:
Пушкар Олег Анатолійович / Pushkar Oleg

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Безпрозванних Ганна Вікторівна / Bezprozvannych Hanna

Тема дисертації / Dissertation title:
Забезпечення завадостійкості кабелів на основі витих пар для промислових мереж / Support of noise immunity of twisted pair cables for industrial networks
Аспірант / PhD student:
Резніченко Микола Георгійович / Reznichenko Mykola

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Грищук Юрій Степанович / Yuriy Hryshchuk

Тема дисертації / Dissertation title:
Удосконалення системи керування актуаторами вакуумних відмикачів середніх напруг / Improving the control system of actuators of vacuum circuit breakers of medium voltages
Аспірант / PhD student:
Сідак Віталій Олександрович / Sidak Vitalii

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Пантелят Михайло Гаррійович / Mykhailo Panteliat

Тема дисертації / Dissertation title:
Дослідження та розробка електричних апаратів для системи “розумний дім” / Investigations and development of electrical apparatus for the “smart home” system
Аспірант / PhD student:
Собченко Віталій Вікторович / Sobchenko Vitalii

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Клепіков Володомир Борисович / Lazurenko Oleksandr

Тема дисертації / Dissertation title:
Тяговий електропривід електротранспортного засобу з синхронним реактивним двигуном / Traction electric drive of an electric vehicle with synchronous reluctance motor
Аспірант / PhD student:
Шелест Дмитро Андрійович / Shelest Dmytro

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Хоменко Ігор Васильович / Khomenko Ihor

Тема дисертації / Dissertation title:
Теоретичне i практичне дослiження режимiв роботи трансформаторiв в реальних умовах експлуатацiї / Theoretical and practical research of operating modes of transformers in real operating conditions
14 Електрична інженерія
142 Енергетичне машинобудування
Аспірант / PhD student:
Ликов Сергій Валентинович / Lykov Serhii

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Марченко Андрій Петрович / Marchenko Andrii

Тема дисертації / Dissertation title:
Забезпечення надійності поршня форсованого дизеля для бронетехніки / Ensuring the reliability of the piston of the forced diesel for armored vehicles
Аспірант / PhD student:
Тарабанова Анастасія Юріївна / Tarabanova Anastasiia

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Авдєєва Олена Петрівна / Avdieieva Olena

Тема дисертації / Dissertation title:
Розробка методики просторового дизайну лопаток оптимальної аеродинамічної форми / Development of methods for spatial design of blades of optimal aerodynamic shape
14 Електрична інженерія
143 Атомна енергетика
Аспірант / PhD student:
Мотовільнік Анастасія Вадимівна / Motovilnik Anastasiia

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Єфімов Олександр В’ячеславович / Yefimov Oleksandr

Тема дисертації / Dissertation title:
Математичне моделювання функціонального стану устаткування енергоблоків АЕС та надійності їх технологічних процесів / Mathematical modeling of the functional state of NPP power unit equipment and reliability of their technological processes
14 Електрична інженерія
144 Теплоенергетика
Аспірант / PhD student:
Єрьоменко Станіслав Володимирович / Yeromenko Stanislav

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Ганжа Антон Миколайович / Hanzha Anton

Тема дисертації / Dissertation title:
Удосконалення та обґрунтування розширення меж використання альтернативних палив в енергетичних установках / Improvement and substantiation of expansion of limits of use of alternative fuels in power plants
Аспірант / PhD student:
Левін Владислав Володимирович / Levin Vladyslav

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Ганжа Антон Миколайович / Hanzha Anton

Тема дисертації / Dissertation title:
Удосконалення методів розрахунку та аналізу теплоіомасообмінного обладнання металургійних виробництв та обґрунтування його застосування / Improvement of methods of calculation and analysis of heat and mass transfer equipman: metallurgical productions and substantiation of its application
Аспірант / PhD student:
Савраєва Юлія Ігорівна / Savraieva Juliia

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Ганжа Антон Миколайович / Hanzha Anton

Тема дисертації / Dissertation title:
Створення високоефективних систем постачання теплоти з урахуванням їх структури та змін в процесі експлуатації / Creation of highly efficient heat supply systems taking into account their structure and changes in the process of operation
15 Автоматизація та приладобудування
151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
Аспірант / PhD student:
Біловус Анна Степанівна / Bilovus Anna

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Пігнастий Олег Михайлович / Pihnastyi Oleh

Тема дисертації / Dissertation title:
Моделі та методи управління розподіленою багатосекційною транспортною системою / Models and methods of control of a distributed multi-section transport system
Аспірант / PhD student:
Воронець Віталій Миколайович / Voronets Vitalii

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Пустовойтов Павло Євгенович / Pavlo Pustovoitov

Тема дисертації / Dissertation title:
Моделі і методи забезпечення QoS шляхом обслуговування черг в умовах пікових навантажень / Models and methods of providing QoS by servicing queues in peak conditions
Аспірант / PhD student:
Мірошник Анатолій Миколайович / Miroshnyk Anatolii

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Качанов Петро Олексійович / Kachanov Petro

Тема дисертації / Dissertation title:
Моделі та методи синтезу і аналізу автоматних моделей в системах логічного управління / Models and methods for the synthesis and analysis of automatic models in logical control systems
15 Автоматизація та приладобудування
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
Аспірант / PhD student:
Жук Олексанр Васильович / Zhuk Oleksandr

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Григоренко Світлана Миколаївна / Hryhorenko Svitlana

Тема дисертації / Dissertation title:
Методи підвищення вірогідності та чутливості теплового контролю біологічних об’єктів / Methods to increase the probability and sensitivity of thermal control of biological objects
Аспірант / PhD student:
Опришкін Олександр Сергійович / Opryshkin Oleksandr

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Кондрашов Сергій Іванович / Kondrashov Sergiy

Тема дисертації / Dissertation title:
Підвищення ефективності систем налаштування фракційності помолу дисперсних матеріалів шляхом застосування тестових методів контролю / Increasing the efficiency of systems for adjusting the fractionation of grinding of dispersed materials by using test control methods
Аспірант / PhD student:
Саміло Іван Юрійович / Samilo Ivan

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Сучков Григорій Михайлович / Suchkov Grigoriy

Тема дисертації / Dissertation title:
Удосконалення засобів для електромагнітно-акустичного контролю тонких металевих стержнів / Improvement of means for electromagnetic and acoustic control of thin metal rods
16 Хімічна та біоінженерія
161 Хімічні технології та інженерія
Аспірант / PhD student:
Абдулхаді Саіф Алі Абдулхаді / Abdulhadi Saif Ali

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Сінкевич Ірина Валеріївна / Sinkevych Iryna

Тема дисертації / Dissertation title:
Технологія керованого окислення диметилсульфоксиду / Controlled oxidation technology of dimethyl sulfoxide
Аспірант / PhD student:
Баламут Наталія Сергіївна / Balamut Nataliia

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Штефан Вікторія Володимирівна / Shtefan Viktoriia

Тема дисертації / Dissertation title:
Технологія синтезу металоксидних покриттів на сталі 08Х18Н10 в умовах нестаціонарного електролізу / Synthesis technology of metal oxide coatings on AISI 304 stainless steel in the conditions of non-stationary electrolysis
Аспірант / PhD student:
Білогубкіна Карина Володимирівна / Bilohubkina Karyna

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Федоренко Олена Юріївна / Fedorenko Olena

Тема дисертації / Dissertation title:
Керамічні матеріали радіотехнічного призначення на основі системи BaO-ZnO-Al2O3-SiO2 / Ceramic materials for radio engineering based on the BaO ‒ ZnO ‒ Al2O3 ‒ SiO2 system
Аспірант / PhD student:
Витяганець Валентин Сергійович / Vytiahanets Valentyn

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Шапорев Валерій Павлович / Shaporev Valerii

Тема дисертації / Dissertation title:
Оптимізація режиму роботи шахтної печі вапнякового виробництва в металургійній галузі / Optimization the operating mode the mine furnace of limestone production in the metallurgical industry
Аспірант / PhD student:
Горохівська Наталя Валентинівна / Gorohivska Natalia

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Ведь Марина Віталіївна / Ved Maryna

Тема дисертації / Dissertation title:
Електролітичні покриття на основі сплавів кобальту з ванадієм для екологічних технологій / Electrolytic coatings based on cobalt alloys with vanadium for environmental technologies
Аспірант / PhD student:
Індиков Сергій Миколайович / Indykov Serhii

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Сахненко Микола Дмитрович / Sakhnenko Mykola

Тема дисертації / Dissertation title:
Електрохімічні технології каталітичних матеріалів детоксикації газових середовищ / Electrochemical technologies of catalytic materials for detoxification of gaseous media
Аспірант / PhD student:
Картишев Сергій Вікторович / Kartyshev Sergii

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Федоренко Олена Юріївна / Fedorenko Olena

Тема дисертації / Dissertation title:
Великоформатні керамогранітні плити з підвищеною міцністю / Large format porcelain stoneware slabs with increased durability
Аспірант / PhD student:
Климець Олександр Михайлович / Klymets Olexandr

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Дістанов Віталій Баламірович / Distanov Vitalii Balamirovich

Тема дисертації / Dissertation title:
Синтез, дослідження та застосування похідних конденсованих ароматичних сполук / Synthesis, research and application of derivatives of condensed aromatic compounds
Аспірант / PhD student:
Ковальов Євген Володимирович / Kovalov Yevhen

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Ведь Валерій Євгенович / Ved Vareriy

Тема дисертації / Dissertation title:
Трансформація кінетичної енергії газового потоку в електроенергію / Transformation of the kinetic energy of a gas flow into electricity
Аспірант / PhD student:
Кривобок Андрій Вікторович / Kryvobok Andrii

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Пітак Ярослав Миколайович / Pitak Yaroslav

Тема дисертації / Dissertation title:
Композиційні радіопоглинаючі матеріали на основі феромагнітних з’єднань / Composite radio-absorbing materials based on ferrimagnetic compounds
Аспірант / PhD student:
Майстат Микита Сергійович / Maistat Mykyta

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Пітак Ярослав Миколайович / Pitak Yaroslav

Тема дисертації / Dissertation title:
Радіопоглинаючі керамічні матеріали на основі системи RO-TiO2 / Radio-absorbing ceramic materials based on the RO-TiO2 system
Аспірант / PhD student:
Мукіна Наталя Володимирівна / Mukina Natalia

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Мірошниченко Денис Вікторович / Miroshnichenko Denis

Тема дисертації / Dissertation title:
Оптимізація виробництва доменного коксу за допомогою технології трамбування / Optimization of blast furnace coke production using ramming technology
Аспірант / PhD student:
Рубашко Владислав Володимирович / Rubashko Vladyslav

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Казаков Валентин Васильович / Kazakov Valentyn

Тема дисертації / Dissertation title:
Дослідження процесу одержання гранульованого амонію сульфат-нітрату / The research of the process of obtaining granular ammonium sulfate-nitrate
Аспірант / PhD student:
Сагалай Дарина Володимирівна / Sahalai Daryna

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Сінкевич Ірина Валеріївна / Sinkevych Iryna

Тема дисертації / Dissertation title:
Управління гранулометричним складом вугільних шихт / Controlling the particle size distribution of coal charges
Аспірант / PhD student:
Семиряжко Євген Миколайович / Semyriazhko Yevhen

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Казаков Валентин Васильович / Kazakov Valentyn

Тема дисертації / Dissertation title:
Регенерація сірчанокислотних каталізаторів / Sulfur acid catalysts regeneration
Аспірант / PhD student:
Стрельчук Микита Вікторович / Strelchuk Mykyta

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Білецький Едуард Володимирович / Biletskiy Eduard

Тема дисертації / Dissertation title:
Теоретичне дослідження бінгамовської рідини в каналах шнекової машини / Theoretical study of Bingham plastic inside auger machine channel
Аспірант / PhD student:
Тюпова Альона Ігорівна / Tyupova Alona

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Крамаренко Віктор Юрійович / Kramarenko Viktor

Тема дисертації / Dissertation title:
Оптимізація властивостей водно-дисперсійних лакофарбових матеріалів застосуванням добавок багатофункціонального призначення / Optimization of properties of water-dispersion paints and varnishes by application of additives of multipurpose function
Аспірант / PhD student:
Чернецов Олександр Іванович / Chernetsov Oleksandr

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Казаков Валентин Васильович / Kazakov Valentyn

Тема дисертації / Dissertation title:
Дослідження впливу NO на процесс утворення нітратної кислоти підвищеної концентрації / The research of NO influence on the process of highly concentrated nitric acid formation
17 Електроніка та телекомунікації
171 Електроніка
Аспірант / PhD student:
Васечко Євген Вікторович / Vasechko Yevhen

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Сокол Євген Іванович / Sokol Yevhen

Тема дисертації / Dissertation title:
Двоступеневі DC/AC перетворювачі підвищеної ефективності / Two-stage DC/AC converters of the increased efficiency
Аспірант / PhD student:
Лосєв Микита Вадимович / Losiev Mykyta

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Щапов Павло Федорович / Shchapov Pavlo

Тема дисертації / Dissertation title:
Виявлення і класифікація змін динамічних властивостей біоімпедансних сигналів при контролі крововтрат / Detection and classification of changes of bioimpedance signals’ dynamic properties during blood losses contro
Аспірант / PhD student:
Севрюкова Оксана Сергіївна / Sevriukova Oksana

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Щапов Павло Федорович / Shchapov Pavlo

Тема дисертації / Dissertation title:
Підвищення достовірності класифікації біологічних об’єктів при динамічної неоднорідності результатів біофізичних змін / Improving the reliability of the classification of biological objects with dynamic heterogeneity of the results of bioohvsical changes
17 Електроніка та телекомунікації
172 Електроніка
Аспірант / PhD student:
Лазуренко Богдан Олександрович / Lazurenko Bogdan

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Серков Олександр Анатолійович / Serkov Aleksandr Anatolievich

Тема дисертації / Dissertation title:
Моделі та методи підвищення якості мобільного зв’язку шляхом застосування надширокосмугових технологій / Models and methods of improving the quality of wireless throngh the use of UWB signals
18 Виробництво та технології
185 Нафтогазова інженерія та технології
Аспірант / PhD student:
Козін Олександр Валерійович / Kozin Oleksandr

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Донський Дмитро Федорович / Donskyi Dmytro

Тема дисертації / Dissertation title:
Удосконалення технології очищення скрапленого газу від сірковмісних сполук під час підготовки його до транспортування та подальшого використання / Improving the technology of purification of liquefied gas from sulfur-containing compounds during its preparation for transportation and further use
25 Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону
255 Озброєння та військова техніка
Аспірант / PhD student:
Красношапка Роман Юрійович / Krasnoshapka Roman

Науковий керівник / Dissertation supervisor:
Коритченко Костянтин Володимирович / Korytchenko Kostyantyn

Тема дисертації / Dissertation title:
Спецтема / Special theme